Genel Bilgi

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Ormancılık Bölümü içerisinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır.. Programda 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz staj uygulamalarını konularıyla alakalı kamu ve özel sektör kuruluşlarında yapmaktadır.Okulumuzun fiziki imkanları uygun olup, Öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayar vardır.Program derslerinde kullanılmak üzere projeksiyon destekli sınıflar vardır.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Avcılık ve Yaban Hayatı alanında ön lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler.  Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS sınavı ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Ömer Halisdemir  Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Programın temel amacı, avcılık ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren tüm işletmelerin, kamu veya özel sektör kuruluşlarının ilgili departmanlarının ihtiyacını karşılayacak veya kendi işini kurabilecek; analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci avcılık ve yaban hayatı meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:

Programın başlıca hedefi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu avcılık ve yaban hayatıyla ilgili meslek elemanı yetiştiren programlar arasında tercih edilen bir program olabilmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal bilgi ve becerilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Avcılık ve Yaban Hayatı Meslek Elemanı yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere AVCILIK VE YABAN HAYATI MESLEK ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilecektir.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Avcılık ve Yaban Hayatı programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretime Giriş Sınavı (YGS) sınavında başarılı olanların YGS-6 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

 Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 5118586
Faks: 0 388 5118627

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Avcılık ve Yaban Hayatı programında, öğrencilere iki yıllık öğrenimleri süresince avcılık ve yaban hayatıyla ilgili tüm konularla birlikte ilişkili diğer güncel gelişmeler hakkında da bilgi verilmektedir.

Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 5. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, lisans programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve“Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 6- Tarım

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5. Düzey, Categorisi (Profili): 3Alt Categorisi: 344- Mesleki ağırlıklı önlisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Mesleki ağırlıklı "5. Düzey" önlisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Avcılık ve Yaban Hayatı Programının, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Avcılık ve Yaban Hayatı programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, özel veya kamuya işletmelerde verimli bir şekilde çalışabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
 • 45 iş günü (12 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim -Öğretim ve sınav Yönetmeliği'' 

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Açık öğretim fakültelerinin İşletme ve İktisat alanlarında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Avcılık ve Yaban Hayatı programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.

 • Ara Sınav
 • Final Sınavı
 • Telafi Sınavı
 • Kısa Sınav
 • Ödev Değerlendirme
 • Rapor Sunma
 • Bilgisayarla Sunum Yapma
 • Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin, Avcılık ve Yaban Hayatı programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az bir ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla %40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans ve önlisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur.

Bir ara sınav, ödev, ve final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Avcılık ve Yaban Hayatı programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması,
 • 45 iş günü (12 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı, Ormancılık Bölümü içerisinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Programda 3 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz staj uygulamalarını konularıyla alakalı kamu ve özel sektör kuruluşlarında yapabileceklerdir. Okulumuzun fiziki imkanları uygun olup, Öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayar vardır.Program derslerinde kullanılmak üzere projeksiyon destekli sınıflar vardır. 
Son Güncelleme Tarihi:21.11.2017