Genel Bilgi

Genel Bilgiler
Müzikoloji Bölümü

17 Aralık 2014 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu'nun toplantısı neticesinde, Konservatuvarımız bünyesinde "Müzikoloji Bölümü" kurulması kararlaştırılmıştır. Kurulan bu bölüm ile İç Doğu Anadolu' da bir ilk olan Konservatuvarımız, yenilikçi anlayışı çerçevesinde ülkemizin eğitim sistemini zenginleştirmeye çabalamaktadır. Bölüme 2016 yılı itibariyle ilk öğrenciler alınmıştır.   

Amaç ve Hedefler

Programın Amaçları ve Avantajları

Müzikoloji Bölümü, müzik alanında yapılan bilimsel çalışmaları içerir. Kapsadığı geniş içeriği ile gerek Türk Müziği gerekse diğer müzik türleri ile ilgili çalışmaları içeren, uluslararası işbirliğine daima açık, bilimsel doğruları benimseyen, yaratıcı ve yenilikçi düşünceyi destekleyen bir oluşumdur.

Bölümün hedefi, analitik düşünme yeteneğine sahip, müzikolojinin çalışma alanları konusunda derin bilgi sahibi, Türk Müziği ve genel müzik eğitimiyle donatılmış, millî kültürünü koruyan, Türk toplumunun sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen, yaratıcı düşünme yetisini kazanmış, müziğin sosyal ve bireysel gücünü kavramış, müzikoloji metotlarını bilen ve uygulayabilen müzikologlar yetiştirmektir.

Yoğun bir eğitim programının uygulanacağı lisans programında öğrencilerin Türk müzik kültürü ve genel müzik kültürü alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.  Dört yıllık lisans programı süresince, öğrencilerin sanat dünyasının ulusal ve uluslararası anlamda beklentilerini karşılayacak biçimde alanlarına hâkim ve donanımlı olmaları, müzikoloji araştırma tekniklerini bilmeleri ve uygulayabilmeleri, metotlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları, bu bilgileri araştırmalarında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.

Müzikoloji Bölümü eğitim programının hedeflerine ulaşıldığında, programdan mezun olan müzikologlar aşağıdaki verilen nitelik ve donanıma sahip olacaklardır.

  1. Müzikoloji bilimi ile ilgili bilgi, bilinç ve sorumluluğa sahip olmak,
  2. Yaratıcı, analitik ve yenilikçi düşünebilme becerisine sahip olmak,
  3. Disiplinler arası işbirliği sağlayabilme, mesleki etik değerleri olan, çok yönlü, özgüvenli, dürüst, toplumla ve kendisiyle barışık, kendini eleştiren, tarafsız ve özgün olmak,
  4. Bilimsel yöntemler çerçevesinde alanı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak,
  5. Müzikolojinin işbirliği içinde olduğu diğer bilimlerle ilişkisi konusunda bilgi sahip olmak,
  6. Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda etkin olmak,
  7. Ulusal ve uluslararası literatürden yararlanma konusunda etkin olmak,
  8. Alan araştırması yapma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak

Hedef:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü olarak hedefimiz, ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılâplarına gönülden bağlı, hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal bilinci gelişmiş, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan, gerekli mesleki donanıma sahip, sanatsal faaliyetlere duyarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve Müzikoloji alanında yetkin müzikologlar yetiştirmektir.

Düzey Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TTYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MÜZİKOLOJİ LİSANS DERECESİ verilecektir.

Bu program 240 AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, Müzikoloji Bölümüne, Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı da esas alınarak bölüm başkanlığınca yapılan özel yetenek sınavı ile alınırlar.

Yabancı uyruklu öğrenciler bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.


İletişim

Konservatuvar İletişim: 0388 225 3029 

Uluslararası İlişkiler Ofisi İletişim:

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE
Tel: 0 (388) 225 21 48
Faks: 0 (388) 225 23 85
E-posta: erasmus@ohu.edu.tr
Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halis Demir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Konservatuvar Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili
Müzikoloji Bölümü, yaratıcılıklarının geliştirilmesi, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Bu sebeple öğrencilere Görsel algı bilincinin aynı zamanda teknoloji donanımı ile kullandırılarak bunu sonraki nesillere aktarma becerisi kazandırılmaktadır.

Müzikoloji Lisans Programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
• ISCED Eğitim Alan Kodu: Müzik 21 – 212-Müzik ve Gösteri Sanatları
• ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi
• Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 21 –Müzik
• Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Müzikoloji Bölümü'nde, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

• Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
• Yaratıcı uygulamalar
• Grup Çalışması
• Okuma
• Ödev
• Proje Hazırlama
• Seminer
• Uygulama
• Sosyal Faaliyet 

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, TRT, Üniversiteler, Belediyeler, özel okullarda, özel kurslarda, Pedagojik Formasyon alanlar KPSS sınavlarından başarılı olmaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın müzik öğretmenliği kadrolarında da yer alarak öğretmenlik görevi yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri ve Yönetmelikler

Müzikoloji Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,
• Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik ilerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Müziği bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda Yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri Değerlendirme ve Not Sistemi

Müzikoloji Lisans programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir
• Ara Sınav
• Uygulama
• Final Sınavı
• Telafi Sınavı
• Kısa Sınav
• Ödev Değerlendirme
• Tez Sunma
• Belge Sunma 

Sınavlar

Öğrencilerin, Müzikoloji programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir. 

Değerlendirme

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.
Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz. 

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Müzikoloji programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
• Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
• 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" 

Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Müzikoloji Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Program Hangi Eğitim-Öğretime Başlama Yılı ve Öğrenci Kontenjanları
Bölümün 2014-2015 eğitim öğretim yılında 40 öğrenci ile ülkemiz ve Niğde yöresinin müzik yaşantısına hareketlilik katması beklenmektdir.

Son Güncelleme Tarihi:06.07.2018