Genel Bilgi

 

Genel Bilgiler

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin akademik kadroya sahiptir. Bölümümüz Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri, Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı olmak üzere dört Anabilim Dalı içermektedir.

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl temel bilimler derslerinin yanında Beslenme ve Diyetetik bölümüne temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta,  Anatomi, Fizyoloji, Besin Kimyası ve Mikrobiyoloji derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta toplu beslenme sistemleri, klinik yetişkin beslenmesi, klinik çocuk beslenmesi ve toplum beslenmesi stajlarına yönelik dersleri alırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez'ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Diyetisyen unvanıyla mezun olurlar. 

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlaması durumunda lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

 

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Yaşam boyu toplumun yeterli ve dengeli beslenme ile sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip diyetisyen yetiştirmek.

Hedef:

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları, yaptığı bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’de ve Dünya’da tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak; toplumun sağlıklı gelişimine katkı verecek, araştırma ve yayın yapmaktır.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BESLENME VE DİYETETİK LİSANS DERECESİ verilecektir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Lisansüstü Yerleştirme Sınavında başarılı olanların SAY puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur.

Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni trendlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak beslenme ve diyetetik alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere matematik, temel bilimler bilgilerini, beslenme ve diyetetik problemlerine uygulama ve farklı alanlarını anlama, yaratıcı ve birleştirici tasarım etkinliklerine katılma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır.

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

 

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Staj
Web Tabanlı Öğrenme
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma

 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüz mezunları tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz üniteleri, vb.), toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları, vb.), halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (Ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, spor okulları, vb.), besin sanayi, araştırma kurumları ve eğitim kurumları gibi pek çok kurumda çalışma imkanı bulurlar. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, 

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 

·  48 AKTS kredilik dönem içi stajının tamamlanması 

Detaylı bilgi için " Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BESLENME VE DİYETETİK bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

 

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

Beslenme ve Diyetetik  programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir 


· Ara Sınav

· Final Sınavı

· Telafi Sınavı

· Kısa Sınav

· Ödev Değerlendirme

· Rapor Sunma

· Bilgisayarla Sunum Yapma

· Tez Sunma


· Belge Sunma

 

Sınavlar

Öğrencilerin, Beslenme ve Diyetetik programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. 

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir. 

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. 

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. 

Yarıyıl içi başarı notunun ve genel sınavın başarı notuna etki oranları dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az %40 ve en fazla %60 olur. 

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. 

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

 

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Beslenme ve Diyetetik programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: 

· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak 

· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir 

·  48 AKTS kredilik dönem içi stajının tamamlanması 

Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi:16.09.2021