EBYÜ III. AR-GE Proje Pazarı


https://projepazari.ebyu.edu.tr/


Proje özetinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  • Projenin başlığı
  • Projenin amacı,
  • Projenin gerekçesi, kısaca tanıtımı, bilime ve uygulamaya katkısını içeren özgün değeri,
  • Kullanılacak yöntem/yöntemler ve materyal hakkında bilgi,
  • Proje çıktılarının bilim, teknoloji, uygulama ve sosyo-ekonomik katkıları, ticarileşme potansiyeli, çevreye etkilerinin neler olacağından, bahsedilmesi beklenmektedir.

PROJE KONSEPTİNDE BULUNMASI GEREKEN TEMEL KAVRAMLARI:

Projenin Amacı ve Hedefleri: Amaç ve hedeflerin belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

Özgün Değer: Proje önerisi ne ölçüde mevcut bilim/teknolojideki eksiklikleri ve/veya problem (ler)i ortaya koymakta; bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmakta ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan (lar)ına metodolojik / kavramsal / kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmaktadır? Bahsedilmelidir.

Yöntem: Projede uygulanacak yöntem(ler) ve araştırma teknikleri ilgili olduğu alan ile ne ölçüde belirgin ve doğru olarak açıklanmış ve öngörülen amaçlara ve hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?

Yaygın Etki: Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden patent / tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme vb. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının toplumsal sorunları çözme, ticarileştirilme, ilgili alanda ülkenin yurtdışına bağımlılığı azaltma ve / veya rekabet gücünü arttırma potansiyeli ne düzeydedir? Proje çıktı ve sonuçlarının, potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve yayılımına ilişkin sunulan plan/planlama ne düzeyde yeterli ve gerçekçidir?