Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ - İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders IIF1001 KUR'AN OKUMA VE TECVİD I 2 0 4
Kur’anın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lim) uygulamalı olarak öğrenilmesi ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF1003 ARAPÇA I 4 0 6
Arap dilinin özellikleri; Arap alfabesini okuma ve yazma; Arapçada kelime ve cümle çeşitleri.
Zorunlu Ders IIF1005 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2 0 3
İman, İmanın Tanımı ve Muhtevası, İman ile İlgili Kavramlar, Allah'a İman, Meleklere İman, Kitaplara İman, Peygamberlere İman, Ahirete İman, Kaza ve Kader, Vahiy Süreci ve Kur’an, Kıyamet ve İşaretleri, Şeytan ve Cin Algısı, Akide Metinleri, Dinin Kaynağına İlişkin Tartışmalar, İnsanın Zihin Halleri, Akaid Literatürü.
Zorunlu Ders IIF1007 HADİS İLİMLERİ VE USULÜ 2 0 4
Hadislerin Hz. Peygamber'den başlangıcından Buhârî ve Müslim'in Sahihleri gibi temel hadis kaynaklarına ulaşıncaya kadarki süreci konu edinmektedir.
Zorunlu Ders IIF1009 SİYER 4 0 6
Siyer ve İslâm tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, İslam'ın doğduğu ortam, Hz. Muhammed'in peygamberlikten önceki hayatı, İslâm'ın Mekke ve Medine dönemleri.
Zorunlu Ders IIF1011 KUR'AN KIRAATİNE GİRİŞ 2 2 3
Kur'an Kıraatine zemin hazırlayacak olan Arapça harflerin tanınması, mahreçleri, sıfatları ve okunuşları üzerinden tafsilatlı durularak bir sonraki derslere hatasız bir mahiyette zemin hazırlanması.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders IIF1002 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II 2 0 4
Kur’anın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lim) uygulamalı olarak öğrenilmesi ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF1004 ARAPÇA II 4 0 6
İştikakları Bakımından İsimler; Sahih fiiller ve çekimleri; Fiillerde i’rab; Beş isim ve i’rabı; Zamirler; Soru edatları; İşaret isimleri; Haberin öne geçmesi; İnne ve benzerleri (Muzari Fiili nasb eden edatlar); Kane ve Benzerleri.
Zorunlu Ders IIF1006 İSLAM İBADET ESASLARI 2 0 2
Mükellefiyet, ibadet kavramı, temizlik kavramı, temel ibadet türleri olan namaz, oruç, hac, zekat ve kurban konuları ve günlük hayatla ilgili bir takım meseleler.
Zorunlu Ders IIF1008 KU'RAN İLİMLERİ VE TEFSİR USULÜ 4 0 6
Bu derste Kur'an'ı anlama ve yorumlama metotlarını içeren konular yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF1010 FELSEFEYE GİRİŞ 2 0 3
Bu derste; felsefenin belli başlı problem alanlarının genel bir tasvirinin olabildiğince ayrıntılarıyla ele alınması
Zorunlu Ders IIF1012 İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI 2 0 2
Türk-İslâm Edebiyatı’nın tarihsel olarak gelişimi, dönemleri, nazım-nesir tahlilleri.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF2001 KUR'AN OKUMA VE TECVİD III 2 0 4
Kur’anın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lim ) uygulamalı olarak öğrenilmesi ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF2003 HADİS I 2 0 4
Kütüb-i tis'a'nın (Dokuz Hadis Kitabı) özellikleriyle beraber, farklı içerikte rivayet seçimi, rivayetlerin sened-metin açısından karşılaştırılması.
Zorunlu Ders IIF2005 İSLAM TARİHİ I 4 0 6
Hulefa-i raşidin dönemi olayları, halifelerin seçilişi, irtidat hareketleri ve fetihler, Emevi, Abbasi dönemi ile ilgili konular.
Zorunlu Ders IIF2007 DİN PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Psikoloji din ilişkisini, din üzerine psikoloji literatürünü, dinin lehinde ve aleyhindeki psikoloji teorilerini incelemek.
Zorunlu Ders IIF2009 ARAPÇA III 2 0 3
Arapçada kelimelerin yapısı, cinsiyeti, sayıları ve bunların cümle içerisindeki değişimleri.
Zorunlu Ders IIF2011 TARİH USUL VE TENKİDİ 2 0 2
Tarih metodolojisini kavratmak ve tarih tenkidi ve metodları.
Seçmeli Ders IIF2021 HZ. MUHAMMED'E ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2 0 5
Peygamberimize yöneltilen olumsuz yaklaşımların isabetsizliğini görmek ve Peygamberimizin sosyal meselelere dair bize örnekliği.
Seçmeli Ders IIF2023 OSMANLI TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 5
Osmanlı Beyliği’nin kültürel ve devletsel kurumlarının öğeleri.
Seçmeli Ders IIF2025 İSLAM'DA BİLİM TARİHİ 2 0 5
İslam Bilim Tarihini genel çerçevede ele alır.
Seçmeli Ders IIF2027 KUR'AN KIRAATİNDE MAKAM UYGULAMALARI 2 0 5
Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda okumak.
Seçmeli Ders IIF2029 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2 0 5
Seçmeli Ders IIF2031 AHKAM HADİSLERİ VE YORUMLARI 2 0 5
Bu derste, gerek ibadet hayatı gerekse sosyal hayatla ilgili hadisleri ve yorumlarını içeren temel ahkam hadis kaynakları tanıtılacak ve bu kaynaklardan yararlanma usulleri öğretilecektir.
Seçmeli Ders IIF2033 TÜRK KELAMCILARI 2 0 5
Türk kelamcıların sistemleri ve kelami meselelerdeki görüş ve
Seçmeli Ders IIF2035 ARAPÇA SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM 2 0 5
İnşa/Kompozisyon nedir, inşa sanatları, sözlük kullanım teknikleri, cümle oluşturma denemeleri, anlamlı cümleler, örnek metinler, yaygın Arapça ifade yanlışları.
Seçmeli Ders IIF2037 TEFSİR METİNLERİ 2 0 5
Rivayet Tefsiri: Taberî’nin Câmiu’l-beyân’ından Fatiha Suresi, Dirayet Tefsiri: Râzî’nin Mefâtîhu’l-gayb’ından Yasin Suresinin okunması.
Seçmeli Ders IIF2039 SÜNNETİ ANLAMADA YÖNTEM 2 0 5
Hadis yorumuna yeni yaklaşımlar
Seçmeli Ders IIF2041 DİNİ HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 2 0 5
Seçmeli Ders IIF2043 HÜSN-İ HAT 2 0 5
Seçmeli Ders IIF2045 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI 2 0 5
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF2002 KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV 2 0 2
Kur’anın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaidelerinin ve harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lim) uygulamalı olarak öğrenilmesi ve bazı aşr-ı şeriflerin ezberlenmesi konuları yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF2004 TEFSİR I 4 0 4
Bu derste tefsiri anlama ve yorumlama metotlarını içeren konular yer almaktadır.
Zorunlu Ders IIF2006 HADİS II 4 0 2
Dokuz hadis kitabındaki herhangi bir eserin esas alınarak rivayetlerin şerhler yardımıyla okunup anlaşılmasını ve okunan hadislerin belli bir oranda ezberlenmesini sağlar.
Zorunlu Ders IIF2008 KELAM I 4 0 4
Kelam ilminin tarihsel süreci ve kurumsallaşması hakkında bilgi verilmesi.
Zorunlu Ders IIF2010 ARAPÇA IV 2 0 2
Arapçada mureb ve mebni kelimeler, inne ve kanenin cümle içerisindeki değişimlerini kavrama.
Zorunlu Ders IIF2012 İSLAM TARİHİ II 4 0 2
Zorunlu Ders IIF2014 DİN EĞİTİMİ 2 0 2
Eğitim ve din eğitimi bilimi ile ilgili tanım ve kavramlar, din eğitimi biliminin diğer bilimlerle ilişkisi, din eğitimi biliminin alanı, amacı ve görevleri, Türkiye´de din eğitim ve öğretiminin tarihsel gelişimi, Türkiye´de din eğitiminin hukuki dayanakları, dini gelişim ve öğrenme, din öğretiminde program geliştirme ve yaklaşımlar.
Seçmeli Ders IIF2024 İSLAM HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ 2 0 5
Mecelle-i Ahkam-i Adliye’de yer alan 99 genel ilke tanıtılacak, ilkelerin tatbikatına dair örnekler sunulacak ve her bir ilkeye dair istisnalar ortaya konulacaktır.
Seçmeli Ders IIF2026 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ 2 0 5
İslam Ülkeleri ve bu ülkelerin tarihçesi.
Seçmeli Ders IIF2028 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ 2 0 5
Hadis ve sünnetle ilgili problemlerin farkına varılması ve bunlarla ilgili çözümler üretilmesi, hadislerin tespiti ve delaletine yönelik problemleri hadis usulü ve diğer bilim dallarının yardımı ile çözme becerisini kazandırma ile ilgili konular.
Seçmeli Ders IIF2030 OSMANLI MÜFESSİRLERİ 2 0 5
Bu derste tefsir tarihi içinde Osmanlı dönemi müfessirlerinin tefsir ilmine katkısı ve Anadolu coğrafyasında yetişmiş müfessirlerin tanıtımı, eserlerinden örnek metinler okutulması.
Seçmeli Ders IIF2032 İSLAM AKAİDİNİN HADİS KAYNAKLARI 2 0 5
Bu derste İslam dininin temel iman ve akaid meseleleri, Uluhiyet, ilahî sıfatlar, insan özgürlüğü, aklın yetkinliği ve ecel gibi konular hadisler ile işlenecektir.
Seçmeli Ders IIF2034 EĞİTİME GİRİŞ 3 0 6
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri, eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri, eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Seçmeli Ders IIF2036 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 0 6
Eğitim Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri, bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim, öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler, motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF3001 TEFSİR II 2 0 4
Hucurat (49) Suresi, En’âm 6/95-103, Fussilet 41/9-12, Feth 48/28-29, Mümtehine 60/7-13, Nisa 4/34-35, Kehf 18/60-62, Nisa 4/156-159 ve Tevbe 9/1-16 ayetlerinin tefsirleri Ebu’l-Berekat en-Nesefi’nin “Medariku’t-Tenzil ve Hakakiku’t-Te’vil” isimli tefsirinden kaynaklarda belirtilen tefsirlerle mukayeseli olarak okutulmaktadır
Zorunlu Ders IIF3003 FIKIH USULÜ 4 0 4
İslam Hukuku´nun kaynakları; nasslardan hüküm çıkarmanın yolları ve kuralları; İslam´da hukuk düşüncesinin felsefi temelleri.
Zorunlu Ders IIF3005 KELAM II 4 0 4
Kelamın tanımı, mahiyeti, metotları ile Allah, Nübüvvet, Mead gibi Kelam ilminin temel ve ilişkili konuları işlenecektir.
Zorunlu Ders IIF3007 MANTIK 2 0 2
Bu derste; klasik mantık konularının ayrıntılarıyla ele alınması.
Zorunlu Ders IIF3009 ARAPÇA V 2 0 2
Arapçada mansubattan olan mefulü bih, mefulü mutlak, mefulü leh ve bunların cümle içerisindeki kullanımları.
Zorunlu Ders IIF3011 HADİSTE RİCAL VE METİN TENKİDİ 2 0 2
The practice of the criticism of the narrators (rijal) and text (matn) of hadiths in the history of the science of hadith is taught. The criticism literature and critic scholars in the history of hadith along with criticism and evaluation of hadiths in the present day are introduced.
Zorunlu Ders IIF3013 OSMANLI TÜRKÇESİ 2 0 2
Osmanlı Türkçesi alfabesi, Osmanlı Türkçesinde Arapça ve Farsça unsurlar, farklı dönemlere ait Osmanlıca metinlerin incelenmesi, Türkçe arkaik kelimeler, el yazması eserlerde kullanılan yazı çeşitleri ve bunlara dair manzum ve mensur metinler üzerinde çalışmalar. Yakın dönem Osmanlıca metinler üzerinde çalışmalar.
Seçmeli Ders IIF3021 ARAPÇA DİNİ VE EDEBİ METİNLER 2 0 5
Klasik ve Modern Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam Tarihi, Kelam, İslam Felsefesi ve Edebiyat Metinleri
Seçmeli Ders IIF3025 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 2 0 5
Bu derste İslam hukuku kavramı tanımlanacak, bu kavramın gelişimi, literatürü ve müesseseleri üzerinde durulacak ve mezhep kavramı incelenecektir.
Seçmeli Ders IIF3027 HADİS KAYNAKLARI VE TENKİDİ 2 0 5
Hadis ve tenkit kavramları ve izahı, senet ve metin tenkidi, sened ve metin tenkidinde esas alınan hususlar hakkında bilgi verir.
Seçmeli Ders IIF3029 KUR'AN TARİHİ 2 0 5
Kur'an'ın nüzulü, tespiti, bir kitap haline getirilmesi, istinsahı, noktalanması ve harekelenmesi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Seçmeli Ders IIF3031 DİN PSİKOLOJİSİNİN PROBLEMLERİ 2 0 5
Din psikolojisi öğrenciye bireyin hayatında dinin ve manevi desteğin anlam ve önemini kavramasını sağlar.
Seçmeli Ders IIF3033 KUR'AN'DA EHLİ KİTAP 2 0 5
Kitablı bir din olarak İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik, Sabi, Mecûsilik ve diğer dinler.
Seçmeli Ders IIF3035 FIKIH USÜLÜ METİNLERİ 2 0 5
Mezheplerin klasik haline gelmiş usul eserlerini tanıtmak, seçme metinlerle üsluplarını kavramak, ilgili literatüre hakimiyet kazanmak.
Seçmeli Ders IIF3037 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ 2 0 5
Cemaladdin Afgani, Fazlur Rahman, Seyyid Huseyin Nasr, Necip Fazıl, Nasr Hamid Ebu Zeyd, Nurettin Topcu gibi Çağdaş İslam düşünürlerinin fikirleri ışığında konular ele alınacaktır.
Seçmeli Ders IIF3039 KUR'AN'I EZBERLEME USULLERİ 2 0 5
Kutsal metni kendine özgü kurallar çerçevesinde ve kendi fonetik özelliklerini esas alan bir tarzda ezberlemek. Resmül Mushaf kavramını anlamak.
Seçmeli Ders IIF3041 MİRAS HUKUKU 2 0 5
İslam Miras Hukukunun genel esasları, İslam Miras Hukukuna göre mirasçı olan hısımlar ve mirasçı olma sebepleri.
Seçmeli Ders IIF3043 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 2 0 5
Tarihi süreç içinde oluşan kültürel değerler.
Seçmeli Ders IIF3045 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 2 0 5
Karahanlılar'dan Osmanlılar'a Müslüman Türk devletleri.
Seçmeli Ders IIF3047 İTİKADİ MEZHEPLER TARİHİ 2 0 5
XX
Seçmeli Ders IIF3049 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 5
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Seçmeli Ders IIF3051 EĞİTİMDE EYLEM (AKSİYON) ARAŞTIRMASI 2 0 5
Seçmeli Ders IIF3053 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 5
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, Türkiyede program geliştirme çalışmaları.
Seçmeli Ders IIF3055 EĞİTİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders IIF3057 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 5
Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?, Sosyolojinin Kurucuları; Comte, Durkheim, Marx, Weber, Sosyolojik teoriler, Eğitim Sosyolojisi neyi inceler? Eğitim alanındaki sosyolojik teoriler; fonksiyonalist teori, Sosyal Çatışma teorisi ve Eğitim, Sembolik Etkileşimci Teori ve Eğitim, Ara Sınav (lar), Eğitimin bir kurum olarak önemi, Öğrenci Takip Sistemi, Öğrenci takip Sistemi yararlı mıdır?, Eğitimin genişlemesi eşitsizlikleri giderir mi, Yüksek Öğretimde Eşitsizlikler, Eğitimin Tabakalaşması, Genel Tekrar, Yarıyıl Sonu Sınavı
Seçmeli Ders IIF3059 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2 0 5
Gelişim kuramları, bilimsel süreçler, gelişimin değerlendirilmesi, sosyo tarihsel kültürel psikoloji, sosyal gelişim.
Seçmeli Ders IIF3061 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ 2 0 5
Seçmeli Ders IIF3063 YAŞAM BOYU ÖĞRENME 2 0 5
Seçmeli Ders IIF3065 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM 2 0 5
Seçmeli Ders IIF3067 SINIF YÖNETİMİ 2 0 4
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3071 ARAPÇA DİNİ VE EDEBİ MİTİNLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3073 KUR'ANI EZBERLEME USULLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF3002 FIKIH I 4 0 4
İslam şahıs, aile, miras ve ceza hukukunun temel kavram ve kurumları öğretilir; İslam hukukunun medenî ve cezaî yönleri tanıtılır.
Zorunlu Ders IIF3004 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ 4 0 4
Tarihsel süreçte oluşan, Haricilik, Kaderiye, Mürcie, Mutezile, Şia ve Ehli Sünnet gibi mezheplerin incelenmesi.
Zorunlu Ders IIF3006 DİNLER TARİHİ 4 0 4
Dinlerin doğuş ve gelişmelerini, inanç, ibadet, ahlâk vb. konularını, dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini, benzer, farklı ve ortak yönlerini, yaşayan dünya dinlerini, insanlık tarihinde yer almış inançların mahiyetleri ve birbirleriyle ilişkilerini ele alır.
Zorunlu Ders IIF3008 İSLAM MEDENİYETİ VE TARİHİ 2 0 2
İslam Tarihi’nin kültür ve medeniyet unsurları, yönetim modelleri, idari ve adli yapılanmalar ve görevliler, vakıflar, mescitler.
Zorunlu Ders IIF3010 ARAPÇA VI 0 2 2
Arapçada munsarıf ve gayrı munsarıf kelimeler ile birlikte mansubattan olan metbuata dair bilgiyi öğrenme ve bunların cümle içerisindeki kullanımlarını kavrama.
Zorunlu Ders IIF3012 HADİS III 2 0 2
Kütüb-i Sitte'de yer alan özel konulara mahsus hadislerin tahlilini yapmak.
Zorunlu Ders IIF3014 TEFSİR III 2 0 2
Seçkin rivayet ve dirayet tefsirlerinden Amme cüzü okumaları yapmak
Zorunlu Ders IIF3016 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VI 2 0 2
Seçmeli Ders IIF3022 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Siyer kaynaklarındaki hadis siyere dair hadis ve rivayetlerin tahlilini yapabilme.
Seçmeli Ders IIF3024 PEYGAMBERLER TARİHİ 2 0 5
Peygamberler tarihi, peygamberliğin önemi, dini sosyal hadiseler.
Seçmeli Ders IIF3026 SELÇUKLU TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 5
Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti.
Seçmeli Ders IIF3028 DİN SOSYOLOJİSİNİN KAYNAKLARI 2 0 5
Sosyolojinin tanımı, alanı, diğer bilimlerle ilişkisi, kaynakları ve geçmişten günümüze farklı toplum yapılarının sosyolojik analizleri, din sosyolojisinin temel problemleri.
Seçmeli Ders IIF3030 SOSYAL PSİKOLOJİ 2 0 5
Sosyal psikolojinin tarihsel gelişimi, diğer ilimler arasındaki yeri, kullandığı metotlar, sosyal algı ve tutum ele alınacaktır
Seçmeli Ders IIF3032 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU 2 0 5
Bu derste hukukun temel konuları mezheplerin farklı görüşleri ve dayanakları çerçevesinde mukayeseli olarak incelenecektir
Seçmeli Ders IIF3034 FIKIH OKULLARI 2 0 5
İslam hukuk ilminin bir disiplin olarak ortaya çıkış ve gelişim süreci hukuk ekolleri çerçevesinde işlenecektir.
Seçmeli Ders IIF3036 AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ 2 0 5
Ahkâm Ayetleri ile ilgili kaynakları tanıyarak İbadet ve sosyal hayatla ilgili Allahın mesajındaki hükümleri anlamak ve kavramak.
Seçmeli Ders IIF3038 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Kur'an'da inanç esasları, Kur'an'da ibadetler, Kur'anda toplumsal yapı.
Seçmeli Ders IIF3040 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2 2 5
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya VCD, DVD gereçleri, bilgisayar temelli gereçler, eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiyede ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
Seçmeli Ders IIF3042 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 5
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık, eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler, öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri, ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF4001 DİN SOSYOLOJİSİ 2 0 2
Din sosyolojisinin konusu. Din sosyolojisi araştırmalarında yöntem ve teknikler.
Zorunlu Ders IIF4003 İSLAM FELSEFESİ 4 0 4
Bu derste; İslam dini ve İslam filozoflarının teorik ve pratik boyutlarıyla ahlaki kavram ve sorunlara ilişkin düşünceleri ele almak suretiyle yorumlamak ve tartışma ortamı yaratmak
Zorunlu Ders IIF4005 FIKIH II 4 0 4
Bu derste, Islam hukukunun temelde eşya ve borçlar hukukuna dair konular üzerinde durulacaktır.
Zorunlu Ders IIF4009 HADİS IV 2 0 2
Buhari ve Müslim Şerhlerinden karşılaştırmalı örnek metinler okuma.
Zorunlu Ders IIF4011 TEFSİR IV 2 0 2
Rivayet ve dirayet tefsirinin önemli eserlerinden Yasin, Mülk ve Nebe surelerinin tahlil edilmek suretiyle okunması.
Zorunlu Ders IIF4013 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2 6 8
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, port folyo hazırlama.
Seçmeli Ders IIF4021 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM 2 0 5
İletişimin tanımı ve mahiyeti, İletişimin Unsurları, Öğrenme ve İletişim İlişkisi, Dini İletişim Alanları, Okulda Dini İletişim, Ailede Dini İletişim, Toplumda Dini İletişim, Dini İletişimde Hedef Kitle,Dini İletişimi Engelleyen Faktörler, Dini anlatımda ve öğretimde rehberlik yaklaşımı.
Seçmeli Ders IIF4023 İSLAM HUKUK METODOLOJİSİNDE İCTİHAD 2 0 5
Bu ders kapsamında fıkıh usulü eserlerinin ictihad bölümde yer alan tartışmalar yanında modern dönemdeki ictihad tartışmalarına, ictihadın kapsamı, türleri ve engelleri konularına değinilecektir.
Seçmeli Ders IIF4025 KLASİK FIKIH METİNLERİ 2 0 5
Mezheplerin klasik haline gelmiş eserlerini tanıtmak, seçme metinlerle üsluplarını kavramak, ilgili literatüre hakimiyet kazanmak
Seçmeli Ders IIF4027 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ 2 0 5
Tercüme tekniklerini Kur'ân tercümesine uygulamak.
Seçmeli Ders IIF4029 İSLAM, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 2 0 5
Demokrasi ve insan hakları kavramlarının anlamı ve tarihsel gelişimi.Tarihte çeşitli Müslüman devletlerde yönetim ve adalet anlayışı, İslam düşüncesi ile ve modern insan hakları ve demokrasi kuramlarının uyuşmaz gözüktüğü noktalar.
Seçmeli Ders IIF4031 İSLAM TARİHİ PROBLEMLERİ 2 0 5
İslam Tarihi içerisinde Müslümanların kendi aralarındaki sıkıntılar ve diğer din müntesipleri ile karşılaştıkları menfi müspet diyaloglar.
Seçmeli Ders IIF4033 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ 2 0 5
İslam kelamının tarihsel süreç içerisinde etkisini ve günümüz problemleri karşısında da yetkinliğini ortaya koymaktır.
Seçmeli Ders IIF4035 DİN FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ 2 0 5
Din Felsefesindeki güncel tartışmaların karşıt görüşlerin de ele alınarak analizinin yapılması.
Seçmeli Ders IIF4037 AHLAK FELSEFESİ 2 0 5
Seçmeli Ders IIF4039 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI 2 0 5
Çağdaş dönemde yaşamış filozoflar ve felsefi görüşleri.
Seçmeli Ders IIF4041 SINIF YÖNETİMİ 2 0 5
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma, örnekler ve öneriler.
Seçmeli Ders IIF4043 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 2 5
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi. Amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, vb. Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Seçmeli Ders IIF4045 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 1 6 8
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4067 İSLAM,İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4069 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders IIF4002 TASAVVUF 4 0 4
Tasavvufun doğuşu ve geçirdiği süreç, ilk sufiler ve tasavvuf ekolleri ile tarikatler, tarikat kurucuları, doğuş ve gelişim süreciyle birlikte anlatılacaktır.
Zorunlu Ders IIF4004 DİN FELSEFESİ 2 0 4
Din Felsefesinin Mahiyeti, Dini Tecrübe, Akıl ve İnanç, Tanrı’nın Sıfatları, Teistik Deliller, Kötülük problemi, Mucize, Ahiret, Din Dili, Dini Çoğulculuk, Din ve Bilim.
Zorunlu Ders IIF4006 İSLAM SANATLARI VE TARİHİ 2 0 2
Sanatın tanımı ve çeşitleri, İslam sanatı ve özellikleri, İslam mimarisinin tarihi gelişimi, İslam mimarisinde yapılar ve özellikleri; cami ve mescitler, eğitim yapıları (medreseler) ve türbeler, mimari süsleme ve diğer tezyini sanatlar.
Zorunlu Ders IIF4008 ARAP DİLİ VE BELAĞATI 0 2 3
Haber, inşa, emir, nehiy ve temenni cümleleri.
Zorunlu Ders IIF4010 HADİS TARTIŞMALARI 2 0 2
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in, Allah’tan aldığı vahiy (Kur’an) çerçevesinde, yaşayışını ve dinî anlayışını ifade eden sünnetin mahiyetini bütün yönleri ile tanımak, günümüz insanının anlayıp algılayabileceği tarz ve yöntemlerle sunmak, sünnetin insanlık için getirmiş olduğu değer ve ilkeleri öğrenmek.
Zorunlu Ders IIF4012 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 2 0 2
Modern dönemde ortaya çıkan yeni meseleleri tanıma ve bu konularda verilen hükümleri ve söz konusu meselelere olan yaklaşımları öğrenme.
Zorunlu Ders IIF4014 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII 2 0 2
Zorunlu Ders IIF4016 TASAVVUF II 2 0 2
Seçmeli Ders IIF4022 FELSEFE VE BİLİM 2 0 5
Eski uygarlıklarda başlayarak günümüze bilimin gelişimine katkıda bulunan uygarlıkları, çağ açan bilim adamlarını tanıtmak. felsefe ile bilim arasında ilişki kurmak.
Seçmeli Ders IIF4024 YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ 2 0 5
Dinler tarihinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı, ele aldığı konular ve metodu. Ağırlıklı olarak dünya nüfusunun büyük bir kısmının dinini oluşturan Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm ve Şintoizm olmak üzere dünyanın yaşayan diger dinleri olan Afrika dinleri ve Orta Asyadaki dinleri hakkında bilgilendirmek.
Seçmeli Ders IIF4026 TÜRK DÜŞÜNCESİ TARİHİ 2 0 5
Türk düşünce tarihinin temel özelikleri; İbn Sina, Yunus Emre, Nesimi, Mevlana, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi önde gelen Türk düşünürlerinin görüşleri; çağdaş Türk düşünce tarihi ele alınacaktır
Seçmeli Ders IIF4028 PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ 2 0 5
El yazması eserler, arşiv belgeleri, mimari kitabeleri, mezar taşları vb. yazılı kaynakların tanıtımı ve bu belgelerden okuyarak istifade etme yolları.
Seçmeli Ders IIF4030 İSLAM'IN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Hz. Peygamber, Dört Halife ve Emeviler devrinde meydana gelen siyasi ve sosyal hadiseler hakkında bilgiler vermek.
Seçmeli Ders IIF4032 ENDÜLÜS TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 2 0 5
Endülüs Emevi Devleti ve kültürü.
Seçmeli Ders IIF4034 İSLAM İKTİSADI 2 0 5
İslam açısından tüketim, üretim ilişkileri, bölüşüm esasları, iktisadi kavramların ortaya çıkışı ve bunların Kur’an ve hadislerdeki yeri ve İslam iktisadında tüketicinin korunması açısından ortaya konulan ilkeler incelenir.
Seçmeli Ders IIF4036 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 2 0 5
Kur'ân'da nesh, kadın, cihad, mucize ve ceza .
Seçmeli Ders IIF4038 KIRAATLERİN TEFSİRE ETKİSİ 2 0 5
Farklı okuyuşların yer aldığı surelerin anlam çerçevesi.
Seçmeli Ders IIF4040 MANTIK TARİHİ 2 0 5
Aristoteles öncesi mantık, Aristoteles’te ve sonraki dönemde mantık, Yunan şarihlerinin mantık görüşleri, İslam mantıkçıları, Yeniçağ filozoflarında mantık konuları ele alınacaktır.
Seçmeli Ders IIF4042 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2 6 10
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Seçmeli Ders IIF4044 REHBERLİK 2 0 5
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, hizmetler, teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Seçmeli Ders IIF4046 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 2 0 5
Seçmeli Ders IIF4048 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 5
Seçmeli Ders IIF4050 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 5
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1, Devrimin tarihsel arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2, Tevhidi Tedrisat Kanunu, tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3, Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Seçmeli Ders IIF4052 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 5
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Seçmeli Ders IIF4054 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders IIF4056 ÖZEL EĞİTİM 2 0 5
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.
Seçmeli Ders IIF4058 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 2 0 5
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5