Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1 TAŞTAN, H.Ş. & ALKAN, A.D. (2023). Investigation of the Relation Between Sports Awareness and Life Satisfactions of Young Generations. Avrasya Spor Bilimleri ve Eğitim Dergisi, 5(2), 311-327. https://doi.org/10.47778/ejsse.1340507

2. ÇİLKAYA, B & ERASLAN, E. (2023). Dezavanatjlı Grupların Bilimsel Üretimdeki Yeri: Bibliyometrik Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 41-52.

3. YÜCEL, F., UÇAN, O., ÇETENAK, Ö.Ö., BUDAK, H., GÖĞER, K., KARAHASANOĞLU, H. & KOÇAK, E. (2023). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde Ekonomisine Katkıları, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 277-296.

4. ALKAN, A.D. & KURNAZ, S. (2022). Sanayi Devrimi’nden Klasik Yönetim Düşüncesine: Sir Richard Arkwright Üzerinden Bir Değerlendirme. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 11(1), 31-41. https://doi.org/10.47934/tife.11.01.03

5. ÇELEBİ ZENGİN, E. & ALKAN, A.D. (2022). Yerel Bir Politika Aracı Olarak Paradiplomasi. Kent Akademisi, 15(1), 439-466. https://doi.org/10.35674/kent.1017797

6. ALKAN, A.D. & KURNAZ, S. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Umutsuzluk ve Kadercilik Eğilimi Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2022(13), 45-54.

7. ERASLAN, E. & BALCI, A.İ. (2022). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstri İlişkilerinin Çatışması Noktasında Değişen Toplu Pazarlık Düzeylerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 164-180.

8. KURT, A. & ÇİLKAYA, B. & ERŞAN, E.E. (2022).  Bir Devlet Üniversitesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler. Bozok Tıp Dergisi, 12(4), 94-104.

9.  AYDIN, M. & KARAHASANOĞLU, H. (2022). Ülke Kredi Notu Görünümlerinin Pay Getirileri Üzerindeki Etkileri: Bist30 Endeksi Üzerine Bir Olay Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 17(1), 59-73.

10. ALKAN, A.D. (2021). Türkiye’de Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim Yaklaşımının Uygulanabilirliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 71-86.

11. ALKAN, A.D. (2021). Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Türkiye’deki Mobil İletişim Şirketlerinin Değişiminin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 173-199.

12. ERASLAN, E. & ÇOŞGUN, M. (2021). Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunda Siyasal Temsil Üzerine Bir Deneme: Türkiye Özürlüsü ile Mutludur Partisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(38), 5764-5790.

13.  KEMER, E. & ÇİLKAYA, B. & TOPAL, A. (2021). The Effect of Occupational Health and Safety Practices on Organization Trust in Hotel Businesses. International Journal of Life science and Pharma Research, 11(5), http://dx.doi.org/10.22376/ijpbs/lpr.2021.11.5.L20-27

14.  KARAHASANOĞLU, H. & ÇETENAK, E. H. (2021). Finansal Gelişmişlik Düzeyinin Firmaların Finansal Kısıtları Üzerindeki Etkisi, IJBEMP Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5 (Sayı: Prof. Dr. Fikret Otlu), 527-540.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ERASLAN, E. & ALKAN, A.D. (2023). Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. (Tam Metin Bildiri). II. International Congress on Economics and Administrative Sciences (19.01.2023 - 20.01.2023).

2. ÇELEBİ ZENGİN, E. & ALKAN, A.D. (2023). Yerel Hizmet Sunumunda Dijital Dönüşüm: TR71 Bölgesi Belediyelerinin E-Belediyecilik Uygulamaları. (Özet Bildiri). II. International Congress on Economics and Administrative Sciences (19.01.2023 - 20.01.2023).

3. ÇİLKAYA, B. & ERASLAN, E. (2023). Eski Hükümlülerin İşgücü Piyasasına ve Sosyal Hayata Katılımda Yaşamış Oldukları Sorunlar, Niğde Açık Cezaevi Hükümlü ve Eski Hükümlülerine Yönelik Çalışma. (Özet Bildiri). II. International Congress on Economics and Administrative Sciences (19.01.2023 - 20.01.2023).

4. ÇELEBİ ZENGİN, E. & ALKAN, A.D. (2022). Kardeş Şehir Uygulamalarına İlişkin Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Bir Değerlendirme. (Tam Metin Bildiri). International Marmara Social Sciences Congress (Imascon Autumn 2022). (09.12.2022 - 10.12.2022)

5. ALKAN, A.D. & GÜLER, M. (2022). Uluslararası Yazında Psikolojik Sermaye Kavramının Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi. (Özet Bildiri). 2nd International Rahva Technical and Social Researches Congress. (03.12.2022 - 04.12.2022)

6. ALKAN, A.D. & GÜLER, M. (2022). Bibliometric Analysis of Job Engagement Concept (Özet Bildiri). 1st International Karatekin Science and Technology Conference. (01.09.2022 - 03.09.2022)

7. ALKAN, A.D. & GÜLER, M. (2022). Özel Güvenlik Görevlilerinin Duygusal Emek Düzeylerinin İşe Tutulmaları İle İlişkisi. (Özet Bildiri). I. Uluslararası Ankara İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi. (14.05.2022 - 15.05.2022)

8. TAŞTAN, H.Ş. & ALKAN, A.D. (2022). Genç Kuşakların Yaşam Doyumları ile Akademik Umutsuzluk Düzeylerindeki Bireysel Farklılıkların İncelenmesi. (Tam Metin Bildiri). Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi (UTAK). (04.03.2022 - 06.03.2022)

9. TAŞTAN, H.Ş. & ALKAN, A.D. (2022). Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 Dönüşümünde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımının İncelenmesi. (Tam Metin Bildiri). Uluslararası Toplumsal Araştırmalar Kongresi (UTAK). (04.03.2022 - 06.03.2022)

Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

1. ALKAN, A.D. (2023). Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Bürokrasinin Seyri ve Güncel Sorunları (İçinde, Türkiye'de Toplum ve Siyaset Teoriden Pratiğe Güncel Meseleler). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN:978-625-398-865-4

2. ALKAN, A.D. (2023). Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim (İçinde, Kent ve Çevre Politikaları Ekseninde Yerel Yönetimler). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN:978-625-398-404-5

3. ALKAN, A.D. (2023). Turizm İşletmelerinde Simbiyotik Liderlik (İçinde, Turizm İşletmelerinde Güncel Liderlik Yaklaşımları). Paradigma Akademi Yayınları. ISBN: 978-625-6957-83-1

4. ÇİLKAYA, B. (2023). Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamaları (İçinde, Kent ve Çevre Politikaları Ekseninde Yerel Yönetimler). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN:978-625-398-404-5

5. ERASLAN, E. & DERİN, K. H. (2023). Türkiye'de Kentsel Yoksullukla Mücadele Stratejisi Olarak Sosyal Belediyecilik (İçinde, Kent ve Çevre Politikaları Ekseninde Yerel Yönetimler). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN:978-625-398-404-5

6. ALKAN, A.D. (2022). Yerel Yönetimlerde Etik ve Önemi (İçinde, Güncel Gelişmelerle Yerel ve Kentsel Siyaset). Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı:278, ISBN:978-625-7258-51-7 

7. ALKAN, A.D. (2022). The Effects of COVID-19 on Human Resource Management in Aviation Companies: The Case of Europe (in Digitalization and the Impacts of COVID-19 on the Aviation Industry). IGI Global Publishing. ISBN:978-166-8423-19-6

8. ERASLAN, E. (2022). Demografik Fırsat Penceresi Kapanırken Nedenleri ve Sonuçları Açısından Genç İşsizliği (İçinde, Sosyal Sorunlara Panoramik Bakış). Nobel Akademik Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 236,  ISBN:978-625-433-248-7

9. ERASLAN, E. (2021). Dijitalleşme Sürecinde ve Çalışma Hayatında Engelliler (İçinde,   Dijitalleşen Dünya'nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar). Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 182, ISBN: 978-625-7530-77-4

10. ÇİLKAYA, B. (2021). Dijitalleşen Dünyada Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar: Dijitalleşme ve Eski Hükümlüler (İçinde,   Dijitalleşen Dünya'nın Çalışma Hayatında Dezavantajlı Gruplar). Gazi Kitabevi, Sayfa Sayısı: 182, ISBN: 978-625-7530-77-4

11. ERASLAN, E. (2021). Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları (İçinde, Sosyal Güvenliğe Giriş). Akademisyen Kitabevi, Sayfa Sayısı: 276, ISBN:978-625-7354-07-3. 

12. ÇİLKAYA, B. (2021). Sosyal Güvenliğin Tarihçesi (İçinde, Sosyal Güvenliğe Giriş). Akademisyen Kitabevi, Sayfa Sayısı: 276, ISBN:978-625-7354-07-3. 

13. ÇİLKAYA, B. (2021). Eski Hükümlülerin Kariyer Sorunları ve Sosyal Politika Uygulamaları (İçinde, Özel Politika Gerektiren (Dezavantajlı) Gruplar İçin Hayat Boyu Rehberlik Politikaları: Meslek ve Kariyer Rehberliği), Sayfa Sayısı: 204, ISBN:978-625-7530-80-4

E.9. ERSOY, E. (2021). Bireysel Emeklilik Sistemi (İçinde, Sosyal Güvenliğe Giriş). Akademisyen Kitabevi, Sayfa Sayısı: 276, ISBN:978-625-7354-07-3. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.  ERASLAN, E. (2021). Türkiye’de Kadın İşgücüne Yönelik Uygulanan Aktif İşgücü Programlarının Değerlendirilmesi. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD), 5(1), 32-49.

 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1. ALKAN, A.D. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Mesleki İlgi ve İş Bulma Kaygı Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Özet Bildiri). 8. Hitit Öğrenci Kongresi. (12.05.2022 - 15.05.2022)

 

Son Güncelleme Tarihi:20.02.2024