Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - KİMYA BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM1001 GENEL KİMYA I 4 0 7
Kimya Bilimi,Tanımlar ve Maddenin Özellikleri,Birimler ve Dönüşüm Faktörleri,Anlamlı Sayılar,Ölçmede Hata ve Hata Analizi,Kütle Hacim ve Yoğunluk Ölçümleri,Atom,Molekül ve İyonlar,Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı,Elementlerin periyodik İlişkileri,Kimyasal Tepkimeler,Kimyasal denklemler ve Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler,Kütle İlişkileri,Kimyasal Bağlar,Maddenin Gaz Hali.
Zorunlu Ders KIM1003 GENEL KİMYA LABARATUVARI I 0 3 5
Öğrencilerin temel kimya konularını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak.
Zorunlu Ders KIM1005 GENEL FİZİK I 3 0 3
Ölçme bilgisi, vektörler, hareket ve hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunları ve diğer uygulamaları, iş ve enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, çizgisel momentum ve çarpışma, katı cismin dönme hareketi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork.
Zorunlu Ders KIM1007 GENEL MATEMATİK I 3 0 3
Reel sayılar hakkında Genel Bilgiler,Fonksiyonlar,İşlemler,Grafikler,Limit Ve süreklilik,Sürekli Fonksiyonların Özellikleri,Teğet ve değişim Hızı,Türevlenebilme Türev alma teknikleri,Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri,Zincir Kuralı, Diferansiyeller, Türevlerin Uygulamaları,Maksimum ve Minimum ,Grafik Çizme, Ortalama değer Teorimi,Belirsiz İntegral,Yerine koyma Yöntemleri,Belirli İntegral,Analizin İlk Temel Teorimi, Belirli İntegral ile alan ve Döner Hacimlerin Hesabı,Düzlemsel Eğrinin Uzunluğu, Dönel Yüzeylerin Alanları.
Zorunlu Ders KIM1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM1002 GENEL KİMYA II 4 0 7
Termodinamik, Entalpi, Entropi, Serbest Enerji, Kimyasal Denge, Asit ve Bazların Genel Özellikleri, Asit ve Baz Dengesi, Çözünme ve Çözünürlük Dengesi, Elektrokimya, Nükleer Kimya, Kimyasal Kinetik.
Zorunlu Ders KIM1004 GENEL KİMYA LABORATUVARI II 0 4 8
Öğrencilerin temel kimya konularını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak.
Zorunlu Ders KIM1006 GENEL FİZİK II 3 0 3
Coulomb kuvveti, elektrik alanlar, Gauss kanunu, elektriksel potansiyel, dielektrikler ve kapasitans, elektrik akımı ve direnç, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday kanunu, indüktans, alternatif akım.
Zorunlu Ders KIM1008 GENEL MATEMATİK II 3 0 3
Logaritma ve Üstel Fonksiyonlar, Ters Fonksiyonlar, Doğal Logaritma ve Üstel Fonksiyonların Grafikleri, Hiperbolik Fonksiyonlar. Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Ters Trigonometrik Fonksiyonların Türevleri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Türev İntegral Alma Teknikleri, Has Olmayan İntegral, L Hospital Kuralı, Sonsuz Seriler, Yakınsaklık, İntegral ve Diğer Yakınsaklık Testleri, Alternatif Diziler, Kuvvet Serileri, Taylor ve Maclaurin Serileri, Yakınsaklık Serileri Hesaplama, Kuvvet Serilerinin Türev ve İntegrallenmesi. Çok Değişkenli Fonksiyonlara Giriş, Dizilerin Limitleri ve Fonksiyonların Sürekliliği, Fonksiyonların Seriye Açılımları, Serilerle İşlemler.
Zorunlu Ders KIM1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM2001 ANALİTİK KİMYA I 4 0 6
Analitik kimyada temel kavramlar, Analitik kimyanın bilimdeki yeri, Analitik işlemler, Analiz çeşitleri, Su ve suyun analitik kimyadaki önemi Çözünme ve çözeltiler, Çözeltiler, Çözelti konsantrasyonları, Yüzde derişim Molarite, ppt, ppm, ppb konsantrasyonları, Normalite,Mol kesri, mol yüzdesi Çözelti hazırlama uygulamaları, Aktivite ve aktiflik katsayısı, Çözeltilerin seyreltilmesi, Analitik kimyada kullanılan reaksiyonlar, Asit baz reaksiyonları, Çökelme çözünme reaksiyonları, Kompleksleşme reaksiyonları, Dönüşümlü reaksiyonlar Elektrolit reaksiyonları, Redoks reaksiyonları ve denkleştirilmeleri, Kimyasal hesaplamalar,Reaksiyon hızı ve kimyasal denge, Asitler, bazlar ve pH,pH ve pOH Kuvvetli asit ve bazlarda, Zayıf asit ve bazlarda, Çok zayıf asit ve bazlarda Poliprotik asitler ve pH, Tuzlar, Tuzların hidrolizi, Tampon çözeltiler, Çözünürlük çarpımı, Genel konu tekrarı ve uygulamaları
Zorunlu Ders KIM2003 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI I 0 3 4
I, II, III, IV, V grup katyon ve I, II, III, IV, V grup anyonların analizi
Zorunlu Ders KIM2005 ANORGANİK KİMYA I 4 0 6
Öğrencilerin kimyasal bağları, molekül yapılarını ve moleküller arası etkileşimleri anlayarak bileşiklerin yapıları ile işlevleri arasındaki ilişkiler kurabilmesini sağlamak.
Zorunlu Ders KIM2007 ANORGANİK KİMYA LABORATUVARI 0 3 4
Öğrencilerin temel anorganik kimya konularını uygulamalı olarak öğrenmesini sağlamak.
Zorunlu Ders KIM2009 ENSTRÜMENTAL ANALİZ 2 0 6
Giriş, analiz teknikleri, modern spektroskopik teknikler, madde ışın etkileşmesi, soğurma konuları, UV vis. spektroskopisi. Atomik absorpsiyon spektroskopisi ve benzer teknikler, Atomik absorpsiyon cihazı, girişimler ve düzeltme sistemleri. Infrared spektroskopisi, cihazı ve teorisi, IR spektrumlarının yorumlanması. NMR spektroskopisi, cihazı ve teorisi, NMR spektrumlarının yorumlanması. Kütle spektrometresi ve teorisi, kütle spektrumlarının yorumlanması. GC gaz kromatografisi.
Seçmeli Ders KIM2011 ÇEVRE KİMYASI 2 0 4
Çevre Kimyası nedir, kirletici kaynakları gösterilerek hava,su ve toprak kirlilik çeşitleri ve önleme yolları. Su kalitesi ve su arıtımı. Katı atıklar ve bunlarla mücadele yolları. Çevre ile ilgili çeşitli kanunlar.
Seçmeli Ders KIM2013 POLİMERE GİRİŞ 2 0 4
Genel tanımlar, geçmişten bugüne kadar polimerin tarihçesi, polimerlerin avantajları ve dezavantajları, polimer türleri hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders KIM2015 BOR KİMYASI 2 0 4
Endüstriyel Açıdan Önemli Olan Bor Mineralleri ve Bor Ürünlerinin İncelenmesi, Bor Cevherlerinin Saflaştırılması, Bor Kimyası, Boraks, Borik Asit, Sodyum Perborat, Bor Oksit, Metalik Bor ve Bor Karbür Üretim Proseslerinin İncelenmesi ve Tartışılması, Bor Ürünleri, Üretim İçin Seçilen Proseslerde Çeşitli Sayısal Uygulamalar, Bor Atıklarının Değerlendirilmesi ve İmhası.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM2002 ANALİTİK KİMYA II 4 0 6
Kantitatif analize giriş, Kantitatif analizin bölümleri, Gravimetrik analiz, Analitik terazi, Gravimetrik analizle ilgili çeşitli konular, Gravimetrik analiz uygulamaları, Çözünürlük çarpımı, Çökelme şartı, Çöktürmeyle ayırmalar, CO32, S2, OH iyonları ile çöktürmeler, Seçimli çöktürme, Çöktürme ile ayırma uygulamaları, Volumetri, Volumetride kullanılan reaksiyon türleri ve özellikleri, Ayarlı çözeltiler, Primer standart maddelerin özellikleri Ekivalent ve mili ekivalent kavramı, Ekivalens noktası, Volumetrik analiz uygulamaları,İndikatörler, İndikatör çeşitleri ve mekanizmaları, Asit baz titrasyon eğrileri, Kuvvetli asit kuvvetli baz titrasyonları, Zayıf asit kuvvetli baz titrasyonları, Poli asit baz titrasyonları, Alkalite tayinleri, Hidroksit, karbonat, bikarbonat kombinasyonlarının tayini, Permanganometri, Permanganometrik titrasyon uygulamaları, İyodometri, İyodometrik, titrasyon uygulamaları, Kompleksometri, Kompleksometrik titrasyon ve uygulamaları, Analitik kimyada sonuçların değerlendirilmesi, Kalibrasyon, Paralel çalışma, Kör deneme Hataların verilmesi.
Zorunlu Ders KIM2004 ANALİTİK KİMYA LABORATUVARI II 0 4 4
Gravimetrik analizde kullanılacak malzeme ve cihazları tanımak , Gravimetrik demir tayini ,Gravimetrik demir tayini devam , Gravimetrik kurşun tayini , Gravimetrik kurşun tayini devam , Asit ve baz çözeltilerinin hazırlanması ayarlanması , Güçlü asit güçlü baz titrasyonları Nötralimetri, Ara Sınav Alkalite tayini , Gümüş nitrat ile klorür iyonlarının tayini Arjantimetri , Potasyum permanganat ile demir tayini Permanganometri , İyodometrik bakır tayini İyodometri , EDTA ile kalsiyum tayini Kompleksometri , EDTA ile magnezyum tayini Kompleksometri.
Zorunlu Ders KIM2006 ANORGANİK KİMYA II 4 0 6
Öğrencilerin, molekül orbitalleri ve bu orbitallerin etkileşimlerini anlamaları, Asit Baz kavramı, sert yumuşak asit ve bazlar ile asit baz kuvvetleri hakkında bilgi sahibi olmaları, iyonik yapılar, iletkenlik, koordinasyon bileşikleri ve yapıları ile Kristal Alan Teorisi anlatılacaktır.
Zorunlu Ders KIM2008 KİMYACILAR İÇİN MATEMATİK 4 0 5
Eşitlikler,fonksiyonlar ve grafikler. Birinci derece ve ikinci derece eşitlikler. Üstel fonksiyonlar. Boltzmann eşitliği.Termodinamikte üstel fonksiyonlar. Logaritmalar. Kimyada logaritmaların kullanımı p ölçeği. Termodinamik ve kinetik eşitliklerde logaritmalar. Hız sıcaklık ilişkisi. Beer Lambert kanunu. Değişkenler arasındaki ilişkilerin bulunmasında logaritmaların kullanılması. Türev. Tek değişkenli fonksiyonların türevi. Kısmi türev. Toplam diferansiyel. Türevlerin geometrik özellikleri. Sınırlandırılmış maksimum ve minimum. İntegral. Genel ve özel integral alma yöntemleri.
Zorunlu Ders KIM2010 ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI 0 2 5
Kromatografik ayırma metodu, itk, kolon kromatografisi, gaz kromatografisi, NMR, Uv ve IR spektrometresi, Kütle spektrometresi, Atomik absorbsiyon spektrometresi.
Seçmeli Ders KIM2012 STOKİOMETRİ 2 0 4
Ölçü, sistem ve birimleri. Grafik ve diyagramlarla problem çözümü. Temel stokiometrik bağıntılar. Gaz hali ile ilgili bağıntılar.
Seçmeli Ders KIM2014 POLİMERİK MALZEMELER VE KULLANIM ALANLARI 2 0 4
Günümüzde çok ilgi gören bir konu haline gelen polimerik malzemelerin yapısı, kimyasal özellikleri, stereokimyası ve ısıl davranışlarını ayrı ayrı incelemek.
Seçmeli Ders KIM2016 KROMATOGRAFİ 2 0 4
Kromatografiye giriş, Kromatografinin sınıflandırılması, Kolon Kromatografisi, İnce Tabaka Kromatografisi, Kromatografi Teorisi, Kromatografide band genişlemesi ve bağıl göç hızlarının ayrılma üzerine etkileri, Kromatografinin uygulamaları, HPLC sistemlerinin çalıştırılması ve uygulamaları.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM3001 ORGANİK KİMYA I 4 0 6
Atomlar ve Moleküller, Orbitaller ve Bağlanma, Yapı İzomerisi, Stereokimya, Alkil Halojenürler, Serbest Radikal Tepkimeleri, Alkoller, Aklenler ve Alkinler.
Zorunlu Ders KIM3003 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI I 0 3 5
Laboratuvar Kuralları, Kimyasal Maddelerin Özelliklerinin Tanıtılması, Kazalar ve Kazalardan Korunma Yöntemleri, Organik çözücülerin saflaştırılması, Erime noktası tayini, Ayırma ve saflaştırma yöntemleri, Kristallendirme ve Süblimleştirme, Distilasyon yöntemleri, Ekstraksiyon, Elementlerin kalitatif testleri, Hidrokarbonların tanınması ve reaksiyonları, Alkollerin ve fenollerin özellikleri ve reaksiyonları, Aldehit ve ketonların özellikleri ve reaksiyonları, Aminlerin özellikleri ve reaksiyonları.
Zorunlu Ders KIM3005 FİZİKOKİMYA I 4 0 6
Temel gaz yasaları ve ideal gazların genel hal denklemi, gerçek gazların van der Waals hal denklemi ve diğer gerçek gaz denklemleri, gazların fizikokimyasal özellikleri, Sıvı ve katı sistemlerin temel fizikokimyasal özellikleri, Sistem ve çevre temelinde temel termodinamik tanımlar, Termodinamiğin 0, 1, 2, ve 3 Kanunları, Termokimya ve kimyasal reaksiyonlara uygulanması, Temel termodinamik fonksiyonların türetilmesi ve kimyasal reaksiyonlar ile sistemlere uygulanması, Kimyasal denge
Zorunlu Ders KIM3007 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI I 0 3 5
Laboratuar hazırlığı ve çalışma şemalarının oluşturulması. Deney sonuç raporunun yazılması.
Seçmeli Ders KIM3009 KOORDİNASYON KİMYASI 2 0 4
Koordinasyon kimyasının tarihçesi, Koordinasyon bileşiklerinde izomerlik, koordinasyon bileşiklerinin ve ligandların adlandırılması, Koordinasyon Bileşiklerinde Kimyasal bağ, Değerlik Bağı Kuramı VBT, Kristal Alan Teorisi KAT, Molekül Orbital Teorisi MOT,Koordinasyon Bileşiklerinde Elektronik Geçişler.
Seçmeli Ders KIM3011 ANORGANİK SENTEZLER 2 0 4
Anorganik sentezler dersinde,laboratuvar güvenliği, Anorganik sentez laboratuvarlarında kullanılan maddelerin özelliklerinin öğretilmesi,Ana Grup Bileşikleri ve Mononükleer Geçiş Metal Komplekslerinin nasıl sentezleneceği, Zayıf Bağlı Anyonik Komplekslerin sentez metodları, Metal Halkalı Kompleksler ve Polinükleer Geçiş Metal Komplekslerinin sentezlenme metodları,Bor Bileşikleri ve Geçiş Metal Koordinasyon Bileşiklerinin sentezlenmesi, Ligandlar ve Geçiş Metal Organometalikleri, Klastırlar ve Geçiş Metal Bileşikleri anlatılacaktır.
Seçmeli Ders KIM3013 ESER ELEMENT ANALİZİ 2 0 4
Eser element tanımı. Eser elementlerin önemi ve fizyolojik fonksiyonları. Tayin sınırları ve zenginleştirme. Zenginleştirmenin genel ilkeleri. Kimyasal ve fiziksel zenginleştirme. Ayırma. Tek ve grup zenginleştirmesi. Çözücü ekstraksiyonu metodu. Çöktürme. Buharlaştırma metodları. Kontrollü kristallendirme metodları. Metodların karşılaştırılması. Verimlilik analizleri.
Seçmeli Ders KIM3015 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 4
Kimyasal Bağlar, İyonik ve kovalent bağlar,Asit ve bazlar,İyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik, elektrona ilgi, Hidrojen bağları, Kaynama noktası,Erime noktası, Donma noktası,Ozmoz,Kristallenme ve kristal enerjisi,Kimyasal Kinetik , Termodinamik, Denge, Titrasyon, çöktürme,çözelti,alkoller,eterler, organik bileşikler, spektroskopiye giriş.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM3002 ORGANİK KİMYA II 4 0 6
Aromatik Bileşiklerin,Aldehit, Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri,Aminler, beta Dikarbonil Bileşiklerinin,Fenoller , Aril Halojenürlerin yapısı özellikleri,reaksiyonları ve sentezlerinin öğretilmesi ve Yapı Tayininde Spektroskopik Yöntemlerin kullanılması.
Zorunlu Ders KIM3004 ORGANİK KİMYA LABORATUVARI II 0 3 5
Esterlerin Hidrolizi, O Asetil Salisilik Asitin Aspirin Sentezi, Nitrobenzen Sentezi ve İndirgenmesi Anilin Sentezi, Asetanilidin Sentezi Anilinin Açillenmesi, Cannizaro Reaksiyonu, Benzal asetofenonun Sentezi Aldol Kondenzasyonu, Siklohegzanon Oksim Sentezi ve Siklohegzanon Oksimin Kaprolaktama yeniden Düzenlenmesi, Kinolin Sentezi Skraup Sentezi, Siklohegzanolün Oksidasyonu, Etil Asetatın Sentezi, Trifenil Karbinolün Sentezi, Pinakolon Sentezi, Mannich Reaksiyonu, Benzofenon Sentezi, Benzoin Kondenzasyonu, Sinnamik Asit Sentezi Perkin Reaksiyonu, Diazonyum Tuzlarının ve Azo Boyalarının Sentezi.
Zorunlu Ders KIM3006 FİZİKOKİMYA II 4 0 6
Tek ve çok bileşenli sistemlerin faz denge şartlarını incelemek, İdeal ve adeal olmayan çözeltilerin özelliklerini incelemek, Reaksiyon hız bağıntılarının çıkarılması, Basit ve karmaşık reaksiyonların kinetiği.
Zorunlu Ders KIM3008 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI II 0 3 5
Laboratuvar hazırlığı ve çalışma şemalarının oluşturulması. Deney sonuç raporunun yazılması.
Seçmeli Ders KIM3010 POLİMER TEKNOLOJİSİ 2 0 4
Polimer teknolojisi hakkında genel bilgi vermek, Polimer teknolojisi açısından önemli konulara değinmek. Polimerlerin ticari üretimlerine değinmek.
Seçmeli Ders KIM3012 LANTANİTLER VE AKTİNİTLER KİMYASI 2 0 4
Lantanit ve Aktinitlerin genel özellikleri,oluşumları ve elde edilme metotları,Yükseltgenme basamakları, Manyetik ve spektral özellikleri, Koordinasyon sayısı ve sterokimyası, Komplekslerinin geometrik yapıları
Seçmeli Ders KIM3014 ANORGANİK TEKNOLOJİ 2 0 4
Uzay Kafesler, Katı Buhar Reaksiyonları,Katı Sıvı Reaksiyonları, Crystallization,Precipitation,and Solidification, Sol Gel Prosesleri, Erimiş tuzlar ve Oda Sıcaklığında İyonik Sıvılar, Katı Katı Reaksiyonları, Solid Solid Interface, Seramik Metod, Mekanik Alaşımlama, Mekanik Alaşımlama, Mikrodalga sentezi.
Seçmeli Ders KIM3016 ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARI 2 0 4
Reaksiyon kinetiği ve enerji diyagramları, yerdeğiştirme ve elektrofilik reaksiyonların mekanizmaları, çift bağların oluşumu ve C C bağ oluşum reaksiyon mekanizmaları, elektrofilik düzenlenmeler, rearrengementlar
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Öğrencinin herhangi bir konuda araştırma yapması için literatür taraması yapması ve metot seçimini belirleyerek düzenek kurmayı öğrenmesi, laboratuvar çalışması yaparak elde edilen deneysel verileri yorumlama kabiliyetinin arttırılması.
Zorunlu Ders KIM4003 POLİMER KİMYASI 4 0 5
Monomer ve Polimer, Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerik Maddelerin Yapısı ve Özellikleri. Basamaklı Polimerizasyon Reaksiyonu. Radikal Zincir Polimerizasyonu. Kopolimerizasyon. İyonik Zincir ve Halka Açılması Polimerizasyonu. Stereospesifik Polimerizasyon. Polimerizasyon Sistemleri.
Seçmeli Ders KIM4007 FOTO KİMYA 3 0 4
Fotolitik indirgeme, fotolitik katılma, fotokimyasal aromatik yerdeğiştirme, fotokimyasal fragmentasyon.
Seçmeli Ders KIM4009 METAL KİMYASI 3 0 4
Metal bileşiklerinin temel eğilimleri,Alkali metaller,Toprak alkali metaller,çapraz ilişkiler,Metallerin dogada bulunuşları, elde edilme metotları ve kimyasal özellikleri,Birinci ve ikinci sıra geçiş elementleri ve özellikleri,metal bileşiklerinin kompleksleri ve ligandları
Seçmeli Ders KIM4011 KATIHAL KİMYASI 3 0 4
Kristal yapıları ve özellikleri.
Seçmeli Ders KIM4013 TEMEL ORGANİK SENTEZLER 3 0 4
Sentetik Dizayn, Stereokimyasal yaklaşım, Fonksiyonel grupların korunması koruyucu gruplar, Fonksiyonel grupların diğerlerine transferi.
Seçmeli Ders KIM4015 BESİN KİMYASI 3 0 4
Besin kimyası ve beslenme açısından karbonhidrat, yağ, protein, su, posa, vitamin ve minerallerin önemi.
Seçmeli Ders KIM4017 ENÜSTRİYEL KİMYA TEKNOLOJİSİ 3 0 4
Çeşitli Kimya Endüstrisinde elde edilen ürünlerin, analiz yöntemlerini belirlemek, belirlenen analizleri yapmak, diğer aynı ürünlerle miktarlarını kıyaslamak, uygun ürünü belirlemek ve ürünün daha iyi olması için yöntem tesbit etmektir.
Seçmeli Ders KIM4019 ENDÜSTRİYEL KİMYA 3 0 4
Bir Kimyagerin mezun olduktan sonra Kimya ile ilgili ne gibi alanların olduğunu, üretimler için nelerin yapılıp yapılmaması gerektiği ve çeşitli üretimler öğretilecektir.
Seçmeli Ders KIM4021 NMR SPEKTROSKOPİ 3 0 4
Moleküler yapı aydınlatılmasında NMRtekniklerini kullanmak.
Staj Dersi KIM4023 STAJ 0 0 4
XX
Seçmeli Ders KIM4025 İŞARET DİLİ 3 0 4
XX
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders KIM4004 ELEKTROKİMYA 4 0 5
Yüklü taneciklerin termodinamiği, Elektrot potansiyelleri, Elektrokimyasal hücreler, Elektromotor kuvveti ve termodinamik, Elektrokimyasal hücre tipleri, Elektrolit çözeltilerinde iletkenlik, Elektroliz.
Seçmeli Ders KIM4006 KUANTUM KİMYASI 3 0 4
Kuantum mekaniği hakkında bilgi vermek.
Seçmeli Ders KIM4008 KOROZYON KİMYASI 3 0 4
Elektrokimyasal terimler ve kavramlar, korozyonun tanımı ve korozyonun önemi, korozyon çeşitleri, korozyonda elektrokimyasal mekanizma, korozyon ve elektriksel pil arasındaki ilişki, korozyonun termodinamiği, potansiyel pH diyagramları, sulu ortamlarda korozyonun kinetiği, katodik tepkimelerin kinetiği ve anodik tepkimelerin kinetiği, korozyon hızının elektrokimyasal olmayan ve elektrokimyasal yöntemlerle belirlenmesi, korozyondan korunma yöntemleri, aktif koruma ve pasif koruma, inhibitörle korumada adsorpsiyon izotermlerinin uygulanması.
Seçmeli Ders KIM4010 ADSORPSİYON 3 0 4
Giriş, Adsorpsiyon metotları, Katı sıvı dengesi ve adsorpsiyon izotermleri, Adsorpsiyon kapasitesi belirleme yöntemleri, Adsorpsiyon kinetiği, Adsorpsiyonun uygulamaları.
Seçmeli Ders KIM4012 ORGANOMETAL KİMYASI 3 0 4
Organometalik bileşiklerin genel özellikleri, bağlanması, sentezi ve spektrumları.
Seçmeli Ders KIM4014 ORGANİK SPEKTROSKOPİ 3 0 4
Ultraviyole Visible spetrumları ve bunların Woodward fieser kuralları ile hesaplamaları, Infrared spekrumları ve spektrumlardaki yapısal göstergeler, Proton NMR ve çalışma teorisi, moleküler özellikler, Kimyasal kayma, integrasyon ve yarılma sistemleri, C13 NMR spektrumları ve proton NMR ından farklılıkları, Kütle spektrumları ve yorumlamaları.
Seçmeli Ders KIM4016 BİYOKİMYA 3 0 4
Hücre, Amino Asidler, Peptidler, Proteinler, Enzimler , Nükleik Asidler, Karbohidratlar, Lipidler ve Membranlar, Yağlar, Vitaminler,metabolizmada bu maddelerin kullanılması depolanması ve yıkılması.
Seçmeli Ders KIM4018 BİYOKİMYA TEKNOLOJİSİ 3 0 4
.
Seçmeli Ders KIM4020 POLİMERLERİN SENTEZ YÖNTEMİ 3 0 4
Uç grup analizleri, kolligatif özellikler, statik ışık saçılımı, kırılma indisi, ultrasantrfüj, viskozite, jel geçirgenlik kromatografisi, termal analiz. Mekanik Özellikler: viskoelastiklik, gerilim-gerinim ilişkileri ve çeşitli deformasyonlar. Yapı-Özellik ilişkileri: rastgele, blok kopolimerler, karbon lifler.
Staj Dersi KIM4022 STAJ 0 0 4
XX