Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ - BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi BUT0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
HAZIRLIK SINIFI
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION I 2 0 2
Zorunlu Ders BUT1001 BOTANY 2 2 5
Hücrenin yapısı. Hücre bölünmesi, bitkisel dokular, organ bilimi, kök morfolojisi ve anatomisi, gövde morfolojisi ve anatomisi, yaprak morfolojisi ve anatomisi, metabolizma fizyolojisi, fotosentez, solunum, bitkilerde beslenme ve hareket, genetik ve mutasyonlar, evrim, bitkilerde üreme, bitki sistematiği.
Zorunlu Ders BUT1003 MATHEMATICS 3 0 5
Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar, integrasyon teknikleri.
Zorunlu Ders BUT1005 CHEMISTRY 3 0 4
Kimya bilimi, tanımlar ve maddenin özellikleri, birimler ve dönüşüm faktörleri, anlamlı sayılar, ölçmede hata ve hata analizi, kütle hacim ve yoğunluk ölçümleri, atom, molekül ve iyonlar, kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı, elementlerin periyodik ilişkileri, kimyasal tepkimeler, kimyasal denklemler ve sulu çözeltilerdeki tepkimeler, kütle ilişkileri, kimyasal bağlar, maddenin gaz hali.
Zorunlu Ders BUT1007 AGRICULTURAL ECOLOGY 2 2 4
Ekoloji (2 2 5) Ekolojide temel kavramlar, iklimsel etmenler; iklim faktörleri ve tarımsal üretim ile ilişkileri: ışık faktörü, sıcaklık faktörü, atmosfer, rüzgar; bitki toprak su ilişkileri: toprak erozyonu; çayır ve mera ekolojisi; iklim ve ekolojik tarım bölgelerimiz ; çevre bilgisine giriş: çevrede doğal dengelerin bozulması; çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında etken temel faktörler: hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği; küresel çevre sorunları; çevre sorunlarına çözüm arayışları; çevresel etki değerlendirmesi: çevresel etki değerlendirmesi kavramı ve ÇED tanımı konularını kapsamaktadır. Canlılarda davranışların fizyolojik temeli, davranışı belirleyiciler, davranış elemanları, davranışların gözlem metotları, davranış çeşitleri, davranışın evrimsel ekolojik temellerinin ortaya konması.
Zorunlu Ders BUT1013 FOREIGN LANGUAGE I 3 0 3
Çeşitli metin türlerine yönelik okuma stratejilerini öğrenme, belirli yazı türlerini uygulama, okunan metinlerle ilgili dilbilgisi ve kelime çalışmaları yapma, sözlü anlatım becerileri, güncel konularla ilgili sunum hazırlama çalışmalarından oluşmaktadır.
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 BASIC COMPUTER 2 2 3
Zorunlu Ders TBT1009 SAFETY AND HEALTH AT WORK I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TURKISH LANGUAGE I 2 0 2
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION II 2 0 2
Zorunlu Ders BUT1002 ANALYTICAL CHEMISTRY 2 0 4
Analitik kimyada temel kavramlar, Analitik kimyanın bilimdeki yeri, Analitik işlemler, Analiz çeşitleri, Su ve suyun analitik kimyadaki önemi Çözünme ve çözeltiler, Çözeltiler, Çözelti konsantrasyonları, Yüzde derişim Molarite, ppt, ppm, ppb konsantrasyonları, Normalite, Mol kesri, mol yüzdesi Çözelti hazırlama uygulamaları, Aktivite ve aktiflik katsayısı, Çözeltilerin seyreltilmesi, Analitik kimyada kullanılan reaksiyonlar, Asit-baz reaksiyonları, Çökelme çözünme reaksiyonları, Kompleksleşme reaksiyonları, Dönüşümlü reaksiyonlar Elektrolit reaksiyonları, Redoks reaksiyonları ve denkleştirilmeleri, Kimyasal hesaplamalar,Reaksiyon hızı ve kimyasal denge, Asitler, bazlar ve pH,pH ve pOH Kuvvetli asit ve bazlarda, Zayıf asit ve bazlarda, Çok zayıf asit ve bazlarda Poliprotik asitler ve pH, Tuzlar, Tuzların hidrolizi, Tampon çözeltiler, Çözünürlük çarpımı, Genel konu tekrarı ve uygulamaları
Zorunlu Ders BUT1004 AGRICULTURAL ECONOMY 2 0 3
Tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarımsal faaliyetler tarımsal üretimin ekonomik açıdan özellikleri. Türkiye tarımının ekonomideki yeri ve önemi. Türkiye tarımının bazı yapısal özellik ve üretim durumu. Tarımsal üretim ekonomisinin ilkeleri; nisbi avantaj ilkesi ve fırsat maliyet ilkesi tarımsal üretim ekonomisinin ilkeleri; eşit marjinal hasıla ilkesi. Tarımsal üretim ekonomisinin ilkeleri; azalan verim kanunu. Tarımsal üretim ekonomisinin ilkeleri; masraf-kar ilişkisi tarımsal üretim ekonomisinin ilkeleri; açıklanacaktır. Tarımsal ürünlerde maliyet; tek ve çok yıllık bitkilerde ve hayvansal üretimde maliyet hesaplanacaktır. Tarım işletmesi ve ekonomisine genel bakış genel anlamda tarım işletmesinin tanımı yapılarak, işlevleri ve işletme tipleri ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Tarım işletmelerinde üretim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan ekonomik kavramalar (gayri safi hasıla, üretim masrafları, kar, gelir, katma değer) açıklanacaktır tarım işletmelerinde yıllık faaliyet sonuçlarının belirlenmesi, bitkisel ve hayvansal ürünlerde maliyet hesabı bitkisel ve hayvansal ürünlerde maliyet hesaplama yöntemleri bitkisel ürünlerde maliyet hayvansal ürünlerde maliyet tarımda belirsizlik koşullarında karar alma (risk ve belirsizlik kavramları açıklanacaktır. Tarımsal piyasalar tarımsal piyasalar genel olarak açıklanacaktır
Zorunlu Ders BUT1006 INTRODUCTION TO PLANT PRODUCTION AND TECHNOLOGIES 2 0 4
Bitkisel üretimin tanımı, bitkisel ürünlerin sınıflandırılması, insan ve hayvan beslenmesindeki önemi, ülke ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi, uygulanan tarımsal yöntemler; bitkisel ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanması hakkında genel konular anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BUT1008 ZOOLOGY 2 2 5
Bilim ve bilimsel metot, Canlılığın oluşumu ve yaşamın başlangıcı, Yaşamın kimyasal ve hücresel temeli, Hücreler: Hücre yapısı, membranlar, hücre-hücre etkileşimleri,hücre organelleri, hücre bölünmesi, Mitoz, Mayoz bölünme ve gametogenez, Döllenme, Canlılarda gelişim olayları; Segmantasyon ve gastrulasyon, Farklılaşma, Histogenez ve organogenez, Regenerasyon, Metamorfoz, dokular, organlar ve sistemler, enerji ve metabolizma, beslenme, Genetik Kalıtım ve Mendel genetiği, ekoloji, hayvan sistematiği (sınıflandırma). Laboratuvar: Laboratuvar gereçleri, Laboratuvarda çalışma yöntemleri, Hayvanlarda simetri tipleri; hücre bölünme tipleri, mitoz-mayoz bölünme, hücre organelleri, bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar, embroyolojik gelişim aşamaları, dokular (epitel (özbağ, kıkırdak, kemik, kan), kas, sinir dokuları), sistemler (sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım, endokrin), omurgasız gruplarından örnekler, omurgalılardan örnekler
Zorunlu Ders BUT1010 GENETICS 3 0 5
The objective of this course is to give an overview of general information about the principal of classical, molecular and population genetics. It presents principles and methods used in the study of genetics. This course will cover the origion of genetics and molecular biology, plant reproductive biology, structure of DNA and RNA, review of cell division, mitosis and meiosis, genes are made of DNA, Mendelian genetics, laws of segragation, law of independent assortment.
Zorunlu Ders BUT1014 FOREIGN LANGUAGE II 3 0 3
Öğrencileri yabancı dilde her türlü ortamda gereksinim duyacakları iletişim
Zorunlu Ders TBT1012 SAFETY AND HEALTH AT WORK II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TURKISH LANGUAGE II 2 0 2
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT2001 BIOCHEMISTRY 2 1 5
Bitki Biyokimyası ve faaliyet alanları, Hücre ve biyokimyasal organizasyonu, Su, asit ve baz kavramı ve tampon sistemler, nükleik asitler, protein, protein yapısı ve fonksiyonu, karbohidratlar (monosakkaritler, oligosakkaritler, polisakkaritler), lipitler, membranlar, pigmentler (renk maddeleri), enzimler, amino asitler, organik asitler, fotosentez, vitaminler
Zorunlu Ders BUT2003 SOIL SCIENCES 2 2 6
Tarımın vazgeçilmez ögesi olan Toprağı tanıtmak, toprak oluşum süreçlerini kavramak, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini tanımak, bitki besin maddelerinin sınıflandırmak, makro ve mikro besin elementlerinin bitkideki fonksiyonları, noksanlık ve fazlalık belirtileleri ile sürdürülebilir tarım için gerekli toprak yönetimi ve toprak koruma konularında temel bilgileri öğretmek.
Zorunlu Ders BUT2005 BIOSYSTEM ENGINEERING 2 1 5
Arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı; tarımda yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji korunumu; farklı ekosistemlere uygun kırsal yapılar ve tarım makinalarının tasarımı ve üretimi, kırsal alanda yer alan seralar, tüneller, sulama sistemleri ve benzeri yapılar; tarımda teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.
Zorunlu Ders BUT2007 MICROBIOLOGY 2 1 5
Mikroorganizmalar hakkında genel bilgiler, mikroorganizmaların yapı, fonksiyonları, üremeleri ve metabolizmaları, mikroorganizmaların genel özellikleri, isimlendirme ve sınıflandırılması, çözeltiler ve besiyeri hazırlama yöntemleri, basit boyama yöntemleri ve mikroorganizmaların morfolojik farklılıklarına göre ayırımı, mikrobiyal habitatlar ve niş, alg ve protozoa örnekleri anlatılacaktır.
Zorunlu Ders BUT2009 BIOSTATISTICS 2 0 4
Zorunlu Ders BUT2011 PLANT PHYSIOLOGY 2 1 5
Ders bitkilerde metabolizma fizyolojisi ve büyüme gelişme fizyolojisi konularını kapsamaktadır. Metabolizma Fizyolojisi kapsamında bitki-su ilişkileri, bitki besin elementlerinin fonksiyonları ve alınması, fotosentez, solunum ve azot metabolizması gibi konular işlenecektir. Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi kapsamında ise bitkilerde büyüme ve gelişme, hareket fizyolojisi, bitki büyüme düzenleyicileri, büyüme ve gelişme ile ilgili fizyolojik olaylar ve stres fizyolojisi konuları işlenecektir.
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT2002 FRUIT PRODUCTION 2 1 5
Course topics will cover; flowering and fruit development; fruit growth, thinning and maturity indices; harvesting techniques; and concepts of post-harvest storage are briefly discussed. Site selection, orchard establishment, planting and frost protection, as well as pruning and grafting are also covered. Fruit crops categories will be introduced such as temperate, tropic, subtropic fruits, berries etc.
Zorunlu Ders BUT2004 PHYTOPATHOLOGY 2 2 5
Zorunlu Ders BUT2006 AGRICULTURAL IRRIGATION AND DRAINAGE 2 1 4
Zorunlu Ders BUT2008 AGRICULTURAL RESEARCH AND EXPERIMENTAL DESIGN 2 0 4
Zorunlu Ders BUT2010 VEGETABLE PRODUCTION 2 1 4
Zorunlu Ders BUT2012 ENTOMOLOGY 2 1 4
Staj Dersi BUT2014 INTERNSHIP I 0 0 4
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT3001 PRINCIPLES OF PLANT BREEDING 2 1 5
The course is designed to provide undergraduates an introduction to the field of plant breeding. This course will underline the science and methods of plant breeding including Historical perspectives and importance of plant breeding, Plant cellular organization and genetic structure: an overview, Plant reproductive systems, Plant genetic resources for plant breeding, Tools and methods in plant breeding, Genetic analysis in plant breeding
Zorunlu Ders BUT3003 PLANT PROTECTION METHODS AND PESTICIDES 3 0 5
Zorunlu Ders BUT3005 CEREALS AND FOOD LEGUME CROPS 2 1 5
Zorunlu Ders BUT3009 PLANT PRODUCTION METHODS 1 2 4
Seçmeli Ders BUT3021 ANIMAL PRODUCTION AND TECHNOLOGIES 2 1 5
Seçmeli Ders BUT3023 METEOROLOGY 2 1 5
Seçmeli Ders BUT3025 HYDROLOGY 2 1 5
Seçmeli Ders BUT3027 BREEDING OF HORTICULTURAL CROPS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT3029 MOLECULAR GENETICS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT3031 NEMATOLOGY 2 1 6
Seçmeli Ders BUT3033 MICROBIAL GENETICS 2 1 6
Bilgi içerikli makromoleküller, genetik çeşitlilik, popülasyon genetiği, gen mühendisliği, Mendel genetiğinin temel prensipleri, kalıtımın kromozomal teorisi, prokaryotik ve ökaryotik genlerin yapı ve fonksiyonu, genetik materyaldeki değişimler, Kromozomal sapma ve mutasyonlar, rekombinant gen teknolojisinin temel esasları, insan genom projesi.
Seçmeli Ders BUT3035 SUBTROPICAL AND BERRY FRUITS 2 1 6
Seçmeli Ders BUT3037 ORNAMENTAL PLANTS 2 1 6
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT3002 INDUSTRIAL CROPS 2 1 4
Zorunlu Ders BUT3004 VITICULTURE AND TECHNOLOGIES 2 1 4
Zorunlu Ders BUT3006 PASTURE AND FORAGE CROPS 2 1 3
Zorunlu Ders BUT3008 FERTILIZERS AND FERTILIZATION 2 1 3
Staj Dersi BUT3010 INTERNSHIP II 0 0 8
Seçmeli Ders BUT3022 ORGANIC ANIMAL PRODUCTION 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3024 BEEKEEPING AND POLLINATION 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3026 EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS IN AGRICULTURE 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3028 POULTRY PRODUCTION 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3030 SILKWORM HUSBANDRY 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3032 CLIMATE CHANGES 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3034 BREEDING OF AGRONOMY PLANTS 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3036 SOILLESS CULTURE 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3038 NUTS, POME AND STONE FRUITS 2 1 4
Pomology and phenology of nuts (walnut, hazelnut, almond, chestnut and pictachio), pome fruits (apple, pear, quince etc.) and stone fruits (cherry, peach, nectarin, apricot, sweet cherry, plum etc.) will be examined. Detail cultural practice such as irrigation, fertilization, prunning, thinning practices will be studied. Orchard establishment of each crop will be examined with site selection, climatic conditions, soil management etc.
Seçmeli Ders BUT3040 INTEGRATED PEST MANAGEMENT 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3042 SOIL ECOLOGY AND BIOLOGY 2 1 4
The importance of soil biology and biodiversity, consecpt of soil organisims and ecosystems, microbial interactions, decomposition of organic stufs in soil and carbon cycle, nitrogen cycle and nitorgen fixation, soil microbiological fertilization and inoculation, phosphorus cycle and microbiology, sulfur cycle and microbiology, rhizobium and mycorrhiza, methods of microbial analysis will be explained.
Seçmeli Ders BUT3044 MOLECULAR PLANT BREEDING 2 1 4
Seçmeli Ders BUT3046 PASTURE MANAGEMENT AND IMPROVEMENT 2 1 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT4000 GRADUATION THESIS 0 2 5
Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet tez çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla; danışmanlarının yardımıyla bilgi toplama, planlama, araştırma, kaynak tarama, yönetim, denetim, değerlendirme ve yazım aşamalarının gerekli takip ve kontrolleri yapılır.
Zorunlu Ders BUT4003 CONSERVATION AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2 1 4
Seçmeli Ders BUT4033 OIL CROPS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4035 PLANT DISEASES 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4037 SOIL, WATER AND PLANT ANALYZING METHODS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4039 MUSHROOM CULTIVATION 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4041 TURFGRASS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4043 TRAINING SYSTEMS IN HORTICULTURE 2 1 6
Seçmeli Ders BUT4045 FIBER PLANTS 2 1 6
Seçmeli Ders BUT4047 HERBOLOGY 2 1 6
Seçmeli Ders BUT4049 SOIL FERTILITY IN ORGANIC AGRICULTURE 2 1 6
Seçmeli Ders BUT4051 PLANT PARASITIC NEMATODES AND MANAGEMENT 2 1 6
Seçmeli Ders BUT4053 SEED PATHOLOGY 2 1 6
xyz
Seçmeli Ders BUT4055 PROTECTED HORTICULTURE CULTIVATION 2 1 6
Seçmeli Ders TBT4051 WRITING AND PRESENTATION TECHNIQUES 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4053 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4055 PROFESSIONAL COMMUNICATION 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4057 ENTERPRISE PLANNING 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4059 ENTREPRENEURSHIP 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4061 PROJECT PREPARATION AND APPRAISAL 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4063 SPANSH I 4 0 4
Seçmeli Ders TBT4065 RUSSIAN I 4 0 4
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BUT4004 ORGANIC AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 2 2 5
Seçmeli Ders BUT4050 NURSERY PLANT PRODUCTION 2 2 6
Seçmeli Ders BUT4052 PLANT INSECT PESTS 2 2 6
Seçmeli Ders BUT4054 STARCH AND SUGAR PLANTS 2 2 6
Seçmeli Ders BUT4056 ORCHARD ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4058 AGRICULTURAL EPIDEMIOLOGY 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4060 MEDICAL AND AROMATIC PLANTS 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4062 PEST MANAGEMENT IN ORGANIC AGRICULTURE 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4064 SPECIAL VEGETABLE PRODUCTION 2 1 5
Seçmeli Ders BUT4066 WEED MANAGEMENT 2 1 5
Seçmeli Ders TBT4052 ENVIRONMENT AND SOCIETY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4054 THE HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4056 TURKEY AND EUROPEAN UNION RELATIONS 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4058 WORLD MUSIC CULTURES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4060 INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBALIZATION 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4062 DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4064 MODERN POLITICAL ISSUES 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4066 ART HISTORY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4068 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4070 INTRODUCTIN TO SOCIOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4072 ARCHAEOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4074 POLITICAL SCIENCE 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4076 THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4078 SCIENCE SOCIOLOGY 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4080 SPANISH II 2 0 4
Seçmeli Ders TBT4082 RUSSIAN II 2 0 4