Genel Bilgi
     Radyo Televizyon Teknolojisi Programı, 1996 yılında Radyo Televizyon Yayımcılığı Programı adıyla öğretime başlamıştır. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren radyo, televizyon ve yapım şirketlerine ara eleman yetiştiren bölümden mezun olan öğrenciler ışıkçı, sesçi, kurgucu, kameraman ve teknik yönetmen gibi iş alanlarında istihdam imkânına sahiptir. İstihdam imkânı yüksek olan bölümde mezun öğrenciler Dikey Geçiş sınavı ile Türkiye'deki bütün İletişim fakültelerine geçiş yapabilmektedir. Öğrenciler 1.sınıfta 48 saat teorik, 4 saat uygulamalı, 2.sınıfta ise 40 saat teorik, 14 saat ise uygulamalı olmak üzere 88 saati teorik 18 saati ise uygulamalı toplam 40 ders almaktadır. Uygulamalı eğitim için, radyo ve televizyon stüdyoları, ses ve görüntü için montaj/kurgu laboratuarı bulunmaktadır. Öğrencileri ileriki yıllarda çalışacakları ortamlara hazırlayabilmek için, prodüksiyon çalışmaları yapılmakta, radyo ve televizyon için program yapma imkanları sunulmaktadır. Ayrıca, okulumuz bilgisayar laboratuarlarında uygulamalı derslerin bir kısmı da yapılabilmektedir. Bu çalışmaları yaz döneminde çeşitli yayın ve yapım kuruluşlarında yaptıkları staj çalışmalarıyla desteklenmektedir.

     Radyo ve Televizyon Teknolojisi ön lisans programına, ÖSYM tarafından yapılan sınava girip ve yeterli puan alan lise mezunları tercihlerine göre yerleştirilebilirler.

     Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurulundan onay almaları gerekmektedir.

     Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

     Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Radyo ve Televizyon Teknolojisi alanında ön lisans diploması verilir.

  Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler. 

    Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Amaç:


     Programımız Radyo ve Televizyon sektörünün gerek üretim ve gerekse yayın hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğretim Programıdır.

Hedef:

     Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

     Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere RADYO TELEVİZYON ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.

     Radyo Televizyon Teknolojisi Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları


     Türk öğrenciler, RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI . Liselerinin ÖSYM tarafından yapılan sınava girip ve yeterli puan alan lise mezunları tercihlerine göre yerleştirileceklerdir.

     Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.

         Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.phpÖnceki Öğrenmenin Tanınması

     Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

     Radyo ve Televizyon sektörünün gerek üretim gerekse yayın ve sunum hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Radyo ve Televizyon teknikerinin almış olduğu eğitim, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

Eğitim Öğretim Metodları

     Haftalık ders planının hem gelişen teknolojiye uygun, hem de piyasada geçerliliğinin olması açısından işveren kesimi ile mezun olup da iş yerinde çalışan meslek elemanların talepleri dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler haftalık ders planının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.

     Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Alan Çalışması


Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

     Radyo Televizyon Teknolojisi Programı Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli stüdyo ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Radyo Televizyon Teknolojisi Programında dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Radyo ve Televizyon gerek üretim gerekse yayın ve sunum hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişen elemanlar, Radyo ve televizyon alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler.


Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

     RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖNLİSANS programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

· 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Akademik İlerleme Olanakları

     “Radyo Televizyon Teknolojisi Programı ” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde;

İletişim Fakültesinin ilgili lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.


Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

      Radyo Televizyon Teknolojisi programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

· Ara Sınav

· Final Sınavı

· Telafi Sınavı

· Uygulama

· Ödev Değerlendirme

· Rapor Sunma

· Bilgisayarla Sunum Yapma

· Belge SunmaSınavlar:

     Öğrencilerin, Radyo Televizyon Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

     Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.
 
     Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

     Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

     Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

     Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.


Değerlendirme:


     Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.Mezuniyet Koşulları


     Bir öğrencinin Radyo Televizyon Teknolojisi Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

· Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

· 40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.Öğretim Türü


   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo Televizyon önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020