Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders HEM1001 ANATOMİ 3 2 8
Tıbbi terminolojiye giriş.Lokomotor sistem anatomisi. Osteoloji, Arthroloji, Myolojİ. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.Üriner sistem anatomisi.Genital sistem anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Endokrin sistem anatomisi.Duyu organları anatomisi.
Zorunlu Ders HEM1003 HİSTOLOJİ 2 0 3
Histolojiye giriş, hücre ve dokuları inceleme teknikleri, epitel doku, bağ doku, kas doku, sinir doku ve deri hakkında genel bilgileri öğrenciye aktarmaktır.
Zorunlu Ders HEM1005 FİZYOLOJİ 3 0 5
Bu ders, Hücre, kas, kan, solunum sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistemi, boşaltım sistemi, duyu organları, üreme sistemi, ve sinir sitemi fizyolojisi vb. konuları içerir.
Zorunlu Ders HEM1007 PSİKOLOJİ 2 0 2
Bu ders, bir bilim dalı olarak psikolojinin temel ilkeleri, evrim, genetik, davranışın gelişimi, dürtüler ve güdülenme, duyular, algılar, dil ve iletişim, kişilik, tutumlar ve önyargı, davranış üzerine sosyal etkiler, düşünme ve problem çözme süreci, öğrenme ilkeleri, insan öğrenmesi ve bellek konularını içerir.
Zorunlu Ders HEM1009 BESLENME İLKELERİ 2 0 2
Temel Beslenme İlkeleri, Beslenmenin tanımı ve önemi, Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri,fiziksel ve kimyasal yapıları, Vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve önemi, Besin grupları Besinler ögeleri, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Mineraller, Vitaminler, Suyun organizmadaki görevleri işlenecektir.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders HEM1004 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ 2 0 2
Bu derste, kendini tanıma, kişilerarası ilişkiler, sosyal ve mesleki iletişim, davranış biçimleri, ben dili uygun istekte bulunma, empati, bilişsel çarpıtmalar, çatışma yönetimi, stres ile başetme, problem çözme, terapötik iletişim ve özel durumlarda iletişim konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders HEM1006 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJİ 2 1 5
Mikroorganizmaların morfolojik tanımları, fiziksel etkenlere karşı davranışları, beslenme, üreme ve biyokimyasal özellikleri, insanda bulunmaları ve bağışıklık bilgisi ile özel bakteri ve parazitlerin yaptığı hastalıkları, klinikleri, tedavisi ve infeksiyonlarından korunma bilgisidir.
Staj Dersi HEM1008 STAJ 0 0 4
XXX
Zorunlu Ders HEM1010 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR 6 12 12
Hemşirelik süreci, iletişim ögeleri, sağlıklı hastane ortamı, sağlığın korunması,ağrı, uyku ve dinlenme, yaşamsal belirtiler, ilaç uygulamaları, sıvı elektrolit gereksinimi, vücut mekaniği ve pozisyonlar, yatak başı hasta bakımı, sıcak soğuk uygulamalar, oksijen gereksinimi , beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi, ölümü yaklaşan hasta bakımı, preop hasta bakımı, postop hasta bakımı, yara bakımı, hijyen ve önemi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HEM2001 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8
İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar, Hemşirelik Süreci, Bakım planı ve Fizik Muayene, Homeostazis, Sıvı Elektrolit, Asid Baz Denge ve Dengesizlikleri, Şok ve Hemşirelik Yaklaşımı, , Yatağa Bağımlı Birey, Kronik Hastalığı Olan Birey ve Hemşirelik Yaklaşımları, Geriatri Hemşireliği, , Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları Kardiyovasküler Hastalıklar ve Hemşirelik Yaklaşımları, Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Bağışıklık Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Üriner Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Hematolojik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Neoplastik Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Eklem Bağ Doku Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Deri Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları, Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Yaklaşımları.
Zorunlu Ders HEM2003 PATOLOJİ 2 0 3
Patolojiye giriş, hücre zedelenmesi ve ölümü, akut ve kronik iltihap, hücre onarımı, immunopatoloji, hemodinamik bozukluklar, çevresel hastalıklar ve infeksiyöz hastalıkların genel patolojisi hakkında genel bilgilerin verilmesi.
Zorunlu Ders HEM2005 DEONTOLOJİ VE ETİK 2 0 2
Hemşirelik mesleğinde kimlik, rol ve benzeri kavramlar, hemşirelikte ahlaki değerler, değerlerin oluşumu ve değer çatışmaları, hemşirelik etiği, ahlak, deontoloji kavramların tanımı, etik ilkeleri, hemşire hasta ilişkileri, ölüm kavramına ve ölümcül hastaya yaklaşım, hemşirelikte sır saklama ve gizlilik, hemşirenin hasta savunucusu rolüne ilişkin kuramsal bilgi kazandırır
Zorunlu Ders HEM2007 İLK YARDIM 2 0 3
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta yaralının değerlendirilmesi, I.II. değerlendirmesi, Temel yaşam desteği CPR maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller, kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders HEM2009 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 0 5
Sosyolojiye giriş,tarihçesi, tanımı, önemi, amaçları, diğer bilimlerle ilişkisi,sağlık sosyolojisinin tanımı, toplumu tanıma kriterleri, sağlık örgütlerinde personelin sosyal ilişkileri, hekim, hemşire, ebe, personel, hasta kavramaları ve birbirleriyle ilişkileri,sağlık personelinin halkı etkilemede kullandıkları yöntemler,tıp eğitimi ve sosyoloji ile ilişkisi,sağlık ve hastalık anlayışları,sağlık personelinin iş doyumları,güncel sosyal sorunlar ve sağlık
Seçmeli Ders HEM2011 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME 2 0 5
Beslenmeye ilişkin temel kavramlar, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, gebelikte ve laktasyonda beslenme, anne sütü ve önemi , 0 1 yaş beslenme, geçiş diyetleri, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, gastrointestinal hastalıklarda beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, diyabette beslenme, anemide beslenme, beslenmeye bağlı kanser, yanıklarda beslenme, beslenmeye ilişkin sağlık eğitimi
Seçmeli Ders HEM2013 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ 2 0 5
Bu dersi alan öğrenciden halen yürürlükte olan sağlık tanımını tartışabilmeyi, sağlıkla ilgili belirleyicileri ifade edebilme ve açıklayabilmeyi, yakın çevreyi sağlık yönünden değerlendirebilme ve sorunların nedenlerini açıklayabilmeyi kazanması beklenir.
Seçmeli Ders HEM2015 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 5
Seçmeli Ders HEM2017 BİLİM SOSYOLOJİSİ 2 0 5
Seçmeli Ders HEM2019 BİLİM TEKNOLOJİSİ VE TOPLUM 2 0 5
Staj Dersi HEM2021 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders HEM2023 KARİYER PLANLAMA 2 0 5
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HEM2002 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8
Bu ders, cerrahi hemşireliğinde sık görülen problemler, homeostasis, sıvı elektrolit, asit baz denge ve dengesizlikleri, asepsi, antisepsi, enfeksiyon kontrolü şok tedavisi ve hemşirelik bakımı, kan transfüzyonu, yara iyileşmesi ve yara Bakımı, yanıklar ve hemşirelik bakımı, preoperatif bakım, ıntraoperatif bakım, postoperatif bakım, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı, solunum sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kardiyovasküler sistem cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, genitoüriner sistem cerrahisi ve hemşirelik bakımı, sindirim sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kulak burun boğaz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, göz hastalıkları ve hemşirelik bakımı, santral sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı, kas iskelet sistemi cerrahi hastalıkları ve hemşirelik bakımı gibi konuları içermektedir.
Zorunlu Ders HEM2004 BİYOKİMYA 2 0 4
Biyokimyasal yöntemler,analizler,aminoasitler ve proteinler,karbonhidratlar ve kan şekeri, lipitler, mineraller, vitaminler, hormonlar, enzimler, idrar analizleri.
Zorunlu Ders HEM2006 FARMAKOLOJİ 2 0 4
Farmakolojiye giriş ve ilaçlar hakkında genel bilgi,ilaçlar hakkında genel bilgi,ilaçların veriliş yolları,vücuttaki yazgıları,etki mekanizmaları, ilaçların tesirini etkileyen faktörler,ilaçlar arsında etkileşim şekilleri,ilaçların toksisitesi,ilaç gurupları hakkında genel bilgiler, Kemotöropatikler, Analjezikler...vb İlaç suistimali ve bağımlılığı,zehirlenmelerde genel tedavi yöntemleri
Seçmeli Ders HEM2008 GERİATRİ 2 0 5
Bu ders, dünyada ve Türkiyede yaşlı nüfusun durumunu, sağlıklı yaşlanmayı, yaşlılıkta görülen fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunları, yaşlılık dönemine ilişkin etik konuları, yaşlının evde ve kurumda bakımını ve tüm bu süreçlerde hemşirenin rol ve sorumluluklarını içerir.
Seçmeli Ders HEM2010 OKUL SAĞLIĞI 2 0 5
Okul Sağlığı Hizmetleri,Büyüme ve Gelişme,Sağlığı Koruma ve Geliştirme,Acil durumlara yaklaşım,Baş ağrısı,Göğüs ağrısı,Karın ağrısı,Kusma,Enfeksiyöz hastalıklar,Beslenme ile ilişkili hastalıklar,Cilt hastalıkları,Üreme Sağlığı,Okul çağı sporcu sağlığı ve spor yaralanmaları
Seçmeli Ders HEM2014 HEMŞİRELİKTE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2 0 5
Bu ders, insan, sağlık, hastalık, çevre, güç güçsüzlük, bağımlılık bağımsızlık, ümit ümitsizlik, kayıp, ölüm ve yas gibi sağlık alanına ilişkin temel kavramlar ile Nigtingale, Handerson, Peplau ve Orem gibi sağlık alanındaki kuramcıların kuramlarını içerir.
Seçmeli Ders HEM2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 2 0 5
Ağız ve Diş Sağlığının Önemi, Dişlerin oluşumu ve gelişimi, Dişin Yapısı, Süt ve Sürekli Dişler, Diş hastalıkları ve Diş çürüğü çeşitleri, belirtileri ve çürük riski değerlendirmesi, çürük risk sınıflandırması, Diş çürüğünü etkileyen faktörler, Ağız florası, Tükürük, Bakteriler ve bakteri plağının yapısı, Dişler, Beslenme, Ağız hijyeni,Diş eti hastalıkları, Dişlerin gelişim bozuklukları, Plak kontrolü, plak kontrol yöntemleri, diş fırçalama yöntemleri, diş fırçaları , diş macunları, diş ipi kullanımı, gargaralar vb. Diş ve dişeti hastalıklarında tedavi, antibiotik kulanımı, kanal tedavisi, protez, ordodontik tedavi vb. Çocuk, Hamillikte,Yaşlılıkta,Kronik hastalığı olan bireylerde ağız ve diş sağlığı, Sigaranın ağız sağlığı üzerine etkisi, Ağız diş Sağlığı Eğitimin Önemi, Birey, hasta, çocuk, hamile, yaşlı, engelli ve özel durumlarda, eğitim programları uygulanması
Seçmeli Ders HEM2018 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 5
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası, ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, alanlarına özgü kelime dağarcığı, alanlarına özgü metinleri okuyup anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
Seçmeli Ders HEM2020 PALYATİF BAKIM 2 0 5
Bu ders; palyatif Bakımın amacı, tanımı ve ilkeleri, Ülkemizde palyatif bakım ve palyatif bakım hemşireliğin durumu palyatif bakıma ihtiyaç duyan hasta ve ailesinde fiziksel, psikolojik, spiritüel, sosyal, ve ekonomik sorunların tanımlanması, bakım süreci, yas dönemiyle etkin baş etme yöntemlerinin uygulanması gibi sorumlulukları içerir.
Staj Dersi HEM2022 STAJ 0 0 4
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HEM3001 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8
Bu ders öğrenciye kadının toplumsal konumu ve sağlığını etkileyen faktörler, gebeliğin oluşumu, doğum öncesi ve doğum sonrası dönemler ile jinekolojik ve obstetrik öykü, semptomlar ve operasyonlar, menstrual siklus bozukları, üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile kadın hayatının evrelerine göre sağlık gereksinimlerine yönelik kuramsal bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
Zorunlu Ders HEM3003 BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ 4 0 4
Epidemiyolojinim tanımı ve konusu, epidemiyoloijik araştırma yöntemleri, enfeksiyon hastalıkları ve savaş yöntemleri, enfeksiyon hastalıklarının genel hedefleri, vucudun enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci aşılar ve serumlar, su ve besinlerle,solunum yolu ile, temasla, zoonos ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım ilkeleri.
Zorunlu Ders HEM3005 EMBRİYOLOJİ GENETİK 2 0 4
Embriyolojiye giriş, hücre bölünme tipleri, fertilizasyondan itibaren doğuma kadar geçen süreçte gelişim, genetik materyalin yapısı, aktarılması, kalıtasal nitelikler, otozomal ve gonozomal kromozomlar ve hastalıkları.
Seçmeli Ders HEM3007 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders HEM3009 ARKEOLOJİ 2 0 4
Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir
Seçmeli Ders HEM3027 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ 2 0 6
Afetin tanımı ve türleri. Doğal afetler, doğal afetlerin sınıflandırılması ve doğal afet türleri. Yer kökenli afetler, meteorolojik kökenli afetler, biyolojik doğal afetler, hastalık salgınları, bulaşıcı hastalıklar, böcek istilası v.s. Beşeri afetler.
Seçmeli Ders HEM3029 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 4
İnsan ve kültür. İnsan ve müzik kültürü. Müziğin tanımı, kökeni, oluşumu ve evrimi. Müziğin temel öğeleri. Müzikte niteliğin belirleyicileri. Müziğin insan yaşamındaki işlevleri. Müziksel iletişim ve öğeleri. İlkçağ uygarlıklarından günümüze müzik kültürleri. Dünyanın farklı ülkelerindeki müzik kültürlerinden örneklerin, işitsel ve görsel araçlarla tanıtılması. Müzik kültürü öğelerini farklı coğrafyalar üzerinden çözümleme yaklaşımları.
Seçmeli Ders HEM3031 FELSEFEYE GİRİŞ 2 0 6
Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımlar
Seçmeli Ders HEM3033 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders HEM3039 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU 2 0 4
Eski Türklerde şehircilik anlayışından başlayarak, Anadolu öncesinde ve sonrasındaki şehircilik anlayışın tarihsel olarak incelenmesi, şehir planlarının sınıflandırılması ve günümüzdeki durumunun tespit edilmesi.
Seçmeli Ders HEM3043 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2 0 6
Örgütsel davranış bilimi, örgütün doğası, Örgüt kuramları, Örgütün işlevsel çerçevesi, örgütün toplumsal çevresi, örgüt içinde birey, etkileşimin ürünü: örgütsel davranış.
Staj Dersi HEM3061 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HEM3002 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 8
Bu derste çocuk sağlığı ve hastalıklarının dünya ve ülkemizdeki durmu, adölesan döneme kadar olan her yaş grubu için sık karşılaşılan sistemik, genetik, metabolik hastalık, bozuklukların nedenleri, belirti ve tedavileri ile aile ve çocuk için stres yaratan bu süreçte uygulanması gereken hemşirelik bakımları ele alınır.
Zorunlu Ders HEM3004 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM 3 2 5
Sağlığın tanımı, Negatif, Pozitif, Nötr Sağlık Kavramları ,Sağlıkta eğitimin Rolü ve Önemi, Sağlığı Geliştirme,Öğrenme Öğretme ve Eğitim Kavr amları, Bireyin Öğrenme Yolları, Öğrenme Kuramları, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Pedagojik ve Androgojik eğitim, Pedagojide ve Androgojide öğrenme Özellikleri ve Engelleri, Hizmet İçi Eğitim, Halk Eğitimi, Grup Eğitimi, Sağlık Eğitimi İçin Program Geliştirme Adımları, Sağlık Eğitiminde Hazırlayıcı, Olanak Sağlayıcı ve Güçlendirici Faktörler, Eğitim Yöntemleri ve Eğitim Araçları.
Zorunlu Ders HEM3006 BİYOİSTATİSTİK 2 0 3
Bu ders, sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı özelllikler,önemlilik testleri, parametrik ve nonparametrik yöntemleri, tablo ve grafik yapımını vb. konuları kapsar
Seçmeli Ders HEM3014 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ 2 0 4
Sosyal ve iktisadi gelişmeye bağlı olarak toplumsal güçlerin siyasal meşruiyet ve yönetime katılım arayışları ve çabalarının siyasal gelişme ve süreçlere olan etkisi. parlamentonun doğuşu, kurumlaşması, cumhuriyetin ilanı ve çok partili siyaset
Seçmeli Ders HEM3018 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR 2 0 4
Çağdaş siyasal sorunlar hakkında, konunun uzmanlarının eserlerine dayanaraktan öğrencileri bilgilendirmek.
Seçmeli Ders HEM3026 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır
Seçmeli Ders HEM3036 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders HEM3052 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve öneminin kavratılması amaçlanmaktadır; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitimle sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin önemi.
Seçmeli Ders HEM3062 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI 2 0 6
Seçmeli Ders HEM3064 ONKOLOJİ 2 0 6
Seçmeli Ders HEM3066 HASTANE ENFEKSİYONLARI 2 0 6
Staj Dersi HEM3068 STAJ 0 0 4
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3076 İLK YARDIM 2 0 5
Seçmeli Ders USD3078 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders HEM4001 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 6 12 12
Bu derste, psikiyatride temel kavramlar, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmetleri ve hemşirelik uygulamaları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği, çocuk ve ergen ruh sağlığı, psikiyatride tedavi uygulamaları, psikoterapiler, EKT, farmakolojik ajanlar vb. konular yer alır.
Zorunlu Ders HEM4003 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ I 2 0 2
Bu ders, bilimsel araştırma yöntembiliminin hemşirelik alanında nasıl uygulanacağını ve bilimsel bilginin üretilmesinde gerekli olan araştırma yöntem ve ilkelerini öğretmeyi amaçlar.
Zorunlu Ders HEM4005 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM 4 2 6
Yönetimin tanımı, tarihçesi, yöneticinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, disiplinler arası iş birliği, yönetimde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, stres, liderlik, ekip çalışması ve önemi, bakım veren personel ve hasta güvenliği, disiplin, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı.
Seçmeli Ders HEM4007 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders HEM4009 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders HEM4011 AKADEMİK YAZMA 2 0 5
Seçmeli Ders HEM4013 TERMİNAL DÖNEMDE HASTA BAKIMI 2 0 5
Seçmeli Ders HEM4015 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2 0 5
Bu ders; madde kullanım bozuklukları, madde kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığının insan sağlığına olumsuz etkileri, madde kullanımı neden ile sağlığı bozulan bireyin bakım ve tedavisi, teknoloji bağımlılığını önleme ve tedavisi, kumar bağımlılığını tedavisi gibi konuları içermektedir.
Seçmeli Ders HEM4017 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders FRM4020 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 8 10
Zorunlu Ders HEM4002 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 6 12 12
Bu ders, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, halk sağlığı hizmetlerinin felsefesi, halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, tanımı, görev ve sorumlulukları, her yaş grubundan bireylerin sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavisi ve rehabilitasyonunda halk sağlığı hemşiresinin sorumlulukları, sağlık eğitimi, sağlığın geliştirilmesi, kültürel farklılıklar ve toplum temelli hemşirelik uygulamalarını içerir.
Zorunlu Ders HEM4004 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ II 0 2 8
Bu ders, bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımlarını, araştırma süreç ve tekniklerini, yöntem, evren ve örneklem, verilerin toplanması, işlenmesi, çözümü, yorumlanmasını ve bilimsel makale yazımını bilgilerini aşama aşama kendi araştırmasında uygulamasını içerir
Seçmeli Ders HEM4006 ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM 2 0 5
Adli tıp ve adli bilimler, Adli Hemşirelik, Hemşirelik Etiği, Yasal Sorumluluklar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Yaralar , NBC Silahlar, Ateşli Silahlar, Isırık İzleri, Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler, Hemşirelik Yönetiminin Sorumluluğu, Asfiksiler , Zehirlenmeler,Islahevi ve Cezaevi Hemşireliği, Olay Yeri İncelemesi, Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Hemşirenin Rolü, Adli Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği, Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü
Seçmeli Ders HEM4008 EVDE BAKIM YÖNETİMİ 2 0 5
Bu ders, evde bakım kavramının tartışılması, evde bakımın birey, aile, toplum ve ülke ekonomisine ilişkin avantajları, evde bakımın ekip üyeleri ve ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları, evde bakımı uygun olan tüm kronik hastalıkların evde bakım ilke ve yöntemleri vb. konuları içermektedir.
Seçmeli Ders HEM4012 İNFERTİLİTE VE ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER 2 0 5
Bu ders öğrenciye infertilitenin tanımı, etiyolojisi ve risk faktörleri, infertil çiftlerin yaşadıkları psikolojik reaksiyonlar ve buna kültürün etkisi, yardımcı üreme teknikler, etik boyut, yardımcı üreme tekniklerinde hemşireve ebenin rolü ve infertilitede bakımla ilgili konularda bilgi kazandırmaktadır.
Seçmeli Ders HEM4014 ÖZEL DURUMLARDAKİ ÇOCUKLARIN BAKIMI 2 0 5
Dünyada ve ülkemizde çocukların sakat, hasta, teknolojiye bağımlı olmasına neden olan risk faktörleri ve bu hastalıkların neler olduğu, bu hastalıklarda tanı, tedavi ve bakım yöntemleri ile bu durumda bulunan çocukların evde ailesi tarafından nasıl bakılacağı, hastaneye yatma durumunda bakım süreci ve önleme yöntemleri işlenir.
Seçmeli Ders HEM4018 LİDERLİK 2 0 5
Liderlik Kavramı, Liderliğin Tarihçesi, Hemşirelikte Liderler, Liderlik Tipleri, Liderlik Tanımları, Liderlik Teorileri, Stilleri, Davranışları ve Özellikleri, Kişisel Liderlik Potansiyelini Değerlendirme, Kadın ve Liderlik, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik, Liderlik ve Etkili Güç Kullanımı, Motive Etme, Rehberlik ve Güçlendirme, Güç Kaynakları, Örgütlerde Güç Kullanımı, Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısının Kadının Liderlik Davranışına Etkisi,Vizyona Dayalı Liderlik,Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi
Seçmeli Ders HEM4030 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI 2 0 5
Bu ders öğrenciye doğuma hazırlık sınıflarının önemi, amaçları, tarihçesi, tipleri, doğuma hazırlık programları ve yapılandırılması, doğuma hazırlık sınıflarının eğitim içeriğinin hazırlanması ve yürütülmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
Seçmeli Ders HEM4032 TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK TERAPİLER 2 0 5
Öğrencinin Tamamlayıcı ve Bütünleşik Terapi uygulamalarından olan zihin temelli tedaviler, manipülatif ve beden temelli uygulamalar ve enerji temelli tedaviler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda kanıta dayalı çalışmalar ışığında semptom yönetiminde bu uygulamaların seçimi, uygulanması konusunu tartışabilmelerini sağlamaktır.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5