Program Çıktıları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngilizce Dili Eğitimi Anabilim Dalı Program Çıktıları

BİLGİ  ve BECERİLER

PÇ1. İngilizceyi ve ana dili Türkçeyi iletişimsel bağlamda bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde doğru ve etkili bir biçimde kullanabilir.

PÇ2. İngilizce programı doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçlerini öğrencilerin yaş gruplarını, dilsel ve bilişsel düzeylerini, öğrenme stil ve stratejilerini, ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak planlayabilir. Aynı zamanda özel eğitim gereksinimi olan öğrencileri de programlama esnasında dikkate alır.

PÇ3. İngilizce öğretiminde hem süreci hem de süreç sonundaki durumu dikkate alarak dört temel dil becerisine yönelik ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini hazırlayabilir, planlayabilir ve uygulayabilir. Elde edilen sonuçlar ile İngilizce öğrenme programını, öğretme-öğrenme ortamlarını, ölçme araçlarını değerlendirebilir ve gerektiğinde çeşitli önlemler alabilir.

PÇ4. Öğrencilerin beş temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma, sözcük ve dil bilgisi) günlük yaşamda kullanmalarını geliştirmek için onların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli didaktik ve özgün materyallerden yararlanır, ilgili etkinlik, görev ve ödevleri düzenleyebilir ve öğrenmedeki rollerini değerlendirebilir.

PÇ5. Çağdaş dil öğretim yöntemlerini, eğitim kuram ve yaklaşımlarını bilir, bu kuram ve yaklaşımları bireyin, toplumun ve eğitim sisteminin gelişimini desteklerken kullanır.

PÇ7. Öğrenme ortamını çeşitli materyal ve kaynaklar ile zenginleştirir, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak onların yaşlarına, dilsel ve bilişsel gelişim düzeylerine ve öğrenme stil ve stratejilerine uygun yazılı, görsel ve işitsel materyalleri düzenleyebilir ve özgün materyaller geliştirebilir.

PÇ9. Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri, öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak öğrencilerin yaşlarına, dilsel ve bilişsel gelişim düzeylerine ve öğrenme stil ve stratejilerine uygun olarak kullanabilir.

PÇ10. Eğitim bilimleri, edebiyat ve dilbilim alanlarındaki bilgilerine dayanarak, disiplinler arası bağlantılar kurabilir. Bu bağlantıları, araştırmacı ve eleştirel bir bakış açısı benimseyerek ve öğretme-öğrenme süreçlerinde öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak öğrencilerin yaşlarına, dilsel ve bilişsel gelişim düzeylerine ve öğrenme stil ve stratejilerine uygun olarak kullanabilir.

     KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER

PÇ6. Millî Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincinde olarak sahip olduğu demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerinin yanı sıra dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur ve alanı ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilerek hak ve sorumluluklarının bilincinde davranır.

PÇ8. Öğretme-öğrenme sürecini, öğrencilerin dilsel ve bilişsel gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanabilir. 

PÇ11. Alana yönelik bilimsel süreçleri takip eder, tartışmaları izler ve bu çerçevede bilimsel sorgulama ve yorumlama yapabilir. Bireysel olarak veya yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda dilin incelenmesi için gerekli araştırma yöntemlerini uygulayarak küçük ölçekli eğitim araştırmaları tasarlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak bildirebilir. 

PÇ12. Alanıyla ilgili yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara (konferans, seminer, çalıştay, panel vb.) katılır ve yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını takip ederek yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatına dâhil edebilir hem de öğrencilere kazandırabilir. 

PÇ13. Okulu kültür ve öğrenme merkezi hâline getirme hedefiyle çevrenin sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında etkinlikler düzenleyebilir. Gerektiğinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri sağlayabilir. 

PÇ14. Türkçe ve İngilizce dillerinin yapısına hakimdir; karşılaştırma ve çeviri yapabilir. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası kültürleri tanır, İngilizce dışında bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde iletişim kurabilir. 


Son Güncelleme Tarihi:19.08.2021