Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ - TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi TGM0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
HAZIRLIK SINIFI
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 BASIC COMPUTER 2 2 3
Bilgisayara giriş, sayı ve kodlama sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılım, işletim sistemleri, Windows işletim sistemi, uygulama yazılımları, ofis programları ve uygulamaları, kelime işlemciler, elektronik hesap programları, sunu programları, İnternet kullanımı ve arama motorları, Bilişim teknolojileri ve İnternet etiği.
Zorunlu Ders TBT1009 SAFETY AND HEALTH AT WORK I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TURKISH LANGUAGE I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TGM1001 BOTANY 2 2 5
Zorunlu Ders TGM1003 MATHEMATICS 3 0 5
Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri.
Zorunlu Ders TGM1005 CHEMISTRY 3 0 4
Kimya bilimi, tanımlar ve maddenin özellikleri, birimler ve dönüşüm faktörleri, anlamlı sayılar, ölçmede hata ve hata analizi, kütle hacim ve yoğunluk ölçümleri, atom, molekül ve iyonlar, kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı, elementlerin periyodik ilişkileri, kimyasal tepkimeler, kimyasal denklemler ve sulu çözeltilerdeki tepkimeler, kütle ilişkileri, kimyasal bağlar, maddenin gaz hali.
Zorunlu Ders TGM1007 AGRICULTURAL ECOLOGY 2 2 4
Ekolojide temel kavramlar, iklimsel etmenler; iklim faktörleri ve tarımsal üretim ile ilişkileri: ışık faktörü, sıcaklık faktörü, atmosfer, rüzgar; bitki toprak su ilişkileri: toprak erozyonu; çayır ve mera ekolojisi; iklim ve ekolojik tarım bölgelerimiz ; çevre bilgisine giriş: çevrede doğal dengelerin bozulması; çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında etken temel faktörler: hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği; küresel çevre sorunları; çevre sorunlarına çözüm arayışları; çevresel etki değerlendirmesi: çevresel etki değerlendirmesi kavramı ve ÇED tanımı konularını kapsamaktadır. Canlılarda davranışların fizyolojik temeli, davranışı belirleyiciler, davranış elemanları, davranışların gözlem metotları, davranış çeşitleri, davranışın evrimsel ekolojik temellerinin ortaya konması.
Zorunlu Ders TGM1013 FOREIGN LANGUAGE I 3 0 3
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TBT1012 SAFETY AND HEALTH AT WORK II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TURKISH LANGUAGE II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders TGM1002 ANALYTICAL CHEMISTRY 2 0 4
Zorunlu Ders TGM1004 AGRICULTURAL ECONOMY 2 0 3
Zorunlu Ders TGM1006 INTRODUCTION TO AGRICULTURAL GENETIC ENGINEERING 2 0 4
Zorunlu Ders TGM1008 BIOLOGY OF CROP SPECIES 2 2 5
Understanding the biology of importnat crops species is very important to understand the basic concepts in plant breeding and genetic and biotechnology. This course will give some basic biologiacl information of the plants. It will cover the flower biology and structure of flowers of important crop species with examples such as flowers structures of cereals and legumes, funtions of flowers, reproductive systems, basic concepts of pollination biology, role and importance of pollinators, types of pollination, Monoecious Plants, Dioecious Plants, Gynoecious Plants, Pollination and Fertilization, Pollinating Agents, Why Is Cross-Pollination Important, Pollination Syndromes.
Zorunlu Ders TGM1010 GENETICS 3 0 5
The objective of this course is to give an overview of general information about the principal of classical, molecular and population genetics. It presents principles and methods used in the study of genetics. This course will cover the origion of genetics and molecular biology, plant reproductive biology, structure of DNA and RNA, review of cell division, mitosis and meiosis, genes are made of DNA, Mendelian genetics, laws of segragation, law of independent assortment.
Zorunlu Ders TGM1014 FOREIGN LANGUAGE II 3 0 3
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TGM2001 BIOCHEMISTRY 2 1 5
Zorunlu Ders TGM2003 BIOSTATISTICS 2 0 4
Zorunlu Ders TGM2005 SOIL SCIENCE 2 2 6
Zorunlu Ders TGM2007 BIOSYSTEM ENGINEERING 2 1 5
Zorunlu Ders TGM2009 PLANT PRODUCTION AND TECHNOLOGIES 2 2 5
Zorunlu Ders TGM2011 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY 2 0 3
This course aims to give a brief overview of biotechnology. This course will explores the broad area of plant biotechnology, including the scientific principles underpinning these practices. Topics covered are: Introduction to biotechnology, history of biotechnology, application of biotechnology in different field, micropropagation, plant tissue culture systems and methods; Genetic engineering of crop plants, genes and trait of interest for transgenic plants, introduction to molecular markers.
Zorunlu Ders TGM2013 PROFESSIONAL ENGLISH 2 0 2
Review of English grammar, teaching of translation techniques on the selected papers and texts from the field of agricultural sciences and technologies, writing of abstracts of thesis and papers in Turkish and English.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TGM2002 PLANT PHYSIOLOGY 2 1 4
Zorunlu Ders TGM2004 HORTICULTURE 2 1 4
Zorunlu Ders TGM2006 FIELD CROPS 2 1 4
Zorunlu Ders TGM2008 PLANT SYSTEMATICS 2 1 4
Zorunlu Ders TGM2010 PLANT CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE 2 2 5
The aim of the subject is to train students in practical plant micropropagation. The students will be introduced to tissue culture labortary. The course generally will cover topics on introduction and purpose of tissue culture in plants. The chemicals and mineral used in preparation of culture media and their properties. Prepration different stock solutions for tissue culture nutrient medium. Sterilization techniques in tissue culture, preparation of explant for tissue culture. Introduction to embryo culture, uses in different fields, organogenesis and regeneration via in vitro plant cell, tissue and organ culture, Protoplast culture, anther culture, calluss culture, Meristem culture, regeneration methods of plants in culture, organogenesis, direct organogenesis and indirect organogenesi, Micropropagation.
Zorunlu Ders TGM2012 PLANT GENETIC RESOURCES 2 0 3
The coruse will consist of definition of genetic resources, diversity in plant species, diversity center of of diferent plant species, values of Genetic Resources, Genetic Erosion and major causes of genetic erosion, genetic resources for future of agriculture, future prospects of plant genetic resources, distribution of genetic resources in the world, collection, maintenance and preservation of plant genetic resources, in situ conservation, ex situ consrvation, gene bank for different crop species in the world, evalaution and characterization of genetic resources and use of plant genetic resources in plant breeding. Molecular characterization and use of different markers in identification of genetic resources, application of biotechnology in the conservation of crop genetic resources, (in vitro and cryopreservation), Turkey genetic resources.
Staj Dersi TGM2014 INTERNSHIP I 0 0 6
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TGM3001 PHYTOPATHOLOGY 2 1 5
Zorunlu Ders TGM3003 PRINCIPLES OF PLANT BREEDING 2 1 6
Zorunlu Ders TGM3005 PLANT GENETIC ENGINEERING 2 1 6
Seçmeli Ders TGM3021 TURFGRASS 2 1 5
Seçmeli Ders TGM3023 ANIMAL PRODUCTION AND TECHNOLOGIES 2 1 5
Seçmeli Ders TGM3025 CLIMATE CHANGE 2 1 5
Seçmeli Ders TGM3027 MODELLING AND DECISION SUPPORT SYSTEMS 2 1 5
Seçmeli Ders TGM3029 HYDROLOGY 2 1 5
Seçmeli Ders TGM3031 CYTOGENETICS 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3033 QUANTITATIVE GENETICS 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3035 POPULATION GENETICS 2 1 4
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TGM3002 APPLIED PLANT BREEDING 2 1 4
Zorunlu Ders TGM3004 ENTOMOLOGY 2 1 4
Zorunlu Ders TGM3006 BIOINFORMATICS 2 1 4
Staj Dersi TGM3008 INTERNSHIP II 0 0 6
Seçmeli Ders TGM3022 SEEDLING AND NURSERY TREE PRODUCTION 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3024 INTEGRATED PEST MANAGEMENT 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3026 ORGANIC ANIMAL HUSBANDRY 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3028 APICULTURE AND POLLINATION 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3030 POULTRY PRODUCTION 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3032 AGRICULTURAL IRRIGATION AND DRAINAGE 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3034 WATER QUALITY AND SALINITY 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3036 BIOTECHNOLOGY IN ANIMAL SCIENCE 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3038 PLANT DISEASES 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3040 MOLECULAR MARKERS 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3042 MOLECULAR TECHNIQUES IN PLANT BREEDING 2 1 4
Seçmeli Ders TGM3044 RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY 2 1 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders TBT4051 WRITING AND PRESENTATION TECHNIQUES 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4053 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4055 PROFESSIONAL COMMUNICATION 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4057 ENTERPRISE PLANNING 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4059 ENTREPRENEURSHIP 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4061 PROJECT WRITING AND EVALUATION 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4063 SPANISH I 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4065 RUSSIAN I 4 0 4
Zorunlu Ders TGM4000 GRADUATION THESIS 0 2 5
Zorunlu Ders TGM4001 SEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 2 2 6
Seçmeli Ders TGM4033 THE HISTORY OF AGRICULTURE AND DEONTOLOGY 2 0 5
Seçmeli Ders TGM4035 BIOSAFETY 2 0 5
Seçmeli Ders TGM4037 LEGISLATION OF BREEDER'S RIGHTS 2 0 5
Seçmeli Ders TGM4039 BIOTECHNOLOGY AND SOCIETY 2 0 5
Seçmeli Ders TGM4041 EVOLUTION AND ORIGIN OF PLANT SPECIES 3 0 5
The course will include the basic terminology and biological phenomena of evolution. It will consist of definition of evolution, why, where and when cultivated crops get evoluted, selection and evolution, history and evolution of different crop species, Fertile crescent as a cradle of agriculture, wheat evolution, barley evolution, maize evolution, potato evolution, chickpea, lentil and faba bean evolution, evolution and most important domestication and diversity centers in world, domestication of different important crops in Turkey, importance of polyploidy in evolution.
Seçmeli Ders TGM4043 INTRODUCTION TO PROTEOMICS 3 0 5
This course will give students basic ideas to the new field of proteomics. It will help students to undersatnd the fundamental basic of proteomics. The lectures will include about the definition of proteins, structure and chemistry of protein molecule, protein synthesis, amino acid sturcture and types of amino acid, functions of protein families, gene expression and protein, application of proteomics in different fields.
Seçmeli Ders TGM4045 INTRODUCTION TO GENOMICS 3 0 5
This lecture will give idea about the basics of plant genomics. It will include different tools of plant genomics, basic terminology, what are genes and DNA, definition and origion of genome, types of genome, importance of genome study, genome in 20th century, science of genomics, introduction to genomic labortaries, different areas of plant genomics with examples from different crops, Bioinformatics: computational analysis of genomics data, Genome size and gene number in different crops, genome sequencing, Functional Genomics, Genomics applied to agriculture, Farm-animal genomics, Ethical issues raised by genomics, Molecualr markers and their use in gene mapping, markers linked with different traits, apllication of mlecular markers in plant breeding, gene expression, gene cloning.
Seçmeli Ders TGM4047 INTRODUCTION TO METABOLOMICS 3 0 5
The course covers central metabolomics, secondary and lipid metabolism, metabolomics and genomics, metabolomics and bioinformatics.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders TBT4052 ENVIRONMENT AND SOCIETY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4054 THE HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4056 TURKEY AND EU RELATIONS 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4058 WORLD MUSIC CULTURES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4060 INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBALIZATION 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4062 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4064 MODERN POLITICAL ISSUES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4066 ART HISTORY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4068 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4070 INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4072 ARCHEOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4074 POLITICAL SCIENCE 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4076 THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4078 SCIENCE SOCIOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4080 SPANISH II 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4082 RUSSIAN II 2 0 4
Zorunlu Ders TGM4002 SEED PRODUCTION TECHNIQUES 2 2 6
Seçmeli Ders TGM4050 BREEDING OF CROSS POLLINATED CROPS 2 2 5
Seçmeli Ders TGM4052 BREEDING OF SELF POLLINATED CROPS 2 2 5
Seçmeli Ders TGM4054 BREEDING OF VEGETATIVELY PROPAGATED CROPS 2 2 5
Seçmeli Ders TGM4056 ROOTSTOCK BREEDING 2 2 5
Seçmeli Ders TGM4058 MUTATION BREEDING 2 2 5
Seçmeli Ders TGM4060 BREEDING FOR ABIOTIC STRESS 3 0 5
Seçmeli Ders TGM4062 BREEDING FOR BIOTIC STRESS 3 0 5
Seçmeli Ders TGM4064 BREEDING FOR NUTRITIONAL QUALITY 3 0 5
Seçmeli Ders TGM4066 HAPLOIDY 3 0 5