Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO1001 GENEL BİYOLOJİ (ZOOLOJİ) I 4 2 9
Biyoloji hakkında genel bilgiler, canlı organizmaların oluşumları, biyolojik moleküller, hücre teorisi, hücre yapısıhücre solunum, fotosentez, üreme, hayvansal dokular, gelişim biyolojisi, Hayvansal dokular Epitel doku, Bağ ve destek doku, Kas doku, Sinir doku, Kan doku, Hayvansal sistemler Hayvanların sınıflandırılması, Hayvan sınıflandırmasının temelleri, Hayvan ekolojisinin temelleri ve bunlara ait uygulamalar.
Zorunlu Ders BIO1003 GENEL KİMYA I 3 0 3
Madde, Elementler, Atom ve Atom Modelleri, Periyodik Tablo, Bileşikler, İyonik ve Moleküler Bileşiklerin İsimlendirilmesi, Ölçümler ve Birimleri, Mol, Molar Kütle, Molekül Formüllerinin Hesaplanması, Atomun Yapısı, Atomların Elektronik Konfigürasyonları, Atomik Spektrum ve Enerji Seviyeleri, Kuantum Sayıları ve Orbitaller, Kimyasal Bağlar, Lewis Yapıları ve Molekül Şekilleri, Kimyasal Reaksiyonlar, Reaksiyon Stokiyometrisi, Gazlar, Termokimya
Zorunlu Ders BIO1005 GENEL MATEMATİK 3 0 3
Kümeler , Fonksiyonlar , limit , süreklilik , türev ve uygulamaları , integral ve uygulamaları.
Zorunlu Ders BIO1007 GENEL FİZİK I 3 0 3
Ölçme, Birim Sistemleri,Boyut Analizi,tahmini hesaplamalar. Vektörler ve Skalar Büyüklükler, İç Çarpım, Vektör Çarpım, Vektör Hesaplamalarının Uygulamaları.Bir Boyutta Hareket ve Kinematik Denklemleri, Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşme. 3 Boyutta Hareket ve Kinematik Denklemleri, Eğik Atış Hareketi, Dairesel Hareket. Newton un Hareket Kanunları ve Uygulamaları
Zorunlu Ders BIO1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO1002 GENEL BİYOLOJİ (BOTANİK) II 4 2 9
Bitkilerde hücre, doku ve organların yapıları. Vejetatif kök, gövde, yaprak ve reprodüktif çiçek, meyva, tohum organların yapı ve işlevleri. Üreme ve döl almaşı. Bitkilerde metabolizma fizyolojisi, bitkilerde büyüme ve gelişme olayları. Bitki hareketleri. Melezleme ve Mendel kanunları. Genlerin etkileri.
Zorunlu Ders BIO1004 GENEL KİMYA II 3 0 3
Karbon bileşikleri ve kimyasal bağlar. Karbon bileşiklerinin tanımlanması. Organik Bileşiklere Giriş, Asidler ve Bazlar. Alkanlar ve Sikloalkanlar. Moleküllerin Konformasyonları. Alkenler ve Alkinler I. Özellikleri, Sentezi ve Reaksiyonları. Alkoller ve Eterler. Karbonil bileşiklerinden alkoller. Yükseltgenme, indirgenme ve organometalik bileşiklerden alkol eldesi. Aromatik bileşikler. Aromatik bileşiklerin reaksiyonları. Karboksilik asitler ve türevleri. Karbohidratlar. Amino Asitler.
Zorunlu Ders BIO1006 GENEL İSTATİSTİK 3 0 6
Istatistigin Biyoistatistigin tanimi yapilarak, biyolojik bilimlerde istatistik calismalar yapilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, tanimlayici ve cikarimsal istatistik calismalari, veri toplama ozetleme frekans tablosu olusturabilme grafik yapabilme. Elde edilen verilerden tanimlayici ve cikarimsal istatistiklerin yapilmasi Aritmetik ortalama Ortanca Tepe degeri Varyans Satandart Sapma Standart Hata Varyans Katsayisi Olasilik hesaplari dagilimlar, korelasyon regresyon hesaplamalari, Kikare testinin uygulanmasi, t testi ve Ftesti uygulamalari. Coklu karsilastirma testleri. Tum bu bilgilerin biyolojik orneklerle uygulanmasi.
Zorunlu Ders BIO1008 GENEL FİZİK II 3 0 3
İş ve Enerji, Enerjinin Korunumu, Korunumlu Kuvvetler, Potansiyel Enerji. Çizgisel Momentum ve Momentum Korunumu,Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar. Bir Eksen Etrafında Dönme ve Uygulamaları,Kaymadan Yuvarlanma. Statik Denge. Akışkanlar Mekaniği, Sıvıların Basıncı,Termodinamik Isı,sıcaklık,Termodinamik Kanunlar,Entropi, İdeal Gazlarİçin Termodinamik Süreçler.
Zorunlu Ders BIO1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO2001 OMURGASIZ HAYVANLAR BİYOLOJİSİ I 2 2 6
Regnum Protista, Subregnum Protozoa, Phylum Sarcomastigiphora, Sporozoa, Ciliophora, Placozoa, Subregnum Parazoa, Phylum Porifera, Subregnum Eumetazoa, Phylum Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Mesozoa, Gnathostomulida, Nemertini,Gastrotricha, Nematoda, Nematomorpha, Rotifera, Acanthocephala,Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida, Kamptozoa, Annelidanın genel karakterleri ve sistematikleri
Zorunlu Ders BIO2003 SİTOLOJİ 2 2 4
Hücre Biyolojisinin Tarihçesi, Hücrenin Genel Yapısı, Prokaryotik ve Ökaryotik Hücreler, Hücrenin Biyokimyasal Yapısı, Biyolojik Yapıları, Inceleme Araçları, Biyolojik Sistemlerde Temel Yapı Birimleri, Hücre Zarı, Hücre Zarındaki Farklılaşmalar, Hücre Içi Zar Sistemi ve Sitoplazma, Golgi Kompleksi, Mitokondriler, Peroksizom, Glioksizom, Hidrojenozom ve Glikozomlar, Plastitler ve Kloroplast, Ribozomlar, Lizozomlar, Sentriyoller, Çekirdek ve Çekirdekçik, Kromozomlar ve Hücre Bölünmesi
Zorunlu Ders BIO2005 ÇİÇEKSİZ BİTKİLER BİYOLOJİSİ I 2 2 5
Bakteriler ve Alglerin genel özellikleri, üremeleri ve sınıflandırılmaları
Zorunlu Ders BIO2007 BİTKİ ANATOMİSİ VE MORFOLOJİSİ 2 2 6
Bitkilerin hücre yapısını, histolojik, morfolojik ve anatomik özelliklerini açıklar.
Zorunlu Ders BIO2009 GENEL MİKROBİYOLOJİ I 2 2 5
Mikroorganizmaların yapı, fonksiyonları, üremeleri ve metabolizmaları.
Zorunlu Ders BIO2011 EKOLOJİ 2 0 4
Ekoloji kavramının açıklanması, ekolojinin popüler hale gelmesinin nedenleri, 3P kavramının vurgulanması, temel ekolojik kavramların verilmesi, ekolojinin, ekolojik faktörlerin sınıflandırılması, ekolojinin dünyada canlılığın başlaması ve çeşitlenmesindeki rolü, adaptasyon şekilleri, günümüzde popüler ekolojik problemler sera etkisi ve insan faktörünün önemi, tür içi türlerarası ilişkilerin ekolojik açıdan değerlendirilmesi.Temel ekolojik islevleri etkileyen faktorlerle ve sonuclarıyla ortaya koymak, bu çercevede surdürülebilir dünya kavramının vurgulanması
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO2002 OMURGASIZ HAYVANLAR BİYOLOJİSİ II 2 2 6
Phylum Arthropoda, Subphylum Trilobitomorpha, Chelicerata, Mandibulata, Antennata Phylum Phoronida, Bryozoa, Brachiopoda, Pentastomida, Tardigrada, Onycophora, Sipunculida, Echiurida. Phylum Echinodermata Subphylum Eleutherozoa, Pelmatozoanın genel karakterleri ve sistematikleri ile bu gruplara ait bazı örneklerin incelenmesi
Zorunlu Ders BIO2004 HİSTOLOJİ 2 2 4
Doku oluşumu, epitel doku, bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, kan doku, kas doku, sinir doku
Zorunlu Ders BIO2006 ÇİÇEKSİZ BİTKİLER BİYOLOJİSİ II 2 2 5
Mantarlar, Likenler, Boynuzlu ciğerotları, Ciğerotları, Karayosunları ve Eğreltilerin biyolojisi, genel özellikleri, üremeleri ve sınıflandırılmaları
Zorunlu Ders BIO2008 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2 2 6
Bitki bünyesinin bileşimi, Difüzyon, Osmozis ve Şişme olayları. Bitkilerde su ve mineral metabolizması. Fotosentez, Solunum ve fermentasyon, Bitkilerin
Zorunlu Ders BIO2010 GENEL MİKROBİYOLOJİ II 2 2 5
Mikrobiyolojinin ana konuları içerisinde mikroorganizma grupları ve sınıflandırılmaları
Seçmeli Ders BIO2012 SATRANÇTA STRATEJİ VE AÇILIŞ TEORİSİ 2 0 4
Satrancın Tarihçesi, Modern Satrancın Temelleri, Açık Oyunlar, Yarı Açık Oyunlar, Kapalı Oyunlar. Açılış Teorisi Fil, Viyana, Şah Gambiti, Latvian vb. Açılışları.
Seçmeli Ders BIO2014 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders BIO2016 BİLİM SOSYOLOJİSİ 2 0 4
Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim toplum, bilim iktidar, bilim ekomomik düzey, bilim siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin
Seçmeli Ders BIO2018 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO3001 GENETİK 3 1 6
Hücre bölünmesi ve kromozomlar, genetik materyalin aktarılması, kalıtım ve fenotip,Bağlantı, bakteri, bakteriofaj ve ökaryotlarda krossing-over, kantitatif genetik, çekirdek dışı kalıtım, kromozom varyasyonları ve eşey belirlenmesi, gen mutasyonları, DNA tamiri, yer değiştirebilen elementler, populasyon genetiği
Zorunlu Ders BIO3003 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ I 2 1 5
Hayvanlann sınıflandırılması ve isimlendirilmesi. Hayvanlar aleminin sınıflandırılmasında
Zorunlu Ders BIO3005 ÇİÇEKLİ BİTKİLER BİYOLOJİSİ I 2 1 5
Genel Taksonominin Prensipleri, Taksonomik Kategoriler, Bitkilerin İsimlendirilmesi, Botanik İsimler, Bitki Tayinin Önemi, Herbaryumlar ve Herbaryum Teknikleri, Bitkilerin Sınıflandırma Sistemleri, Evrim ve Tür oluş, Tohumlu bitkilerin Spermatophyta genel özellikleri, Açık tohumlular Gymnospermler ve Açık tohumlu bitkilerin sınıflandırılması, Uygulama Bitkilerin sınıflandırılması için gerekli terminolojinin kavratılmasına yönelik kök, gövde ve yaprak çeşitlerine ilişkin örneklerin laboratuar ortamına getirilerek öğrencilere verilmesi, çizdirilerek incelenmesi.
Zorunlu Ders BIO3007 OMURGALI HAYVAN ANATOMİSİ 2 2 6
XX
Seçmeli Ders BIO3009 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 4
İngilizcenin biyoloji biliminde öneminin vurgulanmasi, temel kaliplar, akademik yazilim metodlari ve kelime kullaniminin farkli alanlardaki biyolojik metinler üzerinden okuma soru sorma tartisma sözlü ifade yontemleri ile pekistirilmesi
Seçmeli Ders BIO3011 DOĞAL ALANLARIN KORUNMASI 2 0 4
Doğal Alanları Korumanın Önemi, Özel Statü ile Korunan Alanların Güncel Sorunları,Milli Parklar,Tabiat Parkları ve Özel Çevre Koruma Alanlarının Tanıtımı, İnsanlığın bu tip alanlara ekolojik ve rekreasyon açısında ihtiyaç hissetmelerinin nedenlerinin anlatılması
Seçmeli Ders BIO3013 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ 2 0 4
Araştırma ve Araştırmada özellikler, Dokümantasyon, Araştırma Projesi ve raporu, Tez araştırması, Poster sunumu, Sözlü sunum, Araştırma makalesi, Diğer bilimsel duyuru araçları
Seçmeli Ders BIO3015 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE CANLILAR 2 0 4
İnsanligin nufus artisi, besin kitlik, su, turizm, kentlesme, erozyon, teknolojik kirlilik, turzim, savaslar, egitim, kuresel olcekli yeni hastalik vektorleri, canli turlerinin yokolus hizlari gibi sorunlarini dunya genelinde ve ulkemiz genelinde ele almak, gerekli duyulan vurgulari yapmak, bugunku durumdan yola cikara gelecekle ilgili durum hakkinda gorusler gelistirmek ve cozum onerilerini tartismak.
Seçmeli Ders BIO3017 PALİNOLOJİ 2 0 4
Palinolojinin tanımı, palinolojinin tarihçesi, palinolojide kullanılan metodlar, tohumlu bitkilerde polen üreten yapılar, spor morfolojisi, angiosperm polen morfolojisi, gymnosperm polen morfolojisi
Seçmeli Ders BIO3019 ETNOBOTANİK 2 0 4
A
Seçmeli Ders BIO3021 BİTKİ EKOLOJİSİ 2 0 4
Ekoloji biliminin tarihi, gelişimi ve önemi, temel kavramlar, terminolojisi, ekolojik faktörler, bitkiler ve ekolojik faktörler arasında karşılıklı etkileşimler, tür içi ve türler arası ilişkiler, ekosistem ve yapısı.
Seçmeli Ders BIO3023 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ 2 0 4
A
Seçmeli Ders BIO3025 BAKTERİYEL FİZYOLOJİ 2 0 4
Bakterilerin kültüre edilmesi, beslenmesi, biyoenerjitik yapısı, bakterilerde bulunan enerji arayolları ve oksidasyon redüksiyon mekanizmaları bu dersin konuları arasındadır.
Seçmeli Ders BIO3027 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ 2 0 4
Gıda mikrobiyolojisinde önem taşıyan mikroorganizmalar, gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, mikroorganizmaların oluşturduğu kimyasal değişiklikler, bitkisel ve hayvansal gıda maddelerinde oluşan mikrobiyolojik bozulmalar, mikrobiyolojik laboratuar metodları, mikroorganizma toksinleri, gıda mikroorganizmaların yaptığı hastalıklar.
Seçmeli Ders BIO3029 TOPRAK MİROBİYOLOJİSİ 2 0 4
A
Seçmeli Ders BIO3031 KLİNİK BİYOKİMYA 2 0 4
Klinik biyokimya labaratuvarında kullanılan cihazlar Labaratuvar ölçüm metodları Kan analizleri Fonksiyon testleri Asit-Baz dengesi ve bozuklukları Hemotolojik analizler ve hormonlar hakkında bilgi verilecektir
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO3002 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 4 0 6
Canlıların hücre yapıları ve fonksiyonlarının moleküler düzeyde incelenmesi. Hücrede, nükleik asit ve proteinlerin sentezinde ve regülasyonunda varolan mekanizmalar, işleyişleri, canlılar arasındaki farklılıkların moleküler düzeyde ortaya konması ve ilgili bazı moleküler teknikler.
Zorunlu Ders BIO3004 OMURGALI HAYVANLAR BİYOLOJİSİ II 2 1 5
Amniyota grubu hakkında genel bilgiler, Sürüngenler ,Reptilia, Kuşlar, Aves ve Memeliler Mammalia sınıflarının genel özellikleri, dünyada ve ülkemizdeki örnek türleriyle alt gruplarının tanıtımı
Zorunlu Ders BIO3006 ÇİÇEKLİ BİTKİLER BİYOLOJİSİ II 2 1 5
Angiospermlerin evrimi, genel özellikleri Çiçek yapısı, tozlaşması ve döllenmesi, sınıflandırılması başta olmak üzere florada öne çıkan büyük familyaların özellikleri, cins ve tür adları verilecektir. Özellikle Türkiyede yayılış gösteren taksonlar üzerinde durulacaktır. Uygulama Bitkilerin sınıflandırılması için gerekli terminolojinin kavratılmasına yönelik çiçek, çiçek durumu, meyve ve tohuma ilişkin örneklerin laboratuar ortamına getirilerek öğrencilere verilerek, incelenmesi ve yapıların çizdirilmesi sağlanacaktır.
Zorunlu Ders BIO3008 HAYVAN FİZYOLOJİSİ 2 2 6
Fizyolojinin tanımı ve ilgilendiği konular , Hayvanlarda Sindirim Fizyolojisi, Solunum Fizyolojisi, Dolaşım Fizyolojisi, Boşaltım Fizyolojisi, Sinir Fizyolojisi, Kas sistemi ve Hareket Fizyolojisi, Genital Sistem ve Fizyolojileri
Seçmeli Ders BIO3010 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 4
Biyolojide önemli görülen ve popüler olan degisik ve ilginc konular secilerek bu metinler üzerinden soru sorma cevap verme, özetleyebilme yeniden yazabilme, kelime anlamlari sinonimleri karşı anlamlilarini bir arada gosterebilme, aktif pasif kullanimlari, direkt indirekt kullanimlari aktif bir sekilde degisik biyolojik metinler üzerinde isleme.
Seçmeli Ders BIO3012 TIBBİ ENTOMOLOJİ 2 0 4
Böceklerin genel morfolojisi ve anatomisi, biyolojik özellikleri,sağlık açısından önemi, yakalanması, saklanması ve mücadelesi, Blattoptera,Mallophaga, Anoplura,Siphanoptera, Hymenoptera,Hemiptera,Diptera,Diğer arthropodlar
Seçmeli Ders BIO3014 DAVRANIŞ EKOLOJİSİ 2 0 4
Canlilarda davranislarin fizyolojik temeli, davranisi belirleyiciler, davranis elemanlari,davranizlarin gozlem metodlari, davranis cesitleri, davranisin evrimsel ekolojik temellerinin ortaya konmasi.
Seçmeli Ders BIO3016 BİYOLOJİK MÜCADELE 2 0 4
Biyolojik mücadelenin önemi ve özellikleri, Biyolojik mücadelenin gelişimi ve esasları,Biyolojik mücadelede kullanılan organizma grupları,Biyolojik mücadelenin avantaj ve dezavantajları,Biyolojik mücadelede başlangıç süreci, Biyolojik mücadelede populasyon dinamiği
Seçmeli Ders BIO3018 MİKOLOJİ 2 0 4
Mantarların insanlar açısından önemi, Mikolojinin tarihçesi, Mantarların üreme, fizyoloji, beslenme ve ekolojik özellikleri, Mantarların sistematiği ile parazitik ve simbiyotik ilişkileri
Seçmeli Ders BIO3020 FİTOKLİMATOLOJİ 2 0 4
İklimin Tanımı, Klimatoloji, Meteoroloji, Biyoklimatoloji, Mikroklimatoloji, Oseyanik İklim, Akdeniz İklimi, Karasal İklimler ve Vejetasyon
Seçmeli Ders BIO3022 FARMASOTİK BOTANİK 2 0 4
Baharat ve uçucu yağ elde edilen bitkiler, Drog hazırlama yöntemleri, Türkiye de yayılış gösteren tıbbı bitkiler, Tıbbı etkilerine göre bitkilerin sınıflandırılması, drog elde edilen familyalar
Seçmeli Ders BIO3024 LİKENOLOJİ 2 0 4
Likenlerin morfolojik, anotomik, fizyolojik, ürme, sistematik ve ekolojik özellikleri
Seçmeli Ders BIO3026 ARKELERİN BİYOLOJİSİ 2 0 4
A
Seçmeli Ders BIO3028 YAŞLANMA BİYOLOJİSİ 2 0 4
Yaşlanmanın temel moleküler mekanizması, yaşlanma süreçleri, Yaşlanmayla meydana gelen hücresel değişimler.
Seçmeli Ders BIO3030 BİYOGÜVENLİK 2 0 4
A
Seçmeli Ders BIO3032 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 2 0 4
İnsan patojeni mikroorganizmalar, tanımlama yöntemleri ve yaptıkları hastalıklar
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Biyoloji bilim dalının alt dallarında herhangi bir problem veya konunun seçilmesi, gerekli literatürleri toplamak, arazi çalışmaları ve deney planlarını yapmak, Laboratuar çalışmalarının materyal metot aşamasını saptamak, elde edilen verileri bir tez şeklinde sunmak
Zorunlu Ders BIO4003 BİYOKİMYA 4 0 5
Biyokimya, yaşamın kimyasını oluşturan biyomoleküllerin yapısal organizasyonları, düzenlenmesi, birbirleriyle etkileşimini araştıran bir bilim dalıdır. Bu kapsamda, canlılığı oluşturan bütün biyomoleküllerin yapısal ve fonksiyonel olarak tanınması ce cansız ortam ve canlı ortam ile etkileşimleri ve organizasyonları yer almaktadır.Canlıların metabolizması, enerji ve madde döngüsü, metabolik yolların birbiri ile ilişkileri ve kontrolü, metabolizmadaki bozuklukların irdelenmesi ve bu durumun hastalıkların biyolojik temelindeki önemi biyokimyasal süreç ve reaksiyonlar kapsamında irdelenmektedir.
Seçmeli Ders BIO4005 ZİRAAT ENTOMOLOJİSİ 3 0 5
Böceklerin ekonomik önemi, zararlıların tanımlanması, zarar tipleri,Böcek ekolojisi, epidemiyolojisi, Mücadele yöntemleri, Orthoptera, Lepidoptera,Hymenoptera,Coleoptera,Isoptera,Homoptera, Heteroptera, ekonomik ve zirai açıdan böceklerin faydaları
Seçmeli Ders BIO4007 HİDROBİYOLOJİ 3 0 5
Suyun bazı özellikleri. İç suların sınıflandırılması. Göller, göl parametreleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması. Akarsu tipleri ve akarsuların fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri. Sulardaki canlı organizmalar. İçsularda ekosistem. Enerji ve Prodüktivite. Ekosistemde madde iletimi. Enerji akışı. Beslenme basamakları ve besin piramidi. Biyomas. Kirlenmenin sınıflandırılması ve sucul yaşama etkisi. Kirliliğin kontrolü
Seçmeli Ders BIO4009 TOKSİKOLOJİ 3 0 5
Toksikolojinin tanımı ve önemi, zehir ve zehirlenme kavramı, zehirlerin giriş yolları, etki mekanizması, pestisitler,zehirli gazlar ve buharlar, organik çözücüler,Metalik zehirler, Radyasyon ve radyoizotoplar, Mikotoksinler,Gıda zehirlenmeleri, bakteri toksinleri,Bitkisel zehirler,Hayvansal zehirler
Seçmeli Ders BIO4011 HAYVAN EMBRİYOLOJİSİ 3 0 5
Embriyolojisinin tarihçesi, Embriyoloji tipleri, Oogenez, Spermatogenez, Sperm ve yumurta morfolojisi, Yumurta tipleri, Yumurta zarı tipleri, Segmentasyon ve tipleri, Gastrulasyon ve tipleri, Morfogenez, Determinasyon, İndüksiyon ve organizatör bölgeler, Fertilizasyon, Mezoderm ve Sölom oluşumu çeşitli hayvan guruplarında embriyonik ve ontogenik gelişme.
Seçmeli Ders BIO4013 MAMMOLOJİ 3 0 5
Memeli Hayvanların, Mammalia genel özellikleri ve sistematiği. Altsınıflar, takımlar ve örnek türler hakkında bilgiler ile ülkemizdeki belli başlı memeli türleri.
Seçmeli Ders BIO4015 BİYOÇEŞİTLİLİK 3 0 5
Biyocesitliligin tanimi, biyocesitlilige etkileyen faktorler, biyocesitliligin onemi, dunya genelinin faunistik ve floristik gorunumu ve cografik dagilimi, ülkemizin biyocesitliligi, komsu ulkerele kiyaslanmasi, ulkemiz biyocesitlilginin gelecekte oynayabilecegi rollerin ortaya konmasi. Biyocesitligili tehdit eden faktorler ve kürsel olcekte cozum onerilerinin tartisilmasi.
Seçmeli Ders BIO4017 TÜRKİYE FLORASI 3 0 5
Türkiye Florasının genel durumunu ve özellikle endemik bitkilerin yayılış bölgelerini, familyaların endemizm oranlarını, yurdumuzun fitocoğrafik bölgelerini, bitki potansiyelini ve bu zenginliğin korunmasına yönelik çalışmaları kavratmayı amaçlar.
Seçmeli Ders BIO4019 BİTKİ HİSTOLOJİSİ 3 0 5
A
Seçmeli Ders BIO4021 STRES FİZYOLOJİSİ 3 0 5
Stres terminolojisi, stresin bitkilere zararı; stres direnci; su ve kuraklık stresi, su stresi adaptasyonları ve korunma mekanizmalar, radyasyon stresi tipleri ve zararları, tuz stresleri ve diğer stresler, stres tepkilerinin karşılaştırılması, genel stres tepkisi kavramı. Direnç ve zarar tepkilerinin karşılaştırılması.
Seçmeli Ders BIO4023 ZEHİRLİ BİTKİLER 3 0 5
Zehirli bitkilerin genel özellikleri, içerdiği zehirli bileşikler ve sistematik özellikleri
Seçmeli Ders BIO4025 BİTKİ PATOLOJİSİ 3 0 5
Bitki hastalıkları, bu hastalıklara neden olan faktörler ve organizmalar. Hastalığa neden olan organizmaların ekolojik özellikleri ve sınıflandırılması. Bitkilerin hastalığa karşı oluşturdukları savunma mekanizmaları, bu hastalıklar ile mücadele
Seçmeli Ders BIO4027 VEJETASYON 3 0 5
Vejetasyonun tanımı, çevreyle olan ilişkileri, vejetasyon araştırma metodları, vejetasyonun sınıflandırılması ve vejetasyon birimlerinin isimlendirilmesi
Seçmeli Ders BIO4029 VİROLOJİ 3 0 5
Virus partikülünün genel morfolojisi, Virusların kapsid yapılarına göre dağılımları, Viral zarflar ve Vıral nükleik asitler, Virusların sınıflandırılmaları DNA virusları, RNA virusları, Virus konak hücre ilişkileri, Viruslarin üreme ve replikasyonlari, Viruslar arasindaki genetik ilişkiler, Mutasyon ve rekombinasyon, Viruslar arasında meydana gelen genetik olmayan ilişkiler, Virus hastalıklarında immunite, Virus hastalıklarındaki humoral ve hücresel bağışıklık, Viral aşılar ve İnterferon, Virus hastalıklarında Laboratuvar tanı yöntemleri, Virus hastalıkları, Pieorna virus grubu, Enteroviruslar ve Rhino viruslar, Hepatit virusları ve viral hepatitler, Myxovirus grubu, Orthomyxovirus grubu ve Paramyxovirus grubu, Herpes virus grubu, Pox virus grubu, Adeno virus grubu. Rhabdo virus grubu, Aido
Seçmeli Ders BIO4031 MİKROSKOBİK MANTARLAR 3 0 5
A
Seçmeli Ders BIO4033 KLİNİK PARAZİTOLOJİ 3 0 5
Hastalık yapıcı özelliği olan parazitik özellikteki organizmaların, metabolizmaları ve klinik yönden incelenmeleri
Seçmeli Ders BIO4035 ENZİMOLOJİ 3 0 5
Enzim substrat ilişkisi Vitaminler, Enzimlerin Normal Katalizör Maddelerden Farkları, Enzimlerin Kimyasal Yapıları, Kofaktör ve Koenzimler Önemli koenzimler ve transfer ettikleri gruplar, Enzim Aktivitesinin Takibi ve Ölçülmesi Aktif merkez, Enzim Aktivitesini Etkileyen Faktörler, Enzim Kinetiği Michaelis menten, Line weaver burk eğrileri Enzimlerde Konformasyon Değişiklikleri, Enzimlerin Özgüllüğü, Allosterik Enzimler Aktivatör ve İnhibitörler Kompetetif inhibisyon, Non kompetitif inhibisyon Enzimlerin Sınıflandırılması, Enzimlerin biyolojisi ve kimyası enzimlerle katalizlenen reaksiyonların kinetiği hızlı denge ve sürekli hal kinetikleri, reversibl ve irreversibl inaktivasyon kinetikleri enzimatik kataliz mekanizmaları, enzim aktivitesinin regülasyonu mekanizmaları, allosterik enzimler, enzimlerin endüstriyel kullanımı ve enzim immobilizasyon yöntemleri enzim stabilizasyon yöntemleri
Seçmeli Ders BIO4037 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 5
Mikroorganizmaların diğer canlılarla ve çevreleriyle olan ilişkileri, etkileri ve habitatları.
Seçmeli Ders BIO4039 BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Canlıların teknolojide hangi amaçla nasıl ve nerede kullanıldığı, canlıların mal ve hizmet üretiminde kullanılması, bununla ilgili geliştirilen metotlar ve tıbbi, zirai ve çevre sorunların çözümünde kullanımları
Seçmeli Ders BIO4041 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BIO4004 EVOLUSYON 3 0 5
Evrim kavramının eleştirel olarak kavratılması, evrim denildiğinde nelerin anlaşılacağı, evrimsel mekanizmalar, türleşme kavramları, temel canlı gruplarının ortaya çıkış süreçleri, jeolojik devirler ve temsil eden canlı grupları, fosilleşme mekanizmaları,insanın evrimsel süreci, evrimin guncel uygulamaları ve temel tartışma konuları.
Seçmeli Ders BIO4006 ENTOMOLOJİ 3 0 5
Böceklerin evrimsel gelişimi ve diğer gruplarla ilişkileri. Vucut duvarı ve dış İskelet. Baş kapsülü ve yapıları. Ağız parçaları ve temel ağız tipleri. Thorax segmentleri ve yapıları Bacak ve kanat. Abdomen segmentlerinin yapısı ve uzantıları. Böcek iç organ Anatomisi Sindirim sistemi dolaşım sistemi, trake sistemi, sinir sistemi, kas sistemi, üreme sistemi. Duyusal organlar. Hormonal düzenleme ve başkalaşım. Böcek takımları Genel özellikleri, biyolojileri, ekonomik önemleri
Seçmeli Ders BIO4008 ORNİTOLOJİ 3 0 5
Kuşların sistematikteki yeri ve genel özellikleri, vücut yapıları, deri, ekstremiteler, gaga, tüy değişimi ve beslenme konularına değinilerek kuşların yayılış bölgeleri ve göçleri anlatılmaktadır. Kuşların sınıflandırılması ve tayin anahtarları verilerek belirli taksonomik gruplar tanıtılmaktadır
Seçmeli Ders BIO4010 PARAZİTOLOJİ 3 0 5
Parazitoloji İle İlgili Genel Bilgiler, Parazitolojinin Tanımı, Parazitoloji İle İlgili Terimler, Parazit canlıların sistematiği, tanımı, kapsamı,Sarcodina, Dinoflagellata, Mastigophora, Sporozoa, Ciliophora, Plathyhelminthes, Nematoda, Annelida, Acarina Akarlar, Mesostigmata, Ixodides, Trombidiformes, Sarcoptiformes
Seçmeli Ders BIO4012 KORUMA BİYOLOJİSİ 3 0 5
Koruma biyolojisinin populer hale gelme sebepleri, prensipleri, genel ve ozel olarak turlerin ulastigi yokolma duzeyleri, yolacabilecegi sorunlar ve cozum onerilerinin tartisilmasi. Teorik ve pratik koruma yontemlerinin ozel canli gruplarinda uygulanisi, bu uygulamalarin genele yayilisi. Dünyada dogal dengenin devamliliginda koruma biyolojisinin oneminin tartisilmasi
Seçmeli Ders BIO4014 İHTİYOLOJİ 3 0 5
İhtiyolojinin tarihçesi. Balıkların sınıflandırılması. Balıkların dış morfolojisi. Deri ve ilgili oluşumlar. Üreme, sinir, sindirim, iskelet, kas sistemi. Hareket ve solunum ile ilgili oluşumlar. Dolaşım, boşaltım ve osmoregulasyon. Duyu organları, duyusal algılama. Endokrin sistem. Taksonomik, ekolojik ve balıkların coğrafik dağılışı
Seçmeli Ders BIO4016 HÜCRE FİZYOLOJİSİ 3 0 5
Fizyolojinin tanımı ve genel bilgiler, Hücrede bulunan moleküller, kitle akışı ve difüzyon Hücre membranının yapısı ve fizyolojisi Hücreler arası bağlantı yerleri ve fizyolojik özellikleriGolgi aygıtı ve fizyolojik özellikleri, Mitokondri ve fizyolojik özellikleri, Lizozomlar fonksiyonları ve hastalıkları,Peroksizom ve fizyolojik fonksiyonları , Hücre içi haberleşme sistemleri,Hücreler arası haberleşme sistemlerindeki kusurlar nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar
Seçmeli Ders BIO4018 TÜRKİYE VEJETASYONU 3 0 5
Türkiyedeki bitki formasyonları, bunların sınıflandırılması. Karadeniz ormanları, Akdeniz ormanları, Doğu ve İç Anadolu ormanları. Sınıf, ordo ve alyans düzeyindeki sintaksonlar ve dağılışları
Seçmeli Ders BIO4020 KURAKLIK FİZYOLOJİSİ 3 0 5
İnsan etkisi ile gelişen sorunların tarihçesi, Günümüzdeki tablo 21. asırdaki gelişmelerle ilgili projeksiyonlar, Doğal çöller ve gelişimlerinin nedenleri, Küresel erozyon çölleşme sorunu, mekanizmaları, Küresel erozyon çölleşme sorunu, fizyolojik yönleri, Yerel ve Geçici Çölleştirici Koşullar, fizyolojik etkileri, Akdeniz ve Türkiyede erozyon ve çölleşme. Bitki beslenmesi ve kurak, sıcağa dayanımın ekofizyolojisi, Toprak, biyoçeşitlilik ve fizyolojik form çeşitliliği ilişkileri, Uluslararası ekosistem sağlığı gösterge sistemleri, Karasal ekosistem sağlığı sorunlarına çözüm arayışları, bazı çözüm yöntemlerinin başarı oranları, değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders BIO4022 BİTKİ COĞRAFYASI 3 0 5
Bitki coğrafyasının konusu, bölümleri, tarihçesi, çalışma materyali, floristik bitki coğrafyası, arealler, yayılma faktörleri, areal tipleri, tarihsel genetik bitki coğrafyası, geogenetik, filogenetik, ekolojik bitki coğrafyası, iklim etmenleri, toprak etmenleri, canlı etmenleri, sosyolojik bitki coğrafyası, formasyonlar, bitki toplulukları, flora alemleri, Türkiye bitki coğrafyası, Türkiyede bitki örtüsünü etkileyen etmenler, Türkiyenin flora bölgeleri
Seçmeli Ders BIO4024 TIBBİ VE EKONOMİK BİTKİLER 3 0 5
A
Seçmeli Ders BIO4026 ALGOLOJİ 3 0 5
Alglerin tanınması ve sistematikteki yeri, tallus yapıları, prokaryotik ve ökaryotik alg hücrelerinin ve hücre organellerinin yapıları, alglerin çevre ile olan ilişkileri ve kullanım alanları
Seçmeli Ders BIO4028 MİLLİ PARKLAR VE YABAN HAYATI 3 0 5
Milli Parklar ve Tabiat reservleri hakkında genel bilgi, kavramlar ve terminoloji, dünyadaki belli başlı Milli Parkların bulundukları ülkeleri, kuruluş amaçları, özellikleri, hayvan reservleri ve faunistik yapıları hakkında genel bilgi verilmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen milli parkların fauna yapıları ile ilgili yazılı ve görsel bilgiler, slaytlar, video filmleri ve CD ROM kullanılarak sunulmaktadır
Seçmeli Ders BIO4030 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ 3 0 5
Mal ve hizmet üretiminde kullanılan canlılar ve uygulamaları, genetik mühendisliği metotları ve teknolojide kullanımı
Seçmeli Ders BIO4032 MOLEKÜLER EVOLUSYON 3 0 5
Evrenin oluşumu, hücrelerin ve organellerin evrimi. Evrimin moleküler temelini oluşturan yapı ve mekanizmaların tanımlanması ve açıklanması ile genlerin yapısı ve işleyişinin aydınlatılarak, populasyonlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
Seçmeli Ders BIO4034 İMMUNOLOJİ 3 0 5
Bağışık yanıtın temelleri, sonuçları. İmmunoglobulinler. Serolojik tepkimeler. Aşırı duyarlılık. İmmun kompleks hastalıkları. Transplantasyon. Aşılar, bağışık serumlar.
Seçmeli Ders BIO4036 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ 3 0 5
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan mikroorganizmalar ve teknolojileri, Endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaları geliştirme metotları ve uygulama alanları.
Seçmeli Ders BIO4038 FARMAKOLOJİ 3 0 5
İlaç adı verilen terapötik ajanların vücuda nasıl gireceklerini, girişlerinden itibaren ne türlü olayların olduğunu, nasıl etki ettiklerini, ne gibi zarar verebileceklerini, doz etki ilişkisini, farklı ajanların birbirleriyle etkileşmesini ve vücudu nasıl terk ettiklerini bilinmesi gereklidir. Farmakoloji derslerinin omurgasını yukarıda özetlenen ilkeler oluşturmaktadır. Bir diğer önemli husus, yeni tedavi stratejilerinin ve ilaçların geliştirilmesi sürecinde farmakolojinin rolüdür. İlaçların etki mekanizmalarının etraflıca anlaşılabilmesi bir anlamda fizyolojik sistemlerin çalışma ilkelerinde bilinmeyen yeni özelliklerin de bilinebilmesini sağlamaktadır. Bilimsel olarak ortaya konulan her yeni biyolojik mekanizma, bu mekanizmaların bozulması durumunda geliştirilebilecek yeni tedavi yöntemleri veya var olan tedavi yöntemlerinin uyarlanması sorularını da beraberinde getirmektedir.
Seçmeli Ders BIO4040 BİYOLOJİK ETİK 3 0 5
Bilim insanlarının hak ve özgürlükleri kapsamında, araştırmaların hazırlanması ve yapılması sırasında karşılaşılacak problemler ve bunların bilimsel etik dahilinde çözümü ve bilim etiğinin biyolojiye uygulanması