Genel Bilgi

Genel Bilgi

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulunun 04.11.1997 tarih ve 97.39.2761 sayılı kararı ile Eğitim Fakültelerinde yeniden yapılanma süreci başlatılmış ve bu çerçevede Eğitim Fakültemizin İlköğretim Bölümüne bağlı olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı açılmış ve 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. İlk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. YÖK tarafından 2016 yılında alınan kararla eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında kurulan Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü'nde Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak yeniden yapılanmıştır. Öğrenim süresi dört akademik yıldır.
Ana Bilim Dalımızda 4 doçent, 6 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.

Amaç ve Hedefler

Amaç:
Programın temel amacı; öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasıdır. Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş, sosyal bilgiler alanlarında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm arayabilen öğretmen adayları yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program mezunları, ortaokul (5-7 sınıf) sosyal bilgiler öğretmenliği yapmaya adaydır.
Hedef:
Ortaokul 5-7 sınıflar için sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmek.
Sosyal bilgiler öğretiminin ülkemizde ve dünyada gelişimine katkıda bulunmak.
Öğrencilere, bir sosyal bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ana bilim dalına Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların LYS TS-1 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:
Uluslararası İlişkiler Ofisi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 388 225 21 48
Faks: 0 388 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Programda; Alan Bilgisi, Öğretmenlik Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerine teorik ve uygulamalı olarak yer verilmiştir. Ayrıca, bu alanlarla ilgili seçmeli dersler de açılmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersleri ise; Eğitim Fakültemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uygulama İlköğretim Okulları işbirliği ile ders öğretim elemanları ve uygulama öğretmenleri nezaretinde Güz ve Bahar Yarıyılı olarak iki dönem halinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz; uygulamalı eğitimin bir gereği olarak doğal, tarihi ve kültürel ortamlara yapılan teknik gezilerde teorik bilgi ve becerilerini pekiştirme imkanı bulmaktadır.

Programımız, öğrenci-etkinlik merkezli anlayış çerçevesinde yapılandırmacı yaklaşımın temel ilkeleri ışığında sürdürülmektedir...

Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Bu şekilde öğrencilere aşağıdaki beceri ve yetkinlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler
Harita, grafik, kroki çizme yorumlama
Topluma hizmet etme
Tarihsel empati
Materyal tasarım ve geliştirme
Dünya sorunlarını fark etme

Genel Yetkinlikler
Eleştirel düşünme becerisi
Yaratıcı düşünme becerisi
İletişim becerisi
Araştırma becerisi
Problem çözme becerisi
Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi
Girişimcilik becerisi
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
Gözlem becerisi
Mekanı Algılama
Değişim ve sürekliliği algılama becerisi
Sosyal katılım becerisi
Karar verme becerisi
Zaman ve kronolojiyi algılama
Empati becerisi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimim Bilimleri
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 14 – Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri
•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Yöntemleri

Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Türkçe Eğitimi Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler
Ders ve Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Uygulama
Sosyal Faaliyet
Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, özel okullar ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığının kadrolarında da yer alarak öğretmenlik görevi yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
· Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ana bilim dalında ya da bu dalla ilgili alanlarda Yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir
· Ara Sınav
· Final Sınavı
· Telafi Sınavı
· Kısa Sınav
· Ödev Değerlendirme
· Tez Sunma
· Belge Sunma

Sınavlar:
Öğrencilerin, SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.
Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.
Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.
Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.
Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.
Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
· ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
· 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü
Ömer Halisdemir Üniversitesi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:24.10.2023