Merkezin Faaliyet Alanları

KAGEM, temel amacı doğrultusunda, aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir:

          a) Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek,

          b) Onaylanan önerilerin uygulanmasına yönelik faaliyetleri koordine ve kontrol etmek,

          c) Üniversite aday öğrencileri, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda yetkinlikler kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek,

          ç) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aday öğrenci, öğrenci, mezun ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini ve öz değerlerini, eğitim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek,

          d) Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya düzenlenmesine destek vermek,

          e) İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve işbirliğini geliştirerek birlikte kariyer geliştirme, iş ve işgören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek,

           f) KAGEM programlarına ve hizmetlerine Üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak,

           g) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

           ğ) Mezun dernekleri ile işbirliği halinde mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek,

           h) Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere öğrenci bilgi bankası ve iş-işyeri bilgi bankası (Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi) oluşturmak ve işletmek,

            ı) KAGEM’in amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak,

            i) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda akademik ve idari personele yönelik benzer program ve faaliyetleri gerçekleştirmek,

            j) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan; aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içeren bir yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon ve amaçlar doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

Son Güncelleme Tarihi:13.08.2020