Program Çıktıları


SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ LİSANS PROGRAM ÇIKTILARI

BİLGİ

PÇ1-Sosyal bilgiler öğretimi alanında yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilme.

PÇ2-Sosyal Bilgiler eğitimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.

PÇ3-Sosyal Bilgiler ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibidir.

PÇ4-Tarih, coğrafya, felsefe vb. sosyal bilgiler ve eğitim alanlarıyla ilgili konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardaki bulgularla birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.

PÇ5- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

PÇ6-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

PÇ7-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİK ( Bağımsız Çalışabilme Ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)

PÇ8-Kendi öz değerlendirmesini yaparak, bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır.

PÇ9-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

YETKİNLİK (Öğrenme Yetkinliği)

PÇ10-Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliği kazanabilir.

PÇ11-İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.

YETKİNLİK ( İletişim Ve Sosyal Yetkinlik)

PÇ12-Sosyal Bilgiler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

PÇ13-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bunları öğretme ve denetlemede yetkinlik gösterir. ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu değerlendirmeye çalışır.

PÇ14-Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir, güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir.

YETKİNLİK (Alana Özgü Yetkinlik)

PÇ15-Alanında özümsediği bilgileri ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.

PÇ16-Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.

PÇ17-Sosyal Bilgiler eğitimi konularında edindiği bilgileri; eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir

PÇ18-Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanıyla ilgili öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde alan bilgisine sahip olur.

PÇ19-Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.

Son Güncelleme Tarihi:16.12.2016