Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - ADALET BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ADL1001 TEMEL HUKUK 3 0 5
Sosyal kurallar ve hukuk kuralları, hukuki yaptırım, pozitif hukukun kaynakları, kanunlaştırma hareketleri, Türkiye'de kanunlaştırma hareketleri, içtihat hukuku, pozitif hukukun kolları, kamu hukuku ve özel hukukun dalları, kanunların uygulanması, kanunların geçmişe yürümesi durumu, kanunların anlam bakımından uygulanması gibi temel konuları ve kavramları içermektedir.
Zorunlu Ders ADL1003 MEDENİ HUKUK I 3 0 5
Dersin genel anlamda kapsamını medeni hukukun temel ilkeleri ve kişiler hukuku oluşturmakta olup; mukayeseli hukukta kişi ve kişilik kavramı, gerçek ve tüzel kişiler (dernekler, vakıflar), hak ehliyeti, hukuki işlem ve haksız fiil ehliyeti, kişilik hakkına saldırılar, kişiliğin ve özellikle özel hayat ile kişinin itibarının korunması, ad, hısımlık, yerleşim yeri, isim, kişisel durum sicili konuları konularına ayrıntılı olarak yer verilecektir.
Zorunlu Ders ADL1005 ANAYASA HUKUKU 3 0 5
Anayasa hukuku hakkında temel bilgiler, anayasa hukukunun hukuk içindeki yeri, anayasanın yapılması ve kabul usulü, kanunların anayasaya uygunluk kontrolü, anayasanın üstünlüğü, devlet ve doğuşu hakkındaki teoriler, devletin özellikleri, tarifi ve unsurları, devlet iktidarının sınırlandırılması ve devlet çeşitleri, siyasal sistemler, siyasal sistem ayrımları, geleneksel sistem, totaliter sistem, otoriter sistem, demokratik sistem, siyasal partiler, seçim sistemleri, çeşitli hükümet sistemleri, başkanlık sistemi, meclis hükümeti sistemi, parlamenter sistem ve yarı başkanlık sistemi konuları işlenecektir.
Zorunlu Ders ADL1007 ADALET MESLEK ETİĞİ 3 0 5
Etik ile ahlak, din ve hukuk kuralları arasındaki ilişkiler, genel-evrensel etik kavramı ve düzenlemeleri, meslek etiği kavramı, türleri ve değerlendirilmesi, kamu görevlilerine yönelik etik ve düzenlemeleri, etik kurulu, etik davranış ilkeleri, adalet mesleğinin etiğinin gerektirdiği tutum ve davranışlar konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL1009 KLAVYE KULLANIMI 2 1 3
Bu dersle size on parmakla, metotlu olarak bilgisayar klavyesini hızlı ve verimli kullanma teknikleri verilecektir. Bu tekniklerde oturuş şekli, kolların duruşu, ellerin duruşu, parmakların duruşu, ayakların duruşu ve harf tuşlarını doğru kullanma teknikleri ayrıntılarıyla ve resimleriyle size sunulacak olup iş yaşamında ve özel yaşamınızdaki her türlü yazışmalarınızda veriminizi arttırmak için bu teknikleri öğretilecektir.
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ADL1002 İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ 3 0 5
İnsan hakları kavramı ve tarihsel gelişimi, insan hakları kuramı, ulusal ve uluslararası insan hakları denetim mekanizmaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç hukukta uygulanması, ayrımcılık yasağı, eşitlik hakkı, ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı, azınlık hakları konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL1004 MEDENİ HUKUK II 3 0 5
Eşya hukuku ve temel kavramları, borçlar hukukuna hakim olan ilkeler, borcun kaynakları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, sorumluluğun kusura dayanma ilkesi, borçlar hukukunun özel hükümler kısmında düzenlenen sözleşmeler, borçlar hukuku özel hükümler genel bilgiler konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL1006 İDARE HUKUKU VE İDARİ YARGI 3 0 5
Türkiye'de idari yargı, idari yargının kapsamı ve sınırları, idari yargı teşkilatı, idari yargının görev alanı, idari anlaşmazlıklar ve dava türleri, kararlara karşı başvuru yolları, idare mahkemesinin görev alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler ve yargılama usulünde kanun yolları, kararların düzeltilmesi, idarenin sorumluluğu, dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar, dava dilekçelerinin verileceği yerler, dava dilekçeleri üzerine ilk inceleme, iptal davası ve sebepleri-sonuçları konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL1008 HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMA 3 0 5
Hukuk dili kavramı, Türk hukuk diline dair tartışmalar, karşılaştırmalı ve tarihsel dönemler, Adli yazışma kuralları ve örnekler, adli işlerde yapılacak yazışma usulleri ve kullanılacak dil, hukuk terimleri, ilan ve tebliğ belgeleri, adli kararlar ve adli yazışma çeşitleri konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL1010 ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ 2 1 3
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin tarihçesi, hedefi, amacı, aşamaları ve kapsamı, Elektronik İmza, UYAP Doküman Yönetim Sistemi ve Kelime İşlemci (Döküman Editörü), UYAP bilgi sistemlerinden Vatandaş Portalı, Avukat Portalı, SMS Bilgi Sistemi ve SEGBİS Görüntülü Konuşma Sistemi, ekran görüntüleri yardımı ile Cumhuriyet Başsavcılığı ekranları ve bazı mahkeme ekranları konuları incelenecektir.
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ADL2001 CEZA HUKUKU 3 0 3
Ceza hukukunun temel ilkeleri ve ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunun fonksiyonları ve hukuk düzeni içindeki yeri, ceza hukukunun kaynakları, ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanması, suç genel teorisine ilişkin bilgiler; suç-kabahat ayrımı, suç ve benzer kavramlar, suçun unsurları; ön açıklamalar, suçun hukuki konusu, suçun maddi unsuru, suçun manevi unsuru, kast ve taksir kavramları, genel olarak hukuka aykırılık kavramı, hukuka uygunluk nedenleri, ceza hukukunun dayanakları ve esasları, cezalandırılabilirliğin şartları, soruşturma ve kovuşturma şartları, cezanın belirlenmesi ve şahsiliği, davanın ve cezanın düşmesi konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL2003 TİCARET HUKUKU 3 0 3
Ticaret ve ticaret hukuku, ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, ticari yargı; ticari sayılan davaların belirlenmesi, ticari davaların görüleceği mahkemeler, ticari davalarda kanıtlar ve usul, tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir yardımcıları; bağımlı yardımcılar, bağımsız yardımcılar, ticaret sicili örgütü, ticaret unvanı ve işletme adı, marka; markanın tanımı ve türleri, tescili, marka sahibinin hakları ve yükümlülükleri, markayla ilgili hukuki işlemler, hükümsüzlüğü ve sona ermesi, marka hakkının korunması, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, şirket kavramı, şirketin unsurları ve şirketlerin tasnifi konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL2005 HALKLA İLİŞKİLER VE MESLEKİ İLETİŞİM 3 0 3
Halkla İlişkilerin, Tanımı, Tarihçesi ve Yakın Kavramlar, Halkla İlişkiler İhtiyacını Ortaya Çıkaran Nedenler, İletişim, Halkla İlişkilerde İzlenen Amaçlar Ve İlkeler, Halkla İlişkiler Biriminin Örgütlenmesi, Halkla İlişkiler Programının Geliştirilmesi, Hedef Kitle, Halkla İlişkiler Faaliyetleri, Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan İletişim Araçları, Halkla İlişkilerde Etik, Kriz Yönetiminde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Sponsorluk, Halkla İlişkilerde İmaj Oluşturma, Adalet Bakanlığı Halkla İlişkiler Uygulamaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Staj Dersi ADL2007 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
Bu ders öğrencinin teorik olarak okulda aldığı derslerin sektörde uygulamasını yapıp bilgilerini pekiştirebilmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.
Seçmeli Ders ADL2009 CEZAEVİ YÖNETİMİ VE İNFAZ HUKUKU 3 0 4
Temel kavramlar, hapis cezaları, adli para cezaları, infaz, infaz kurumları ve idaresi, infaz rejimi, ceza infaz hukukunun yeri, infazın şartları, infazda yetkili merci ve hapis cezası ilamlarının infazı konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2021 TÜKETİCİ HUKUKU 3 0 4
Tüketici Hukukunun tarihsel gelişimi ve kavramları, anayasal temeller, tüketiciyi koruma kanununun kapsamı, kusurlu mal kavramı ve hizmetler satıcının kusurlara karşı garantisi, kusurlu mal ve hizmetlerden kaynaklanan tüketici hakları, taksitli satışlar, tüketici kredileri ve kredi kartları, sözleşmeler, tüketici sorunları hakem heyeti, tüketici mahkemeleri konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ADL2023 MESLEKİ RAPORLAMA TEKNİKLERİ 2 0 4
Bilimsel proje ve raporlama, rapor türleri, rapor yazım etiği, rapor yazımının planlanması ve yazım kılavuzu, usul ve esas bakımından raporlama, sunum hazırlama, sunum sırasında dikkat edilmesi gereken davranış ve tutumlar konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2025 ADLİ SOSYAL HİZMETLER 3 0 4
Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi ,Adli Sosyal Hizmetin Amacı Ve Adli Sosyal Hizmet Uzmanının Rol Ve İşlevleri ,Adli Sosyal Hizmet Alanında Hükümlü Profili, ,Adli Sosyal Hizmet Ve Suç Teorileri, ,Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları ,Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri, ,Kadına Yönelik Şiddete Ve Ev İçi Adalet Sistemine Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ailelere Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, ,Adli Sistem İçerisinde Sağlık Sorunları Olan Gruplara Yönelik Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, ,Ceza İnfaz Kurumlarında Adli Sosyal Hizmet ,Onarıcı Adalet Ve Adli Sosyal Hizmet İlişkisi ,Adli Sosyal Hizmet İçerisinde Mağdurlara Yönelik Çalışmalar ,Adli Sosyal Hizmet Alanında Sivil Toplum Çalışmaları ,Çocuk Ve Genç Suçlularla Önleyici Ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmet Modelleri Edici Sosyal Hizmet Modelleri ,Kadın Ve Yetişkin Suçlularla Önleyici Ve Rehabilite Edici Sosyal Hizmet Modelleri Edici Sosyal Hizmet Modelleri; konularını içermektedir
Seçmeli Ders ADL2027 ARABULUCULUK 3 0 4
Arabuluculuk Kanunu, hukuk uyuşmazlığı, çatışma teorisi ve uyuşmazlık, çatışma çözme yöntemleri, arabuluculuk kavramı ve tarihçesi, arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar, arabuluculuk sözleşmesi, arabuluculuk sürecindeki temel ilkeler, arabulucunun nitelikleri, müzakere türleri ve stratejileri, arabuluculukta anlaşma belgesinin hazırlanması, arabuluculuk sonunda imzalanan sözleşme ve hukuki niteliği, etik, konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2029 SOSYAL VE SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 3 0 4
Temel kavramlar, siyasal düşünce, siyasal alan, ilkçağ uygarlıklarında siyasal düşünüş, Antik Yunan’da siyasal düşünce, sofist düşünce, Sokrates-Platon, orta çağ ve feodalite, kilise ve siyasal düşünce, islam ve siyasal düşünce, stoacı okullar, romada siyasal düşünce konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2031 SOSYOLOJİ 3 0 4
Sosyolojinin konusu ve metodu, tarihçesi, temel kavramlar, sosyolojik bakışın önemi ve geliştirilmesi, kurum ve sosyal yapı ilişkisi, birey-toplum ilişkisi, toplumsal davranış konularını incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2033 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3 0 4
Temel kavramlar, küresel yönetişim ve küresel yönetişimde etkin olan uluslararası örgütler; faaliyet alanları, amaçları, kurumsal yapıları,, kurumlar ve rejimsel tarihsel gelişimi konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ADL2035 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders ADL2002 CEZA USUL HUKUKU 3 0 3
Ceza muhakemesine ilişkin temel bilgiler, tarihçesi, ceza muhakemesinde insan hakları ve ilkeleri, denetim muhakemeleri, ceza muhakemesi adli teşkilatı ve muhakeme süreleri, ispat vasıtaları, koruma tedbirleri, soruşturma ve soruşturmanın sonuçlanması, kovuşturma, kanun yolları konularını içermektedir.
Zorunlu Ders ADL2004 İCRA İFLAS HUKUKU 3 0 3
Cebri icra hukuku, icra çeşitleri, icra ve iflas hukukunun kaynakları, icra teşkilatı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, icra dairesi görevlilerinin sorumluluğu, icra harç ve giderleri, süreler tatil ve talikler, icra takibinin tarafları, genel haciz yolu, takip, takibin konusu, takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, itirazın hükümden düşürülmesi, itirazın iptali davası, yargılama usulü, itirazın kaldırılması, itirazın kesin kaldırılması, borçtan kurtulma davası, zamanaşımı, icra takibinin iptali ve ertelenmesi, menfi tespit ve istirdat davası, mal beyanı, haciz, haczin yapılması, haciz tutanağı, haczin konusu ve haczin etkisi, haczedilemeyecek mal ve haklar, hacze iştirak, hacizde istihkak davaları, mülkiyetin saklı tutulması, satılan malların haczi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte takip talebi, satış ve ödeme safhaları, ilamlı icra ve ilamsız icra konuları incelenecektir.
Zorunlu Ders ADL2006 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUK BİLGİSİ 3 0 3
Avukatlık mesleğinin tanımı ve özellikleri, avukatın hak ve yetkileri, avukatın yükümlülükleri, avukatlık meslek kuralları, noterliğin tanımı, niteliği ve hukuktaki yeri, noterlik ve mesleki organizasyonu, noter işlemleri, noterlerin hak ve yükümlülükleri, noterin faaliyetinden doğan yükümlülükleri, denetimleri ve sorumlulukları konuları incelenecektir.
Staj Dersi ADL2008 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
Bu ders öğrencinin teorik olarak okulda aldığı derslerin sektörde uygulamasını yapıp bilgilerini pekiştirebilmesi amacıyla yapılan bir uygulamadır.
Seçmeli Ders ADL2020 PROTOKOL BİLGİSİ 3 0 4
Protokol kavramı, tanımı ve önemi, tarihsel gelişimi, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar, birey-toplum ilişkisi, terbiye, nezaket görgü kavramları ve kuralları, iş yaşamını düzenleyen kurallar, kurumlarda uygulanan protokol kuralları, hitap şekilleri, selamlaşma ve tokalaşma, ast-üst ilişkileri, resmi törenler konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ADL2022 ÖZEL HUKUK 3 0 4
Gerçek ve tüzel kişiler, dernekler ve vakıflar, kişinin hak ve fiil ehliyeti, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, kişilik hakları ve korunması yolları, hakların sınıflandırılması, nişanlanma, evlilik, evliliğin genel hükümleri, evliliğin sona ermesi, mal rejimleri, soy bağı, evlat edinme, nafaka, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi temel kavram ve kurumlar, aynî hak kavramı ve unsurları ile zilyetlik, taşınır ve taşınmaz mülkiyeti, yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruf kavramı ve ölüme bağlı tasarruf türleri, saklı pay, tenkis, denkleştirme, mirasın geçmesi (intikali), mirasın kazanılması (iktisabı) ve mirasın paylaştırılması konuları incelenmektedir.
Seçmeli Ders ADL2024 İLETİŞİM BECERİLERİ 3 0 4
İletişim kavramı, iletişim becerileri, iletişimin işlevleri, sözlü ve sözsüz iletişim, beden dili, iletişim engelleri, iletişim türleri, kurumsal iletişim ve kitle iletişim konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2026 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BİLGİSİ 3 0 4
Tarihçe ve genel yapı, Türkiye-AB İlişkileri, Kurumsal Yapı, Hukuk düzeni, temel özellikleri kaynaklar, yasama, hukukun uygulanması, yargı düzeni, davalar, rekabet kuralları, serbest dolaşım ilkeleri, malların serbest dolaşımı, kişilerin serbest dolaşımı, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2028 TÜRK DEVLET GELENEĞİ 3 0 4
Temel kavramlar, millet-ülke kavramı ve ilişkisi, ideal devlet adamı, gelenekler ve geleneklere bağlılık, devlet hayatı ve idaresinde fikri düşünceler, adalet ilkeleri ve hukuk devleti, devlet yönetimi, devlet sistemi ve anlayışı konularını içermektedir.
Seçmeli Ders ADL2030 PSİKOLOJİ 3 0 4
Psikolojiyle ilgili temel kavramlar, psikolojinin amaçları, tarihçesi, yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, öğrenme ve bellek süreçleri, güdüler ve duygulara ilişkin bilgiler, yaşam boyu gelişim süreçleri, sosyal psikoloji ve insan çeşitliliği konuları içermektedir.
Seçmeli Ders ADL2032 DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ 3 0 4
Temel kavramlar, damga vergisinin tanımı, niteliği ve unsurları, vergilendirilme biçimleri, vergilendirme açısından özellik taşıyan durumlar, harçla, yargı harçları muafiyet, ödeme, sorumluluk ve matrah konularını içermektedir. 
Seçmeli Ders ADL2034 YARGI ÖRGÜTÜ 3 0 4
Yargı örgütü temel kavramları, anayasa yargısı, adli ve idari yargı, uyuşmazlık yargısı, tebligat hukuku ile ilgili genel bilgiler, tebligat evrakları ve giderleri, tahkim ve hakem mahkemeleri konuları incelenecektir.
Seçmeli Ders ADL2036 SİYASİ TARİH 3 0 4
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5