Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI - MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK1001 SOLFEJ VE NAZARİYAT I 4 2 9
Öğrencinin Türk ve Batı müzik sistemine dayalı duyuş ve eserleri kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar. Temel müzik bilgileri: porte, Sol ve Fa anahtarları, birlik, ikilik ve dörtlük süre değerleri, nota yazım tekniği, major dizi içerisindeki derecelerin tanıtılması, duyum olarak ayırt etme ve seslendirme, Donanım ve ton ilişkisi, major dizi içerisinde diyatonik yapıdaki egzersizlerin solfeji ve 12 tonda seslendirilmesi.
Zorunlu Ders MZK1003 MÜZİK KÜLTÜRÜ 2 0 4
Müzik kültürünün insan ve toplum yaşamındaki yeri ve öneminin kavratılması, Türk ve Dünya müzik kültürlerinin gelişimi ve özelliklerinin öğretilmesi, Genel kültürün müzik kültürünü nasıl şekillendirdiğinin farkındalığının sağlanması.
Zorunlu Ders MZK1005 MÜZİK TARİHİ I 2 0 4
Orta Çağ, Gotik, Rönesans, Barok Dönemdeki müziğin özellikleri ve bestecileri hakkında bilgiler verilir.
Zorunlu Ders MZK1007 PİYANO I 1 0 3
Öğrencilerin dünya müziklerini rahat analiz edebilmesine yardımcı olacak bilgilerin aktarılması, solfej ve armoni derslerine ilişkin alt yapı oluşturulması doğrultusunda, aşağıdaki kazanımların gerçekleştirilmesi hedeflenir: Piyanoda temel davranışların kazandırılması, temel piyano tekniklerinden legatonun kavratılması, deşifre yapabilme becerisinin kazandırılması, alıştırma, etüt ve yapıtların çalışılmasında izlenecek yöntemlerin tanıtılması ve kavratılması, müziksel ifade (piano, forte) ve cümleleme ile ilgili bilgilendirme ve uygulamaların yapılması.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK1002 SOLFEJ VE NAZARİYAT II 3 2 9
Teorik ve duyum olarak aralık bilgisi, ritmik ve melodik deşifre ve dikte çalışmaları, minör dizi içerisinde diyatonik yapıdaki derecelerin duyumu ve seslendirilmesi, teorik ve işitsel olarak beşli akorlar, bir eserin tonalitesinin tespiti, temel terimler ve şekiller, ölçü yapıları ve farklı ritmik yapılar
Zorunlu Ders MZK1004 MAKAM TEORİSİ I 2 2 6
Tam ve yarım sesin çeşitleri, Türk Makam Müziği’nde diyatonik ve kromatik kavramı, 2’li aralığı( yarım ses, büyük yarım ses, küçük tam ses, en küçük tam ses, tam ses, büyük tam ses ), usuller, oluşumları ve vuruş teknikleri, 2-3-4-5 zamanlı temel ölçüler, tüm sesler üstünde teorik olarak 3’lüler, 4’lüler ve 5’liler, çeşni, melodinin hareketi ve notasyonda değişim, geleneksel yapı ve eksen kavramı, perde isimleri, ana dizi Rast, farklı akortlarda yazımı ve derecelendirme3’lülerin ve 4’lülerin ve 5’liler, Rast makamı ve Rast makamı bünyesinde, 2-3-4-5 zamanlı ölçülerde solfej
Zorunlu Ders MZK1006 MÜZİKOLOJİYE GİRİŞ 2 0 2
Müzikolojinin tanımı, kapsamı ve çalışma alanları. İlişkide bulunduğu disiplinler: Antropoloji, din, tıp, fizik, astronomi, matematik, arkeoloji, ikonografi, görsel sanatlar, fizyoloji, pedagoji, felsefe, estetik sosyoloji, hukuk ve psikoloji. Tarihsel müzikoloji ve tarihsel çalışmalar. Pisagor’dan günümüze müzik bilimi çalışmaları ve müzik bilimcileri. Ses sistemleri, teori ve çözümleme çalışmaları. Müzikolojik çalışmalarda metot ve kaynak. Kaynakların değerlendirilmesi. Sistematik müzikoloji çalışmaları. Karşılaştırmalı müzikoloji ve etnomüzikoloji çalışmaları.
Zorunlu Ders MZK1008 MÜZİK TARİHİ II 2 0 3
Romantik dönemin müzikal özellikleri ve bestecileri hakkında derinlemesine bilgi ve örnekler. Çağdaş döneme hazırlayıcı akımlar. Çağdaş Türk Müziği ve dünyada çağdaş müzik akımları, besteciler hakkında derinlemesine bilgi ve örnekler.
Zorunlu Ders MZK1010 PİYANO II 1 0 3
Piyano temel tekniklerinden staccato tekniği, parmak alıştırmaları, dizi ve kadans çalışmaları, deşifre çalışmaları, küçük ölçekli parçaların müzikal analiz açısından incelenmesi ve müziksel ifade ile ilgili uygulamalar, düzeye uygun etütler, çeşitli dönemlerden küçük ölçekli eserlerin seslendirilmesi
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK2001 SOLFEJ VE NAZARİYAT III 3 2 7
Teorik ve duyum olarak aralık bilgisi, solfej çalışmaları, ritmik ve melodik deşifre ve dikte çalışmaları, diyatonik yapıdaki derecelerin duyumu ve seslendirilmesi, ölçü yapıları ve farklı ritmik yapılar, düzensiz ritmik bölünmeler.
Zorunlu Ders MZK2003 MAKAM TEORİSİ II 2 2 6
Rast perdesinde karar veren diziler; 4’lülerin 5’lilere eklenmesi ile oluşan, 5’lilere 4’lülerin eklenmesi ile oluşanlar; Dügâh perdesinde karar veren diziler; 4’lülerin 5’lilere eklenmesi ile oluşanlar; 5’lilere 4’lülerin eklenmesi ile oluşanlar; Buselik, Segâh ve Acemaşiran perdelerinde karar veren diziler, ses sahası bir oktavı aşan ve Dügâh perdesinde karar verenler; Acemaşiran perdesinde karar veren diziler; Irak perdesinde karar veren diziler ve Yegâh perdesinde karar veren dizilerin teorik ve uygulamalı çalışmaları, klasik repertuvara ait seçilmiş eserlerin yada uygun bölümlerinin okunması, üst çeşnisi ortak olan diziler, 6, 7, 8, 9 ve 10 zamanlı ölçüler, oluşumları, vuruş teknikleri, örnek eserler.
Zorunlu Ders MZK2005 MÜZİK TARİHİ III 2 0 3
Ön-Hunlar (proto Hunlar) döneminde müzik ve çalgılar, Kamlık İnanışı (Şamanizm) ve müzik, Kök Türkler döneminde müzik ve çalgılar, Uygurlar döneminde müzik ve çalgılar, Orta-Batı Asya Türk Devletlerinde müzik: Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları. İslam dünyasında müzik filozofları: El-Kindi, Ihvan-ı Safa, Fârâbi ve İbn-i Sina. Makam müziği teorisi: Safiyyüddin Urmevi ve Abdülkadir Meragi.
Zorunlu Ders MZK2007 OSMANLICA I 2 0 2
Osmanlıca Alfabe: Elifba. Harflerin başta, ortada ve sondaki şekilleriyle birbirine bağlanma kuralları. Kısa kelimeler ve cümle okumalarına geçiş. Temel Osmanlıca edebi metinleri okuma.
Zorunlu Ders MZK2009 ÇALGI I 1 0 2
Seçilen çalgıya hâkimiyet esasları ve çalgının tarihçesi hakkında bilgilendirme yapılır. Metodun takibi ve eser icrası çalışmaları gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders MZK2011 ETNOMÜZİKOLOJİYE GİRİŞ 2 0 5
Etnomüzikoloji’nin tanımı, kapsamı,ve çalışma alanları. İlişkide bulunduğu disiplinler: müzik antropolojisi, müzik sosyolojisi, müzik etnolojisi, organoloji, müzik arkeolojisi. Dünyada ve Türkiye’de yapılan etnomüzikolojik çalışmalarının tarihçesi. Kaynak bilgisi. Alan araştırması ve teknolojisi. Transkripsiyon ve çözümleme. Günümüz etnomüzikoloji teorileri.
Seçmeli Ders MZK2013 TÜRK HALK BİLİMİ I 2 0 5
Müzik, halk bilimi ile yakın ilişki üzerinde durulur, Türk halk biliminin temel özellikleri ve içindeki unsurlara örnekler sunulur.
Seçmeli Ders MZK2015 İNGİLİZCE ÇEVİRİ I 2 0 5
İngilizceden Türkçeye basit ve orta düzeyde çeviride dikkat edilecek hususlar, çeviri örnekleri. İngilizce müzikoloji kaynaklarından Türkçeye çevirilerin gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders MZK2017 BİLGİSAYARLA NOTA YAZIMI I 1 1 5
Nota yazımı için yazılmış programların temel işlevlerini öğretilmesi Türk ve Batı müziğinin bilgisayarda yazımına ilişkin bilgileri kavratılması
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK2002 SOLFEJ VE NAZARİYAT IV 3 2 7
Teorik ve duyum olarak aralık bilgisi, Türk ve Batı müziğinde solfej çalışmaları, ritmik ve melodik deşifre ve dikte çalışmaları
Zorunlu Ders MZK2004 MAKAM TEORİSİ III 2 2 6
Rast perdesinde karar veren makamların öğrenilmesi. Dügâh Perdesinde Karar Veren makamların öğrenilmesi ve bu makamlarda uygulama. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 ve 21 zamanlı usullerin bölünmeleri, ölçülmeleri bu ve önceki ölçülerde makamlarda uygulama.
Zorunlu Ders MZK2006 MÜZİK TARİHİ IV 2 0 3
15. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Murat döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler. 16. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. II. Beyazıt döneminde müzik üzerine yazılan yazma eserler, teorisyenler ve besteciler. 17. yüzyılda Osmanlı devletinde sosyal ve kültürel hayatın değerlendirilmesi ve müzik. Ali Ufki Bey ve Mecmua-i Saz ü Söz. Cumhuriyet döneminde Türk Müziği
Zorunlu Ders MZK2008 OSMANLICA II 2 0 2
Osmalıca kelime yapım ekleri. Hece sonunda bulunmayan ekler. Sesli ve sessiz uyumu. Türkçe’ye mahsus kelimelerin Osmanlıca imlası. İsme getirilen ekler. Çokluk ve soru eki. İsim yapma ekleri. Osmanlıca el yazması eserler: temiz ve hattât yazmaları. Osmanlıca el yazması örnekleri okuma: Rika ve tâlik. Temel dilbilgisi kuralları: İsm-i fâil ve İsm-i meful
Zorunlu Ders MZK2010 ÇALGI II 1 0 2
Metodun takibi ve çalma tekniklerinin geliştirilmesi üzerinde durulur
Seçmeli Ders MZK2012 MÜZİK PALEOGRAFYASI 2 0 5
Müzik yazısı ve tarih içerisinde gelişimi. Farklı uygarlıklardaki müzik yazılarına örnekler. Mezopotamya’da ilk müzik yazısı örnekleri. Eski Yunan ve Bizans’ta müzik yazısı. Günümüz porteli notasının kökenini teşkil eden neumalar. Avrupa’da notasyon. Türk Müziğinde müzik yazıları: Ebced müzik yazısı. Ali Ufkî Notası. Kantemiroğlu müzik yazısı. Hamparsum müzik yazısı. Türk Müziğinde kullanılan porteli batı notası.
Seçmeli Ders MZK2014 TÜRK HALK BİLİMİ II 2 0 5
Müzik, halk bilimi ile yakın ilişki üzerinde durulur, Türk halk biliminin temel özellikleri ve içindeki unsurlara örnekler sunulur.
Seçmeli Ders MZK2016 İNGİLİZCE ÇEVİRİ II 2 0 5
İngilizceden Türkçeye basit ve orta düzeyde çeviride dikkat edilecek hususlar, çeviri örnekleri. İngilizce müzikoloji kaynaklarından Türkçeye çevirilerin gerçekleştirilmesi.
Seçmeli Ders MZK2018 BİLGİSAYARLA NOTA YAZIMI II 1 1 5
Nota yazımı için yazılmış programlarına ilişkin detaylı bilgilerin öğretimesi, Türk ve Batı müziğinin bilgisayarda yazımına ilişkin bilgileri kavratılması.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK3001 TÜRK MÜZİĞİNDE FORM BİLGİSİ VE ÇÖZÜMLEME I 2 1 4
Türk makam müziğinde formu oluşturan figür-motif-cümlecik-cümle-periyod gibi temel elemanlar. Fasıl türünü oluşturan formlar: Peşrev, medhal, kar, karçe, kar-ı natık, murabba, nakış, ağır semai, yürük semai, saz semai, sirto, longa, mandra. Marş, semai, şarkı, gazel, köçekçe, divan, kanto, operet, ayal musikisi: karagöz, müstezad, baariye, türkü. Örnek eser çözümlemeleri ve uygulamaları
Zorunlu Ders MZK3003 ARMONİ I 2 1 4
Akor bilgileri, kadans kavramı, akor pozisyonları, ezgisel ve armonik gelişimin temel kuralları, akorların birbirine bağlanması şeklindeki yönelimin kuralları, bas ve şan partileri üzerinde beşli, altılı, altı dörtlü akorlar ile armonizasyonun öğretilmesi.
Zorunlu Ders MZK3005 FOLKLOR VE ETNOGRAFYA 2 0 4
Folklor ve etnografya kavramları, başlıca çalışma konu ve yöntemleri. Folklor ve etnografya’nın diğer bilimlerle ilişkisi, kaynakları, tarihçesi. Alan araştırmaları, alanda uygulanacak çalışma yöntemleri, toplanan materyallerin değerlendirilmesi, sınıflamalar. Folklor ve etnografyanın çalışma disiplinleri içinde müzik unsurları. Türkiye’de folklor ve etnografya çalışmaları tarihçesi. Türk folklor ve etnografya kaynakları, resmi ve özel kurumları.
Zorunlu Ders MZK3007 ÇALGI BİLİMİ (ORGANOLOJİ) 2 0 4
Organolojinin kapsamı ve tarihçesi. Çalgı sınıflama sistemleri: M.Ö. 8 yüzyıl Çin, M.S. 1. yüzyıl Hint, 10 ve 11. yüzyıl Arap çalgı sınıflama sistemleri, Avrupa’da 19. ve 20. yüzyıllarda çalgı sınıflama sistemleri: Mahillon, Hornbostel-Sachs sistemleri. Antik çağ kültürlerinin çalgıları: Mezopotamya, Anadolu, Mısır. Avrupa Müziği tarihsel dönemlerinde çalgılar: Ortaçağ, Rönesans, Barok dönem çalgıları, Senfoni Orkestrası çalgıları ve orkestranın gelişimi. Çağdaş müzik kültürlerinde çalgılar: Güney Doğu Asya, Güney Asya-Hindistan, Orta Doğu, Orta Asya, Anadolu, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan çalgılar.
Zorunlu Ders MZK3009 ÇALGI III 1 0 4
Metodun takibi yapılır ve acelite konusu üzerinde durulur.
Seçmeli Ders MZK3011 AKUSTİK 2 0 5
Sesin oluşumu ve temel ses fiziği büyüklükleri, müzikal seslerinin algılanması, perde, tını, müzik sesi kaynakları, yaylı ve üflemeli çalgıların akustik özellikleri, kapalı hacimlerin akustik özellikleri, reverberasyon zamanı, elektro akustik sistemler.
Seçmeli Ders MZK3013 CAZ MÜZİĞİ 2 0 5
Cazın ortaya çıkışı ve kökeni, cazın ögeleri, Blues, Ragtime, Erken dönem Caz, Swing çağı, Bebop dönemi, Cool Caz, Hard Bop dönemi, Modal Caz, Serbest Doğaçlama, Caz-Rock, Çağdaş Caz, çeşitli akımlar.
Seçmeli Ders MZK3015 İNGİLİZCE ÇEVİRİ III 2 0 5
Müzikoloji sanat ve kültür konulu orta düzey metinleri çeviri.
Seçmeli Ders MZK3017 OSMANLICA III 2 0 5
Orta ve ileri düzey Osmanlıca metinleri çeviri, rika çalışmaları.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK3002 TÜRK MÜZİĞİNDE FORM BİLGİSİ VE ÇÖZÜMLEME II 2 1 4
Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel form elemanları. Örnek eserler üzerinde çözümleme çalışmaları. Koşma, mani, semai, türkü, varsağı. Hoyrat, divan, gazel, bozlak, barak, müstezad, maya, gurbet havası, yol havası. Semah, nefes, kalenderi, gülbang, savt. Zeybek, Teke zortlatması, halay, bar, horon, karşılama, kaşık havası. Aşık Müziği. Barana, oturak, sıra gecesi.
Zorunlu Ders MZK3004 BATI MÜZİĞİNDE FORM BİLGİSİ VE ÇÖZÜMLEME 2 1 4
Figür, motif, cümlecik, cümle, periyot gibi temel form elemanları. Armonik ve melodik gelişimlerin çeşitleri. Şarkı formları. Çeşitleme, rondo, sonat allegrosu. Örnek eserlerin üzerinde yapılan çözümlemeler.
Zorunlu Ders MZK3006 ALAN ARAŞTIRMA METOTLARI 2 1 4
Alan araştırması: tanım, kapsam, ve kavramlar. Alanda uygulanacak araştırma yöntemleri: Gözlem, katılımcı gözlem, görüşme, sözlü tarih, anket. Kaynak kişi: tanım, tespit, kaynak kişilerle iletişim ve bilgi alma. Alan araştırmalarında kullanılacak teknik cihazlar ve onlardan yararlanma biçimleri. Toplanan materyallerin korunması, arşivlenmesi ve değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders MZK3008 TRANSKRİPSİYON 2 0 4
Müzikoloji araştırmalarında transkripsiyon metotlarının incelenmesi, betimsel ve kurallı müzik yazımı. Etnomüzikolojide transkripsiyonun tarihi. Etnomüzikolojide batı notasyonunda karşılaşılan problemler. Karşılaştırmalı metotlar. Notasyon sistemleri. Müzikal Çözümleme.
Zorunlu Ders MZK3010 ÇALGI IV 1 0 4
Metodun takibi yapılır ve örnek eserlerin çalınması gerçekleştirilir.
Seçmeli Ders MZK3012 ARMONİ II 1 1 5
Türk ve Batı müziğinde çok seslendirme biçimleri ve uygulamalar.
Seçmeli Ders MZK3014 POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
Müzikolojide güncel bir araştırma alanı olarak gelişen popüler müzik çalışmalarının dönemsel olarak incelenmesi; popüler kültür, kimlik, tarih, endüstri, toplumsal cinsiyet gibi kuramlar dahilinde disiplinlerarası eleştirel bir bakışın geliştirilmesi.
Seçmeli Ders MZK3016 İNGİLİZCE ÇEVİRİ IV 2 0 5
Müzikoloji sanat ve kültür konulu ileri düzey metinleri çeviri.
Seçmeli Ders MZK3018 OSMANLICA IV 2 0 5
İleri düzey Osmanlıca metinleri çeviri, rika çalışmaları
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK4000 BİTİRME TEZİ 0 2 6
Bilim ve temel kavramlar, bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli konuları üzerinde durulur. Veri Toplama, Tez Önerisi ve Tez Planı Hazırlama, Akademik ve Bilimsel Yazım Kuralları, Sunum Teknikleri...
Zorunlu Ders MZK4001 MÜZİK VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 3 0 4
Kültürel çalışmaların kuramsal temelleri, öne çıkan ekoller, kapsam ve kavramlar. Kültürel çalışmaların müzikolojiyle kesişim alanları ve kültürel çalışmaların müzikolojiye katkıları.
Zorunlu Ders MZK4003 MÜZİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I 2 0 4
Müzikolojik araştırmalarda kullanılan yöntemler ve özelliklerinin kavratılması, bu yöntemlere ilişkin farklı görüşlerin tartışılması
Zorunlu Ders MZK4005 MÜZİK SOSYOLOJİSİ I 2 0 4
Sanat ve sosyoloji, geleneksel kuramlarda tarif edildiği gibi, “sanatçının da toplumun bir üyesi olduğu” bu yüzden sanat ve sosyolojinin kaçınılmaz şekilde ilişkili olduğu tezinden çok daha derin bir ilişkiler ağıyla birbirine bağlıdır. Müzik ve sosyoloji arasındaki bu ilişkiyi örneklerle ortaya koymak, dersin ana hedefidir. Müzik ve sosyoloji arasındaki ilişkiler ile müziğin toplumsal kurum ve kuruluşlarla olan bağlarının kavratılması, müziğin din ve ekonomi ile etkileşimlerinin örneklerle tartışılması.
Zorunlu Ders MZK4007 MÜZİK ESERLERİNİN ELEŞTİRİSİ 2 0 2
Bir müzikoloğun sahip olması gereken özelliklerden birisi olan “eleştirebilme” kavramı üzerinde durulması, eleştiri yöntemleri, eleştiri türleri: sanatsal, müzikal ve bilimsel eleştiri türlerinin kavratılması, eleştiri kriterlerinin tartışılması. Müzik yazıları ve müzik eserleri hakkında eleştiriler yazmak: müzik kitapları, makaleler, konserler, ses kayıtları ve görseller. Eleştiri yazılarından seçilmiş örnekler ve inceleme. Sosyal ve kültürel açıdan eleştirinin tarihi.
Seçmeli Ders MZK4011 SANAT TARİHİ I 2 0 5
Toplumsal tarih gibi, sanat tarihi de müzik tarihi ile iç içe bir gelişim içindedir. Bu derste, sanat tarihindeki akımlar ve tarihsel süreç içindeki gelişiminin müzik tarihi ile paralel olarak incelenmesi amaçlanır.
Seçmeli Ders MZK4013 SANAT VE SOSYOLOJİ I 2 0 5
Sanat türlerinin oluşumu ve gelişiminde toplumsal olgu ve olayların önemi, toplumsal kurum ve kuruluşlar ile sanat dalları arasındaki bağların keşfedilmesi.
Seçmeli Ders MZK4015 SANAT FELSEFESİ VE ESTETİĞİ 2 0 5
Bir bilim olarak estetik, estetik fikir tarihi ve gelişim aşamaları (Antik çağ, Orta Çağ, Rönesans, Klasisizm ve Maarifçilik (eğitimcilik), Alman Klasik Felsefesi ve Estetiği (İ.Kant, F.Hegel, vs.) çağdaş dönemin estetik fikri üzerinde durulur.
Seçmeli Ders MZK4017 MÜZİKLE TEDAVİ 2 0 5
Geçmişten günümüze müzikle tedavi, Türk müziğinde Kamlık inanışı ile müzikle tedavi arasındaki bağlar, İslamiyet sonrası Türklerde müzikle tedavi merkezleri, Türklerde ve dünyada müzikle tedavi uygulamaları, günümüzde müzikle tedavi şekilleri ve uygulama yöntemleri
Seçmeli Ders MZK4019 KORO I 1 1 5
Koro eserlerini tanıma, birlikte söyleme becerisini edinme ve geliştirme çalışmaları yapılır.
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders MZK4002 TÜRK MÜZİK TARİHİ 3 0 3
Türk Müzik tarihi, başlangıcından günümüze kadar Türk müziğinin geçirdiği evreleri, yetiştirdiği önemli kuramcıları, bu kuramcıların Türk müziğine yaptıkları katkıları ve son dönemde Türk müziğinde yaşanan olayların etkisini kapsar.
Zorunlu Ders MZK4004 MÜZİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II 2 0 2
Müzikolojik çalışmalarda araştırma modeli seçmede dikkat edilecek hususlar, farklı yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanları.
Zorunlu Ders MZK4006 MÜZİK SOSYOLOJİSİ II 2 0 4
Müzik ve sosyoloji arasındaki ilişkiler ile müziğin toplumsal kurum ve kuruluşlarla olan bağlarının kavratılması, dünyada ve Türklerde siyaset ve müzik ilişkisinin yansımalarının geçmişten günümüze ele alınması.
Zorunlu Ders MZK4008 MÜZİKTE YAZILI ANLATIM 2 0 5
Bilimsel araştırma aşamaları ve müzik araştırmalarına yönelik tanım, kapsam ve kavramlar, bu dersin başlıca konularını oluşturmaktadır. Yazılı anlatım ve ifade gücünde temel hareket noktaları, yöntem, teknik ve yazım kuralları bu dersin konuları arasında yer almaktadır.
Seçmeli Ders MZK4012 SANAT TARİHİ II 2 0 5
Türk sanatında akımlar ve tarihsel süreç içindeki gelişiminin müzik tarihi ile paralel olarak incelenmesi.
Seçmeli Ders MZK4014 SANAT VE SOSYOLOJİ II 2 0 5
Toplumsal kurum ve kuruluşlar ile sanat dalları arasındaki bağların keşfedilmesi. Toplumsal olayların, farklı sanat ürünlerindeki yansımaları
Seçmeli Ders MZK4016 PROGRAM YAPIMCILIĞI 2 0 5
Televizyon, radyo ve İnternet ortamında gerçekleştirilen programların yapım aşaması ve sunumuna ilişkin bilgiler ve örnekler üzerinden tartışmalar
Seçmeli Ders MZK4018 KORO II 1 1 5
Koro eserlerini tanıma, birlikte söyleme becerisini edinme ve geliştirme çalışmaları yapılır.
Seçmeli Ders MZK4020 GİRİŞİMCİLİK 2 0 5
Bu derste, başkaları için çalışmanın yanı sıra, kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.