Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - PAZARLAMA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ 3 0 5
Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları, işletmelerin mevcut pazarlama anlayışının analizi, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresinin analizi, pazar bölümlerinin değerlendirilmesi, uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanması, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılması, ürün yaşam dönemleri, pazar yapısı, rekabet durumu, pazarlama kanallarının belirlenmesi, kanal tasarımının yapılması ve en uygun kanal sisteminin seçimi.
Zorunlu Ders PAZ1003 GENEL MUHASEBE 2 0 4
Muhasebeye giriş, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş ilkeler, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları hakkında bilgiler, muhasebenin denkliği tek ve çift taraflı kayıt sistemi, tek düzen hesap planı, muhasebede iş akışı ve işleyiş kuralları (defter ve belgeler), nakit hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, menkul kıymet hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, mal hareketleri ve muhasebeleştirilmesi, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, ticari alacaklar, ticari borçlar ve muhasebeleştirilmesi, depozito teminat ve avans işlemleri, ücret bordrosu ve muhasebeleştirilmesi, duran varlık işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, gelir-gider hesapları ve muhasebeleştirilmesi, maliyet hesapları ve kapatılması, özellikli hesap ve işlemler, hatalı kayıtların düzeltilmesi.
Zorunlu Ders PAZ1005 İŞLETME YÖNETİMİ-I 2 0 4
İş ve işletme kavramları, işletme türleri, girişimci kavramı ve türleri, yatırım kavramı ve türleri, yapılabilirlik etütleri, işletme-çevre ilişkileri, talep analizi ve tahmini, işletme kuruluş yeri belirleme, hukuksal yapılarına göre işletmeler, kapasite, maliyet, gelir ve gider kavramları, işyeri düzeni ve üretim planlaması ve iş yeri açılışı.
Zorunlu Ders PAZ1007 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 4
Ses rengi ve tonu, vurgu-tonlama, diksiyon, kelime yapısı ve özellikleri, konuşma sürati simetrik ve hiyerarşik iletişimde kelime hızı, meslek terminolojisi, uygulama çalışmaları hızlı okumanın önündeki engeller, okuma hızının ölçülmesi, hızlı okuma, hızlı okuma uygulamaları.
Zorunlu Ders PAZ1009 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 3
Halkla ilişkilerin tanımı, tarihçesi, ilkeleri, amaçları, kuramsal temeller ve benzer kavramların tartışılması, hedeflerin belirlenmesi, hedef kitle gibi konular açıklanmaktadır. Derste ayrıca, kriz yönetimi, halkla ilişkiler faaliyetleri, süreci, personeli ve etik hakkında bilgi verilmesi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders PAZ1002 PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ 2 0 4
Halkla İlişkiler, duyurum ve sponsorluk kavramları, reklamın tanımı, önemi ve özellikleri, reklam etkinliği ve ölçümü, satış geliştirme kavramı ve satış geliştirme faaliyetlerinde kullanılan araçlar, doğrudan satış yöntemleri.
Zorunlu Ders PAZ1004 EKONOMİ 3 0 5
Ekonominin temel özellikleri, ekonominin temel özelliklerine göre ekonomik analiz yöntemleri ve ekonomik sistemleri, talebi belirleyen faktörler ve talep esnekliğinin analizi, tüketici denge oluşumu, arzı belirleyen faktörler ve arz esnekliği, üretici denge oluşumu ve üretim maliyetleriyle ilgili temel kavramlar, piyasa dengesinin oluşumu, talebi ve arzı etkileyen faktörlerin piyasa dengesine etkileri, fiyatlar genel düzeyindeki ve üretim düzeyindeki değişmelerin etkileri, para arz ve talebi, para ve maliye politikaları ve etkileri.
Zorunlu Ders PAZ1006 İŞLETME YÖNETİMİ-II 2 0 4
Planlama kavramı, özellikleri ve teknikleri, örgütleme kavramı, ilkeleri ve aşamaları, yöneltme, motivasyon ve liderlik kavramları, koordinasyon ve denetim, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işgören seçme ve oryantasyon eğitimleri, işgören değerleme ve eğitim yöntemleri, kariyer planlaması, iş değerleme ve ücretlendirme yöntemleri, üretim planlaması, kapasite ve stok planlama, hedef pazar belirleme ve ürün geliştirme.
Zorunlu Ders PAZ1008 TİCARET HUKUKU 2 0 4
Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin temel nitelikleri, ticari işletmede merkez şube kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini, ticari iş kavramı, ticari iş karinesi, ticari işlerde faiz, faiz çeşitleri, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri, tacir olmanın sonuçları, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet halleri; kötüleme, yanlış ve yanıltıcı bilgi verme, Ticari defterler, defter çeşitleri, defterlerin onayı, defterlerin saklanması ve defter tutma yükümlülüğü ve cari hesap sözleşmesi, ticaret şirketleri (genel hükümler), tüzel kişilerde ehliyet, sermaye koyma borcu, şirketlerin birleşmesi, adi şirket, sermaye, kuruluşu, kar zara dağıtımı, kolektif şirket, ana sözleşme, şirketin idaresi, kar/zarar tespiti, şirket alacaklarının durumu.
Zorunlu Ders PAZ1010 PAZARLAMA MEVZUATI 2 0 4
Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin temel nitelikleri, ticari işletmede merkez şube kavramı, ticari işletmenin devri ve rehini, ticari iş kavramı, ticari iş karinesi, ticari işlerde faiz, faiz çeşitleri, tacir sıfatı ve tacir olmanın hükümleri, tacir olmanın sonuçları, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet halleri; kötüleme, yanlış ve yanıltıcı bilgi verme, Ticari defterler, defter çeşitleri, defterlerin onayı, defterlerin saklanması ve defter tutma yükümlülüğü ve cari hesap sözleşmesi, ticaret şirketleri (genel hükümler), tüzel kişilerde ehliyet, sermaye koyma borcu, şirketlerin birleşmesi, adi şirket, sermaye, kuruluşu, kar zara dağıtımı, kolektif şirket, ana sözleşme, şirketin idaresi, kar/zarar tespiti, şirket alacaklarının durumu.
Zorunlu Ders PAZ1012 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2
Kalite kavramı, tarihçesi ve kalite yaklaşımları, standartların önemi ve standardizasyon, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetimi ve yönetime katılma, süreç ve kaynak yönetimi sistemi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PAZ2001 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 3 0 3
Araştırma probleminin tanımlanması ve araştırma amacının belirlenmesi, problemin özelliği ve araştırmanın niteliğine göre pazarlama araştırması için veri kaynaklarının ve veri toplama yöntemlerinin belirlenmesi, örnekleme kavramı, problemin özelliğine göre pazarlama araştırmasında örnek kitlenin belirlenmesi, örnekleme süreci, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve yorumu.
Zorunlu Ders PAZ2003 MARKA YÖNETİMİ 2 0 2
Markaya ilişkin temel kavramları ve marka yönetimi ve yapılandırma modellerini tanıtmak; markalama için markaya yönelik iletişim stratejisi (marka konumlandırma) geliştirmeye yönelik bilgileri geliştirmek, marka konumlandırma stratejisinin bütünleşik bir çerçevede uygulama biçimlerini, reklam ve halka ilişkiler özelinde olanaklarını tanıtmak .
Zorunlu Ders PAZ2005 SATIŞ YÖNETİMİ 2 0 2
Potansiyel müşteriler için kaynakları araştırarak müşterilerin özelliklerini tespit edebilmesi, satış öncesi hazırlık yaparak satış sürecini gerçekleştirebilmesi, satış sonrası hizmetleri takip edebilmesi ve satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlayabilmesi, işletme içinde elde edilen verilere göre satışların mevcut durum analizini yapabilmesi ve böylece birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmesi, satışları tahmin edebilmesi ve satış kotalarını belirleyebilmesi, satışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetebilmesi, örgüt yapısını seçerek satış elemanlarının yetki ve sorumluluklarını belirleyebilmesi, satış ekibinin koordinasyonunu sağlayabilmesi ve performans değerlendirme kriterlerine göre satış elemanlarını denetleyebilmesini sağlamak.
Zorunlu Ders PAZ2007 SATIŞ SAHA PLANLAMASI 2 0 2
İş ve iş planı kavramları, yapılacak işin türü ve özelliklerine göre kişisel bakım ve günlük iş planı, satış organizasyonu için kullanılan doküman türleri, günlük toplantılar ve iş dağılımı, toplantı yönetimi ve çeşitleri, iş yükü kavramı ve personel planlaması, teşhir ve tanzim mekânlarını ve fuar stantlarını düzenleme.
Staj Dersi PAZ2009 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders PAZ2021 GLOBAL PAZARLAMA 3 0 4
Uluslararası pazarlarda işletme satış strateji ve politikalarına göre müşteri ve işletme beklentilerini belirleme, uluslararası pazarlarda işletme hedef ve stratejilerine göre pazarlama faaliyetlerini planlama ve pazarlama karmasının uygulanmasına yardımcı olma.
Seçmeli Ders PAZ2023 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 4
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası şirketlerle iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Seçmeli Ders PAZ2025 GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3 0 4
Gümrük mevzuatı ve Gümrük Kanunu’nun tanıtımı, gümrük terimleri, gümrük rejimleri, beyan türlerinin anlatımı, gümrük beyannamesinin tanıtımı, kaçakçılık ve usulsüzlük işlemlerinin tanıtımı ve açıklanması.
Seçmeli Ders PAZ2027 LOJİSTİK 3 0 4
Uluslararası ve ulusal lojistik ile ilgili temel kavramları tanıma, uluslararası taşımacılık sürecinde yer alan kuruluşları tanıma, teslim şekillerini uygulama, uluslararası ve ulusal lojistikte sigortacılık işlemlerini uygulama.
Seçmeli Ders PAZ2029 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3 0 4
Uluslararası ve ulusal lojistik ile ilgili temel kavramları tanıma, uluslararası taşımacılık sürecinde yer alan kuruluşları tanıma, teslim şekillerini uygulama, uluslararası ve ulusal lojistikte sigortacılık işlemlerini uygulama.
Seçmeli Ders PAZ2031 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 4
Sosyal güvenlik kavramı ve tarihsel gelişimi, uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda sosyal güvenlik, sosyal güvenliğin ilkeleri ve finansmanı, sosyal güvenlik hukukunun kaynakları, hukuk sistemi içindeki yeri, Türk sosyal güvenlik sisteminde reform sosyal sigortaların uygulanma alanı (sigortalı kavramı, sigortalılık süresi), sosyal sigortaların idari yönetimi, sosyal sigortaların finansman kaynağı olarak primler, sosyal sigorta türleri (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, malullük sigortası, yaşlılık ve ölüm sigortası), işsizlik sigortası; sağlık hakkı ve genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler.
Seçmeli Ders PAZ2033 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 4
Bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması, internet ortamında iletişim kurmak, internet ortamında iş başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek, hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak işlemlerinin öğretilmesi.
Seçmeli Ders PAZ2035 GENEL HUKUK 3 0 4
Hukukun temel öğeleri, hukukun kaynakları ve kaynaklar hiyerarşisi, emredici, tamamlayıcı ve yorumlayıcı hukuk kuralları, hâkimin boşluk doldurma, yorum ve takdir yetkisi, hakların kazanılmasında iyi niyetin rolü, dürüstlük kuralı, kişiler hukuku, gerçek ve tüzel kişiler, hak ve fiil ehliyeti, hukukun dalları, hukuk ve kanun, kanunların yapılması, uygulanması, hukuksal kişilik, kişiliğin başlangıcı ve sonu, hak ve fiil ehliyetleri; hak ve borç kavramları, borç ilişkisi ve sorumluluk, hakların kazanılması ve kaybedilmesi.
Seçmeli Ders PAZ2037 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 4
Örgütsel davranışın bilimsel temelleri, örgütsel davranışın tarihsel gelişimi, araştırma teknikleri, örgüt içinde birey ve kişilik, tutumlar ve iş tatmini, bireysel farklılıkların temelleri biyografik karakteristikler yetenekler ve öğrenme, örgüt kültürü, örgütlerde grup ve süreçleri, örgütlerde grupla çalışma teknikleri ve katılımlı yönetim, örgütlerde güdüleme süreci ve kuramları, örgütlerde liderlik ve kuramları, örgütlerde çatışma, örgütlerde stres ve yönetimi, örgütsel çevre ve teknoloji, örgütsel değişme, geliştirme, takım çalışmaları, örgütlerde güç ve politika, örgütlerde etik davranışlar, yönetimi ve kontrolü. İletişim çeşitleri, iletişim modelleri, kişilerarası iletişim, topluluk içi iletişim, etkin iletişim, kitle iletişiminde yararlanan araçlar.
Seçmeli Ders PAZ2039 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders PAZ2002 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 2 0 2
Stok yönetimi, müşteri karlılık analizi, sevkiyat planlarının kontrol ve ilk onayını yapma, sipariş takip etme.
Zorunlu Ders PAZ2004 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 2 0 2
Sektör ve pazar özelliklerine göre tüketiciyi tanınabilmesi; tüketici davranış modellerini ve davranış rollerini anlayabilmesini, pazar, ürün ve müşteri özelliklerine göre satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptayabilmesini, tüketici satın alma karar sürecini değerlendirebilmesi ve tüketici satın alma davranışının yönetebilmesinin sağlanması.
Zorunlu Ders PAZ2006 PERAKENDE YÖNETİMİ 2 0 2
Perakende işletmelerinin sınıflandırılması, perakende işletmelerinin yer türleri ve özellikleri, perakende mağaza yönetimi, perakendede finansal yapı, kategori yönetimi, ürün çeşitlendirmesi ve satın alma sistemleri, perakende fiyatlandırma, iletişim süreci yönetimi ve iletişim planlaması.
Zorunlu Ders PAZ2008 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 3
Müşteriler ile iletişim kurmak, müşterileri sınıflandırmak, online tüketici davranışları, geleneksel tüketici davranışları, müşteri ağırlamak, müşteri değeri yaratmak, müşteri memnuniyeti ve müşteri şikâyetleri.
Staj Dersi PAZ2010 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Zorunlu Ders PAZ2012 DİJİTAL PAZARLAMA 2 0 2
Seçmeli Ders PAZ2022 ELEKTRONİK TİCARET 2 1 4
İşletmenin ürün ve satış stratejilerine göre e-ticaret müşterilerinin belirlenmesi, müşteri özelliklerine göre internet üzerinden veri tabanı oluşturma, pazarlama/satış stratejilerinin oluşturulması, işletmenin satış strateji ve politikaları ile müşteri özelliklerine göre e-satış yapma, işletme, pazar ve teknolojik gelişmelere göre web sayfasında satış bölümü ile ilgili güncellemelerin yapılması.
Seçmeli Ders PAZ2024 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 4
Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası şirketlerle iletişimin önemli bir gereği olan İngilizce konuşma becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılacak ve yapılacak egzersizler ile kazanılan yeteneğin geliştirilmesi sağlanacaktır.
Seçmeli Ders PAZ2026 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 4
İş güvenliği ve işçi sağlığının tanımı, işçi ve işveren açısından önemi, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin yönetimi, iş güvenliği ve işgören sağlığı (koruma) işlevinin insan kaynakları yönetiminin diğer işlevleri ile ilişkisi, iş sağlığının sosyal boyutu, işyerinde tutulması zorunlu sağlık raporları ve belgeler, işyerinde meslek hastalıklarını oluşturan fiziksel ve kimyasal faktörler, sosyal güvenlik kurumu mevzuatına göre sağlık mevzuatı, işyerinde ortak sağlık birimi, gürültünün, titreşimin sağlığa etkileri ve önlemleri, işyerinde gürültü haritasının düzenlenmesi, iş ortamında tozlar, gazlar ve etkileri, işyerinde sağlık açısından hijyen ve temizlik, gıda endüstrisinde iş hijyeni, enerji ve ağırlık kontrolü, dengeli beslenme, yaşam boyu spor.
Seçmeli Ders PAZ2028 REKLAMCILIK 3 0 4
Reklâmın tarihsel gelişimi, reklamcılığın temel kavramları, reklâm türleri, reklâm kampanyalarının hazırlanması, reklam metni ve senaryosu.
Seçmeli Ders PAZ2030 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 4
Bu derste bir organizasyona ait insan kaynakları yönetiminin politikaları ve uygulamaları incelenecektir.
Seçmeli Ders PAZ2032 İHRACAT TEKNİKLERİ 3 0 4
Dış Ticaret, İhracat ve İthalatın tanıtımı, Türkiye’de İhracat yapabilme koşulları, İhracatta teslim şekilleri, İhracatta ödeme şekilleri, ihracatta kullanılan belgeler, ihracat şekilleri ve ihracat mevzuatının açıklanması.
Seçmeli Ders PAZ2034 PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 3 0 4
Muhasebe ve vergi uygulamaları işlemlerinde kullanılan belgeler, türlerine göre tutulması zorunlu defterler, muhasebe ve vergi uygulamaları kayıtlarında özellik taşıyan hesaplar ve hesap planları, havacılık işletmelerinde muhasebe ve vergi uygulamaları kayıtları, havacılık işletmeleri ilişkilerinde tutulan muhasebe ve vergi uygulamaları kayıtları; muhasebe ve vergi uygulamaları kayıtlarına ilişkin örnekler.
Seçmeli Ders PAZ2036 MESLEK ETİĞİ 3 0 4
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu derste etik ve ahlak kavramlarını inceleyecek ve mesleki etik ilkelerine uymayı öğreneceklerdir.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4