Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU - AVCILIK VE YABAN HAYATI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders AYH1001 GENEL MATEMATİK 2 0 3
Küme ve Sayı kavramları, Fonksiyonlar, Limit ve süreklilik, Türev kavramı, Özel fonksiyonları türevleri, Türevin geometrik ve fiziksel anlamı, Belirsiz şekiller, Eğri çizimleri
Zorunlu Ders AYH1003 JEOLOJİ VE ARAZİ BİLGİSİ 3 0 4
Yeryüzünün oluşumu kısımları ve sıcaklığı, genel morfolojik özellikleri, yapısı yaşı ve son durumu, yeryüzünü oluşturan kayalar ve minerallerin materyal özellikleri, kristal elementler, kristalleşme süreçleri, minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, volkanik ve metamorfik kayaçlar, iç ve dış hareketlilik ve gezegenler, Arazi uygulaması
Zorunlu Ders AYH1005 YÖNETİM BİLGİSİ 2 0 3
Yönetim ve Yönetici Kavramı, Yönetim Gelişimi, Yönetimin Önemi, Yönetim İşlevleri, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Eşgüdüm, Denetim, Ormancılıkta Yönetimin Gereği ve Önemi, Ormancılık Yönetiminin İşlevleri, Ormancılıkta Planlama, Avlak planlama, Avlak yönetimi, Koruma ve üretim sahaları yönetimi, Korunan Doğal alanların (Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, vb) yönetim sorunları ve çözümleri.
Zorunlu Ders AYH1007 ORMANCILIK BİLGİSİ 3 1 5
Genel bilgiler, Temel ormancılık terimleri; Orman tiplerinin sınıflandırılması; Orman formları ve meşcere kuruluşları; Orman fonksiyonları; Orman kaynaklarının işletilmesi ve faydalanmanın düzenlenmesi, Ormanların yetiştirilmesi ve bakımı, Orman ekosistemini tehdit eden faktörler, orman ve çevre ilişkileri, Arazi Çalışması
Zorunlu Ders AYH1009 GENEL ZOOLOJİ 2 1 5
Zoolojiye giriş, zoolojinin alt dalları, hayvansal hücrelerin fiziksel ve kimyasal kompozisyonları, hayvansal dokuların yapı ve fonksiyonları, organ sistemleri ve birbirleri ile olan ilişkileri, hayvanların ekolojileri, hayvan taksonomisi.
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders AYH1002 BİTKİLENDİRME 2 0 3
Bitkisel uygulamalarda uygulama öncesi hazırlık çalışmalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği, olası sorunlar ve alınması gereken önlemler. Sorunlu ve özel alanlarda bitkilendirme. Odunsu ve otsu bitkiler ile çim bitkilerinin ekim ve dikim teknikleri, ağaç ve çalılar ile yer örtücü bitkilerin bakım çalışmaları.
Zorunlu Ders AYH1004 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ 3 0 5
Ekoloji, Ekolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisi, genel ekolojik şartlar, ilişki ve davranışlar, yaban hayatı biyom ve biyotopları, yabani hayvan populasyonlarının karakteristikleri, yaban hayatında populasyon dinamiği, populasyonda varyasyon ve döngüler, yerleşim-dağılım-göç ve istila hareketleri, yabani populasyonların düzenlenmesi.
Zorunlu Ders AYH1006 YABAN BİTKİLERİ SİSTEMATİĞİ 3 1 4
Genel bilgiler, Organografya, kök, gövde, sürgünler, kabuk, yaprak özellikleri. Angiospermae (Kapalı Tohumlu) ile Gymnospermae (Açık Tohumlu) arasındaki farklar, Kozalak, tohum, tozlaşma, döllenme. Odunsu taksonların çeşitli organlarının tanıtımı (erkek ve dişi çiçekleri, tozlaşma, meyve tipleri) Nomenklatür (botanikte isimlendirme), Angiospermae ve Gymnospermae taksonlarının tanıtımı, günümüzde yaşayan örnekleri olan sınıf, familya, cins ve taksonların önemli botaniksel özellikleri, ormancılık ve parkçılık yönünden önemleri, doğal yetişme alanları, bazı ekolojik istekleri. Tür, Türaltı Kategorileri, Alttür, Varyete, Türüstü Kategorileri, Cins, Familya, Botanikte İsimlendirme, Kültivar, Klon, İlk örnek (Typus), Türkiye’nin Flora Bölgeleri, Endemik ve Relikt Bitkiler, Türkiye’nin Başlıca Vejetasyon Tipleri, Familya Tayin Anahtarları.
Zorunlu Ders AYH1008 YABAN HAYVANLARI BİLGİSİ 3 1 5
Giriş, Kuşların Genel Özellikleri, Kuşların Sınıflandırılması, Türkiye’nin Önemli Av Kuşları, Memelilerin Genel Özellikleri, Memelilerin Sınıflandırılması, Türkiye’de Av ve Yaban Hayatı Açısından Önemli Memeliler
Zorunlu Ders AYH1010 YABANİ SUCUL CANLILARIN BİYOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ 3 0 4
Yabani sucul canlıların sistematiği, biyolojileri ve yetiştiricilikleri. Bu canlıların ekosistemdeki yeri ve öneminin belirtilmesi.
Zorunlu Ders AYH1012 AVLAK YÖNETİMİ 2 0 2
Avlak nedir? Avlakların önemi, Avlak çeşitleri, Avlakların yönetimi, Avlanma planı, Avlak planının hazırlanması
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders AYH2001 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ 3 0 2
Korunan alanlar kavramı, Korunan alanların sınıflandırılması ve ilgili sınıflandırmaları, Korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme, Korunan alan yönetiminde yürütme ve denetim, Türkiye’de korunan alan yönetimi: Yasal çerçeve ve örgütleme, Türkiye’de korunan alan yönetiminde yaşanan sorunlar ve çözümleri ve uygulama örnekleri, Türkiye’deki ulusal park ve doğal parklarına ilişkin uygulama örnekleri, Türkiye’deki doğayı koruma alanları ve doğa anıtlarına uygulama örnekleri
Zorunlu Ders AYH2003 İÇ SU ÜRÜNLERİ 2 1 2
Tatlı Suların Ekolojik Özellikleri, Balıkların Morfoloji ve Anatomisi, Türkiye’nin Tatlı Su Balık Türleri, İç Suların Restorasyonu, Balık Populasyonlarının Yönetimi, Alabalık ve Sazan Üretimi ve Balıklandırma Teknikleri
Zorunlu Ders AYH2005 SULAK ALANLAR 2 1 2
Sulak Alan Kavramı, Sulak Alanların Ekolojik Özellikleri, Sulak Alan Tipleri, Koruma Önlemleri, Türkiye’nin Önemli Sulak Alanları
Zorunlu Ders AYH2007 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI 2 1 2
Mikrobiyolojik terimler, Enfeksiyon tipleri ve bulaşma yolları, Zoonotik enfeksiyonlar, Hastalıklara karşı korunma ve savaşta uygulanan prensipler. Beslenmeye bağlı hastalıklar, Viral hastalıklar, Bakteriyel ve mikotik hastalıklar, Parazitik hastalıklar
Seçmeli Ders AYH2009 DOĞA VE AV TURİZMİ 3 0 4
Turizm kavramı ve ilgili tanımlar, Turizm gelişimi, eğilim ve etkiler, Doğa tabanlı turizm: Kapsam ve tanımlar, Doğa turizmi türleri, Av turizminin tanımı ve nitelikleri, Doğa ve av turizminin etkileri, Dünyadan çeşitli uygulama örnekleri, Türkiye’de Doğa ve av turizmi, Türkiye’de başlıca doğa ve av turizmi etkinlikleri, Türkiye’de doğa turizmi ve av turizmi etkinliklerinin yönetiminde görülen sorunlar ve çözümleri, Türkiye’den çeşitli uygulama örnekleri
Seçmeli Ders AYH2011 HALKLA İLİŞKİLER 3 0 4
Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilere benzer etkinlikler, Halkla ilişkiler tekniği, Halkla ilişkiler etkinliğinin örgütlenmesi, Halkla ilişkilerde meslek ahlakı, Av ve yaban hayatı yönetiminde halkla ilişkilerin amaçları, Av ve yaban hayatı yönetiminde hedef kitle, Av ve yaban hayatı yönetiminde halkla ilişkiler teknikleri
Seçmeli Ders AYH2013 ÇEVRE KİRLİLİĞİ 3 0 4
Çevre Kirliliği Nedir?, Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Termal Kirlilik, Çevre kirlenmesinin kaynakları ve nedenler, Kirliliğin Yaban Hayatı ve Habitatları Üzerindeki Etkisi, Kirliliğin Önlenmesi.
Seçmeli Ders AYH2015 BİTKİ KORUMA 3 0 4
Giriş, Fitopatoloji, Entomoloji, Büyüme bozuklukları, Koruyucu önlemler ve savaş yöntemleri
Seçmeli Ders AYH2017 DALYAN YÖNETİMİ 3 0 4
Türkiye’de bulunan dalyanların tanıtılması, dalyanlarda göçebe ve yerleşik olarak yaşayan canlılar hakkında bilgi verilmesi, dalyan işletmeciliğinin düzenlenmesi ve dalyanların modernizasyonu hakkında bilgi.
Seçmeli Ders AYH2019 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR 3 0 4
Çeşitli vejetasyon tiplerinin tanıtımı, Silvikültürün tanımı, prensipleri, Ormanlarımızda uygulanan başlıca silvikültürel sistemler, yöntemler, Ormanda yerleşik yaban hayvanlarından başlıcalarının (geyik, karaca, yaban keçisi, domuz vb.) habitat istekleri, Ormanın yaban hayvanlarının habitat isteklerine göre şekillendirilmesi, Silvikültürel işlemlerin yaban hayatı üzerine etkisi, Ormanın yaban hayatı için önemi (beslenme, saklanma, üreme, güvenlik vb.),Yaban hayatının orman üzerindeki etkisi ve orman için önemi (gençleşme, toplaşma, yayılma vb.)
Seçmeli Ders AYH2021 POPÜLASYON ENVANTERİ 3 0 4
Giriş, Yaban Hayatı Popülasyonlarının Özellikleri, Yaban Hayvanlarının Dağılımı, Yaban Hayatını Etkileyen Ekolojik Faktörler, Popülasyon Dinamiği, Popülasyonların Planlanması, Yaban Hayatı Popülasyonlarının içerikleri, Memeli hayvanların sayım teknikleri, Memeli hayvan sayım hataları, Kuş sayım teknikleri ve kuş sayım hataları.
Seçmeli Ders AYH2023 YABAN HAYATINDA TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 3 0 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Global Pozisyonlama Sistemi (GPS), Kamera Tuzağı-Fotokapan, DNA Analizi ve Termal Kameralar vb teknolojik gelişmeler nedir, bunların yaban hayatında populasyon envanterinden habitat envanterine, teritori tasvirinden hayvanın diyetinin belirlenmesine ve günlük davranışının tespitine kadar nasıl kullanılacağı, ne gibi çalışmalar yapılabileceği.
Staj Dersi AYH2025 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
XX
Seçmeli Ders AYH2027 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2065 ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2 0 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders AYH2002 AVLANMA ARAÇLARI,YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI 2 1 2
"Giriş, Av ve Yaban Hayatına İlişkin Kavramlar, Tüfekler, Avcılıkta Güvenlik, Temel Harita Bilgisi ve Kampçılık, Av Köpekleri, Av Kazalarında İlk Yardım, Kuş Avcılığı, Memeli Hayvan Avcılığı, Avcılık örgütleri"
Zorunlu Ders AYH2004 AVCILIK VE YABAN HAYATI MEVZUATI 2 0 2
Av Kanununda kullanılan kavram ve tanımlar, Kara avcılığı hukuku, Politika ve av yönetimi arasındaki ilişkiler, Türk Av Kanunun gelişimi, Av Kanunun kaynağı, Yürürlükteki Kara Avcılığı Kanunu ve Av Mevzuatının yorumlanması, Av alanları, av alet ve silahları, Yasaklı av metotları ve teknikleri, Ateşli silahlar hakkında kanun, Av ruhsatı ve av haklarının kapsamı, Merkez av komisyonu, il ve ilçe av komisyonları, Merkez av komisyonu kararlarının hukuki temeli, Avcılık örgütleri, Kara Avcılığı Kanunu ile ilgili uluslar arası antlaşmalar ve mevcut mevzuatın uyarlanması, Av Mevzuatında yer alan ceza hükümleri ve yargılama usulü
Zorunlu Ders AYH2006 SUCUL AV HAYVANLARI ÜREMESİ VE ÜRETİMİ 3 1 2
Aquatik alanlarda bulunan av hayvanlarının tanınması, üretilmesi ve kontrollü avcılık için doğal ortamına bırakılması.
Zorunlu Ders AYH2008 KARASAL AV HAYVANLARI ÜREMESİ VE ÜRETİMİ 3 1 2
Karada yaşayan av hayvanlarının tanıtılması, üretim yöntemlerinin belirtilmesi, kontrollü avcılık yapılabilmesi için karasal av hayvanlarının üretiminin anlatılması
Seçmeli Ders AYH2010 BİYOLOJİK MÜZE YÖNTEMLERİ 3 0 4
Giriş, Omurgasız hayvanların preparasyonu, Balıkların preparasyonu, Kurbağaların preparasyonu, Sürüngenlerin preparasyonu, Kuşların preparasyonu, Memelilerin preparasyonu, İskelet preparasyonu
Seçmeli Ders AYH2012 YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI 3 0 4
Yaban hayatı habitatlarının biyolojik ve ekolojik durumu, Orman yaban alanının ıslahı, Sulak alanların ıslahı, Diğer yaban hayatı alanlarının ıslahı, Yaban hayatı alanlarını koruma önlemleri
Seçmeli Ders AYH2014 ORMANCILIKTA YABAN HAYATI 3 0 4
Yaban hayatı-ormancılık ilişkilerine genel bakış ve yaban hayatına göre orman işletme esasları, Ormancılık politikası -yaban hayatı ilişkileri, Orman amenajmanı- yaban hayatı ilişkileri, Orman bakımı (ayıklama, aralama ve budama)- yaban hayatı ilişkileri, Sağlık kesimleri, enkaz kaldırma ve gençleştirme çalışmaları ile ağaç türü karışımı, meşcere tekstürü ve strüktürünün (kapalılık) yaban hayatına etkileri, Diri örtüyle mücadelenin yaban hayatına etkileri, Orman koruma - yaban hayatı ilişkileri, Orman yangınlarının, kontrollü ve amaçlı yakmaların yaban hayatına etkileri ve yangından yararlanma, Orman yollarının yaban hayatına etkileri ve yol yapımında yaban hayatını koruyucu tedbirler, Hasat, bölmeden çıkarma ve kesim artıklarını düzenlenmenin yaban hayatına etkileri, Sahanın ekim dikime hazırlanması ve dikimin yaban hayatına etkileri, Rekreasyon- yaban hayatı ilişkileri, Havza amenajmanı-yaban hayatı ilişkileri. Ormancılıkta yaban hayatı uygulama örneklerinin tartışılması.
Seçmeli Ders AYH2016 ATICILIK 3 0 4
Giriş (Temel atıcılık bilgileri ve terimler), Atışta Kullanılan Silahlar, Mühimmat ve Ekipman, Atış Emniyet Tedbirleri, Atıcılık Tipleri, Spor Amaçlı Atıcılık (Trap ve Skeet), Av Amaçlı Atıcılık
Seçmeli Ders AYH2018 YANGIN EKOLOJİSİ 3 0 4
Yangın ekolojisi tanım ve kapsamı, Yangını etkileyen faktörler, Kızılçam-yangın ilişkisi, Ağaçlandırma-silvikültür-amenajman ve yangın ilişkileri, Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri, Bitkilerin yanma durumu, Yangın-vejetasyon ilişkileri, Yangın mikroklima-toprak ilişkileri, Yangın-orman faunası ilişkileri, Yangından yararlanma, Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları, Yangın meteoroloji istasyonları, Yangın davranışları, Ormancılık faaliyetleri yangının etkisi, yaban hayatına yangının etkisi,
Seçmeli Ders AYH2020 OTSU BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 3 0 4
Tür, Türaltı Kategorileri, Alttür, Varyete, Türüstü Kategorileri, Cins, Familya, Botanikte İsimlendirme, Kültivar, Klon, İlk örnek (Typus), Türkiye?nin Flora Bölgeleri, Endemik ve Relikt Bitkiler, Türkiye?nin Başlıca Vejetasyon Tipleri, Familya Tayin Anahtarları, Orchidaceae, Urticaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Berberidaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae,Violaceae, Apiaceae, Ericaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Plumbaginaceae, Convovulaceae, Verbenaceae, Plantaginaceae, Boraginaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Valerianaceae, Dipsacaceae, Campanulaceae, Asteraceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, Poaceae, Aracaceae, Liliaceae, Amaryllidaceae familyalarına ait cins ve türlerin özellikleri, eğreltiler ve kara yosunları. Arazi uygulaması
Seçmeli Ders AYH2022 EKONOMİ 3 0 4
Ekonominin tanımı ve temel kavramlar, Üretim faktörleri: toprak, emek, kapital, girişim, Ekonomik hayatı etkileyen koşullar, Tüketici davranışı, Piyasa talep eğrisi ve elastikiyet, Üretim, En uygun faktör bileşimi, Tam rekabet piyasası, doğurduğu sonuçlar, Monopol piyasanın özellikleri, kaynakları, monopol ve tam rekabet piyasalarının karşılaştırılması, Temel makro ekonomik değişkenler; milli gelir, gayri safi milli hasıla, safi milli hasıla, Yaban hayatı ekonomisinin makro ekonomik boyutları
Seçmeli Ders AYH2024 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ 3 0 4
Av hayvanlarının izlenmesi ve transferine giriş, Survey teknikleri, İzler, Yabani hayvanların ayak izleri, Yabani hayvanların beslenme izleri, Yabani hayvanların transferi.
Staj Dersi AYH2026 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM STAJ 0 0 6
Seçmeli Ders USD2062 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Seçmeli Ders USD2064 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4