Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - HARİTA VE KADASTRO BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders HAR1001 ARAZİ ÖLÇMELERİ I 4 2 7
Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek
Zorunlu Ders HAR1003 MESLEKİ TRİGONOMETRİ 3 0 5
Mesleki geometrik şekillerin çözümlerini yapmaktır.
Zorunlu Ders HAR1005 MESLEK MATEMATİĞİ 4 0 5
Mesleki matematiksel işlemlerin çözümlerini yapmaktır.
Zorunlu Ders HAR1007 TEMEL HUKUK 2 0 3
Temel hukuk mevzuatının haritacılıkla ilgisini kavramak
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders HAR1002 ARAZİ ÖLÇMELERİ II 4 2 8
Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek
Zorunlu Ders HAR1004 HARİTA ÇİZİMİ I 0 3 4
Elle harita çizimi konusunda yetenek geliştirmek
Zorunlu Ders HAR1006 MESLEKİ HESAPLAMALAR 4 0 4
Mesleki temel problemlerin çözümlerini yapmaktır.
Zorunlu Ders HAR1008 TAŞINMAZ HUKUKU 3 0 4
Mesleki hukukla ilgili uygulamaları yapmaktır.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAR2003 KADASTRO I 3 0 3
Teknik kadastro, kadastroda yenileme ve özel kadastro işlemlerini yapmaktır.
Zorunlu Ders HAR2005 HARİTA ÇİZİMİ II 0 3 4
CAD yazılımları kullanarak harita çizimleri yapmak
Seçmeli Ders HAR2007 FOTOGRAMETRİ 3 0 4
Haritacılık mesleğinde uzaktan algılama ve fotogrametrik yöntemle harita üretmek
Seçmeli Ders HAR2009 HARİTACILIK FAALİYETLERİ 0 3 3
Haritacılık mesleğinin gelişim sürecini, kurumları ve yapılan işleri tanımak
Seçmeli Ders HAR2011 İLK YARDIM 3 0 6
İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak.
Seçmeli Ders HAR2013 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 2
Bu derste öğrenciye, temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Seçmeli Ders HAR2015 İŞLETME YÖNETIMI I 3 0 4
İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak
Seçmeli Ders HAR2017 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders HAR2019 ÇEVRE KORUMA 3 0 2
Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak
Seçmeli Ders HAR2021 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 3
Bu derste, iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır
Seçmeli Ders HAR2023 YOL BİLGİSİ I 3 0 4
Yol yapım işlemleri için gerekli en kesit ve boy kesit çıkarabilmek.
Seçmeli Ders HAR2025 İMAR BİLGİSİ I 3 0 4
ŞEHİRLEŞME,TÜRKİYENİN YÖNETİM YAPISI VE PLANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ,İMAR PLANI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ.
Seçmeli Ders HAR2027 ARAZİ UYGULAMASI I 3 0 4
ARAZİ ÇALIŞMALARINDAKİ DENEYİMLERİ GELİŞTİRMEK.
Seçmeli Ders HAR2029 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
Kariyer tanımı, kariyer planlama süreci aşamaları ve özellikleri, Çalışma alanları, Doğru ve etkili iletişim becerileri, Özgeçmiş, Yurt içi ve yurt dışı kariyer olanakları, Kariyer merkezleri, Yetenek kapısı, Kariyere destek sağlayabilecek birimler, Ulusal ve uluslararası değişim programları
Zorunlu Ders HAR2031 ARAZİ ÖLÇMELERİ III 2 2 7
Haritacılıkta arazi ölçme işlemlerini ve hesaplamalarını gerçekleştirmek
Staj Dersi HAR2033 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HAR2002 ARAZİ ÖLÇMELERİ IV 3 1 6
Haritacılık arazi ölçmelerini ve uygulamalarını yapmak
Zorunlu Ders HAR2004 KADASTRO II 3 0 4
Mülkiyet üzerinde yapılan kadastro değişikliklerini yapmak ve kontrol etmek
Zorunlu Ders HAR2006 HARİTA YAPIMI 0 3 4
Harita oluşturma işlemlerini arazide grup çalışması biçiminde gerçekleştirmek
Seçmeli Ders HAR2008 APLİKASYON 3 0 6
Proje bilgilerinin araziye uygulamasını yapmak
Seçmeli Ders HAR2010 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 0 2
Coğrafi bilgi sistemlerinin haritacılık uygulamalarını yapmaktır.
Seçmeli Ders HAR2012 ARAZİ YÖNETİMİ 2 1 6
İmarı,arsa ve arazi düzenlemesi uygulaması yapmak.
Seçmeli Ders HAR2014 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 2
Bu derste öğrenciye, temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Seçmeli Ders HAR2016 İŞLETME YÖNETİMİ II 3 0 5
İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.
Seçmeli Ders HAR2018 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 3 0 2
Bu derste, kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Seçmeli Ders HAR2020 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA 3 0 4
Mesleki problemlerin algoritmalarını ve basit programlarını yazmak
Seçmeli Ders HAR2022 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3 0 3
Bu derste öğrenciye, araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders HAR2024 YOL BİLGİSİ II 3 0 4
YOL PROJESİ YAPMAK.
Seçmeli Ders HAR2026 İMAR BİLGİSİ II 3 0 4
TARIMSAL VE BÖLÜŞME AMAÇLI ,İMAR PARSELİ OLUŞTURMA AMAÇLI,ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ YOLUYLA YAPILAN UYGULAMALAR.
Seçmeli Ders HAR2028 ARAZİ UYGULAMASI II 3 0 4
TOPOGRAFIK HARİTA YAPIM UYGULAMASI YAPTIRMAK.
Staj Dersi HAR2030 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4