Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler

 1. İngiliz Dili Eğitimi alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanır.
 2. İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili alan yazınını izlemede kararlılık gösterir.
 3. İngilizce dil becerilerini etkili bir şekilde kullanır.
 4. Yabancı dil öğretiminin özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem, teknik ve etkinlikleri uygular
 5. Yabancı dil öğretimine ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
 6. Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 7. Yabancı Dil öğrenim ve öğretim sürecine yönelik eklektik bir yaklaşım geliştirir.
 8. İngiliz Dili Eğitimi alanında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm üretir.
 9. İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili düşünceleri ve karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 10. Yabancı dil eğitimi-öğretimi ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11. İngiliz Dili Eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
 12. İkinci bir yabancı dili en az A2 düzeyinde kullanır.
 13. Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanımlar.
 14.  Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak düzeyde genel kültüre, alanı ile ilgili gelişmeleri takip edecek düzeyde araştırma kültürüne ve yabancı dil bilgisine sahip olur.

 

Genel Yetkinlikler

 1. Öğrenme ve öğretme süreci kapsamında, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bilir, kullanır ve öğretim amaçlarından faydalanarak öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek için uygun öğrenme ortamı hazırlar.
 2. Eğitim-öğretim ortamındaki öğrencilerin, öğrenmelerini izleme, değerlendirme yapma ve kayıt tutabilme yeterliliklerini kazanır.
 3. Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 4. Kendi öğrenmesini yönlendirir.
 5. Uluslararası kültürleri tanır.
 6. Farklı kültürlerdeki sosyal yaşama uyum sağlar.
 7. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
 8. Mesleki bilgi ve beceriler ile ilgili etkinliklere katılır.
 9. Teknoloji ve iletişim konusunda yeterli ve donanımlıdır.
 10. Mesleğine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
 11. İngilizce öğretimine ilişikin temel bilgilere sahiptir.
 12. Alanlararası ve takım çalışması bilgisine sahiptir.
Son Güncelleme Tarihi:19.08.2021