Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders NMU1001 GENEL MUHASEBE I 2 2 4
Temel Kavramlar ve Muhasebe Sistemi, Bilanço Hesapları, Gelir Tablosu Hesapları
Zorunlu Ders NMU1003 GENEL EKONOMİ 3 0 4
Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar ve Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisi ve Fiyat Oluşumu, Tüketim ve Üretim Teorileri, Piyasa Çeşitleri ve Firma Dengesi Analizleri, Faktör Fiyatları ve Genel Denge
Zorunlu Ders NMU1005 TEMEL HUKUK 2 0 4
Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları, Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri, Hukuki Olaylar, İlişkiler ve İşlemler, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar. Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı
Zorunlu Ders NMU1007 İLETİŞİM 2 0 2
İletişim Kavramının Tanımı ve Anlamı, Örgütsel İletişimin Anlamı ve İşlevi
Zorunlu Ders NMU1009 GENEL İŞLETME 3 0 3
Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, İş yeri kurma fikrini oluşturmak , İş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, İş yerini faaliyete açmak
Zorunlu Ders NMU1011 TİCARİ MATEMATİK 2 0 2
Maliyet ve satış fiyatının hesaplanması, oranlı bölme ve şirket hesapları doğru oranlı bilme, ters oranlı bilme, bileşik oranlı bölme, maliyet ve satış fiyatları üzerinden kar ve zarar hesaplama, ıskonto, dış ıskonto, iç iskonto tutarları arasında bağıntı, logaritma cetvellerinin kullanılması, anti logaritma sayılan ile dört işlem hesapları, bileşik ıskonto hesaplamaları.
Zorunlu Ders NMU1013 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders NMU1002 GENEL MUHASEBE II 2 2 4
Envanter İşlemleri İle İlgili Temel Kavramlar, Muhasebe Dışı ve Muhasebe İçi Envanter Çalışmaları Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları , Finansal Mali Tabloların Düzenlenmesi
Zorunlu Ders NMU1012 VERGİ HUKUKU 3 0 4
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar
Zorunlu Ders NMU1018 MUHASEBE UYGULAMALARI 3 2 6
Ders kapsamında ticari hayatta kullanılan ticari belge ve beyannamelerin, tutulması zorunlu defterlerin tanıtılması, belge ve beyannamelerin düzenlenmesi ile muhasebe kayıtlarının yapılması, e-belgeler hakkında bilgilendirme ve uygulama yapılması.
Zorunlu Ders NMU1020 GİRİŞİMCİLİK 2 0 4
Zorunlu Ders NMU1022 OFİS PROGRAMLARI 2 1 5
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders NMU2007 TÜRK VERGİ SİSTEMLERİ 3 0 3
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar
Seçmeli Ders NMU2011 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2 0 2
Dış ticaretin tarihsel gelişimi, dış ticaret teorisi, ihracat pazarlaması, dış ticareti etkileyen uluslar arası çevresel faktörler, dış ticarette ödemeler, dış ticareti etkileyen sosyo ekonomik, politik, psikolojik, ekonomik, finansal, yasal ve insan faktörleri
Seçmeli Ders NMU2013 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 2 4
İnternet ortamında iletişim kurmak, İnternet ortamında iş başvurusu yapmak, Sayısal verileri düzenlemek, Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak
Seçmeli Ders NMU2015 OFİS PROGRAMLARI I 2 1 4
Bilgisayarda metin dosyası oluşturmak, Metin dosyası işlemleri, Bilgisayarda mesleki yazı hazırlamak, Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluşturmak
Seçmeli Ders NMU2017 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 0 3
İnsan kaynakları planlaması yapmak, İş gören memnuniyetini sağlamak, Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,
Seçmeli Ders NMU2019 KLAVYE TEKNİKLERİ 2 2 5
verilen metinleri öğretilen tekniğe uyğun ve süreye bağlı olarak yazabilme
Seçmeli Ders NMU2021 İNŞAAT MUHASEBESİ 2 0 3
İnşaat işlerinde tekdüzen muhasebe sistemi,İnşaat işlerinde muhasebe ve vergi uygulaması
Seçmeli Ders NMU2023 MESLEK ETİĞİ 2 0 3
Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek, Mesleki etik ilkelerine uymak
Seçmeli Ders NMU2025 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 3
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme.
Seçmeli Ders NMU2027 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 0 4
Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak, Kalite Standartlarını Uygulamak, İstatistiksel kalite kontrol yöntemleri uygulamak
Zorunlu Ders NMU2029 PAKET PROGRAMLAR I 3 1 3
Temel kavramlar, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları, firma tanımlama, muhasebe modülü, fatura modülü, çek senet modülü, stok modülü, üretim modülü, muhasebe entegrasyonu, mali tabloların oluşturulması, yönetim muhasebe işlevi, çeşitli uygulamalar
Zorunlu Ders NMU2031 FİNANSAL YÖNETİM 4 0 3
Temel kavramlar, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi, nakit yönetimi, alacakların yönetimi, stokların yönetimi, kısa vadeli finansman kaynakları ve maliyetler
Zorunlu Ders NMU2033 MALİYET MUHASEBESİ 3 1 3
Muhasebenin tanımı, maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet muhasebesinin genel muhasebe ile ilişkisi, harcama, gider ve maliyet kavramı, gider türlerine göre ayırım, üretim giderlerinin değişimi, gider türlerine ilişkin ülkemizdeki uygulama, toplum bir örnek çözümü, çözülecek emsal örnekler, hammadde giderleri, üretim maliyeti, gider taşıyıcıları ile ilgili sorunlar, fire ve artıklara ilişkin sorunlar, maliyet sistemleri, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi, standart maliyet sistemi
Staj Dersi NMU2047 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
öğrencinin 40 iş günü işyerinde yapacağı pratik eğitim.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders NMU2004 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 2
Temel kavramlar ve sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi, iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin hukuki yapısı, işten ayrılma ve tazminatlar, çalışma saatleri, fazla çalışma, işci örgütleri, grev ve lokavt
Seçmeli Ders NMU2014 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ 2 0 4
Muhasebenin uluslararası boyutu, finansal muhasebe, uluslararası ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi, çok uluslu şirketlerin yapısı, çok uluslu şirketlerin yapısı, yabancı para transferi, çifte vergilendirme, çok uluslu şirketlerin muhasebe problemleri
Seçmeli Ders NMU2016 OFİS PROGRAMLARI II 2 1 4
Sunu oluşturmak, Veri tabanı oluşturmak, Veri tabanı rapor oluşturmak, Web işlemleri yapmak
Seçmeli Ders NMU2018 MUHASEBE DENETİMİ 3 0 4
Denetim kavramı, denetim raporu, denetim kanıtları, varlık ve kaynak hesaplarını denetimi
Seçmeli Ders NMU2020 MESLEKİ YAZIŞMALAR 3 1 4
Genel olarak iletişim, yazılı iletişim, örgütsel iletişim, yazışma teknikleri, yazışma türleri, yazışmalarda etkinliği artıran faktörler, iş yazıları, resmi yazılar, raporlar, rapor yazma teknikleri ve dilekçeler.
Seçmeli Ders NMU2024 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 2
Halkla ilişkilerin yapısı, uygulanması
Seçmeli Ders NMU2026 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 3
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili anlayabilme, konuşabilme, yazabilme ve okuyabilme
Seçmeli Ders NMU2028 BANKA MUHASEBESİ 3 0 4
Finansal muhasebe hakkında genel bilgiler, Banka muhasebe planlaması, Dış ticaret işlemleri, para transferi ve muhasebeleştirilmesi. Banka hizmetlerinin muhasebeleştirilmesi, Yıl sonu hesaplarının kapatılması, Finansal hazırlıklar ve analiz
Seçmeli Ders NMU2030 E TİCARET 2 0 2
E ticaret faaliyetlerini planlamak, E ticaret faaliyetlerini yürütmek
Seçmeli Ders NMU2032 TİCARET HUKUKU 2 0 3
Ticari İşletme Hukuku , Şirketler Hukuku , Kıymetli Evrak Hukuku
Seçmeli Ders NMU2034 KAMU MALİYESİ 2 0 2
Tanımı, kamu gelirleri, bütçe, Türk vergi sistemi
Seçmeli Ders NMU2036 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI 2 0 3
Menkul kıymet işlemleri yapmak, Türev piyasa araçlarını değerlendirmek, Finansal araçları değerlendirmek
Zorunlu Ders NMU2038 PAKET PROGRAMLAR II 3 1 3
Temel kavramlar, bilgisayarlı muhasebe organizasyonu, muhasebe paket programları, firma tanımlama, muhasebe modülü, fatura modülü, çek senet modülü, stok modülü, üretim modülü, muhasebe entegrasyonu, mali tabloların oluşturulması, yönetim muhasebe işlevi, çeşitli uygulamalar.
Zorunlu Ders NMU2040 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ 2 2 3
Bilanço ve gelir tablosunun tanımı, dikey yüzdeler yöntemi, tutarları karşılaştırma yöntemi, trend analizi yöntemi, bugünkü değer yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi, fon akım tablosu ve fon akım tablosu analizi
Zorunlu Ders NMU2042 ŞİRKETLER MUHASEBESİ 3 0 2
emel kavramlar, kollektif şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, adi komandit şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, anonim şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, holdinglerin kuruluşu, kar zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri, kooperatiflerin kuruluşu, gelir gider farkının dağıtımı ve tasfiye işlemleri.
Zorunlu Ders NMU2044 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER 1 1 2
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Haline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma Sunumu Yapma
Staj Dersi NMU2048 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4