Program Çıktıları


Bölümün Program Çıktıları


Coğrafya araştırmalarının günlük hayatımızda yeri ve önemi tartışılamaz. Modern coğrafya çalışmaları, küresel ısınma, çölleşme, biyoçeşitlilik, doğa koruma, kirlilik, şehirleşme, az gelişmişlik, küreselleşme gibi güncel sorunların anlaşılmasında ve çözülmesinde kilit rol oynamaktadır.

Programın; Alan Bilgisi becerileri, bölümün akademik kadrosu tarafından, Genel kültür dersleri için bilgi beceri ve kazanımlar diğer fakültelerin akademik kadrosuyla işbirliği içinde kazandırılacaktır.

 Bölümün Program Çıktıları

PÇ 1

Coğrafyanın tanımını, kapsamını, tarihsel gelişimini ve akademik coğrafyanın geçirdiği evreleri bilme, kavrama ve açıklayabilme.

PÇ 2

Coğrafi kavramları bilme ve Coğrafya terminolojisini iyi kullanabilme.

PÇ 3

İnsan ve doğal çevre arasında yaşanan olayları Coğrafya’nın temel ilkelerini (dağılış, nedensellik, bağıntı) göz önüne alarak açıklama ve değerlendirebilme.

PÇ 4

Coğrafya’nın disiplinler arasındaki önemini kavrayabilme, diğer disiplinler arasındaki ilişkilerini analiz etme ve edinilen bilgileri ortak çalışmalarda uygulayabilme.

PÇ 5

Dünya coğrafyası ile ilgili genel bilgilere sahip olma, kıtalar ve ülkeleri tanıyabilme.

PÇ 6

Türkiye coğrafyasının genel, bölgesel ve yerel özelliklerini bilme, anlama ve analiz edebilme niteliklerine sahip olup; Türkiye’yi daha yakından tanıyabilme.

PÇ 7

Coğrafi mekâna ait verileri toplama, üretme, analiz etme ve sentezleyip sayısal ortamda uygun modelleri geliştirebilme

PÇ 8

Küreselleşme, kentleşme, sürdürülebilirlik, küresel ısınma, biyoçeşitlilik gibi güncel dünya gündemlerini ve sorunlarını takip edebilme ve bunlara çözümler üretebilme.

PÇ 9

Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama, haritalama teknikleri, klimatolojik ve meteorolojik teknikler vb. metotları uygulayabilme ve kartografik çalışmalarda bulunup çeşitli haritalar hazırlayabilme.

PÇ 10

Coğrafi çalışmalarda temel bilgisayar, temel istatistik vb. bilgilerine sahip olabilme.

PÇ 11

Doğayı koruma, eko turizm, jeoarkeoloji, geoekolji, fotoğrafçılık vb. güncel konularda bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi gerçek hayatta tatbik edebilme.

PÇ 12

Coğrafi çevrelere ve coğrafi ortamlara olan farkındalık ve duyarlılıkla ilgili bilincin tüm yaşam bölgelerine yayılmasında katkı sağlayabilme.

PÇ 13

Verilen coğrafi ödev, proje, rapor vb. tüm çalışmalarda bireysel sorumluluk alabilme ve grup bilincine sahip olabilme yetisini kazanarak çeşitli projeler üretebilme.

PÇ 14

Yabancı bilimsel eserleri okuyabilme ve anlayabilme, meslektaşları arasında diyalog kurabilecek seviyede temel yabancı dil bilgisine sahip olabilme.

PÇ 15

Coğrafi teorik bilgileri arazide ve laboratuar ortamlarında uygulayabilme.

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017