Genel Bilgi
Kimya bilimi, biyoloji, fizik, mühendislik(Gıda, çevre, makine, malzeme, maden, Jeoloji, ziraat, gen), eczacılık, tıp gibi farklı bilim dalları ile iletişim halinde olan ve teknolojik süreçte sentez ve analiz çerçevesinde farklı uygulamaların disiplinler arası bir alanıdır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimya olmak üzere dört anabilim dalı bölümümüzde vardır ve verilmekte olan dersler temel kimya bilgilerini kapsayacak şekilde ve sözü geçen dört anabilim dalı yanı sıra biyokimya ana bilim dalı göz önüne alınarak ileri düzeyde oluşturulmuştur. Bölüm 1993 yılında kurulmuştur ve Kampüs Yerleşkesinde bulunmaktadır.  7 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. YÖK-ÖYP Programı kapsamında araştırma görevlisi kabul edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Laboratuvarları, TUBİTAK, DPT, LDV ve Ömer Halisdemir Üniversitesinden alınan (BAP) projelerle bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde cihazlarla donatılmıştır. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma / geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.

Programı tamamlayanlara Kimya alanında “Lisans Diploması” verilir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve ilgili yüksekokul/Fakülte/enstitü yönetim kurullarından onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre yapılır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Bölüm ile ilgili kararlar bölüm elemanlarından veya sadece Anabilim Dalı başkanlarından oluşmuş bir kurul tarafından alınır. Bölüm, bir başkan ve iki başkan yardımcısı tarafından yönetilir. Başkan yardımcılarından biri bölümdeki teknik çalışmalarda, diğeri ise akademik işlerde Başkan 'a yardımcı olur.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Öğrencilerine kimya bilim dalının temel öğelerini en iyi şekilde öğretmek
Öğrencilerimizi Kimya ve ilgili endüstriyel kuruluşlarda ve üniversitelerde bulunan laboratuvarlarda araştırma ve geliştirme yapacak yeterli bilgi ve donanımlara sahip olarak yetiştirmek
Bu amaç çerçevesinde çağdaş kimya biliminin sınırlarını zorlayabilmeleri için gerekli bilimsel teknolojik ve akademik temel bilgi, donanım ve gerekli el becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Hedef:

Lisans ve lisansüstü düzeyde yüksek düzeyde eğitim öğretim yapmak
Lisansüstü düzeyde bilimsel çalışma ve yayınlar yapmak.
Öğrencilerin bilgiye erişme becerilerini geliştirmek
Öğrencilerin problem çözme yeteneğini geliştirmek
Doğru karar verebilen, yaratıcı, öğrenciler yetiştirmek
Öğrencilerini eleştirel düşünen, etik değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmek

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Programı tamamlayanlara Kimya alanında “Lisans Diploması” verilir. Kimya lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Kimya bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Kimya Bölümü Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere dört ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya eğitim programı 4 yıllık eğitim programını içermektedir. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine hak kazanırlar. Kimya bilimi, biyoloji, fizik, mühendislik(Gıda, çevre, makine, malzeme, maden, Jeoloji, ziraat, gen), eczacılık, tıp gibi farklı bilim dalları ile iletişim halinde olan ve teknolojik süreçte sentez ve analiz çerçevesinde farklı uygulamaların disiplinler arası bir alanıdır.

Kimya lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 44 – Fiziksel Bilimler

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 44 – Doğa Bilimleri

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Kimya Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Teknik Gezi
Uygulama

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Mezunlarımızın çalışma alanlarından bazıları;İlaç Sanayii


Petrokimya


Gıda Sanayii

Biyokimya laboratuarları


Plastik Sanayii


Çimento Sanayii

Kozmetik Sanayii


Boya Sanayii


Seramik Sanayii

Test Analiz Laboratuarları


Deri Sanayii


Deterjan ve Sabun Sanayii

Cam Sanayii


Çevre Analiz Laboratuarları


Metal Sanayii

Tekstil Sanayii


Halk Sağlığı Laboratuarı


Teknolojik Merkezlerde

Laboratuar Cihazları Sanayii


Bilimsel Araştırma Kurumları


Yapı Kimyasalları Alanında

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

KİMYA Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

Kimya programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı

Sınavlar:

Öğrencilerin, Kimya programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikteders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerininkatkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veyafinal sınavı gerektirmeyenişe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleriyukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesiSenato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısıher ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalarve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır vedönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

MezuniyetKoşulları

Bir öğrencinin Kimya programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
40 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir. 
Son Güncelleme Tarihi:29.01.2019