Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ - BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi BSM0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BSM1001 PHYSICS I 3 0 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
Zorunlu Ders BSM1003 MATHEMATICS I 3 0 5
Sayılar, Kümeler, Fonksiyonlar, türev ve uygulamaları, integral
Zorunlu Ders BSM1005 CHEMISTRY 3 0 4
Kimyanın tanımı ve kapsamı, Madde ve maddenin sınıflandırılması, Atom teorileri, Atom ve atom-altı parçacıklar, elementler, periyodik tablo, bileşiklerin isimlendirilmesi, sulu çözelti kimyası ve konsatrasyon birimleri, kolligatif özellikler, ölçme birimleri, anlamlı rakamlar, gazların kimyası ve bazı önemli hususlar.
Zorunlu Ders BSM1007 BIOLOGY 3 0 4
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar
Zorunlu Ders BSM1009 FOREIGN LANGUAGE I ENGLISH 3 0 3
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 BASIC COMPUTER 2 2 3
Bilgisayara giriş, sayı ve kodlama sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılım, işletim sistemleri, Windows işletim sistemi, uygulama yazılımları, ofis programları ve uygulamaları, kelime işlemciler, elektronik hesap programları, sunu programları, İnternet kullanımı ve arama motorları, Bilişim teknolojileri ve İnternet etiği.
Zorunlu Ders TBT1009 SAFETY AND HEALTH AT WORK I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TURKISH LANGUAGE I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION II 2 0 2
Zorunlu Ders BSM1002 PHYSICS II 3 0 5
Elektrik Alanlar,Gaus yasası,Elektriksel Potansiyel,Sığa ve dielektrik,Akım ve direnç,Doğru akım devreleri,Manyetik alanlar,manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım devreleri
Zorunlu Ders BSM1004 MATHEMATICS II 3 0 5
Riemann İntegral ve özellikleri. İntegrallerde Ortalama Değer Teoremleri. Değişken Dönüşümleri. Belirsiz İntegral Kavramı ve İlkel Bulma Yöntemleri. İmproper İntegraller ve Yakınsaklık. Belirli İntegral uygulamaları: Alan, Hacim, Yay Uzunluğu, Dönel yüzeyin Alanı. Nümerik seriler ve yakınsallık testleri.
Zorunlu Ders BSM1006 INTRODUCTION TO PLANT PRODUCTION AND TECHNOLOGIES 2 0 4
Bitkisel üretim nedir ve gelişim süreci, modern tarım uygulamaları ve dünyadaki örnekleri, Toprak Bilimi ve Besleme, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği, Bitki Koruma Uygulamalarının temel prensipleri
Zorunlu Ders BSM1008 INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE 2 2 4
Tarımsal üretimde hayvancılığın önemi, türleri ve hayvancılıkta tür ve ırk kavramı, hayvan ıslahı, sığır, koyun, keçi ve kümes hayvanları yetiştiriciliği, beslenmesi, hayvan yemleri
Zorunlu Ders BSM1010 FOREIGN LANGUAGE II ENGLISH 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders BSM1012 MATERIALS KNOWLEDGE 3 0 3
Malzeme Tanımı ve Sınıflandırılması, Malzeme Seçimi, Malzeme Türleri,Metaller,Seramikler, Polimerler, Kompozit malzemeler, Metallerin Genel Özellikleri, Metallerin Sınıflandırılması, Metallerde Atomik Yapı ve Bağ Kuvvetleri, Atomların Dizilişi ve Kristal Kafes sistemleri, Mekanik Deneyler ve Özellikler, Demir ve Çelik, Demir-Sementit Faz Diyagramı,
Zorunlu Ders TBT1012 SAFETY AND HEALTH AT WORK II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TURKISH LANGUAGE II 2 0 2
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM2001 THERMODYNAMIC 3 0 4
Bu dersin amacı öğrencilerin; termodinamik kanunlarını anlayabilmesi, termodinamiğin temel esaslarının mühendislik işlemlerine uygulamalarını kavramasını sağlamaktır.
Zorunlu Ders BSM2003 ENGINEERING MATHEMATICS 2 0 5
Doğrusal cebir ve adi diferansiyel denklemler, denklem sistemlerini çözmek için genel sayısal yaklaşımlar dahil tanıtılacaktır. Ders dört ana bölümden oluşmaktadır: Diferansiyel Denklemler, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Lineer Cebir ve Vektörler.
Zorunlu Ders BSM2005 SOIL SCIENCE 2 2 6
Toprak oluşumu, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri. Bitki besleme gübreleme ve toprak erozyonu.
Zorunlu Ders BSM2007 STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS 2 2 4
Zorunlu Ders BSM2009 TECHNICAL DRAWING I 2 2 3
Teknik çizim, perspektif, kesit görünüm, imalat çizimi, montaj çizimi
Zorunlu Ders BSM2011 STATISTICS 2 0 3
Mühendislik bilimlerde veri toplama ve ölçme araçları. İstatistik, örneklem, ana kütle, değişken ve parametre kavramları. Örnekleme yöntemleri. Verilerin özet sunumunda tablo ve grafiksel yöntemler. Verilerin özet sunumunda merkezi eğilim ölçüleri. Verilerin özet sunumunda dağılım ölçüleri. Olasılık teorisi ve olasılık hesaplama kuralları. Kesikli ve sürekli olasılık dağılım fonksiyonları. Normal dağılım. Örnekleme ve örnekleme dağılımı. İstatistik tahmin. Hipotez kurma ve yorumlama.
Zorunlu Ders BSM2013 METEOROLOGY 2 1 5
Meteorolojinin tanımı, önemi, ve gelişimi,Meteorolojinin bölümleri ve uygulama alanları,Atmosferin yapısı ve özellikleri, Sıcaklık,Hava basıncı, Rüzgar, Nem, Buharlaşma ve bulutlar, Yağış, Hava kütleleri ve cephe sistemleri, Meteoroloji rasatlar ve tahminler, Rasat parkı
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM2002 IRRIGATION AND DRAINAGE 2 1 4
Sulama yöntemlerinin sınıflandırılması, Yöntem seçimine etkili etmenler, tarımsal sulamada kullanılabilir nem, sulama aralığı, sulama zamanı, bir sulamada verilecek su miktarı, sudan yararlanan kök derinlikleri, sulama programları, yüzey sulama, yağmurlama ve damla sulama sistemleri. Tarım arazisinin drenajı, toprak ıslaklığı ile bitki gelişimi ve verimi arasındaki ilişki, yüksek taban suyu tablasının toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerindeki etkisi, drenaj ihtiyacı, drenaj sorununu yaratan suların kaynağı, drenaj ön etütleri, açık ve kapalı drenaj sistemlerinin genel esasları ve kapalı drenajda kullanılan boru ve filtreler, drenajda kullanılan makinalar, tuzlu ve sodyumlu toprakların tanımı, oluşumu, ıslahının prensipleri ve toprakların amenajmanı.
Zorunlu Ders BSM2004 PRINCIPLES OF ELECTRIC AND ELECTRONICS 2 1 5
Temel tek ve üç fazlı devrelerde kullanılan dirençlerin, kapasitörlerin ve indüktörlerin ac ve dc özelliklerini içeren temel devre teorisini kapsar.
Zorunlu Ders BSM2006 AGRICULTURAL STRUCTURE I 3 1 5
Tarımsal yapıların projelendirilmesi, hayvanlar üzerinde çevresel koşulların etkisi inek, koyun, keçi ve kümes hayvanları için barınak planlama
Zorunlu Ders BSM2008 COMPUTER PROGRAMING I 2 2 4
Zorunlu Ders BSM2010 AGRICULTURAL MACHINARY I 2 1 4
Toprak işleme makineleri, ekim-dikim makineleri, bitki koruma ve gübreleme makineleri
Zorunlu Ders BSM2012 FLUID MECHANICS 2 0 5
Genel terimler, akışkanların özellikleri, Durgun akışkan akımlarında basınç. Sıkıştırabilen ve sıkıştırılamayan akışlarda süreklilik eşitliği. Düzenli akımlarda enerji ilişkileri. Sıkıştırılamayan akışkanların düzenli akımlarında Bernoulli eşitliği, uygulamaları, güç, enerji ve verim eşitlikleri. Gerçek akışkanların hat boyunca düzenli akımlarında enerji eşitliği. Düz borularda sürtünme kayıpları. Boru pürüzlülüğü ve sürtünme faktörü. Boru ekleme parçalarında sürtünme kayıpları. Hidrolik eğim. Sürtünme kayıplarının oluşturduğu güç ve enerji gereksinimi. Sürtünme kayıplarının sıvı iletim hatlarında ve sulama sistemlerindeki uygulamaları.
Zorunlu Ders BSM2014 TECHNICAL DRAWING II 2 2 3
İki boyutlu cisimlerin bilgisayar desteği ile çizimi ve tekniklerinin tanıtılması. Teknik resim çalışmalarının bilgisayar ortamında oluşturulmasını öğretmek. Çıktıların bilgisayarda oluşturulması ve yazıcı veya çiziden alınması öğretmek. Bilgilerin depolanması, saklanması veya başka kaynaklara gönderilmesi için gerekli işlemleri anlatmak.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM3001 BIOSYSTEMS ANALYSIS MEASUREMENTS, SURVEY AND ASSESSMENT 2 2 5
Bir makinanın imalatında ya da yapılacak bir bilimsel çalışmanın temelinde, bu yapılan çalışmalardan başarı sağlanabilmesi için, ölçme kavramı en önemli unsuru oluşturmaktadır. Bu ders kapsamı içerisinde ölçmenin nasıl yapılacağı, ölçme sonuçlarının nasıl değerlendirileceği ve çeşitli büyüklüklerin ölçülmesinde kullanılan değişik ölçü aletlerinin tanıtımı ve kullanımı amaçlanmıştır.
Zorunlu Ders BSM3003 AGRICULTURAL STRUCTURE II 3 1 5
Tarımsal yapıların işletme içindeki yerlerinin seçimi, temel yapı elemanları ve işletmede bulunabilecek olan ahır, ağıl, kümes ve depolama yapılarının işletme içinde konumlandırılması ve birbirleri ile olan ilişkileri ve çevre koşulları
Zorunlu Ders BSM3005 ENERGY SOURCES 3 0 3
Yenilenebilir enerji kaynaklarını ayrı ayrı sınıflandırarak, her bir enerji çeşidinin mühendislik bakışıyla irdelenmesini sağlamak.
Zorunlu Ders BSM3007 COMPUTER PROGRAMMING II 2 2 4
Python programlama dilinde nesne yönelimli programlama kavramları tanıtılacaktır. Sınıflar, nesneler, işlevler, yöntemler, kalıtım, modüller ve paketler gibi kavramlar açıklanacaktır. Embeddıng, parsıng, xml için bağlantılama, veri bilimi, arayüz uygulamaları gibi bazı ek ve ileri konular tanıtılacaktır.
Staj Dersi BSM3009 INTERNSHIP 0 0 5
İş güvenliği, meslek etiği, teorik anlatımı gerçekleşmiş dersler ile ilgili konularda deney yapma, veri alma, verileri işleme, sonuçları irdeleme ve meslek deneğimi kazanma ile ilgili uygulamalar yaptırılacaktır.
Seçmeli Ders BSM3021 LAND AND WATER RESOURCE MANAGEMENT 2 1 4
Dünya ve Türkiye su kaynakları, planlama kavramı ve modeli, su kaynaklarına ilişkin yasal ve kurumsal yapı, su kaynakları planlama verileri ve yönetimi, optimizasyon modelleri, alternatif planların formülasyonu ve değerlendirilmesi, su kaynakları planlamasında ekonomik analiz, su kaynakları projelerinde çevresel etki değerlendirme
Seçmeli Ders BSM3023 AGRICULTURAL IRRIGATION SYSTEMS 2 1 4
Öğrencilerin basınçlı sulama sistemlerini tanıması konu ilgili son teknolojik gelişmeleri kavraması, mevcut koşullar için uygun sistemi seçebilecek düzeye getirmek ve ders kapsamında öğrendiği teknik bilgiler çerçevesinde;Yüzey Sulama Sistemlerinin tasarımı, Yağmurlama Sulama Sistemlerinin tasarımı, Damla Sulama Sistemlerinin tasarımı, Mikro Sulama sistemi tasarımlarını gerçekleştirebilecektir.
Seçmeli Ders BSM3025 LAND CONSOLIDATION I 2 1 4
Öğrencilerin arazi toplulaştırmasını tanıması konu ilgili son teknolojik gelişmeleri kavraması, ders kapsamında öğrendiği teknik bilgiler çerçevesinde; arazi toplulaştırması örneklerini tanıyabilme ve faydalarını görebilme
Seçmeli Ders BSM3027 GREENHOUSE CONSTRUCTION TECHNIQUES 2 1 4
Seranın önemi ve tanımı, sera yapı malzemeleri ve yapı elemanları, serada yazın ve kışın çevre koşullarınınsağlanması, sera planlanmasının temel ilkeleri, sera içinin düzenlenmesi, seracılıkta yeni gelişmeler,ülkemiz seraları.
Seçmeli Ders BSM3029 MACHINE COMPONENTS AND METARIALS 2 1 4
Tarım makinaları tasarımında temelleri öğretmek. Çekme, kesme, karışık yüklenme gibi temel gerilme tiplerini öğretmek bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak. Uygulamada yaygın kullanılan makina elemanlarını tanıtmak. Tarım Makinaları için uygun makina elemanlarını seçebilmeyi ve bunun için gerekli parametrelerin ne olduğunu öğretmek
Seçmeli Ders BSM3031 DATA COLLECTION, MONITORING, EVALUATION 2 1 4
Dersin içerinde, büyük veri algoritmaları, büyük veri programlama paradigmaları ve platformları, büyük veri analizi araçları işlenecektir. Bunun yanı sıra büyük veri araştırma alanında çok sayıda araştırma makalesinin öğrenilmesi, sunulması, tartışılması sağlanacaktır.
Seçmeli Ders BSM3033 RAINFORCED CONCRET 2 1 4
Betonarme yapı elemanları, hesap özellikleri, uygulamada karşılaşılan yanlışlar ve bunların tanıtılması
Seçmeli Ders BSM3035 HYDROLOGY 3 1 4
Meteorolojik veriler, buharlaşma ve terlemenin hesaplaması, yağışlarla ilgili hesaplamalar ve analizler, infiltrasyon analizler, yeraltısuyu, oluşumu, aküferin sınıflandırılması, kuyu hidroliği, yüzey akış, taşkın, akım ölçümü, debi ölçümü, debi seviye ilişkisi, anahtar eğrisi, su toplama havzasının özelliği ve yüzey akışa etki, hidrograf ve hidrograf analizi ile taşkın tahmini, yağıştan yüzey akışın sezinlenmesi, akarsu ötelemesi, hidrolojide olasılık ve istatistik yaklaşımlar.
Seçmeli Ders BSM3037 ENVIROMENTAL IMPACT ASSESSMENT 2 1 4
Çevre ve Çevresel Etkinin Tanımı, ÇED Mevzuatı, Proje Tanıtım Dosyası ve Hazırlanması, ÇED Raporu ve Hazırlanması, Tüm ÇED Süreci, İlgili Taraflar ve Kurumlar, İnşaat Sektörü ve Diğer Sektör Projelerindeki İnşaat Kısmı için ÇED Raporu Hazırlanması, Örnek ÇED Raporlarının İncelenmesi
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM3002 INTRODUCTION TO AUTOMATIC CONTROLS AND SENSORS 3 1 5
İleri Mühendislik Matematiği, Kontrol sistemleri, Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol, Elektrik Sensörleri ve Dönüştürücüler, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Elektronik Cihazlar ve Sistemler, Esnek Hesaplama Teknikleri, Dijital Sinyal İşleme, Otomatik Test ve Ölçüm, Proses Enstrümantasyonu ve Kontrolü, Güç elektroniği, Elektrikli Sürücüler, Dijital Kontrol Sistemi, Sistem Tanımlama ve Tahmini
Zorunlu Ders BSM3004 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) 2 2 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi temellerinin anlaşılması; konumsal özellik verilerini kullanmakta gerekli temel bilgilerin öğretilmesi; uzaktan algılama konseptinin anlaşılması; veri toplama, işleme ve yorumlama süreçlerinin anlaşılması ve uygulanması
Zorunlu Ders BSM3006 AGRICULTURAL MACHINARY II 3 1 4
Bitki koruma makineleri, hasat ve harman makineleri, sulama makineleri.
Zorunlu Ders BSM3008 ENERGY SYSTEMS DESIGN AND APPLICATION 3 1 4
Öğrenilen teorik bilgilerin pratiğe uygulanması amacıyla bir proje ya da tasarım geliştirilmesi
Staj Dersi BSM3010 INTERNSHIP 0 0 5
İş güvenliği, meslek etiği, teorik anlatımı gerçekleşmiş dersler ile ilgili konularda deney yapma, veri alma, verileri işleme, sonuçları irdeleme ve meslek deneğimi kazanma ile ilgili uygulamalar yaptırılacaktır.
Seçmeli Ders BSM3022 RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 2 1 4
Yenilenebilir enerji kaynaklarını ayrı ayrı sınıflandırarak, her bir enerji çeşidinin mühendislik bakışıyla irdelenmesini sağlamak ve yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımı için gerekli bilgileri vermek.
Seçmeli Ders BSM3024 IRRIGATION WATER QUALITY 2 1 4
Tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılacak suların kalitesi belirlenerek, içerdikleri elementlerin bitki ve toprak üzerine etkilerini bilinmesi, belirli bitki ve toprak (veya farklı bir yetiştirme ortamı) koşulları için su kalitesine bağlı olarak yaşanması muhtemel sorunların tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınmasının yanında sürdürülebilir su ve toprak yönetiminin sağlanması.
Seçmeli Ders BSM3026 DESIGN OF WATER MANAGEMENT SYSTEMS 2 1 4
Sulama yönetim sistemlerinin tanımı, tasarımı ve kullanım özelliklerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders BSM3028 IRRIGATIONAL PROJECT DESIGN 2 1 4
Sulama sistemlerinin tasarımı hakkında lisans düzeyinde öğrencileri sulama projeleri hazırlama, projeleri araziye uygulama ve sulama sistemlerini işletme konularında teorik ve pratik bilgilerle eğitmek.
Seçmeli Ders BSM3030 LAND CONSOLIDATION II 2 1 4
Arazi Toplulaştırma dersinin içeriği, Türkiye'nin tarımsal üretimi ile ilgili genel bilgiler, karşılaşılan önemli sorunlar, Arazi Toplulaştırmanın gerekliliği, yasal mevzuatı, uygulanmasında izlenen aşamalar, projelerin hazırlanmasında gerekli olan teknik ve mühendislik bilgileri, kullanılan paket programlar ve örnek proje hazırlama konularından oluşmaktadır.
Seçmeli Ders BSM3032 AGRICULTURAL MACHINARY DESIGN 2 1 4
Tasarım, Mühendislik Esasları, Makine Elamanları ve Malzeme Bilgisi, Tarım Makineleri.
Seçmeli Ders BSM3034 ARTIFICAL INTELLIGENT AND MACHINE LEARNING 2 1 4
Yapay zekanın tanımı, temel kavramlar ve teknikler, yapay zekanın tarihçesi, yapay zekanın güncel uygulama örnekleri, yapay zekâ tekniklerinin tanıtılması: makine öğrenmesi, bulanık mantık, uzman sistemler ile ilgili temel kavramlar, yapılar, bilgi-kural tabanı, çıkarım mekanizması, genetik algoritmalar.
Seçmeli Ders BSM3036 HORTICULTURE 2 1 4
Türk ve Dünya tarımında Bahçe Bitkilerinin yeri., Bahçe Bitkileri yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler, Bahçe Bitkilerinin biyolojik esasları, Bahçe Bitkilerinin fizyolojik esasları, Bahçe Bitkilerinde generatif üretim, Bahçe Bitkilerinde vegetatif üretim yöntemleri, Bahçe Bitkilerinde vegetatif üretim yöntemleri, Bahçe Bitkilerinde toprak işleme, Bahçe Bitkilerinde budama ve terbiye, Bahçe Bitkilerinde gübreleme ve sulama, Bahçe Bitkilerinde mücadele ve kimyasal uygulamalar,Meyve ağaçlarında çiçeklenme, tozlanma ve döllenme., Bahçe Ürünlerinde olgunluk ve hasat, Bahçe Ürünlerinin muhafazası
Seçmeli Ders BSM3038 INTEGRATED PEST MANAGEMENT 2 1 4
Tarımsal zararlılar, ekonomik zarar eşiği, erken tahmin ve uyarı, kültürel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele.
Seçmeli Ders BSM3040 AGRICULTURAL RESEARCH AND DESIGN METHODS 2 1 4
Bilimsel araştırma süreci ve yöntemleri, bilimsel proje hazırlık aşamaları ve hedeflerin belirlenmesi, proje içeriğinin oluşturulması, etik kurul izni alınması, proje yönetimi ve ekip oluşturma, proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve patent, orijinal araştırma makalesi ve derleme makale yazılması, doğru kaynak gösterimi, tez yazımı, rapor yazımı, akademik aşırmacılık/etik/intihal/açık erişim, hakemlik, powerpoint sunum/ poster hazırlama, özgeçmiş, başvuru ve motivasyon mektubu hazırlama.
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM4000 GRADUATION THESIS 0 2 5
Dördüncü sınıf öğrencisi bir öğretim üyesinin danışmanlığında uygulama ve laboratuar taraması şeklinde bir bitirme hazırlar ve bunu seminer olarak sunar.
Zorunlu Ders BSM4003 DESIGN PROJECT I 2 2 5
Biyosistem ile ilgili mühendislik esasları, Tüm tarım alet ve makinaları, Tüm arazi ve su kaynakları, Tüm tarımsal yapılar ve tüm tarımsal enerji sistemleri, Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, dispozisyon oluşturma, Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme
Zorunlu Ders BSM4005 KINETICS AND BIOREACTOR DESIGN 2 2 4
Ders, biyolojik reaksiyonlar, biyoreaktör tasarımının unsurları ve biyolojik reaksiyonlarda kütle ve enerji dengelerinin temelleri, biyoreaktörlerin temel bileşenleri, biyoreaktörlerin sistematik sınıflandırması, homojen ve heterojen reaksiyonlar, hayvan ve bitki hücresinin çalışması gibi çok çeşitli konuları ele almaktadır. Ayrıca kesikli biyoreaktörler, sürekli akışlı biyoreaktörler, biyoreaktörlerin kombinasyonu, enzim reaksiyonları ve immobilize hücreler için biyoreaktörler, biyoreaktörlerde ideal olmayan davranışların analizi, biyoreaktör modellemesi, biyoreaktörlerde taşıma süreçleri, biyoreaktörlerdeki kontroller gibi konuları da içermektedir.
Zorunlu Ders BSM4007 AGRICULTURAL TRACTORS AND EQUIPMENTS 2 2 4
Tarım Makinalarının temel güç kaynağı durumunda olan traktörü tüm yönleriyle tanıtmak, traktörü oluşturan tüm parçaların yapısını ve çalışma prensiplerini öğretmek.
Seçmeli Ders BSM4041 CLIMATE CHANGES 2 1 4
İklim sistemi, doğal ve yapay sera etkisi, sera gazları, gözlemlenen ikilim değişikliği, geleceğe yönelik projeksiyonlar, sektörel etkileri, uyum stratejileri ve önerileri konuları işlenecektir.
Seçmeli Ders BSM4043 REMOTE SENSING AND AGRICULTURAL APPLICATIONS 2 1 4
Uzaktan algılama sistemlerinin tanıtılması, tarımda uzaktan algılama alanlarının tanıtılması, uzaktan algılama sistemlerinin tanıtılması
Seçmeli Ders BSM4045 GREENHOUSE ENGINEERING 2 1 4
Sera, seracılık, sera yapıları ve malzemeleri, teorik ve pratik bilgiler
Seçmeli Ders BSM4047 DESIGN OF AGRICULTURAL STRUCTURES 2 1 4
Tarımsal yapılarda çevre koşullarının denetimi, işletme merkezinin planlanması, kırsal konut tasarımı, süt ve besi sığırı ahırları, koyun ağılları ve kümesler gibi hayvansal üretim yapılarının tasarımı; seralar ve mantar üretim tesisleri gibi bitkisel üretim yapılarının tasarımı; hangarlar, tahıl depoları, yem depoları, meyve ve sebze depoları gibi koruma ve depolama yapılarının tasarımı; gübre yönetimi ve biyogaz tesislerinin tasarımı
Seçmeli Ders BSM4049 AGRICULTURAL MACHINERY EXPERIMENT METHODS 2 1 4
Tarım makinelerinin testleri için ulusal ve uluslararası standartlara uygun deneyler ve analizler
Seçmeli Ders BSM4051 THERMAL MOTORS 2 1 4
Termik motorlara giriş, termik motorların sınıflandırılması, termik motor tanıtım eğrileri, termik motorlarda kullanılan yakıtlar, termik motorların parçaları ve çalışma prensipleri
Seçmeli Ders BSM4053 AGRICULTURAL ELECTRIFICATION 2 1 4
Bu ders öğrencilere enerjinin temel ilkelerini ve özellikle çiftliklerde kırsal alanlara enerji sağlamak için uygulamalarını tanıtır. Kurs, Ham petrol, Doğal gaz, Dağıtılmış üretim sistemleri, Kırsal elektrifikasyon projeleri, Finans, İşbirlikçi model, Enerji ekonomisi, Sürdürülebilir kalkınma için enerji teknolojileri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları ele almaktadır.
Seçmeli Ders BSM4055 ENERGY STORAGE SYSTEMS 2 1 4
Enerji santrallerini sınıflandırarak, enerji santrallerinin temellerini irdelemek
Seçmeli Ders BSM4057 AUTOMATIC CONTROL II 2 1 4
Algılayıcılar, sıcaklık algılayıcıları, nem algılayıcıları, hız algılayıcıları, titreşim algılayıcıları, ivme algılayıcıları, konum algılayıcıları, yaklaşım algılayıcıları, basınç algılayıcıları, akış algılayıcıları, seviye algılayıcıları, darbe algılayıcıları
Seçmeli Ders BSM4059 AGRICULTURAL ECOLOGY 2 1 4
Ekoloji kavramı, tarımsal ekosistemler,iklimsel özellikler-tarım ilişkisi, sıcaklık, kuraklık, yağış ve tarımsal faaliyetler, rüzgar ve transpirasyon, traımsal faaliyetler-toprak ilişkisi, tarım ve erozyon, sürdürülebilir tarım, geleneksel ve alternative tarım sistemleri.
Seçmeli Ders TBT4051 WRITING AND PRESENTATION TECHNIQUES 4 0 4
Ders kapsamında projenin tanımı ve tipleri; farklı tipte projeler hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar; faaliyet raporları, seminer, bildiri vb hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular; etkili bir sunum hazırlama teknikleri ve etkili sunum yapma teknikleri konusunda teorik bilgiler verilecektir.
Seçmeli Ders TBT4053 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 4 0 4
Bilim; Bilimsel paradigmalar (geleneksel bilim anlayışı, post modern bilim anlayışı); Bilimsel araştırmanın nitelikleri; Bilimsel araştırma türleri; Bilimsel bir araştırmanın bölümleri; Problem seçimi; Araştırma modelleri (tarama ve deneme modelleri); Evren ve örneklem; Veri toplama araçlarının geçerlilik ve güvenilirliği; İçerik analizi; Anket; Tutum ve Tutum ölçekleri; Gözlem; Görüşme; Bilmsel araştırmada etik kurallar.
Seçmeli Ders TBT4055 PROFESSIONAL COMMUNICATION 4 0 4
Kaynak, ileti, kanal, araç, alıcı, geri bildirim, gürültü gibi temel iletişim sürecinin kavramlarına, iletişim bilimine yönelik yaklaşımlara ve iletişim teorilerine değinerek, kişiler arası iletişime giriş yapılmaktadır.
Seçmeli Ders TBT4057 ENTERPRISE PLANNING 4 0 4
Tarımsal işletmelerin ekonomik faaliyetlerinin sonuçları, başarı kriterleri; üretim dallarının analizi (brüt kar ve maliyet analizi), tarımsal işletmelerin planlanması için gerekli veriler, tarım işletmelerinin planlama prensipleri ve yöntemleri, kısmi ve tam bütçeleme, program planlama ve lineer planlama yönteminde tarım işletmelerinin planlanması.
Seçmeli Ders TBT4059 ENTREPRENEURSHIP 4 0 4
Girişimcilik Kavramı, Gelişimi, Türkiye'de Girişimcilik, Girişimcilik Türleri ve Girişimciliğin Temelleri, Girişimin (İşletmenin) Amaçları ve Başarı Faktörleri, Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri, İşletmelerin Kuruluş Süreci ve İş Planı Hazırlanması, İşletme Türleri ve KOBİ'ler, Pazarlama Planı ve Yöntemleri, Finansman Yöntemleri ve Finans Planı,Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kurum ve Kuruluşlar, Türkiye'de Tarımsal Girişimcilik Alanları ve Olanakları
Seçmeli Ders TBT4061 PROJECT WRITING AND EVALUATION 4 0 4
Ders kapsamında projenin tanımı ve tipleri, proje konusunun belirlenmesi, belirli konuda kaynak taraması yapma, proje amacı ve kapsamının yazılması, araç-gereç yöntemlerinin belirlenmesi, proje yazımı, proje çıktılarının belirlenmesi, projede iş-zaman çizelgelerinin oluşturulması, bütçelendirme ve projenin teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesi ele alınacaktır.
Seçmeli Ders TBT4063 SPANISH I 4 0 4
Alfabe, telaffuz, heceleme, ad, soyad sorma ve cevap verme; İspanyolca isim ve soyisimler, milliyet ile ilgili sorma ve cevap verme, mola, dinleme konularında basit soru sorma ve cevap verme; Havalimanında, check-in, gümrük, faturalama ile ilgili kavramlar, renkler, nerede kalıbı; Tanıtma, tanıştırma, karşılama, ülke isimleri ve milliyetler; Çalışma yerleri, iş yerleri, meslekler ile ilgili kavramlar, fiilden isim yapan eklere giriş, adres sorma, adres tarif etme, affedersiniz, pardon kalıpları; Kısaltmalar ve akronimler, isimler, adres ve elektronik posta adreslerinin ifadeleri ve bunların kodlanması; Ülkeler, şehirler ve diller ile ilgili kavramları öğrenme, heceleme; Numaraların kullanılması ile ilgilili kavramları, 0 ile 100 arası numaralar, popülasyon, nüfus gibi kavramları; Kalacak yer çeşitleri, evler, evin bölümleri, mobilyalar ve renkler il ilgili kavramları ve sahiplik sıfatları; Medeni hal, aile, akrabalık ilişkileri ile ilgili kavramları; Ücretler, ödemek, para, pazarlık yapmak, satın almak ile ilgili kavramları ve dönüşlülük fiileri; Yaş sorma ve büyük aile ve akraba kavramları ile ilgili kavramları ve bir konu hakkında düşünce beyan etme; Saat sorma, saat ve zaman ile ilgili kavramlar, afiş, ilan, reklam gibi kavramlar, randavu verip randevu ayarlayabilme kavramları; Günlük/haftalık plan yapabilme, boş vakitleri değerlendirebilme ve aktiviteler.
Seçmeli Ders TBT4065 RUSSIAN I 4 0 4
Rusça I (Rusça Başlangıç), Rusça'daki iki giriş seviyesindeki kursun ilkidir. Bu ders, öğrencilere Rusça metinler, şarkılar, çizgi filmler, müzik videoları, filmler, edebi metinler ve popüler kültür çalışmaları yoluyla Rus dili ve kültürünün temellerini tanıtır. Yıl boyunca konuşma, dinlediğini anlama, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra temel kültürel okuryazarlığı geliştireceklerdir.
Seçmeli Ders TBT4067 AGRICULTURAL BUSINESS MANAGEMENT 4 0 4
Çiftlik nedir?, Çiftlik yönetimi nedir, yönetim aşamaları ve çiftlik yöneticiliği konusunda pratikteki uygulamalar dikkate alınarak, muhasebe kayıtları, üretim fonksiyonları, planlama ve analiz, tarımsal pazarlama konularında ayrıntılı bilgiler verilmesi.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BSM4004 DESIGN PROJECT II 2 2 5
Biyosistem ile ilgili mühendislik esasları, Tüm tarım alet ve makinaları, Tüm arazi ve su kaynakları, Tüm tarımsal yapılar ve tüm tarımsal enerji sistemleri, Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, dispozisyon oluşturma, Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme
Zorunlu Ders BSM4006 SYSTEM MODELLING AND SIMULATION 2 2 4
Ders, dinamik sistemler, stokastik üreteçler, uzamsal dağılımlar, stokastik veri gösterimi, zamana dayalı sistemler, doğrusal sistemler, markov süreçleri, olay güdümlü modeller, sistem optimizasyonu, kaotik sistem, yapay sinir ağı ve bulanık sistemler gibi çok çeşitli konuları ele almaktadır.
Zorunlu Ders BSM4008 IRRIGATIONAL MACHINERY 2 2 4
Tarımsal mekanizasyon alanında sulama prensipleri ve sulamada kullanılan makinalar ile sulama amaçlı kullanılan pompaj tesislerinin tasarımı, onarımları, ayarları, bakımları ve ekonomik kullanımları konularında bilgi ve beceriler kazandırmak.
Seçmeli Ders BSM4052 ORGANIC FARMING 2 1 4
Bu derste; üretim kaynaklarının (toprak, bitki, hayvan, emek, sermaye vb.) en ekonomik şekilde kullanılması, bitki yetiştiriciliğinde kullanılan pestisitler ve bunların residu etkileri ile organik tarımın tanım ve kapsamına ilişkin görüş ve yaklaşımlar anlatılacaktır. Organik tarımda yeni ürün desenleri ve ekim nöbetleri karşılaştırılarak, konvansiyonel tarımla organik tarımın değişik yönlerden karşılaştırılmasına yönelik bilgiler verilecektir. - Organik tarım ve önemi, Dünyada ve Türkiye’de organik tarım, Organik tarımın genel kuralları, organik tarımda yetiştirme teknikleri, organik tarımda tarla bitkileri konuları işlenecektir. - Bu ders, Organik tarımın temel esasları ve önemi, Organik tarımda tarım-çevre ilişkisi, Organik ve konvansiyonel tarım arasındaki farkları, organik gübreler, Organik tarımda hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolü ile biyolojik mücadele yöntemleri, Organik Tarımda Yetkili Kontrol ve sertifikasyon firmalarının faaliyetleri konularında bilgiler içerir.
Seçmeli Ders BSM4054 PRECISION AGRICULURE CONCEPTS AND APPLICATION 2 1 4
Hassas Tarımın temel yaklaşımını kavramaları, ilgili donanım ve yazılımları tanımaları ve kullanmaları, uygulama haritalarının üretilmesi ve kullanımı, karar vermede verileri etkin olarak kullanmaları ve dünya genelinde Hassas Tarım uygulamaları ile ilgili bilgi birikimi
Seçmeli Ders BSM4056 WATER RESOURCES PLANNING 2 1 4
Su-İnsan İlişkisi / Su Kaynakları ve Tatlı Suların Dağılımı / Türkiye’nin Su Kaynakları / Türkiye’nin Ulusal Su Hukuku, Politikası / Avrupa Birliği Çerçevesinde Su Yasası ve Türkiye’nin Durumu / Su Kaynaklarının Yönetiminin Planlanması / Çeşitli Sanayi ve İşletmelerde Su Kaynakları Yönetimi / Su Kaynakları Yönetiminin Çevresel Etkileri / Su Kaynakları Yönetimine göre Su Kaynaklarının Planlanması
Seçmeli Ders BSM4058 IRRIGATION OPERATION AND MANAGEMENT 2 1 4
Sulama şebekelerinde uygulanan yönetim biçimleri, su yönetiminde kurum, kuruluş ve STK'ların tanımı, görev ve yetkileri açıklanmış, uygulamada karşılaşılan idari, teknik, mali ve hukuki sorunların tespiti ve çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Seçmeli Ders BSM4060 AGRICULTURAL WASTE MANAGEMENT AND BIOPROCESS 2 1 4
Su kirliliği, kirletici etmenler, farklı kaynaklarda kirlenme şekilleri, kentsel ve kırsal atık su kaynakları, atık suların arıtılarak veya arıtılmadan yeniden kullanım koşulları
Seçmeli Ders BSM4062 DESIGN OF PRODUCT STORAGE STRUCTURES 2 1 4
Depolamanın önemi, ürün depolanmasında dikkate alınması gerek noktalar hakkında bilgiler verilecektir. Tahıl depoları, yeşil yem siloları ile meyve sebze depolama yapılarının projeleme kriterleri hakkında bilgi verilecektir.
Seçmeli Ders BSM4064 ENERGY EFFICIENCY IN AGRICULTURAL TECHNOLOGIES 2 1 4
Enerji verimliliğinin tarımda uygulamalarının teroik ve pratik olarak aktarımı ile; daha bilinçli mühendisler yetiştirmek ve bu bilgilerin sektörde aktif olarak kullanımını artırmaya yönelik eğitim-öğretimin verilmesi.
Seçmeli Ders BSM4066 INTERNAL AGRICULTURE MECHANIZATION 2 1 4
Seçmeli Ders BSM4068 FIELD CROPS 2 1 4
Tarla tarımının temel ilkelerini ve Türkiye tarla tarımının genel durumunu anlatarak, tarla bitkileri içerisinde yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkilerini ve tıbbi ve aromatik bitkilerini bitkisel özelikleri bakımından tanıtmak, uygun yetiştirme teknikleri, bitki ıslahı ve biyoteknoloji hakkında genel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.
Seçmeli Ders TBT4052 ENVIRONMENT AND SOCIETY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4054 THE HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4056 TURKEY AND EUROPEAN UNION RELATIONS 0 0 0
Seçmeli Ders TBT4058 WORLD MUSIC CULTURES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4060 INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBALIZATION 2 0 4
Ders, küreselleşmeye yönelik çeşitli teorik yaklaşımların karşılaştırmalı bir değerlendirmesi ile başlayacaktır. Sonraki amaç küreselleşmenin yol açtığı yapısal değişikliklere ve daha ileri analizler için temel kavramsal araçlara odaklanmak olacaktır. Konu odaklı bir değerlendirme sonrasında ders alternatif bir perspektif olarak dünya sistemi yaklaşımı üzerine kısa bir tartışma ile tamamlanacaktır.
Seçmeli Ders TBT4062 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4064 MODERN POLITICAL ISSUES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4066 ART HISTORY 2 0 4
Sanat konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri.
Seçmeli Ders TBT4068 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4070 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders TBT4072 ARCHEOLOGY 2 0 4
Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir.
Seçmeli Ders TBT4074 POLITICAL SCIENCE 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4078 SCIENCE SOCIOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4080 SPANISH II 2 0 4
Genel İspanyolca A1 yarıyıl konu tekrarı, mevsimler, aylar, tarihler ve tatiller; Şimdiki zaman kalıbı, erkil, dişil belirli artikeller, isim ve artikeller verme; Şekiller, ölçüler, renkler; Yeme alışkanlıkları, retaurantta yemek söyleme, yeme içme ile ilgili kavramlar, internet ve internet kullanımı ile ilgili kavramlar, sıklık zarfları; AVMler, alışveriş merkezleri, büyük iş yerleri ile ilgili iş yeri, dükkan, meslek grupları ile ilgili kavramları; Paneller, takvimler, programlar, çalışma saatleri gibi kavramlar; Resmi ve gayri resmi yazışmalar, meslek gruplaraına göre kıyafetler, çalışma yerleri, mekanlar, özel günler ve doğum günü gibi kutlamalar; Sıklık zarflarını günlük hayatta kullanma, geniş zamanda günlük yapılan aktiviteleri sırala, geçmiş zaman kavramı (Pretérito/pretérito perfecto); Gümrük, pasaport kontrolü, check-in de kullanılan kelimeler ve cümleler kurma, kibar bir şekilde ifade tarzı; Güneş sistemi, dünya, istatistik ve konu ile ilgili düşüncelerin aktarımı; Planlar, geç kalma, programa erken ve/veya geç başlama konuları, aşağı yukarı, civarında kavramları; İnsan vücudunu tanıma, doktor ziyaretlerinde kullanılan kelime ve cümleler ve tatiller; Tatil yerler, deniz tatili, kültür tatili, dağ tatili, konferanslar ve seminerler; Hava durumu, hava tahminleri, atmosferik veriler ile ilgili kavramlar, tahminler ile ilgili ifadeler, endüstri ve şehir ile ilgili kavramlar
Seçmeli Ders TBT4082 RUSSIAN II 2 0 4
Bu ders Yabancı Dil I: Rusça dersinin devamı niteliğinde olup temel okuma, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Temel Rusça dilbilgisi, iletişim modelleri ve temel kelime dağarcığının yanı sıra temel kültürel okuryazarlığı sunar.