Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - FİZİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ1001 FİZİK I 4 2 7
Vektörler, Tek boyutta hareket, İki boyutta hareket, Newtonun hareket kanunları, Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları, Newtonun evrensel çekim kanunu, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum ve sistemlerin hareketi, Katı cisimlerin statik dengesi, Dönme I, Dönme II
Zorunlu Ders FIZ1003 FİZİK LABORATUARI I 0 2 2
Balistik Sarkaç, Serbest Düşme, Newtonun II. Yasası ve Yatay Düzlemde Sürtünmeli hareket,Eğik Düzlemde Sürtünmeli Hareketin İncelenmesi,Kütle ve yay Sistemi ve Basit Sarkaç,Merkezcil Kuvvet,Eğik Atış, Çarpışmalar.
Zorunlu Ders FIZ1005 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders FIZ1007 GENEL KİMYA I 3 0 3
Maddelerin özellikleri ve ölçümü. Atomlar ve atom kuramı. Kimyasal bileşikler. Kimyasal tepkimeler. Sulu çözelti tepkimelerine giriş. Gazlar. Termokimya. Atomun elektron yapısı.Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri.Kimyasal bağlar I Temel kavramlar. Kimyasal bağlar II Bağ kuramları. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler
Zorunlu Ders FIZ1009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ1002 FİZİK II 4 2 8
Elektrik yükü, Elektrik alanı ve vektörler, Gauss yasası, Elektrik potansiyeli, Sığa, Akım ve direnç, Elektromotor kuvvet ve devreler, Manyetik alan, Amper kanunu, Faraday indüksiyon kanunu, İndüktans ve Manyetizma ve Madde.
Zorunlu Ders FIZ1004 FİZİK LABORATUVARI II 0 2 2
Ölçüm ve ölçüm aletlerinin tanıtılması, akım ve direnç ölçümlerinin yapılması, elektrik alan, manyetik alan kavramları, doğru ve alternatif akım devrelerinin testi, RL, RC ve RLC devreleri.
Zorunlu Ders FIZ1006 MATEMATİK II 4 2 7
Kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders FIZ1008 GENEL KİMYA II 3 0 4
Çözeltiler ve fiziksel özellikleri, Kimyasal kinetik, Asit baz ve çözünürlük dengeleri, Elektrokimya,Termokimya, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük.
Zorunlu Ders FIZ1010 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ2001 TEORİK MEKANİK I 4 0 6
Skalel ve vektörel niceliklerle işlem, Fizikteki önemli operatörler, Newton kanunlarını, korunum yasalarını, tek ve iki boyutta harmonik osilatör, merkezcil kuvvet problemleri, hareket denklemleri, Kepler yasaları, parçacıklar sistemi.
Zorunlu Ders FIZ2003 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER I 3 0 5
1 Vektör Analizi iç ve vektör Çarpımı, Einstein Toplam Kabulü, permütasyon ve Kronecker delta sembolleri, Vektör diferansiyel operatörler grad, div rot ve bunlarla ilgili teorem Divergence, Stokes teoremleri ve özdeşlikler, Helmholtz teoremi, Dirac delta fonksiyonu, Eğrisel koordinatlar ve Tensör analizine giriş 2 Lineer Vektör Uzayları Vektör uzayları, Çizgisel Bağımsızlık, Orthogonal taban vektörleri,Gram Schmidt orthogonal hale getirme metodu, hermitsel, uniter, antiüniter, reel simetrik, antisimetrik matrisler, determinant ve özellikleri,Matrisler için özdeğer ve özvektör hesaplanması,Cayley Hamilton teoremi, Jordan Blok köşegen formu, Sonsuz boyutlu kompleks vektör uzayları ile ilgili tanımlar özellikler 3 Adi Diferansiyel Denklemler Strum Liouville teorisi ve dik fonksiyonlar,2 Mertebeden hermitsel diferansiyel denklemler için Green Fonksiyonları, Özel Fonksiyonlar Bessel,Legendre, Hermite, Laguerre ve Hipergeometrik fonksiyonlar ve bunların özellikleri 4 Kısmi Diferansiyel Denklemler Değişkenlerin ayrıştırılması Metodu, karakteristik Yüzeyler ve 2 mertebeden kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması Elliptik, Parabolik ve Hiperbolik denklemlerin tanımlanması ve bunlarla ilgili sınır ve başlangıç değeri problemleri, Helmholtz, Dalga ve ısı yayılım denklemlerinin incelenmesi.
Zorunlu Ders FIZ2005 DİFFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Birinci mertebeden diferansiyel denklemler İkinci mertebeden diferansiyel denklemler Sabit katsayılı diferansiyel denklemler Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler Başlangıç değer problemleri Laplace dönüşümleri Lineer diferansiyel sistemler
Zorunlu Ders FIZ2007 TİTREŞİM DALGALAR VE UYGULAMALARI 2 2 5
Titreşimler ve Temel Kavramlar, Bir ve İki Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları, Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Salınımları ve Duran Dalgalar, Zorla Salınımlar ve Rezonans, İlerleyen Dalgalar, Kırılma İndisi ve Dağıtkanlık, Bir Ortamın Karakteristik İmpedansı, Enerji Akısı, Süreksiz sistemlerde Yansıma ve İletme Özellikleri
Zorunlu Ders FIZ2009 MODERN OPTİK 2 0 3
Seçmeli Ders FIZ2011 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I 2 0 3
EXEL KULLANIM, GRAFİK PROGRAMLARI, GNUPLOT, ORJİN,
Seçmeli Ders FIZ2013 ISI TRANSFERİ VE UYGULAMALARI I 2 0 3
Bilgisayar programlamaya giriş, programlamanın tarihsel gelişimi
Seçmeli Ders FIZ2017 TAHRİBATSIZ TEST YÖNTEMLERİ 2 0 3
A
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ2002 TEORİK MEKANİK II 4 0 6
Euler Açıları, Katı Cisimlerin Dinamiği ve Statiği, Lagrange YöntemiD Alembert İlkesi ve Bağ Koşulları, Lagrange Fonksiyonunun , Hamilton Fonksiyonu, Kanonik Dönüşümler, Hamilton Jacobi Teorisi, Liouville
Zorunlu Ders FIZ2004 FİZİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER II 3 0 5
1 Kompleks Analiz Türevin tanımı ve Analitik fonksiyonlar, Cauchy Riemann denklemleri ve farklı formda ifadeleri, Cauchy integral teoremi, Residue teoremi, Kompleks düzlemde Yol integrali ve uygulamaları, Çok değerli fonksiyonlar, Taylor ve Laurent Serileri, Poisson integral Formülü,Gamma ve Beta fonksiyonları ve Integral temsilleri, Eyer noktası metodu, Mittag Leffler açilimi,Konformal Dönüşümler 2 İntegral Dönüşümler Fourier serileri ve Fourier Dönüşümü, Laplace Dönüşümü ve ters Laplace Dönüşümü Bromwich integrali, integral Dönüşümler için Convolution Evrişim teoremleri ve integral dönüşümler kullanarak diferansiyel denklem çözümlerinin bulunması 3 İntegral Denklemler Hilbert Schmidt teorisi, Volterra ve Fredholm tipi integral denklemlerin çözüm metodu 4 Varyasyonel Analiz Varyasyonel türev ve ilkeler, Varyasyonel türevin Mekanik ve Kuantumdaki mekaniğindeki uygulamaları,Lagrange çarpanı metodu
Zorunlu Ders FIZ2006 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Tanıtımı, Birinci mertebeden kısmi türevli diferansiyel denklemler ve çözüm metodları, İkinci Mertebeden Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sınıflandırılması çözüm yöntemleri ve Kanonik Formları, Laplace Denklemi, Isı Yayılım Denklemi, Dalga Denklemi, Cauchy Problemi, Sınır Değer Problemlerinin Çözümleri ve Fourier Serileri.
Zorunlu Ders FIZ2008 TERMODİNAMİK VE UYGULAMALARI 2 2 5
Isı ve Sıcaklık, Isısal Denge ve Termodinamiğin Sıfırıncı Kanunu, İdeal Gaz Yasası, Gazların Kinetik Teorisi, Isı ve Termodinamiğin Birinci Kanunu, Termodinamiğin İkinci Kanunu, Entropi, Maxwell Bağıntıları ve Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
Zorunlu Ders FIZ2010 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 3
Seçmeli Ders FIZ2014 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 2 0 3
Seçmeli Ders FIZ2022 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II 2 0 3
HESAPLAMA PROGRAMLARI, MATEMATICA, MATLAB
Seçmeli Ders FIZ2026 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL 2 0 3
İNTEPOLASYON VE FİT, SAYISAL İNTEGRASYON, YAMUK VE SIMPSON YÖNTEMLERİ
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ3001 KUANTUM FİZİĞİ VE UYGULAMALARI 2 0 7
Öğrenilmesi ve öğretilmesi somut olan klasik fiziğin aksine kuantum fiziğinin somut olmaması öğrenme ve öğretmeyi güçleştirmektedir. Bu zorluğu açmak için kuantum fiziğinin doğuşuna neden olan olayların iyi bilinmesi ve öğrenci tarafından özümsenmesi gerekir. Ders içerik olarak kısaca 1. bölümde, Siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı ve atomik spektrumlar gibi temel kavramlar, 2. bölümde parçacığım dalga özelliği ile ilgili temel bilgiler, 3. bölümde, dalga fonksiyonu, beklenen değer, olasılık yoğunluğu, özdeğer denklemi ve operatör cebiri gibi kavramlar, 4. bölümde enerji özdeğer denklemi olan Schröndinger denkleminin zamana bağlı ve bağlı olmayan çözümleri ve çeşitli potansiyelde bulunan parçacıklara uygulanışı gibi konular sayılabilir.
Zorunlu Ders FIZ3003 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 2 3
TÜRKÇE
Zorunlu Ders FIZ3005 ELEKTROMANYETİK TEORİ I 4 0 7
TÜRKÇE
Zorunlu Ders FIZ3007 KUANTUM MEKANİĞİ 4 0 7
TÜRKÇE
Seçmeli Ders FIZ3011 ASTRONOMİ 2 0 3
Güneş sistemi, güneş ve gezegenler, astronomiksel koordinatlar, Kepler kanunları, ışığın özellikleri, Evren, Galaksiler ve büyük kütleli yıldızlar
Seçmeli Ders FIZ3013 VERİ ANALİZ TEKNİKLERİ 2 0 3
Farklı sistemlerden elde edilen verilerin sınıflandırılması, istatistiksel veri analizi kavramları ve işlemleri, hangi veri türü için hangi paket bilgisayar programı kullanılmasının belirlenmesi ve bazı bilgisayar paket programlarının tanıtımı ve bu paket programlarında örnek veri analizleri
Seçmeli Ders FIZ3015 HIZLANDIRICI FİZİĞİ 2 0 3
Hızlandırıcı tipleri, sinkrotron ışınımı, lineer demet optiği, parçacık hızlandırıcılarında rf sistemleri,ışınlık
Seçmeli Ders FIZ3017 MOLEKÜL FİZİĞİ 2 0 3
Moleküler yapı,İki atomlu moleküllerin dönme ve titreşim hareketler,İki atomlu moleküllerin elektronik yapısı,Çok atomlu moleküllerin yapısı,İki atomlu moleküllerin dönme titreşim spektrumları,Elektronik spin,Çekirdek spin,Atomik Çarpışmalar Temel kavramlar,Elektronlarla Atomların çarpışması,Atom Atom çarpışmaları
Seçmeli Ders FIZ3019 KATIHAL ELEKTRONİĞİ 2 0 3
Yarı iletkenler,katkılı yarı iletkenler.Yariletken diyotlar.Transistörlerin yapısı ve çalışma prensipleri FET ve JFET ler.Küçük sinyal devrelerinde diyot ve tranzistör devreleri ve çözümleri,köprü bağlantı ve adaptörler.Cascade ve Darlington bağlantılar. Basit yükselteçler,yüksek sinyal devrelerinde tranzistör devreleri çözümleri.
Seçmeli Ders FIZ3021 SAYISAL FİZİK 2 0 3
Trigonometri, Yüzey ve hacim grafiklerinin çizilmesi, Matrislerle ilgili bütün özelliklerin hesaplanması, Vektör hesaplamaları, Diferansiyel denklem sistemleri ve çözümleri, İstatistik hesaplamaları, Modern cebir uygulamaları
Seçmeli Ders FIZ3023 SÜPER İLETKENLER FİZİĞİ 2 0 3
Süperiletkenliğin tarihi gelişimi, Temel kavramlar,I.tip süperiletkenler ve özellikleri, II.tip süperiletkenler ve özellikleri
Seçmeli Ders FIZ3025 MALZEME BİLİMİ I 2 0 3
Metal ve alaşım sistemleri, katı çözeltilerin muhteviyatı, tahribatlı ve tahribatsız mühendislik testlerinin yapılması, faz bilgisi ve faz diyagramının oluşturulması, Faz diyagramının yorumlanması
Seçmeli Ders FIZ3027 TİTREŞİMLER VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI 2 0 3
Titreşim hareketi, Temel özellikleri, Katılarda titreşim, Mekanik titreşimler, Yaylar ve titreşim hareketi, Sönümlü titreşimler ve uygulamaları, Titreşimin teknolojik uygulamaları.
Seçmeli Ders FIZ3029 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR I 2 0 3
Malzemeler ve mühendiskik açısından önemi, malzeme geliştirme ve üretme yöntemleri,birim hücre ve kristal yapı, malzemelerin kristal yapı tayinlerinde kullanılan yöntemler
Seçmeli Ders FIZ3031 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 3
SPORUN TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ, TEMEL FELSEFESİ, YAŞAM BOYU UYGULANABİLECEK TEME EGZERSİZLER.
Seçmeli Ders FIZ3033 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ 2 0 3
MÜZİĞİN TARİHSEL GELİŞİM, DÜNYADAKİ YEREL MÜZİKLER,
Seçmeli Ders FIZ3035 BİLİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
BİLİM TARİHİ VE YÖNTEMİ, BİLİMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYAN SOSYAL VE SİYASAL KOŞULLAR
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ3002 İSTATİSTİK FİZİK 3 0 5
Temel olasılık kavramlarına giriş, parçacık sistemlerinin istatistiksel tanımı, İstatistiksel termodinamik, Makroskobik parametreler ve onların ölçümleri, Makroskobik termodinamiğin basit uygulamaları, A
Zorunlu Ders FIZ3004 ELEKTROMANYETİK TEORİ II 4 0 6
Zaman Değişken Alanlar Ve Maxwell Denklemleri, Düzlemsel Elektromanyetik Dalgalar, Transfer Hatlarının Teorisi Ve Uygulamaları, Dalga Klavuzları Ve Oyuk Rezonatörler, Antenler Ve Radyasyon Yayan Sistemler.
Zorunlu Ders FIZ3006 KUANTUM MEKANİĞİ II 4 0 6
Birinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, İkinci mertebeden pertürbasyon yöntemi, Zamana bağlı pertürbasyona yöntemi,Varyasyon yöntemi,Simetri ve dönüşümler, Özdeş parçacıklar, Hartre fock Yöntemi, Born Oppernheimer yaklaşıklığı, Hückel Yöntemleri, Saçılma teorisi
Zorunlu Ders FIZ3008 MOLEKÜL FİZİĞİ 2 0 6
...
Zorunlu Ders FIZ3010 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL 2 0 4
Elektromanyetik dalga,Yansıma, Kırılma ve Girişim. Geometrik optik Dispersiyon, Huygens prensibi, Fraunhofer prensibi,Frensel yasası, Holografi , Anizotropi, Manyeto optik, Lineer olmayan optik
Seçmeli Ders FIZ3012 ASTROFİZİK 2 0 3
Galaksi ve galaksi oluşumu, Yıldızların yörüngesi, Disk dinamiği ve sipiral yapılar, Sipiral yapıların dinamiği, Denge ve kararlı durumlar, Potansiyel ve kinetik teori
Seçmeli Ders FIZ3014 BİYOFİZİK 2 0 3
Biyo sistemlerde serbest enerji,Brownian hareketi ve rastgele yürüyüş hareketi. Açık sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji,Mikroskopik sistemler için entropi, sıcaklık ve serbest enerji, Zarlardaki moleküler makinalar, İnsan vücudunun kinetik ve dinamik modelleri, DNA etkileşmelerinde kinetik ve Termodinamik, Biyomanyetizma,Hücre kanalları, İyon kanalları, Çoklu dalgalar ve biyo sistemlere uygulanması
Seçmeli Ders FIZ3016 KATILARDA ELEKTRİKSEL İLETKENLİK 2 0 3
Yarıiletkenlerde akım iletim mekanizmaları,Hareketlilik iletkenlik,Sıcaklığa bağlı akım voltaj karakteristikleri,Foto diyod,Tünel diyod,p n eklemi,Eklem transistörler, Fototransistörler,Transistör akım bileşenleri, Akım etkili transistörler,Metal ve yarıiletken kontaklar,Wien köprü titreşkenleri,Yükseltici devreleri,Dijital mosfet devreleri,Ortak yayıcı belirtgenleri,Yarım ve tam dalga dogrultucuları,Voltaj katlayıcı devreler, Titreşken ve ters çevirici devreler,Elektronik çağaltıcılar,Durulma titreşkeni,Süzgeçler ve güç kaynakları.
Seçmeli Ders FIZ3018 OPTOELEKTRONİK UYGULAMALAR 2 0 3
Fizikte farklı konuları okuma ve anlama, çümle analizi, İngilizceden Türkçeye tercüme veya Türkçe den ingilizceye çeviri
Seçmeli Ders FIZ3020 LAZER FİZİĞİ 2 0 3
Lazer ışınımının özellikleri, üretilmesi, popülasyon tersinirliği ve pompalama, kazanç mekanizması, lazerin çalışma modları ve optik kavite çeşitleri, lazer çeşitleri ve özellikleri
Seçmeli Ders FIZ3022 SPEKTRAL ANALİZ 2 0 3
MR,ESR, Rezonans, Atomun Manyetik Dipol momenti,Genel hamiltoniyen terimi, Elektron Zeeman Etkileşmesi,Çekirdek Zeeman Etkileşmes, Spin Hamiltoniyen, A ve g Degerlerinin Hesaplanması,Tek kristallerin ESR İnçelenmesi,Deneysel Yöntem, ESR Spektrometresinin Devre elemanlarinin tanitilmasi, Radikallerin tespiti,ESR uygulamaları
Seçmeli Ders FIZ3024 SÜPER İLETKENLERİN UYGULAMALARI 2 0 3
Süperiletkenler ve temel özellikleri, elektrik ve manyetik özellikleri, Bean Kİm Anderson modellemeleri, Lorentz kuvveti ve akı sürüklenmesi, Histeresiz ve özellikleri,Teknolojik uygulamaları açısından süperiletkenler, Gelecekte süperiletkenlik , Uzayda süperiletkenlerin kullanımı.
Seçmeli Ders FIZ3026 MALZEME BİLİMİ II 2 0 3
Kaldıraç kuralı ve uygulamaları, Alaşımların dengeselolmayan rejimde katılaştırılması, İkili ötektik, peritektik ve momotektik alaşım sistemleri, üçlü faz diyagramları, sanayide çelik ve aluminyum alaşımlarının kullanılması, seramik sistemler ve kullanım alanları
Seçmeli Ders FIZ3028 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 2 0 3
Fizik ve temel kavramları,Fiziğin Çalışma alanları,Dünden bugüne Fizik, Klasik fiziğin kuramı ve felsefesi,Fiziğin gelişimine büyük katkısı olan Fizikciler,Klasik Fizik Kuramının Teknolojiye Katkısı,Kuantum fiziğinin kuramı ve felsefesi,Madde dalgaları,Zaman ve enerji arasındaki belirsizlik,Çekirdek ve Parcacık Fiziği,Temel Parcacıklar,Temel Parcacıklar ilgili son deneyler,Elektromanyetik ışıma ve lazerler,Karıhal fiziği ve son gelişmeler
Seçmeli Ders FIZ3030 MANYETİK KİRLİLİK VE ÇEVRE 2 0 3
Manyetik alan tanımlaması, Manyetik alan birimleri, Manyetik kuvvet, Manyetik alan etkileri, Manyetik alanın çevre ile olan etkileşimleri,Elektromanyetik Kirliliğe Sebep Olan Etkenler, insan sağlığına etkileri,elektromanyetik radyasyondan korunma yolları.
Seçmeli Ders FIZ3032 YOĞUN MADDE FİZİĞİNDE ÖZEL KONULAR II 2 0 3
Metallerin katılaştırılması, difüzyon olayı, kristal düzensizlikleri, metallerde elekrik iletimi, yarıiletkenler ve çeşitleri
Seçmeli Ders FIZ3034 PAKET PROGRAMLARLA VERİ ANALİZİ 2 0 3
Deneysel çalışmalardan elde edilen verilerin sınıflandırılması, veri analizi icin kullanılabilecek paket programları, Nükleer ve parçacık fiziği çalışmalarında elde dilen deneysel verilerin analizinde kullanılan ROOT, RADWARE, GRAIN programlarının tanıtımı ve bu programlarla örnek verilerin analizlerinin yapılması
Seçmeli Ders FIZ3036 İLETİŞİM 2 0 3
SÖZLÜ VE SÖZLÜ OLMAYAN İLETİŞİM,KİTLE İLETİŞİMİ, DİL VE İLETİŞİM
Seçmeli Ders FIZ3038 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ 2 0 3
ÇEVRE SOSYLOJİSİNE İLİŞKİN TEORİLER, ÇEVRESEL DEĞİŞİM, HEDEFLERİ
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders FIZ4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Bölüm hocalarının danışmanlığı altında küçük araştırma ve projeler geliştirme
Seçmeli Ders FIZ4003 NÜKLEER FİZİK I 3 0 5
Nükleer fizikte temel kavramlar,kullanılan birimler ve boyutlar, bağlanma enerjisi,nükleon başına bağlanma enerjisi, ömür yarı ömür hesaplamaları,radyoaktif bozunmalar,alfa beta gama bozunumları,Q değeri hesaplamaları,nükleer reaksiyonlar ve bu reaksiyonlarda enerji korunumu,nükleer saçılmalar,bileşik çekirdek üretimim.
Seçmeli Ders FIZ4005 KATIHAL FİZİĞİ I 3 0 5
Kristal yapısı, Bravais kristal yapıları, kristal hataları, atom içi kuvvetler ve kristal bağlanmaları, x ışınları ve nötron kırınımı, termal özellikler, Debye teorisi, elastik dalgalar, örgü titreşimleri ve fononlar, serbest elektron modeli, katılarda enerji bantları
Seçmeli Ders FIZ4007 MANYETİK REZONANS 3 0 5
Manyetik Rezonans,Rezonans olayı, Rezonans koşulları, Atom cekirdeğinin manyetik Özelliği, Dipol moment, Enerji Seviyeleri, Kimyasal kayma, NMR ölçümü için numune hazırlama, Bağlar,Aşırı ince yarılmaları, Etkileşmeler,
Seçmeli Ders FIZ4009 NANO BİLİM VE NANOTEKNOLOJİ 3 0 5
Nanoteknoloji Nedir, Nanoteknolojinin Önemi ve Geleceği, Nanomalzemelere Örnekler Nanofotonik, Spintronik ve Nanoelektronik, Nanomanyetizma, Nanokarakterizasyon Nanofabrikasyon, Yakıt hücreleri ve enerji, Nano ölçeklerde kuantum Bilgi işleme Nano Biyoteknoloji, Nanorobotik ve Nanotriboloji, Manyetik nanoyapılar, Nanoçip ve Nanokompozitler
Seçmeli Ders FIZ4011 NÜKLEER TIP FİZİĞİ 3 0 5
Biyofizik temelleri ve uygulamaları. Biyoelektrik ölçü ve gözlem araçları. Biyoelektrik uygulamalar. Biyolojik reseptörler ve psikofizik. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin temel ilkeleri.
Seçmeli Ders FIZ4013 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ 3 0 5
Temel Kavramlar, Standart Model parçacıklarının tanınması, Deneysel Metodlar, Uzay zaman simetrileri, Hadronlar Kuantum sayıları ve uyrılmış durumlar, Kuark durumları ve renk yükü kavramı, Kuantum Elektrodinamik ve Kuantum renk dinamiği.
Seçmeli Ders FIZ4015 ELEKTRONİK VE UYGULAMALARI 3 0 5
Zamanla değişen kaynakların devrelere uygulanması halinde çıkış tepkileri, Çıkış tepkilerinin sinir koşullarını kuramsal olarak bulunması ve tam tepkinin belirlenmesi, Kaynakların üstel fonksiyonlarla gösterilmesi ve karmal sayılar cebrinin temel işlemleri, Üstel uyarımın oluşturduğu zorlanmış tepkinin belirlenmesi, Sinüsel kararlı durum tepkisi, devre dönüşümü ve daha karmaşık devreler, Periyodik fonksiyonların matematiksel tanımı ve belirtgenleri etkin ve ortalama deger , Sinüsel olarak uyarılmış devrelerin çözülmesinde evreli vektör yönteminin kullanılması,Alternatif akim devrelerinde maksimum güç koşulları ve devre çözümlenmesi
Seçmeli Ders FIZ4017 OPTOELEKTRONİK 3 0 5
fjfjfjj
Seçmeli Ders FIZ4019 FİZİKSEL METALURJİ I 3 0 5
Gibbs serbest enerjisi, homojen ve heterojen sistemler, difizyon, mobilite, arayüzey enerjisi, çekirdeklenme, katılaşma, ötektik ve ötektik dışı katılaşma
Seçmeli Ders FIZ4021 HESAPLAMALI FİZİK 3 0 5
Gaz dinamiğindeki Euler denklemleri ve denklemlerin korunum formları, dalga, korunum kanunları, Riemann problemi, Sayısal çözüm yöntemleri
Seçmeli Ders FIZ4023 MADDENİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ 3 0 5
İletkenlik özelliğine bağlı olarak maddelerin sınıflandırılması, Ohm kanunu, Akımın oluşumu, Özdirenç ve özellileri, Ölçüm sistemleri,
Seçmeli Ders FIZ4025 MALZEMELERİN KARAKTERİZASYONU 3 0 5
Malzelerin sınıflandırılması, kristal sistemleri, kristal yapı tayini, mikroskopik teknikler, mikroyapılari, termal ve fiziksel özellikler, fotoluminesans, fotoiletkenlik, laserler.
Seçmeli Ders FIZ4027 YARI İLETKEN FİZİĞİ 3 0 5
Yarıiletkenlerin temel özellikleri, ilk çalışmalar, uygulama alanları, ilk teoriler, kristal yapılarda enerji seviyeleri, serbest elektronların dalga mekaniği, periyodik yapıda hareket, enerji bantları, pozitif boşluk kavramı, elektron ve boşlukların uygulanan dış alan altında hareketi, enerji diyagramları, taşıyıcı hareketlerine karşı direnç, kristallerdeki yabancı katkılar ve bozukluklar, bozukluk tipleri, kimyasal bağlar, eksitonlar, termal denge durumunda taşıyıcı yoğunlukları, elektronların enerji seviyelerine dağılımları, asal ve katkılı yarıiletkenler, elektron transport olayları, kristal kusurları ile çarpışmalar, sabit ve enerjiye bağımlı relaksasyon zamanı ve elektrik iletkenlik.
Seçmeli Ders FIZ4029 RADYASYON VE ÇEVRE BİLİMİ 3 0 5
Radyasyon nedir Doğal ve yapay radyasyon.İyonlayıcı ve iyonlayıcı olmayan radyasyon.Radyasyonun madde ile etkileşmesi.Radyasyon dozimetrisi.Radyasyonun ölçülmesi Sayıcılar, Sintilatör,yarıiletken ve nötron detektörleri. Radyasyondan korunma. Radyasyonun biyolojik ve çevresel etkileri. Radyasyonun tıptaki uygulamaları ve çevreye etkileri.Radyasyonun endüstriyel ve analitik uygulamaları ve çevreye etkileri
Seçmeli Ders FIZ4033 İŞARET DİLİ 3 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders FIZ4004 NÜKLEER FİZİK II 3 0 5
Notron kaynaklari,nukleer reaktorlerde notron uretimi,radyasyonun maddeyle etkilesmesi,nükleer kabuk modeli,cekirdek spin ve paritesinin belirlenmesi,deforme cekirdekler ve nukleer spektroskopi yontemleri ve egzotik cekirdek uretimi.hizlanricilar ve dedektor sistemleri.temel parcaciklar,kuarklar,leptonlar,etkilesim turleri ve hadronlarin ozellikleriQED ve QCD,yuk parite ihlalleri,standart model,supersimetrik model ve buyuk birlesme teorileri.
Seçmeli Ders FIZ4006 KATI HAL FİZİĞİ II 3 0 5
Serbest elektron modeli, Hemen hemen serbest elektron modeli, Block fonksiyonu ve periyodiklik koşulu, katılarda enerji bantları, Fermi enerji seviyesi, Sıkı bağ modeli, Kronig Penney modeli, yarıiletkenler, Bant yapısı, bantlarda geçişler, akseptör ve donör malzemeler, yük taşıyıcılar, süperiletkenliğe giriş, katıların elektrik ve manyetik özellikleri, diyamagnetiklik, paramagnetiklik, ferroelektriklik ve piyezoelektriklik olayı, magnetik alan içinde elektronik özellikler, dielektrik ve magnetik özellikler, Amorf yapılar.
Seçmeli Ders FIZ4008 RADYASYON VE SAĞLIK FİZİĞİ 3 0 5
Radyasyonun Çeşitleri ve Sınıflandırılması, Radyo izotop oluşumları ve Bozunma mekanizması, Karakteristik Radyasyon Özellikleri, Elektromagnetik ve Yüklü Parçacık radyasyonunun canlı ve cansızla fiziksel etkileşme metotları, Dosimetrelerin tanıtımı ve Radyasyon ölçüm metotları, Radyasyon Doz Tanıtımı ve Doz Birimleri, Mikrodosimetre ve Kullanım Yerleri, Radyasyon güvenliği
Seçmeli Ders FIZ4010 UZAY VE UZAY TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Uzay mekiği tarihi,İletişim, Uzaktan algılama,uzay mekiği ve uzay mekiği teknolojisi, Mekiğin pozisyonu ve yörüngesi ve buna dünya ve güneşin etkileri, Uydu sistemleri ve teknolojisi
Seçmeli Ders FIZ4012 ELEKTRON SPİN REZONANS 3 0 5
Rezonans olayı,Elektron Spin Rezonans Temel kavramları,Aşırı inceyapı etkileşme sabiti,Serbest radikaller,Spin hamiltoniyen Terimleri,Spin yoğunluk fonksiyonu,İzotropik ve anizotropik durumlar, Yarılmalar, Etkileşme Terimi,Yüksek mertebeden aşırı inceyapı etkileşmeler,Zeeman etkisi,Üçlü yapılar ve biradikaller
Seçmeli Ders FIZ4014 NÜKLEER TEKNİKLERİN UYGULAMALARI 3 0 5
Günlük yaşamda kullanılan X ışını röntgen, tomografi, MR gibi nükleer tekniklerle nükleer santral, nükleer enerji üretimi ve Radyoiztop üretiminde kullanılan nükleer tekniklerin tanıtımı ve uygulama alanları
Seçmeli Ders FIZ4016 PLAZMA FİZİĞİ 3 0 5
Plazmanın oluşum mekanizmasının tanınması, Yüklü taneciklerin Elektrik ve Manyetik alandaki hareketleri, Plazmanın Elektrik iletkenliği, Yüklü taneciklerin difüzyonu, Plazma titreşimleri, Doğal Plazma ortamı olan iyonosferin tanınması.
Seçmeli Ders FIZ4018 DÜŞÜK SICAKLIKLAR FİZİĞİ 3 0 5
TÜRKÇE
Seçmeli Ders FIZ4020 FİZİKSEL METALURJİ II 3 0 5
Peritektik sistemler, ingotlar, sütunsal ve eşeksenli tane yapısı, homojen ve heterojen çekirdeklenme, dislokasyonlar, TTT diyagramları, Yaşlandıma işlemi, alaşımlama, soğuma eğrileri
Seçmeli Ders FIZ4022 BİLİM FELSEFESİ 3 0 5
Felsefede bilimler, Bilimsel Felsefesinin Başlangıçları, Fetihçi bir felsefe Auguste Comte, Kriz Felsefesi Ernst Mach, Bilimsel Bir Felsefemi, Tümevarım sorunu. Tahminden izdüşüme.
Seçmeli Ders FIZ4024 VEKTÖR ANALİZİ 3 0 5
Skaler, Vektör, Skaler ve vektörel çarpımlar, Vektörlerin diferansiyeli ve integrasyonu, Gradyent, Diverjans, Eğri, Çizgi integrali, Hacim integralleri, Düzlemsel, silindirik ve küresel koordinatlar, Yüzey integralleri, Gauss diverjans teoremi, Stokes teoremi, Green Teoremi. tensör analizine giriş.
Seçmeli Ders FIZ4026 KATILAŞTIRMA VE FAZ DÖNÜŞÜMLERİ 3 0 5
Termodinamiğin kanunları, katılaştırma olayı, katı sıvı arayüzeyinde atomik transfer, çözülebilirlik,katı çözeltiler, hücreler, dendritler, ötektikler, intermetalik bileşikler, faz yapısı, soğuma eğrileri, faz diyagramları
Seçmeli Ders FIZ4028 MADDENİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ 3 0 5
Manyetik açıdan maddelerin sınıflandırılması, Manyetik alan oluşumu ve temel özellikleri, Tersinir süreçeler, Tersinmez süreçler, Mıknatıslanma Alan grafiklerinin incelenmesi, Hall olayı
Seçmeli Ders FIZ4030 X IŞINI KIRIMI 3 0 5
X ışınlarına giriş, Kristal Yapılar, Ters örgü,X ışınlarının Difraksiyonu,X ışını Kırınım Metotları, X-ışınları görüntüleme metotları ve teknikleri