Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
BOR MESLEK YÜKSEKOKULU - RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders RSE1003 DEVRE TEORİSİ 3 1 5
Direnç, Akım, Gerilim, Ohm kanununu, İş, Güç ve Verim kavramları. Kirchoff Kanunları. Devre çözüm yöntemleri. Alternatif akımın temel kavramları. R,L ve C’nin alternatif akımdaki davranışı.
Zorunlu Ders RSE1007 MATEMATİK I 4 0 5
Küme kavramı. Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar üzerinde aritmetik ve cebirsel işlemler. Denklem çözümleri. Fonksiyon kavramı. Limit kavramı.
Zorunlu Ders RSE1009 FİZİK 2 0 2
Klasik Newton Mekaniğinin Uygulamaları, Statik Elektrik Yasaları ve Coulomb Kuvvetinin Uygulamaları.
Zorunlu Ders RSE1011 RAYLI SİSTEM BİLGİSİ 3 0 4
Ulaştırma sistemleri ve bu sistemler içinde raylı sistemlerin genel tanımı. Raylı sistemleri oluşturan bölümler. Raylı sistemlerde emniyet sistemleri.
Zorunlu Ders RSE1013 TEMEL ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİLERİ 2 1 4
İş Ortamı Güvenliği Sağlama , Temel Elektrik ve Elektronik Devre Elemanları. Doğru Akım ve Alternatif Akım Devreleri. Kompanzasyon.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RSE1002 RAYLI SİSTEM TRAFİĞİ 2 1 5
Tren ve istasyon tesisleri ilgili temel kavramlar. Trenlerle ilgili temel kavramlar. açıklar. İstasyon yolları ve makaslarla ilgili temel kavramlar. Demiryolu trafiği ile ilgili işaret ve sinyaller. Tren ve diğer demiryolu araçlarının trafiğinde işaret ve sinyallerin önemi. Arıza ve düzensizliklerde önlemler. Demiryolu araçlarının sınıflandırılması. Trenlerin seyrine ilişkin konular. Trenlerin sefere hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler. Demiryolu trafiği ile ilgili hükümler.
Zorunlu Ders RSE1004 ELEKTRONİK 3 1 5
Kısa atom bilgisi, diyotlar ve çeşitleri, BJT’ler, alan etkili transistörler.
Zorunlu Ders RSE1006 ÖLÇME TEKNİĞİ 2 1 4
Ölçmenin önemi,ölçme birimleri,elektrik, elektronik, mekanik,hidrolik, termodinamik büyüklüklerin ölçümü, DA. ölçmeleri, AA. ölçmeleri, güç ve iş (enerji) ölçmeleri, devre elemanları ve parametrelernin ölçülmesi
Zorunlu Ders RSE1008 TREN DİNAMİĞİ 2 1 4
Dinamiğin temel prensiplerine dayanarak trenlerin dinamiği ile ilgili hesaplamalar. Temel fizik ve dinamik prensiblerine uygun olarak tekerlek kuvvetleri ile ilgili hesaplamalar. Fren dinamiği hesaplamaları. Demiryolu uygulamalarında kullanılan fiziksel kavramlar. Demiryolu uygulamalarında Fiziksel Kavramların uygulaması. Yolun Geometrik yapısı nedeni dikkate alınarak yapılan hesaplamalar, trene etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Newton yasalarının demir yolunda hareket eden trenlere uygulaması. Trenlerin iş, güç ve enerjisinin hesaplanması. Trenlerin oluşturdukları Kuvvetler ve Momentum hesaplamaları.
Zorunlu Ders RSE1010 MATEMATİK II 4 0 5
Türev alma, integral alma, matrisler
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSE2001 KUMANDA DEVRELERİ 2 1 3
Kumanda giriş elemanları, kumanda çıkış elemanları, elektrik motorları koruma röleleri, elektrik motorlarının kumandası, Özel devre elemanlarına giriş. Kontaktörler, manyetik ve termal devre kesiciler ve elektromanyetik elemanlar. Limit anahtarları, basınç anahtarları, zaman röleleri, termostatlar ve valfler. AC motorların kumanda ve kontrol özellikleri. Motorların çalıştırma, durdurma ve frenleme,devir yönü değişimi, düşük gerilimle yolverme teknikleri. Motor hız kontrol devrelerinin analiz edilmesi.
Zorunlu Ders RSE2003 DEMİRYOLU HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ 2 1 2
Analog Haberleşmenin tanımı, önemi ve çeşitleri, Sayısal Haberleşmenin tanımı, önemi ve çeşitleri. Modülasyon ve Demodülasyon. Filtre kavramı ve çeşitleri. İletim (transmisyon) hat çeşitleri, iletim hatlarının ana ve tali parametreleri, transmisyon kavramları, ilkeleri ve birimleri, birimler arasındaki bağıntı. İletim bozuklukları ve arızaların tespiti. Demiryolu dispeçer telefonu sistemleri. Erişim sistemleri. Çoğullama (Multiplexing) yöntemlerini, Pratikte kullanılan analog ve sayısal transmisyon sistemleri. Fiber optik kablo teknolojini ve optik transmisyon (SDH, DWDM) sistemleri. Analog, sayısal telsiz sistemleri ile GSM-R sistemleri. Haberleşme sistemlerinde topraklamanın önemi, uygulanması ve koruma esasları.
Zorunlu Ders RSE2005 ELEKTRİK MAKİNELERİ 2 1 3
Enerji kavramı. Enerji çeşitlerini ve elektrik enerjisi. Elektrik enerjisinin elde edilmesini ve kullanılması. Elektrik enerjisinin elde edilmesinde kullanılan elektrik motorlarının çalışma prensipleri. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren elektrik makinelerinin çalışma prensipleri ve çeşitleri. Elektrik enerjisinin raylı sistemlerde üretilmesini ve kullanılması. Akümülatörlerin yapısı, çalışma prensipleri ve kullanım alanları. Çeviricilerin (redresör, invertör ve konvertör) yapıları ve çalışma prensipleri.
Zorunlu Ders RSE2007 SAYISAL ELEKTRONİK 2 1 2
Sayısal kavramlar , Sayı sitemleri ve kodlama yöntemleri , Mantık devreleri , Mantık ifadelerinin sadeleştirilmesi , Bileşimsel devrelerin tasarlanması , Mantık devrelerinin analizi. Flip-Flop ve çeşitleri. Flip-Flop ları kullanarak devre tasarımı.Flip-Flop lar ve mantık kapılarını kullanarak sayıcı devre tasarımları.kaydedici devreler.
Seçmeli Ders RSE2009 SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER 2 1 4
Endüstriyel kontrol sistemlerini oluşturan ekipmaların incelenmesi
Seçmeli Ders RSE2011 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI 2 1 4
Bu derste; bilgisayar destekli tasarım yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Seçmeli Ders RSE2013 MİKRO DENETLEYİCİLER 2 1 4
Mikrodenetleyici Yapısı ve Çalışması , Giriş çıkış bağlantıları ve ayarları, Programlama Mantığı ve Pic Assebly mikrodenetleyici programlama
Seçmeli Ders RSE2015 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER 2 1 4
Hidrolik ve pnömatiğin temel ilkeleri, elemanları ve devreleri
Seçmeli Ders RSE2017 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
İngilizce dil bilgisi konuları ve kuralları. Raylı sistemler ile ilgili terimlerin tanınması. Raylı sistemler ile ilgili sözcüklerin kullanılması. Raylı sistemler ile ilgili parçaların Türkçe'ye çevrilmesi. Raylı sistemler ile ilgili bilgisayar programlarının İngilizce olarak incelenmesi. Teknik rapor yazımı.
Seçmeli Ders RSE2019 PERSONEL BİLGİSİ 2 1 4
Demiryolu kurumlarının yapısı. Demiryolları işletmesinin amaç ve faaliyetleri. Demiryolları işletmesinin teşkilatı Demiryolları genel müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları. Demiryolları personel politikaları. Personel ihtiyacının tespit kriterleri. Demiryollarına personel alınımları. Demiryollarının tüm birimlerinde çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları. Disiplin ilkeleri ve uyulması gerekli kurallar. Disiplin cezası gerektiren davranışlar.
Seçmeli Ders RSE2021 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ I 3 0 4
Kentiçi raylı ulaştırma sistemlerinin performansının belirlenmesi. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasite kavramı. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kalite kavramı. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans değerlendirmesi. İstasyonların sınıflandırılması ve gerekli performans ölçütlerini tanımlanması.
Seçmeli Ders RSE2023 GENEL RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ 3 0 4
Genel olarak ulaştırmanın tanımı, demiryollarının tarihsel gelişim süreci, demiryollarında kullanılan terimler. Demiryollarında kullanılan terimleri tanımlar. Yurt içi eşya taşıma hükümlerine yönelik konular. Uluslararası demiryolu eşya taşımalarına hükümlerine (CIM) yönelik konular. Uluslararası demiryolu yolcu ve bagaj taşıma taşıma hükümlerine (CIV) yönelik konular. Uluslararası taşıma düzensizliklerine (CIT) yönelik konular.
Seçmeli Ders RSE2025 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
MESLEK ETİĞİ
Seçmeli Ders RSE2027 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Staj Dersi RSE2051 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSE2002 RAYLI SİSTEM ARAÇ MEKATRONİĞİ 2 1 3
Raylı sistem araçlarının mekanik parçalarının bakım ve onarımı, güç aktarma organları ve fren sistemi. Raylı sistem araçlarının elektrik-elektronik, aydınlatm ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı.
Zorunlu Ders RSE2004 ELEKTRİKLİ İŞLETME TESİSLERİ 2 1 2
Transformatör, Güç transformatörleri ölçü ve kabul testleri. Ölçü trafoları kabul ve bakım testleri. Kesici, Ayırıcı, Entrüptör kabul ve bakım testleri. Elektrifikasyon. Katener Tesisleri. Elektrikli işletme besleme sistemi. Raylı sistemlerde besleme planı. Raylı sistemlerde elektrifikasyon güç hesapları.
Zorunlu Ders RSE2006 SİNYALİZASYON SİSTEMLERİ 2 1 3
Temel sinyalizasyon sistemleri. Sinyalizasyon hatları ve parametreleri. Ray Devreleri ve sabitleri. İnterloking ve kontrol tabloları. Noktasal ve Sürekli Hız Kontrol sistemleri. Sinyalizaston Enerji ve besleme sistemleri. Metro Sinyal sistemleri. Radyo blok sistemi, Konvensiyonel hatlara genel bir bakış. Sinyalizasyon projesi hazırlama. Sinyalizasyon sisteminde yeni teknolojiler.
Zorunlu Ders RSE2008 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 1 2
Kontrol tipleri ve çeşitleri, Anahtarlama elemanları anma değerleri, Güç Diyotları, Tristörler, Triyak ve GTO, Güç Transistörleri, Güç mosfetleri, SIT, IGBT ve uygulamaları, Omik yük ve İndüktif Yük Faz Kontrollü Doğrultucular ve uygulamaları, Kıyıcı devreler ve uygulamaları, İnverterler.
Seçmeli Ders RSE2010 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER 2 1 4
Programlanabilir lojik denetleyicilere giriş, yapıları, programlanması ve kumanda sistemleri kurulması ve endüstriyel uygulamalar
Seçmeli Ders RSE2012 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM 1 2 4
Çalışma konusunun belirlenmesi , ilgili konu üzerinde araştırma yapılması , yapılan araştırmaların derlenmesi , çalışmanın rapor halinde hazırlanması ve sunulması.
Seçmeli Ders RSE2014 TOPOGRAFYA 2 1 4
Topoğrafya bilimine ilişkin temel kavramlar. Topoğrafya,Harita ve Ölçek kavramları. Ölçme İşlerinde Karşılaşılan Hatalar. Ölçü dizilerinin doğruluk derecesi ölçütleri. Basit ölçme aletleri. Doğruların aplikasyonu. Basit ölçme aletleriyle harita alım yöntemleri. Bağlama ve dik koordinat yöntemi. Prizma ile ölçmelerde dikkat edilecek hususlar. Yatay kontrol noktaları. Poligon tanımı. Poligon ile ilgili ölçümler. Yükseklik ölçmeleri. Nivelmanda Kullanılan Aletler. Nivo, Mira ile ölçüm. Teodolit ve Açık okumalar.
Seçmeli Ders RSE2016 GENEL YOL BİLGİSİ 3 0 4
Ulaştırma Sistemleri. Demiryolların Tanımlanması ve Sınıflandırılması. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Güzergah, Hat Sayısının Saptanması, Hız, Aliyman, Kurp, Dever, Eğim. Demiryolu Temel Teknik Prensipleri. Demiryolunun altyapı ve üstyapı inşaatlarına temel teşkil eden teknik büyüklük ve kavramları. Altyapı ve üstyapı elemanları. Raylı Sistemlerde Enerji Aktarımı. İstasyonlarda Bulunan Tesisler. Yol Kenarında Bulunan İşaret ve Kurallar. Raylı Sistemlerde Yol-Tekerlek-Hız İlişkileri.
Seçmeli Ders RSE2018 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Standardizasyonu ve önemini kavrayabilme. Kalite ve kalite kavramını açıklayabilme. Kalite Güvencenin önemini kavrayabilme. Mesleki standartları açıklayabilme.Kalite güvence ve güvenilirlik analizlerinde kulanılan teknikler ve temel modeller hakkında bilgi verme.Tüketici hakları ile ilgili maddeleri kavrayabilme.
Seçmeli Ders RSE2020 İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 4
İş güvenliğinin önemi ve gereği, İş kazaları ve hastalıklarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri.
Seçmeli Ders RSE2022 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ II 3 0 4
Ulaşım sisteminde Kalite ve Kavramları. Raylı Ulaşım sistemleri Değişkenleri. Raylı Ulaşım sisteminde Kapasite ve çeşitleri. Raylı Ulaşım sisteminde Tren koruma sistemleri. Sabit blok sisteminde ilerleme süresi hesaplamaları. Hareketli blok sisteminde ilerleme süresi hesaplamaları. Mono raylı sistemlerde zaman hesaplamaları. Feribot taşıma sistemleri ve zaman hesaplamaları. Kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kapasiteye etki eden faktörler. Kentiçi ulaşım sistemlerinin performans değerlendirmesi. İstasyonlar ve gerekli performans ölçütleri.
Seçmeli Ders RSE2024 İLETİŞİM 3 0 4
Bireysel iletişim kurmak Örgütsel iletişim kurmak
Staj Dersi RSE2052 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM STAJ 0 0 4
STAJ
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4