Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU - RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders RSI1001 MATEMATİK 3 0 5
Aritmetik ve cebirsel işlemler, bir gerçel sayının üssünü ve kökünü hesaplama, denklem ve eşitsizlikler, doğru ve parabol çizme, trigonometrik oranları kullanma, üstel ve logaritmik fonksiyonlar.
Zorunlu Ders RSI1003 GENEL İŞLETME 3 0 5
İşletmenin genel esasları ve temel kavramlar ile işletmenin doğuşu, amaçları, tarihsel gelişimi, ekonomi içerisindeki yeri ve sınıflandırılması. Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, iş yeri kurma fikrini oluşturmak, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, yönetim işlevlerini yerine getirmek, insan kaynaklarını yönetmek, üretim sürecini yönetmek, pazarlama faaliyetlerini yönetmek, işletmenin mali yapısını yönetmek.
Zorunlu Ders RSI1005 YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ VE KARİYER PLANLAMA 0 1 2
Bu ders, üniversite, meslek yüksekokulu, bölüm/program oryantasyonu, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişmelerine katkı yapacak etkinliklerden oluşmaktadır.
Zorunlu Ders RSI1007 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 3 0 4
Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılıkları hakkında genel bilgi verilmesi.
Zorunlu Ders RSI1009 RAYLI SİSTEMLERE GİRİŞ I 3 0 4
Raylı sistemleri oluşturan unsurlar ve bunların çalışma prensipleri hakkında genel bilgi vermek.
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders RSI1002 LOJİSTİĞE GİRİŞ 3 0 3
Lojistikle ilgili temel kavramlar, Lojistiğin tarihçesi. Lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörler, Dünyada, AB’de ve Türkiye’de lojistik sektörünün durumu ve lojistik eğitimi, Temel lojistik faaliyetler, Lojistikte bilişim teknolojileri, Lojistikte dış kaynak kullanımı.
Zorunlu Ders RSI1004 GENEL MUHASEBE 2 2 5
Temel muhasebe kavramlarını ve belgelerini tanıtma, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi ile ilgili ilkeleri anlama ve tekdüzen hesaplarının işleyişini anlayarak geçici mizan düzenlemesi. Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynak hesaplarının işleyişi ve örnekler.
Zorunlu Ders RSI1006 RAYLI SİSTEM İŞLETMECİLİĞİ 3 0 4
İşletmecilik ilkeleri esas alınarak Raylı Sistem İşletmeciliği faaliyetlerinin belirlenmesi ve Raylı sistem işletmecisini meydana getiren fiziki faktörlerin bir araya getirerek bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Zorunlu Ders RSI1008 TAŞIMA HUKUKU 2 0 3
Taşıma Hukuku kavramı ve kapsamı. Taşıma türleri; karayolu, denizyolu, suyolu, havayolu, demiryolu, boru hatları (Eşya taşıma yolcu taşıma. Ulusal taşıma uluslararası taşıma). Taşıma Hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları. Taşıma Hukukunda uygulanabilecek hükümlerin sırası. Uluslararası eşya taşıma; kavramı, unsurları, kullanılan belgeler, taşıma sözleşmesini kanıtlayan belgeler, alt taşıma ve asıl taşıma sözleşmeleri, çoklu taşımalar, taşıma sözleşmelerinin tarafları, üçüncü şahıslar, taşıma aracıları, tarafların yükümlülükleri, taşımayla ilgili uyuşmazlıklarda uygulanabilir hukuk ve uyuşmazlıkların çözümü yolları.
Zorunlu Ders RSI1010 RAYLI SİSTEMLER MEVZUATI 3 0 4
Raylı sistemlerle ilgili uluslararası antlaşmalar, kanunlar, kararnameler ve diğer mevzuat hükümlerinin öğretilmesi.
Zorunlu Ders RSI1012 RAYLI SİSTEMLERE GİRİŞ II 3 0 4
Raylı sistemlerde alt yapı - üst yapı, çeken - çekilen araçlar, yükleme - boşaltma tesisleri ve emniyet politikalarının öğretilmesi.
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSI2001 RAYLI SİSTEM MAKİNE BİLGİSİ 3 0 4
Demiryollarında kullanılan genel taşıt türlerinin, demiryolu taşıtları ana elemanlarının, lokomotif dinamiğinin, özel amaçlı raylı sistem taşıtlarının ve bunların teknik özelliklerinin öğretilmesi
Zorunlu Ders RSI2003 RAYLI SİSTEM TRAFİK BİLGİSİ 3 0 4
Bu dersle öğrencilere; demiryolu trafik terimlerini tanımlar, demiryolunda geçmişten bu güne kadar kullanılan bütün trafik işletme sistemleri, avantajları, dezavantajları, hangi ihtiyaçtan çıktığı, tarih içinde yaşadığı yapısal değişiklikler, demiryolu trafiğinin düzenlenmesinde kullanılan işaretler, Anadolu'nun bir çok bölgesinde halen kullanılmakta olan emniyet tesisatları, i devlet tipi, toros tipi, ileri korumalı ve korumasız istasyonlar, TMİ sistemi, TSİ sistemi,DRS ve klavuz sistemi, ATS (otomatik fren sistemi), trenlerin istasyona kabulü ve istasyonlardan sevki, çok yollu hatlarda trenlerin trafiği, seyir kısıtlama modeli (5588 Model), tren Seyir cetveli ve trengraf, demiryolunda son dönemde yaygınlaşan YHT ve banliyö işletim sistemleri ( ERTMS, ETCS, CBTC ) verilmektedir.
Zorunlu Ders RSI2005 RAYLI SİSTEM YOL BİLGİSİ 3 0 4
Raylı sistemlerde genel yol bilgisi verilerek tahkimatlar, geçitler, köprüler, tüneller, hatlar ve gabarilerin öğretilmesi.
Staj Dersi RSI2007 ENDÜSTRİYELE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 4
Öğrenci, Staj Değerlendirme Formu’nu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde ilgili bölüme postalanır veya öğrenci tarafından elden teslim edilir. Staj kapsamında iş yerinde hali hazırda devam eden bir projeyi staj süresi boyunca bilfiil yerinde takip eder. Staj konusu, herhangi bir iş yerine gitmeden yazılı ve/veya görsel kaynaklardan öğrenilebilecek bir uygulama olamaz.
Seçmeli Ders RSI2009 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 0 3
Hizmet sözleşmesinin tesisi, sözleşmenin sona erme sonuçları, çalışma, dinlenme süreleri, tatiller, tazminatlar ve genel olarak çalışanların hukuki hakları, sosyal riskler ve bu riskler karşısında sigortalıya sağlanan yardım ve hizmetleri içermektedir.
Seçmeli Ders RSI2011 GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSİ 3 0 3
Temel kavramlar-birimler-notasyonlar Elektrik kaynakları, iletkenler ve yalıtkanlar Gerilim/akım ve direnç, güç ve enerji Seri ve parallel devreler, elektrik devreleri analiz yöntemleri Elektriksel ölçüm metodları Alternatif akım/gerilim Manyetik ve elektromanyetik Transformatörler ve motorlar Reaktans ve empedans RLC devreleri ve filtreler Diyot ve transistor, yarı iletken cihazlar Üç fazlı sistemler Haberleşme sistemleri Alternatif enerji sistemleri
Seçmeli Ders RSI2013 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 2 3
Programlamaya Giriş, Temel kavramlar, programlamanın tarihçesi, bilgisayar kullanarak problem çözme teknikleri, Tipik C++ program geliştirme ortamları ve derleyiciler, Bilgisayar programı geliştirmek için betimleme, tasarım, uyarlama, test ve hata bulma, bakım ve dokümantasyon, Algoritmalar, yazılım mühendisliği, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve veri soyutlama. Farklı uygulamalar için yazılım geliştirme
Seçmeli Ders RSI2015 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 3
Halkla ilişkilerde imaj ve strateji geliştirmek, kurumsal imajı, algılamayı olumlu ve sürekli tutmak
Seçmeli Ders RSI2017 BÜRO YÖNETİMİ 3 0 3
Büro yönetiminin gelişimi ve temel kavramlar, zaman yönetimi, zaman ve hareket etüdü, bürolarda ergonomik tasarım, bürolarda iş yönetimi, iş basitleştirme teknikleri, kriz yönetimi, stres yönetimi
Seçmeli Ders RSI2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği'nin tarihi gelişimi, iş güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, Ulusal ve Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuruluşlar, İş kazaları ve meslek hastalıkları, Fiziksel Risk etmenleri, Kimyasal Risk etmenleri, Biyolojik Risk Etmenleri.
Seçmeli Ders RSI2021 RAYLI SİSTEMLERDE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 3 0 3
Tehlikeli maddelerin tanıtılması, sınıflandırmalarının yapılması ve raylı sistemlerde taşınabilecek - taşınamayacak tehlikeli maddelerin RID (Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği) kapsamında öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2023 PAZARLAMA 2 1 3
Pazarlama Yönetimi Kavramlar Teknik ve Stratejiler, Yeni Ekonomide Pazarlamanın Değişen Rolü,Stratejik Pazarlama Planlaması Süreci, Rekabet Stratejileri, Büyüme Stratejileri, Pazarlama Karması Yönetimi Analizi.
Seçmeli Ders RSI2025 YÜKSEK HIZLI TRENLER 3 0 3
Yüksek hızlı trenlerin özellikleri, çalışma prensipleri, ihataların yapısı, yüksek hızlı tren hatlarının özellikleri ile bu alandaki küresel gelişmelerin öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2027 KLAVYE KULLANIM TEKNİKLERİ (F KLAVYE) 2 2 3
Verilen metinleri öğretilen tekniğe uygun ve süreye bağlı olarak yazabilme.
Seçmeli Ders RSI2029 FİNANSAL YÖNETİM 3 0 3
Finansal yönetim ve fonksiyonları, başa baş analizi ve kaldıraçlar, faiz kavramı ve anüite, finansal planlama, sermaye bütçelemesi, risk ve getiri kavramı, sermaye maliyetin hesaplanması, optimal sermaye yapısı kararları, işletmenin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesi, işletme sermayesi yönetimi, kısa vadeli finansman araçları.
Seçmeli Ders RSI2031 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 3
Örgütlerin temel amaçlarına uygun şekilde oluşturulan işe alma, eğitim verme, geliştirme, yetkilendirme, motivasyon, değerlendirme, ücretlendirme ve cezalandırma faaliyetlerinin öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2033 MESLEKİ YABANCI DİL 3 0 3
Günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelere ve basit cümle yapılarına ek olarak raylı sistemlerde ihtiyaç duyulabilecek bazı teknik kavramların temel düzeyde iletişim kurabilecek şekilde öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2035 ÇEVRE VE ENERJİ 3 0 3
Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikalarıdır.
Seçmeli Ders RSI2037 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3
Girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilik düzeyleri, girişimcilik aşamaları, serbest piyasa ekonomisi içinde girişimcinin rolü gibi konular hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir
Seçmeli Ders RSI2039 YAŞAM BOYU SPOR 0 2 2
Seçmeli Ders RSI2041 HALK OYUNLARI 0 2 2
Halk Oyunlarının tarihçesi, çeşitli yörelerin Halk Oyunlarından örnekler, halk oyunlarının yaygınlaştırılması.
Seçmeli Ders RSI2043 YABAN HAYATI 1 1 2
Seçmeli Ders RSI2045 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 1 2
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik proje hazırlama, panel konferans kongre sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma. Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulamasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması
Seçmeli Ders RSI2047 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 1 1 2
Jeolojik, klimatik, biyolojik, sosyal ve teknolojik afetler hakkında bilgi verilerek doğal afet farkındalığı ve yönetiminin öğretilmesi.
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders RSI2002 RAYLI SİSTEMLERDE YÜK TAŞIMACILIĞI 3 0 4
Yük taşımacılığında kullanılan tren ve vagon tiplerinin, eşya tarifesinin, gönderi ücreti hesaplamanın, uluslar arası taşıma belgesi (CIM) düzenlemenin, livrelerin ve hat kesimlerine göre yük treni planlamasının (repartisyon) öğretilmesi.
Zorunlu Ders RSI2004 RAYLI SİSTEMLERDE YOLCU TAŞIMACILIĞI 3 0 4
Banliyö, anahat ve uluslar arası trenlerde yolcu taşımacılığı ile ilgili seyahat ve bagaj taşıma belgelerini düzenleme ve bunları kontrol etme, yolcu taşımacılığında tarafların hak ve sorumluluklarını ve yolcu taşımacılığında sunulan hizmetler ve taşıma düzensizliklerini giderme faaliyetlerinin öğretilmesi.
Zorunlu Ders RSI2006 KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ 3 0 4
Kent içi raylı toplu taşıma türleri (tramvay, hafif raylı, metro, maglevli, monoray ve füniküler) ile söz konusu taşıma türlerindeki istaston, kapasite, kalite ve performans ölçütlerinin öğretilmesi.
Staj Dersi RSI2008 ENDÜSTRİYELE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 4
Öğrenci, Staj Değerlendirme Formu’nu staj yaptığı birimin yetkilisine verir. Bu form, staj bitiminde yetkili kişi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra ağzı kapalı ve üzerinde firma kaşesi/mühürü olan bir zarf içinde ilgili bölüme postalanır veya öğrenci tarafından elden teslim edilir. Staj kapsamında iş yerinde hali hazırda devam eden bir projeyi staj süresi boyunca bilfiil yerinde takip eder. Staj konusu, herhangi bir iş yerine gitmeden yazılı ve/veya görsel kaynaklardan öğrenilebilecek bir uygulama olamaz.
Seçmeli Ders RSI2010 İSTATİSTİK 2 0 3
İstatistikte kullanılan temel kavramlar, populasyon, parametre, örnek, örnekleme, istatistik, verilerin sınıflandırılması, merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri, frekans tabloları, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, olasılık, regresyon ve korelasyon katsayıları
Seçmeli Ders RSI2012 PROJE YÖNETİMİ 2 1 3
Proje tanımı, sınıflandırılması, proje organizasyonu, proje yapı planları, programlama teknikleri, zaman-kaynak-maliyet planlaması, proje risk analizi, proje dokümantasyonu, bilgisayar destekli proje planlaması (MS Project).
Seçmeli Ders RSI2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (AUTOCAD) 2 2 3
Temel teknik resme giriş. Kesit alma. Ölçülendirme ve toleranslandırmanın esasları. Bilgisayar destekli teknik resme giriş. Tek görünüşlü çizimler. Geometrik çizimler. Görünüş çıkarma. Ölçülendirme teknikleri. Kesit görünüşler. Makine elemanlarının çizimleri. Montaj parçalarının çizimleri.
Seçmeli Ders RSI2016 İLK YARDIM 1 1 3
İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, boğulmalar, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım, pansuman ve yaralı taşıma teknikleri.
Seçmeli Ders RSI2018 BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ 2 1 3
Ticari hayatta kullanılan araç, sistem ve yönetim biçimlerindeki teknolojik gelişmeler, bunların uygulanma biçimleri, uygulamaların işletmeciliğe ve işletme fonksiyonlarına etkileri, uygulamalarda bilgi sistemi seçimi, seçim kriterleri, MRP, ERP, DRP, müşteri ilişkileri yönetimi, taşımacılık/depolama/dağıtımdaki destek sistemleri, izleme teknolojileri, RFID, EDI, E-Ticaret.
Seçmeli Ders RSI2020 YENİ NESİL RAYLI SİSTEMLER 3 0 3
Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında nesnelerin interneti ile birbirine bağlı raylı sistem bileşenleri, yüksek hızlı trenlerin geleceği, hızyuvar (hyperloop) ve maglev (manyetik levitasyonlu) trenlerin öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2022 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3 0 3
Müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili temel kavramlar, müşteri kavramının incelenmesi,imüşteri analizinde kullanılan temel teknik analiz yöntemleri ile müşteri ilişkilerinin işletme amaçları doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla gerekli strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik temel bilgiler.
Seçmeli Ders RSI2024 RAYLI SİSTEMLERDE MALİYET ANALİZİ 2 1 3
Maliyet muhasebesine ait kavramları,, ilk madde ve malzeme giderleri, işçilik giderleri, genel üretim giderleri, maliyet giderlerinin dağıtımını hesaplayıp muhasebe kayıtlarının yapılması.
Seçmeli Ders RSI2026 RAYLI SİSTEMLERDE EMNİYET YÖNETİMİ 3 0 3
Emniyet, güvenlik, tehlike, risk kavramları ve risk yönetiminin kurumsal emniyet politikaları kapsamında öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2028 RAYLI SİSTEMLERDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK 3 0 3
Uluslar arası taşımacılıkla ilgili temel kavramlar, tedarik zinciri yönetimi, uluslar arası taşıma modları ve sözleşmeleri, depo yönetimi ve elleçleme yöntemlerinin öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2030 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ 3 0 3
Finansal Tabloların; Tanımı, Önemi, Düzenlenme Amaçları, Sınıflandırılması, Sahip Olması Gereken Özellikler, Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Analiz Açısından İncelenmesi,Finansal Analizin Tanımı ve Önemi, Finansal Analiz Çeşitleri, Finansal Analiz Yöntemleri, Ek Mali Tablolar, Enflasyon Ortamında Mali Analiz, Örnek Uygulamalar
Seçmeli Ders RSI2032 MESLEK ETİĞİ 3 0 3
Etik ve ahlak kavramlarını, iş hayatında etik olan ve olmayan davranışları, mesleki yozlaşmayı ve sonuçlarını öğretmek
Seçmeli Ders RSI2034 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3 0 3
Davranış bilimlerinin gelişimi, tanımı, uygulama alanı ve işletmelerdeki önemi, davranış bilimlerini oluşturan bilimler, davranış bilimlerinin temel kavramları, kültür ve kültürel değişme, sosyal etki ve uyma davranışı, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler; sistemin kurulmasında sosyal kurumlar, öğrenme, algılama, sosyal gruplar, duygusal zeka, kişilik ve benlik, tutumlar ve ön yargı, bireylerarası iletişim, uyum sorunları ve savunma mekanizmaları, davranış bozuklukları, motivasyon, stresle başa çıkma ve davranış bilimlerinde liderlik konuları.
Seçmeli Ders RSI2036 RAYLI SİSTEMLERDE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3 0 3
İşletme yönetiminde lojistiğin yeri, Taşımacılık, depolama, tedarik zincirinin temel kavramları, planlama ve kontrol.
Seçmeli Ders RSI2038 İŞ PSİKOLOJİSİ 3 0 3
İş aktivitesi ve işe özgü çevresel etmenlerin çalışanlar üzerindeki fiziksel, kimyasal ve psikolojik etkilerinin öğretilmesi.
Seçmeli Ders RSI2040 FOTOĞRAFÇILIK 0 2 2
Fotoğraf sanatının genel tekniklerinin kavratılıp, günümüzdeki teknik gelişmeler ışığında incelenip tanınması ve fotoğraf çekimi ve uygulamalarının yapılması.
Seçmeli Ders RSI2042 MÜZİK 0 2 2
Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri; nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması; Türkiye’de ve dünyada müzik tür ve biçimleri; geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme.
Seçmeli Ders RSI2044 DRAMA 0 2 2
Yaratıcılık, drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb. temel kavramlar.
Seçmeli Ders RSI2046 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 1 1 2
Temel kavramlar, bağımlılık kavramı, bağımlılıkla mücadele yöntemi, teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri, bağımlılık; internet, oyun, akıllı telefon ve sosyal ağ bağımlılığı, sanal zorbalık nedir, türleri, yaygınlığı, araştırmalar, öğrencilere ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık ve baş etme stratejilerinden oluşmaktadır.
Seçmeli Ders USD2062 HALKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Seçmeli Ders USD2064 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4