Genel Bilgi

2011 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açılmıştır. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yer alan 4 bölümden biri olan Biyosistem Mühendisliği bölümü Eğitim Öğretim hayatına akademik personel yapılanmasını tamamlamasına müteakip 2020-2021 eğitim-öğretim yılında geçmesi planlanmaktadır. Bölümümüzde şu an için 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

 

Bölüm öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının ERASMUS ve MEVLANA projeleri kapsamında çok çeşitli ülkeler ile de işbirliği ve değişim gerçekleştirmesi planlanmaktadır.

 

Bölüme her yıl yaklaşık 30 öğrenci alınması planlanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Biyosistem Mühendisi unvanı alarak mezun olacaktır. İsteyen başarılı öğrenciler ayrıca diğer disiplinlerden ikinci bir Anadal veya Yandal eğitimini de tamamlayabileceklerdir.

 

Biyosistem Mühendisleri, daha önce Ziraat Mühendisliği Programı altında alt programlar biçiminde eğitim vermekte olan Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Tarımsal Enerji Sistemleri alt Programlarının içinde yer aldığı bir bölümden (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) mezun olacaklarından, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün üçüncü bölümünde yer alan Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkilerin (Sulama-Drenaj, Tarımsal Yapılar, Tarım Alet ve Makinaları) tamamından yararlanacaklardır. Buna göre, Biyosistem Mühendisleri sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içme suyu sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüt, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya; sulama tesislerinde suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etütleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolü yapmaya; tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya, tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizleri yapmaya; tarımsal enerji sistemlerinin tasarımlarının yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya, tarımsal enerji sistemleri imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, denetleme ve analizleri yapmaya yetkili olacaklardır.


Bölümden mezun olan Biyosistem Mühendisleri, yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak; Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler, DSİ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb.), Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Üniversiteler (Öğretim elemanı olarak), Tarım Makineleri Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları, Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları, Sulama Birlikleri, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Özel Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Büyük Tarımsal İşletmeler ´de istihdam edileceklerdir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Biyosistem Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır.

Bölümümüzde bilimsel çalışmalara ağırlık verilecektir.


Son Güncelleme Tarihi:01.12.2023