Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

- Beslenme ve diyetetik alanına özgü teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

- Beslenme ve diyetetiğin farklı alanlarında karşılaşabileceği problemleri belirlemede, eleştirel değerlendirmede, çözmede ve sonuca yönelik karar almada yetkindir.

- Beslenme ve diyetetik uygulamaları ile ilgili güncel teknolojileri ve ekipmanları kullanır, veri tabanlarını etkili şekilde tarayarak kanıta dayalı bilimsel olarak doğru bilgiye ulaşır.

- Alana özgü araştırma planlayabilme, uygulama yapabilme, araştırma verilerini doğru değerlendirebilme ve raporlayabilme gibi temel araştırma becerilerine sahiptir.

- Hedeflenen grubun enerji ve besin ögesi gereksinimlerini göz önünde tutarak, beslenme ve diyetetik açısından değerlendirerek, toplu beslenme yapılan kurumlarda menü planlaması yapar ve yiyeceklerin satın alınmasından servisine kadar tüm aşamalarda besin güvenliğine dikkat eder.

- Farklı yaş gruplarındaki hasta bireylerin sosyokültürel ve ekonomik yapısını, beslenme alışkanlıklarını dikkate alarak disiplinler arası yaklaşım içerisinde bireye uygun tıbbi beslenme tedavisini planlar, uygular, izler ve değerlendirmesini yaparak klinik araştırmalara katılır.

- Alana özgü edindiği güncel bilgi ve becerileri kullanarak bireyin, grubun, kurumun ve toplumun beslenme durumunu saptar, değerlendirir, yorumlar ve sorun varsa çözüm yolları üretir.

- Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve/veya ekip çalışmalarındaki uygulamaların doğruluğunu göstermek için sahip olduğu bilgilerini kullanır, gerekçeler ve kanıtlar sunarak düşünce ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak açık bir şekilde ifade eder ve tüm paydaşlarla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurar.

- Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı yiyecekler seçmeye teşvik edecek yeni stratejiler geliştirir, uygular, ilgili eğitim materyallerini hazırlar ve toplumun güncel durumunu takip eder.

- Ürün geliştirmeye yönelik, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenler üzerinde laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve değerlendirir.

 

Genel yetkinlikler:

- Mesleki uygulamalarda sorumluluk üstlenir ve etik ilkelere bağlı davranır.

- Mesleki uygulamaların toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkileri ve hukuki sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir, bilimsel ve kültürel etkinliklere katılarak yeniklere uyum sağlar ve kendini sürekli olarak geliştirir.

- Bireysel olarak, ekip içinde ve multidisipliner alanlarda etkin bir biçimde çalışır.

Son Güncelleme Tarihi:03.06.2021