Program Çıktıları

BÖÇ 1- Çevre yönetmeliklerinin amaç, kapsam ve alt yapılarını açıklar, atık yönetimi ve geri kazanıma yönelik ifadeleri tanımlar, hava, su ve gürültü kirliliğini tanımlar ve çevre koruma önlemlerini bilir.

BÖÇ 2- Standardizasyonla ilgili temel bilgileri bilir, kalite ve kalite kavramlarını tanımlar, kalite güvencesinin önemini ve içeriğini bilir, kendi başına mesleki standartları açıklar.

BÖÇ 3- Hukukun temel kavramlarını ve ilkelerini açıklar. Hukuk sistemini ve türlerini sınıflandırır. Kişiliğe bağlı hak ve ehliyetleri belirler, hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirler.

BÖÇ 4- Bilimsel araştırma temellerini bilir, bilimsel araştırma türlerini açıklar, nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarını tamınlar ve karşılaştırır. Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını bilir ve araştırmadaki etik ilkeleri açıklar.

BÖÇ 5- Hâlihazır harita ölçüm, hesaplama ve çizim işlemlerini yapar.

BÖÇ 6- İller bankası, Askeriye, DSİ, Karayolları, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye Ve İl Özel İdareleri gibi kurumların her türlü harita çalışmalarının etüt (arazi ölçümü) ve aplikasyon (uygulama) işlerinde çalışabilir.

BÖÇ 7- Özel sektörlerin alt yapı üst yapı gibi inşaat işlerinin etüt ve aplikasyon işlerinde çalışabilir.

BÖÇ 8- Hem teoride hem de pratik olarak problem çözebilme yeteneğine sahip olmak ve ölçme aletleri ile açı, uzunluk, mesafe ölçümleri ile koordinat ölçümleri yapabilmek, poligon hesabı, alan hesabı, yükseklik hesabı, hacim hesabı ve ifraz gibi temel hesaplama yeteneklerine sahip olmak.

BÖÇ 9- Alanı ile ilgili yeterince bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak (NETCAD paket programını, Microsoft Office temel programlarını kullanabilmek).

BÖÇ 10- Şehir, şehircilik ve kentleşme bilgisine sahip olmak, İmar kanunu 15. ve 16. madde uygulamaları ile 18. madde uygulamasını teorik ve hukuki anlayışını, kamulaştırma, DOP hesabı ve paftalama konularını kavrayabilmek.

BÖÇ 11- Öz farkındalık kazanma ve iş hayatının beklentileri doğrultusunda kariyer hedefleri ve alternatifleri oluşturma, kendini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirme.

BÖÇ 12- Yönetim olgusunu, özelliklerini ve fonksiyonlarını anlama, yönetim uygulamaları konusunda analitik düşünebilme ve iş hayatındaki yönetsel ve örgütsel sorunlara çözüm bulabilme.

BÖÇ 13- Taşınmaz mülkiyetinin konusu ve içeriğini kavrayabilmek.

BÖÇ 14- Bilgi sistemleri hakkında temel bilgi birikim edinerek, TAKBİS, CBS, KBS ve ABS gibi bilgi sistemlerinin temelini öğrenmek, temel fotogrametri terimlerini kavramak.

BÖÇ 15- Mesleki ölçme aletlerini tanıma, kurma ve ölçüm yapabilme kabiliyeti kazanır.

Son Güncelleme Tarihi:30.11.2023