Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR HALİL ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU - GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders GRF1001 GRAFİK SANAT TARİHİ 2 0 2
Yazının bulunuşu ve ilk yazı örnekleri, Rönesans dönemi grafik sanatı, Endüstri dönemi ve sonrası dönemlerde grafik sanatı, Yirminci yüzyıl ve sonrası dönemlerde grafik sanatı, Türk grafik sanatı tarihinin temelleri, tarihsel gelişimi.
Zorunlu Ders GRF1003 PERSPEKTİF 1 2 4
Çizimde temel geometrik formların tek, iki, üç, paralel kaçış noktalı perspektif ve konik perspektif.
Zorunlu Ders GRF1005 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 2 2 5
Temel Tasarım eğitiminin amacı, konusu. Temel tasarım elemanları, temel tasarım ilkeleri. Temel Tasarım temel öğeleri nokta, çizgi, form, biçim, renk, doku, leke, perspektif, kompozisyon. Ana renkler, ara renkler, renk çemberi. Guaj Boya, reprodüksiyon.
Zorunlu Ders GRF1007 GRAFİK DESEN I 2 2 5
Desen dersi, desenin tanımı ve objeden desen çizimi, anatomi ve desen, anatomik desen, desende oran-orantı, desende derinlik algısı, desende ışık ve gölge.
Zorunlu Ders GRF1009 YAZI VE TİPOGRAFİ I 1 2 4
Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlenmesi ve tanınması.
Zorunlu Ders GRF1011 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 3
İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında, Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders GRF1002 GRAFİK TASARIM 2 2 5
Tasarım elemanları kullanarak kavramların görselleştirilmesi, sembol, ikon, işaret, piktogram, kurumsal ve görsel kimlik çalışmaları. Grafik programları kullanarak (vektör, piksel tabanlı) grafik ürünleri üretmek.
Zorunlu Ders GRF1004 YAZI VE TİPOGRAFİ II 1 2 5
Tipografinin ana elemanı olan harflerin temel yapısını çözümlenmesi ve tanınması.
Zorunlu Ders GRF1006 İLLÜSTRASYON 2 2 5
İllüstrasyonun tanımı, kapsam ve özellikleri; kavramsal düşüncenin çizgi diline aktarılması. Suluboya, guaj, akrilik, pastel, kolâj, kuru boya vb. teknikleri ve bilgisayar ortamına aktarılması.
Zorunlu Ders GRF1008 GRAFİK DESEN II 2 2 5
Grafik desen yöntem ve teknikleri, soyut ve kavramsal ifadeleri, nesnel- somut grafik ürünlerine dönüştürme, farklı renk karışımlarının teknik bilgisi, deformasyona dayalı çizimler.
Zorunlu Ders GRF1010 MARKA VE YÖNETİMİ 2 0 3
Modern pazarlamanın gelişimi ve marka kavramına giriş, Markanın pazarlama açısından önemi, Marka ile ilgili kavramlar, Markanın tescili, Stratejik marka yönetim sürecinin planlanması, Marka unsurları, Marka yaratma stratejileri, Markanın konumlandırılması, Farklılaşma, Markanın görsel ve işitsel unsurları, Marka iletişimi, İtme ve çekme stratejileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GRF2001 GRAFİK TASARIM PROJE I 0 4 6
Tasarımda kullanılacak (illüstrasyon, fotoğraf, logo, logotype, layout, işaret vb.) grafik elemanların tanımları. Grafik tasarım vektörel ve piksel tabanlı programları kullanılması, grafik tasarım proje üretimi, uygulanması ve proje takibi.
Zorunlu Ders GRF2003 RENK TEORİSİ 3 0 4
Renk kuramı bilgisi, ışık ve renk oluşumu, rengin psikolojik ve kültürel çağrışımı.
Zorunlu Ders GRF2005 AMBALAJ GRAFİĞİ 2 1 4
Tifdruk baskı, flekso baskı, tipo baskı, dijital baskı, ofset baskı, serigraf baskı, litografı baskı bu baskı tekniklerinin uygulama yöntemleri ve proje uygulama.
Seçmeli Ders GRF2007 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM 3 0 3
Görsel iletişimin temel dilinin incelenmesi, işaret, sembol, ikon, indeks gibi sözcüklerin semiyolojik anlamları ve görsel iletişim ile olan ilişkileri, bir görüntüyü okuma ve yorumlayabilme.
Seçmeli Ders GRF2009 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLLÜSTRASYON I 1 2 3
İllüstrasyonda farklı çizim yöntem ve tekniklerin denenmesi. İllüstrasyonda farklı malzemeler ve tekniklerin birleştirilmesi.
Seçmeli Ders GRF2011 ÖZGÜN BASKI TASARIM 3 0 3
Farklı materyallerin kullanımı ile kompozisyonlar oluşturmak, kağıt üzerine aktarmak ve sanatsal çalışmalar elde etmek.
Seçmeli Ders GRF2013 MASAÜSTÜ YAYINCILIK 2 1 3
Temel grafik tasarım prensiplerinin bilgisayar ortamında uygulanması, mizanpaj, çizim ve yazılım programları ile kitap, dergi, broşür, afiş vb çalışmalarda baskıya yönelik dizgi çalışmaları; grafik, resim içerikli dizgi ve özellikleri ile çıkabilecek problemlerin çözümlenmesi, renkli grafik çalışmaları ve model sayfa oluşturulması konularında uygulamalar yapılmaktadır.
Seçmeli Ders GRF2015 İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 3
İşletme kavramı, işletmelerin özellikleri, işletmelerin kuruluşu, işletmelerin büyümesi, iş ahlakı ve toplumsal sorumluluk, yönetim kavramı, yönetim işlevleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ilkeleri, ürün ve fiyatlama, pazarlama kanalları ve tutundurma, üretim yönetimi, işletme bilgi sistemi.
Seçmeli Ders GRF2017 ÜRÜN TASARIMI 2 1 3
Tasarım kavramı, ürün tasarımı olgusu, tasarımda işlev kavramı, ürün işlev ve biçim analizi, form-işlev ilişkisi, uygulama çalışmasının yapılması.
Seçmeli Ders GRF2019 YAYIM GRAFİĞİ 2 1 3
Yayım grafiği alanındaki güncel yaklaşımlar, Teknoloji-yayım grafiği ilişkisi. Dergi tasarımı ve özellikleri, sayfa tasarımı, ilan-reklam sayfaları, gazete tasarımı.
Seçmeli Ders GRF2021 DENEYSEL GRAFİK TASARIM 1 2 3
Tipografi, grafik tasarım, illüstrasyon, baskı resim gibi tasarım, disiplinleri, kavramsal ve analitik yönden irdelenerek müşteriden bağımsız kişisel çalışmaların üretimi bu derste ele alınacaktır. Buradaki beklenti, görsel betimleme ve görsel iletişim içinde, dinamik ilkelerin projeler bazında uygulanması üzerinde olacaktır. Yorumlama, kompozisyon ve sunum ustalıkları vurgulanarak karışık problem-çözme öğesi olarak bireysel ve grup içi beyin fırtınası yapılacaktır.
Seçmeli Ders GRF2023 REKLAM ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 0 3
Reklam göstergeleri ve neden-sonuç ilişkileri, reklam kampanyaları, reklam ve kurumsal kimlik kavramları üzerinde analizler.
Seçmeli Ders GRF2025 GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Girişimcilik Kavramı Ve Ortaya Çıkışı, İş fikirleri oluşturma, Küçük İşletme Çeşitleri, Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri, Küçük İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama Ve Finansman, Küçük İşletmelerin Sorunları Ve Çözüm Yolları.
Staj Dersi GRF2027 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II. yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders GRF2029 KARİYER PLANLAMA 1 1 3
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders GRF2002 GRAFİK TASARIM PROJE II 0 4 6
Tasa, tasarı, tasarım üzerine yeni yaklaşımlar, tasarım kuramları, tasarımda multidisipliner yaklaşımlar, proje üretimi, proje sunumları ve üretim teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve öğrenci projesinin takibi.
Zorunlu Ders GRF2004 BASKI TEKNİKLERİ 3 0 4
Matbaacılığın tanımı ve tarihsel gelişimi. Baskı türleri ve tekniklerinin öğrenilmesi. Matbaacılıkta kullanılan kağıt, mürekkep, kimyasalların özellik ve türleri. Baskı öncesi hazırlık, baskı sistemleri (ofset baskı, dijital baskı).
Zorunlu Ders GRF2006 PORTFOLYO TASARIMI 1 2 4
Özgeçmiş, kişisel SWOT analizi, basılı ve dijital portfolyo tasarımı.
Seçmeli Ders GRF2008 SUNUM TASARIMI 2 1 3
Tasarım ve tasarım problemi, tasarım probleminin çözümlenmesin de farklı bakış açılarının geliştirilmesi. Tasarım problemine deneysel yaklaşım, bulunan çözümlerin uygulanması. Sunum ne için yapılır, sunum kavramları. Basılı sunum yöntemleri. Sayısal sunum yöntemleri. Sunum yönteminin tasarımla olan ilişkisi. Tasarım problemi ve çözümlenmesi. Tasarım probleminin çözümlenmesinin sunumu.
Seçmeli Ders GRF2010 TASARIM ETİĞİ VE FİKİR HAKLARI 3 0 3
Marka kavramı, Marka hakları, Tasarım ve Etik ilkeleri, Rekabet Hukuki uygulamaları, Dava dilekçesi yazma.
Seçmeli Ders GRF2012 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK 1 2 3
Fotoğrafçılığın temel ilkeleri. Fotoğraf Makineleri, pozlama sistemleri, siyah/beyaz fotoğrafçılık, renkli fotoğrafçılık, fotoğrafçılıkta kullanılan filtreler.
Seçmeli Ders GRF2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLLÜSTRASYON II 1 2 3
İllüstrasyonda farklı çizim yöntem ve tekniklerin denenmesi. İllüstrasyonda farklı malzemeler ve tekniklerin birleştirilmesi.
Seçmeli Ders GRF2016 WEB TASARIMI 2 1 3
Web yayıncılığı, Site tasarımı, HTML’e giriş, Web editörü, HTML ile resim ve görüntüler, İnternet/web, destekli/temelli. İnternet/web iskeleti oluşturma ve tasarım ilkelerini kullanma.
Seçmeli Ders GRF2018 SOSYAL MEDYA 3 0 3
Sosyal medya ve yeni medyayı anlama, alternatif medyanın toplum üzerindeki etkisi, sosyal medya ve alternatif medyanın ürettikleri, klasik medya ve yeni medyanın toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlardaki işlevlerinin analizi.
Seçmeli Ders GRF2020 REKLAM VE METİN YAZARLIĞI 3 0 3
Reklam metni oluşturma, reklam metni oluşturmada hedef kitle analizi. Reklam metni yazma teknikleri, reklam metni uygulmaları.
Seçmeli Ders GRF2022 REKLAM KAMPANYALARI 2 1 3
Reklam kampanya brief analizi, pazar analizi, hedef kitle analizi, bütçe analizi, yaratıcı fikir analizi aşamalarını içeren ve sonuçlarını ölçümlen dirilmesi.
Seçmeli Ders GRF2024 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI 2 1 3
Reklam fotoğrafı alanında karşılaşılan tasarıma dönük problemlerin çözümü. Farklı kullanım alanları için tasarım ilkeleri ışığında fotografik uygulamalar.
Seçmeli Ders GRF2026 GÖSTERGEBİLİM 2 1 3
Sözel ve görsel metin, gösterge-anlam ilişkisi, göstergebilimsel analiz anlama ve kullanabilme, göstergebilimsel kod ve sistemler, göstergebilimsel terminoloji, görsel kültürü göstergebilim açısından inceleme.
Staj Dersi GRF2028 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 4
Yaz stajı uygulaması, II. yarıyıl sonundan itibaren 30 iş günü yapılır.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4