Hedefleri

BÖLÜMÜN HEDEFLERİ

·         Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirmek/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapmak.

·         İlahiyat alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşmak.

·         İlahiyat alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

·         Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlamak ve değerlendirmek, sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirmek, bilgiyi paylaşmak, ekip çalışması yapmak.

·         İlahiyat alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

·         Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek.

·         Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini göstermek, gelişime açık olmak ve bu davranışı devam ettirmek.

·         Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgelemek/ doğru ve etkili kayıt tutmak.

·         Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme, güncel literatürü izleme ve uygulayabilme, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme bilgisine sahiptir.

  • Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yenileyebilir, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve öğrencilerine rol model ve topluma örnek olur.
Son Güncelleme Tarihi:04.09.2020