GZFT Analizi
Güçlü Yanlar
Socrates-Erasmus programının üniversitemiz bünyesinde varlığı, öğrenci ve akademik personel değişiminin mümkün olması
Ulusal ve uluslar arası toplantılara bildiri ile katılımın maddi olarak desteklenmesi
Genç dinamik akademik personelinin olması
Üniversitenin internet alt yapısının yeterli olması
Üniversite kütüphanesinin çeşitli veri tabanlarından online olarak tarama imkanını sahip olması
Üniversitenin diğer birimleriyle iletişimin iyi olması
Kurumun, Sivil Toplum Örgütleriyle iletişimin iyi olması
Kurumun, sağlık ocakları ve hastane yönetimiyle iletişimin iyi olması
Derslik sayısının yeterli olması
Hizmet içi eğitime önem verilmesi
Temizlik ve yemek hizmetlerinin düzenli yürütülüyor olması
Ulusal düzeyde kongre, kurs vb. bilimsel aktivite düzenleme ve düzenlenen kongrelere katılma olanağına sahip olunması
Ulusal ve uluslararası yayınlara sahip olması
Öğretim Elemanları, idari personel ve öğrenci iletişiminin iyi olması, öğrencinin akademisyenlerle rahat görüşebilmesi

Zayıf Yanlar
Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrenme hedeflerine uygun öğrenim ortamı yaratmada zorluklar yaşanması
Uygulamalı bir bölüm olarak, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması ve bölüme alınacak öğrenci sayısının belirlenmesinde karar verici olamaması
Öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle danışmanlık hizmetinin etkin yapılamaması
Bazı branşlarda öğretim elemanının bulunmaması veya sayıca yetersiz oluşu
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün olmayışı nedeniyle lisansüstü eğitimin yapılamıyor oluşu
Fakülte olmak için gerekli koşulların henüz sağlanamamış olması
Akademik personelin iş yükünün fazla olması
Mezun takip sisteminin henüz kurulmamış olması
Klinik ve sahada uygulama yapan öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle öğrencinin gözlemleyeceği vaka ve kazanacağı teknik becerinin kısıtlanması
Öğretim görevlisi kadrosunda bulunan elemanların yüksek lisans ve doktora yapamamaları
Öğretim elemanlarının ders yüklerinin fazla olması nedeniyle gelişimlerine katkıda bulunacak faaliyetlere zaman ayıramamaları
Okulun kampus dışında olması

Fırsatlar
Hemşireliğin, sağlık alanında serbest dolaşım kapsamında olan 7 meslekten biri olması
Öğrenci ve öğretim elemanı için uluslararası alanda burs ve değişim olanaklarının olması
Avrupa Birliği değişim projelerinde yer alması
Mezun öğrencilerin iş sıkıntılarının olmaması, verilen eğitimin kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca yeterli görülmesi
Okul binasının şehir merkezinde bulunması nedeniyle ulaşımının kolaylığı
İlde öğrenciler için barınma probleminin bulunmayışı
Okulun bulunduğu ilin coğrafi konumu itibariyle büyük illere ulaşım kolaylığı
Yerel basınla ilişkilerin güçlü olması
Sağlık hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla ilgili düzenlemelerin yapılmış olması
Avrupa Birliğine uyum sürecinde olma ve bunun getireceği olanaklar
Ülkemizde hemşirelik yasasının olması

Tehditler
Şehrin fiziki ve coğrafi konumu gibi nedenlerle başarı düzeyi yüksek öğrencilerin ÖSYS'de yüksekokulumuzu daha az tercih etmeleri
Sosyal etkinliklerin kısıtlı olması
Klinik ve saha uygulamalarında uygulama alanlarını sağlık eğitimi veren diğer kurumlarla paylaşıyor olmak
Sınav sisteminin sürekli değişmesi
İlde özellikle 3. basamak (Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi) sağlık kuruluşunun bulunmaması
Sağlık kurumlarının çalışanlarına sunduğu fırsatlarının cazipliği nedeniyle akademik kadrodan sağlık kurumlarına geçiş sayısının artması
Farklı alanlardan dikey geçişle öğrenci alınması
Sağlık ocakları ve hastaneler bakımından bazı sağlık kuruluşlarının alt yapısının eksik olması, öğrencilerin staj ve uygulama alanı sıkıntısı
Uygulama alanlarının dağınıklığı nedeniyle öğrencilerin sürekli gözlenememe nedeniyle güçlükler yaşanması
Akademik personelin maaşlarının düşük olması
Akademik kariyer için gerekli olan sınav ve şartların zorlaşması nedeniyle eleman temininde yaşanan güçlükler
Öğrencilere ÖSYS'de tercih edecekleri meslekler konusunda yeterli rehberlik hizmetinin sunulmaması
Yöre halkının eğitime olan katkı ve desteğinin yetersizliği
Son Güncelleme Tarihi:06.05.2016