Beceri ve Yetkinlikler
Beceri ve Yetkinlikler

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı


İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanır.
Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlar.
Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.
Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı koşullardaki paydaşlara (örneğin, aileler, öğretmenler, vb.) ve topluma eğitim etkinlikleri (konsültasyon hizmetleri) sunar.
Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlar.
Hizmet verdiği kurum ve çevrenin yerel koşullarını, bilimsel ve profesyonel ilkelere uygun bir şekilde irdeleyebilir ve bu koşullara uygun rehberlik ve psikolojik danışmanlık programları hazırlayıp- uygular.
Hizmet verdiği danışanlar veya öğrencilerin yanı sıra bu kişiler ve hizmetlerle ilgili olan diğer paydaşlarla da en üst derecede ilişki ve işbirliği kuracak sosyal becerileri sergiler.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.
Mesleğinde karşılaşabileceği sorunları sistematik ve bilimsel problem çözme basamaklarını izleyerek çözer.
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanındaki birçok hizmete ilişkin araştırma projesi hazırlar, araştırmayı yürütür ve araştırma sonuçlarını rapor haline getirerek sunar.

Öğrenme Yetkinliği
Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular.
Psikolojik danışmanlık mesleğinin tarihine, felsefesine ve güncel durumuna ilişkin bir anlayışa sahip olur.
Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki alan yazını ve uygulamaları izler.
Hem kendi yaşamına hem de danışanlarının yaşamına ilişkin olumlu bir yaşam boyu öğrenme tutumuna sahip olur.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve bilimsel gelişmeleri izlemek için bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili biçimde kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek için bir yabancı dili kullanır.
Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenler

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.
İnsan yaşamını gelişimsel bir süreç olarak kavramsallaştırabilir ve bu süreçte karşılaşılan güçlükleri gelişimsel fırsatlar olarak ele alıp, danışanlarının gelişimsel olarak yol almalarına katkıda bulunur.
Değişen toplumsal koşullara uyum sağlayabilir ve demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri kişisel ve profesyonel yaşamında bütünleştirir.
Son Güncelleme Tarihi:23.12.2015