Program Çıktıları

PÇ1-Müzikoloji kapsamında yer alan disiplinleri (Tarihsel müzikoloji, Sistematik müzikoloji ve Etnomüzikoloji) tanımlayabilme ve bu disiplinler arasındaki kuramsal ve uygulamalı farklılıkları açıklayabilme.

PÇ2-Müzikoloji ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki kuramsal ve metodolojik ilişkileri anlatabilme.

PÇ3-Müzikle ilişkili kuramsal, toplumsal/kültürel, bilimsel ve uygulamaya yönelik terminoloji ve kavramları tanımlayabilme.

PÇ4-Müzikle incelemesinde kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini tespit edebilme.

PÇ5-Ulusaşırı (Batı sanat müziği, Anaakım popüler müzikler vb.) ve ulusal (modal/makamsal özellikli) müzik pratiklerinin kültürel, biçemsel ve teknik özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme.

PÇ6-Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizine yönelik teknolojik (donanımsal ve yazılımsal) araçların özelliklerini tanımlayabilme.

PÇ7-Müzikoloji araştırma projesi tasarlayabilme ve verilerin toplanmasına yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilme.

PÇ8-Müzikle ilişkili basılı ve çevrimiçi yazınsal kaynaklara ulaşabilme ve değerlendirebilme.

PÇ9-Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.

PÇ10-Tonal (piyano, gitar, vb.) ya da modal/makamsal özellikli (bağlama, ud, klasik kemençe vb.) en az 1 çalgıyı seslendirme yapabilecek düzeyde çalabilme.

PÇ11-Müziği işitsel çeviriyazım ve analiz yapabilecek düzeyde algılayabilme ve çözümleyebilme.

PÇ12-Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizi için kullanılan teknolojik araçları (bilgisayar, video kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı vb.) kullanabilme.

PÇ13-Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili uluslararası yazını izleyebilme ve değerlendirebilme.

PÇ14-Bilimsel bilgi üretmek için kullanılan temel yöntem ve yaklaşımları özümsemiş olarak, herhangi bir müziksel konuda bağımsız bilimsel araştırma tasarlayıp yürütebilme ve çalıştığı konularda görüş bildirebilme.

PÇ15-Alanındaki ve başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, ekip çalışması içinde etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme.

 

Son Güncelleme Tarihi:09.07.2018