Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları 

Bölümün Program Çıktıları

PÇ1
Bilgisayar ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.
PÇ2
Bilgisayar ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözüm(ler) üretmek için kullanır.
PÇ3 Eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır. 
PÇ4 Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. 
PÇ5 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir. 
PÇ6
Bireysel ve disiplinler arası gruplarda etkin olarak çalışır. 
PÇ7 Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir ve eğitim teknolojileri ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve çözüm üretmeye çalışır. 
PÇ8 Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 
PÇ9 Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerine sahiptir. 
PÇ10 Yaşam boyu öğrenmeyi benimser,yeniliğe açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. 
PÇ11 Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. 
PÇ12 Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi alanı ilgili yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Global Scale, Level B1).
PÇ13 Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar(European Computer Driving Licence, Advanced Level).
PÇ14
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır.
PÇ15 Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da özel sektörde çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olma durumunda verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetir.