Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR1001 OSMANLICA I 3 0 6
Osmanlıca Alfabesi, Rakamlar, Basit hece ve kelime okumaları, basit matbu metinlerin okutulması.
Zorunlu Ders TAR1003 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ I 3 0 6
Tarih, kültür ve medeniyet kavramları hakkında bilgi verildikten sonra tarihe yardımcı ilimlerle birlikte tarih öncesi çağlar Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı konularına temas edilecektir.Yine bu bağlamda Mezopotamya uygarlığı, Doğu Akdeniz ve Anadolu Uygarlıkları hakkında bilgi verilecektir.
Zorunlu Ders TAR1005 GENEL TÜRK TARİHİ I 3 0 6
Türklere ait ilk bilgiler, Türk adı, menşei, gelişimi, Türklerin Anayurdu, İskitler, Hunlar, I. Göktürk Devletine kadar kurulan Türk devletlerinin siyasi, ekonomik ve kültürel tarihleri
Zorunlu Ders TAR1009 İSLAM TARİHİ I 3 0 5
İslam Tarihçiliği, İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası,Cahiliye Dönemi, İslamın Doğuşu, Hz. Muhammet Dönemi, hayatı,Hicret, Hz. Muhammedin katıldığı gazveler, Dört Halife Dönemi
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR1002 OSMANLICA II 4 0 5
Osmanlıca Gramerine Giriş, Osmanlıcada kullanılan Arapça ve Farsça terkip, tamlama ve kalıplar, Osmanlıcada kullanılan kalıpların ve özel bazı kelimelerin öğretilmesi, matbu metinlerin okutulması
Zorunlu Ders TAR1004 İLKÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETİ II 3 0 4
Anadolu Uygarlıkları, Asur,Hitit, Urartu, Frig ve Lidya ile İran, Yunanistan, İtalya, Uzak Doğu Uygarlıklarından Hindistan, Çin, Japonya ve Avrasya Bozkırları, Amerika ve Okyanusya Uygarlıklarından bahsedilecektir.
Zorunlu Ders TAR1006 GENEL TÜRK TARİHİ II 3 0 4
II.Göktürkler, Uygurlar, Türkişler, Kırgızlar, Avarlar, Hazar Hakanlığı, Peçenekler, Kumanlar ve Bulgarların siyasi,sosyal ve ekonomik tarihleri
Zorunlu Ders TAR1008 BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ 3 0 5
Selçuklu Ailesi ve Türkmenler, Büyük Selçuklu Devletinin Kuruluşu, Selçuklu hakimiyetinin İslam ülkelerinde yayılışı, hanedan üyeleri arasındaki meseleler, Anadoluya ilk Türk akınları ve Malazgirt Savaşı
Zorunlu Ders TAR1010 İSLAM TARİHİ II 3 0 5
Emevi ve Abbasi Devletleri, kuruluşları siyasi, askeri, kültürel, sosyal ve ekonomik özellikleri, İslamiyete ve Dünya tarihine olan katkıları
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR2001 OSMANLICA III 3 0 5
Osmanlı Devletinin son dönemlerindeki basılı metinlerin okunması
Zorunlu Ders TAR2003 KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ I 3 0 5
13. yüzyılın son çeyreğinde ve 14. yüzyıl başlarında Anadolunun siyasi, sosyal, ekonomik durumu, Osmanlı hanedanının menşei, beyliğin kuruluş süreci, Kuruluş dönemine ait tartışma ve nazariyeler, Rumeli ve Anadoluda Osmanlı fetihleri ve ilk yerleşim merkezleri,Ankara Savaşı ile başlayan sarsıntılı dönem, bu dönem sonrası toplanma süreci,Fatih Sultan Mehmed ve İstanbulun Türkler tarafından fethi ile büyük bir devletin kurulması mevzuları ders içeriğinin ana başlıklarını oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders TAR2005 TARİH METODOLOJİSİ I 3 0 5
Tarih nedir, tarihin faydaları,çeşitli tarih görüşleri, tarihe yardımcı bilim dalları, bir araştırmaya başlangıç aşaması, araştırma için ön plan hazırlanması, bölümlerin oluşturulması,arşivler ve diğer kaynakların tespiti ve bunlardan yararlanma yolları
Zorunlu Ders TAR2007 ROMA VE BİZANS TARİHİ 3 0 5
Roma İmparatorluğunun kuruluşu, yükselmesi,Roma İmparatorluğunun Dünya tarihindeki yeri ve Avrupa Hunları ile olan ilişkiler, Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması, Bizans Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar gelişmeler,Bizans ile Türk Devletleri arasındaki ilişkiler, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar ile münasebetler, Bizans kültür ve medeniyeti
Zorunlu Ders TAR2009 TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ I 3 0 5
Selçuklulardan bahseden çağdaş Arap, Fars, Gürcü, Süryani, Ermeni ve Bizans kaynaklarının tanıtılması, Kutalmışoğullarının Anadoluya gelişi, Türkiye Selçuklu Devletinin kuruluşu, devletin kuruluş sürecinde Bizans ile ilişkiler, kuruluş döneminde Türkiye Selçuklu Devletinin doğu ve güneydoğu politikası, I. Kılıç Arslan devri, Haçlı Seferleri, II. Kılıç Arslan ve Anadoluda birliğin sağlanması
Zorunlu Ders TAR2011 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ 3 0 5
Anadolunun Türkler tarafından fethi ve ardından gerçekleşen siyasi ve sosyal oluşumlar, Anadoluda kurulan Danişmentoğulları, Saltukoğulları, Mengücekoğulları, Artukoğulları, Çaka Beyliği, Ahlatşahlar,Dilmaçoğulları ve İnaloğulları Beyliklerinin siyasi tarihleri ile kültür ve medeniyetleri, ayrıca Türkiye Selçuklu Devletinin dağılmaya başlamasıyla Anadoluda kurulan Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları,Hamitoğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları beyliklerinin siyasi tarihleri, kültür ve medeniyetleri
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR2002 OSMANLICA IV 3 0 5
Öğrencilere elyazması belgelerinde kullanılan rika türünün değişik şekilleri gösterilmekte ve bunlar öğrencilerle beraber okunmaktadır. Ayrıca Osmanlıcada kullanılan çeşitli Arapça ve Farsça kurallar uygulamalı olarak öğretilmektedir.
Zorunlu Ders TAR2004 KURULUŞ DÖNEMİ OSMANLI TARİHİ II 3 0 5
13. yüzyılın son çeyreğinde ve 14. yüzyıl başlarında Anadolunun siyasi, sosyal, ekonomik durumu, Osmanlı hanedanının menşei, beyliğin kuruluş süreci, Kuruluş dönemine ait tartışma ve nazariyeler, Rumeli ve Anadoluda Osmanlı fetihleri ve ilk yerleşim merkezleri,Ankara Savaşı ile başlayan sarsıntılı dönem, bu dönem sonrası toplanma süreci,Fatih Sultan Mehmed ve İstanbulun Türkler tarafından fethi ile büyük bir devletin kurulması mevzuları ders içeriğinin ana başlıklarını oluşturmaktadır.
Zorunlu Ders TAR2006 TARİH METODOLOJİSİ II 3 0 5
Tarih araştırmasının usul ve yöntemleri, not koyma, zarflama, dosyalama, çalışma planı, eserin kaleme alınışı, esere son şeklinin verilmesi, bibliyografyanın hazırlanması,örnek çalışmalar
Zorunlu Ders TAR2008 AVRUPA TARİHİ 3 0 5
Kavimler göçünden sonra Avrupada yaşanan sosyal ve siyasal değişmeler, Ortaçağ Avrupası, Rönesans, Reform hareketleri,Coğrafi keşifler, sanayii inkılabı, ideolojilerin doğuşu ve bunların Dünya tarihine etkileri
Zorunlu Ders TAR2010 TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ II 3 0 5
Alaeddin Keykubad Devri, merkezi yönetime karşı isyanlar, Babai İsyanı,Anadolunun Moğollar tarafından işgali, Muineddin Pervane ve ümera tahakkümü,Beylikleri ortaya çıkışı, Karamanoğulları ve Moğollara karşı mücadele, Türkiye Selçuklu Devletinin yıkılışı
Zorunlu Ders TAR2012 OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE TARİH YAZARLARI 3 0 5
Osmanlılarda tarih anlayışı, ilk dönem Osmanlı tarihçilerinden başlayarak yüzyıllara göre başlıca Osmanlı tarihçilerinin kısa özgeçmişleri ve eserlerinin kısa içerikleriyle birlikte tanıtılması
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR3001 YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ I 3 0 5
Fatih Sultan Mehmedin tahta çıkışından itibaren Kanuni Sultan Süleymanın iktidarının sonlarına kadar geçen ve kaynaklarda Yükselme Dönemi olarak adlandırılan zaman diliminin başlıca siyası, ekonomik ve sosyal olayları,Osmanlıların doğuda ve batıda yürüttüğü siyasetin ayrıntılarının karşılıklı ilişkiler bağlamında ele alınması, Osmanlıların bir dünya gücü olmasının altında yatan maddi ve manevi unsurlar.
Zorunlu Ders TAR3003 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ I 3 0 5
Kuruluş döneminden itibaren zaman içerisinde zuhur edip gelişen Osmanlı Medeniyeti ve bu medeniyete ait müesseseleri, saray teşkilatı ve görevliler, taşra teşkilatı ve görevlileri, ordu, donanma, ilmiyye teşkilatı, Osmanlı hukuk teşkilatı
Zorunlu Ders TAR3005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 3 0 5
İslamiyetten önceki Türklerde egitim, ilk Müslüman Türk devletlerinde egitim, Osmanlılarda egitim, Tanzimat sonrasında egitim,ögretim, Atatürk dönemi egitim ve kültür politikaları, İnönü dönemimde egitim ve kültür politikaları, Köy Enstitüleri, Demokrat Parti dönemi egitim ve kültür faaliyetleri
Seçmeli Ders TAR3007 SELÇUKLU KÜLTÜR TARİHİ 3 0 5
Selçuklulardan bahseden çağdaş Arap, Fars, Gürcü, Süryani, Ermeni ve Bizans kaynaklarının tanıtılması, kültür ve medeniyet kavramlarının tahlili, kültürün unsurları, Selçuklu kültür ve medeniyetine İslam ve Bizans kültürünün tesiri, Selçuklu devlet geleneği ve devlet geleneğinin şekillenmesi,sultan ve hakimiyet sembolleri, merkez teşkilatı, mali ve idari teşkilat, ilmi ve fikri hareketler, tasavvuf ve tarikatlar, Türkiye Selçuklularında toprak sistemi, ordu ve askeri teşkilat, ekonomik ve ticari faaliyetler
Seçmeli Ders TAR3009 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ I 3 0 5
Sömürgeciliğin ortaya çıkışı, sömürgeci devletler,sömürülen bölgeler, sömürgecilik karşıtı hareketler ve liderler
Seçmeli Ders TAR3011 TÜRK MOĞOL TARİHİ 3 0 5
Cengiz Han ile başlayan Türk Moğol devletinin yıkılışına kadar geçen sürede 1259 a kadar hükümdarlar ve siyasi faaliyetleri ile sosyo ekonomik gelişmeler
Seçmeli Ders TAR3013 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I 3 0 5
Osmanlı Devletinin dağılmasına neden olan süreç ve sonrasında ülkenin içine düştüğü durumdan kurtulmak amacıyla Mustafa Kemalin liderliğinde başlatılan mücadelenin aşamaları ile nihayetinde tam bağımsızlığın gerçekleşmesi şeklinde bir bütün olarak planlanan dersin ilk bölümünde XX. yüzyıl başlarında dünyanın durumundan Mondros Mütarekesine kadar geçen başlıca olaylar
Seçmeli Ders TAR3015 OSMANLICA V 3 0 5
Osmanlı arşivlerinde bulunan değişik türdeki Osmanlıca belgelerin okunup transkript edilmesi ve bunların içeriğinin anlaşılır kılınması
Seçmeli Ders TAR3017 MESLEKİ YABANCI DİL I 3 0 5
Türk tarihi ile ilgili çeşitli İngilizce kaynakların okunarak Türkçeye çevrisinin yapılması ve Türk tarihi açısından yorumlanması
Seçmeli Ders TAR3019 TÜRKİYE'NİN GÜNCEL SORUNLARI 3 0 5
Türkiyenin jeopolitik ve jeostratejik konumundan dolayı karşılaştığı iç ve dış sorunların neler olduğunun ayrıntıları,bu sorunların Türkiye açısından ortaya çıkaracağı ve çıkardığı neticelerin tarihsel yaklaşım içerisinde değerlendirilmesi
Seçmeli Ders TAR3021 19.YÜZYIL SİYASİ TARİHİ 3 0 5
19 yüzyıl Dünya siyasetinde ideolojik,toplumsal ve kültürel yönelimler,yaşanan değişim süreci ve krizler, devletler arası ilişkiler, ittifaklar sistemi, İtalya ve Almanya gibi yeni güçlerin ortaya çıkması, geleneksel imparatorluklarda yaşanan erozyon , Fransız Devrimi sonrası şekillenen Avrupa politikası, Viyana düzenlemesi, 1830 ve 1848 devrim süreçleri,sömürgeciliğin güç ilişkilerine etkisiyle ortaya çıkan bloklar, I Dünya Savaşını hazırlayan etkenler.
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR3002 YENİÇAĞ OSMANLI TARİHİ II 3 0 5
1579 yılında Sokollu Mehmed Paşanın ölümüyle birlikte iç ve dış etkenlere baglı olarak meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik olayların zaman ve mekan baglamında Osmanlı Devletinde yolaçtıgı sonuçların çok yönlü olarak 1789 tarihe kadar ele alınıp değerlendirilmesi, Avusturya ve İran ile mücadeleler, Celali İsyanları, 17. yüzyılın ilk yarısındaki taht değişiklikleri, yeniçeri isyanları, Lehistan ile ilişkiler, Köprülüler dönemi,Osmanlı Rus ilişkileri, 18.yüzyılda Osmanlı,Rus, Avusturya ve İran ile siyasi ilişkiler, Lale Devri, Islahat hareketleri, Fransız ihtilaline kadar Osmanlı Duraklama ve Gerileme Dönemi ve bu dönemlerin padişahları
Zorunlu Ders TAR3004 OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ II 3 0 5
Kuruluş döneminden itibaren zaman içerisinde zuhur edip gelişen Osmanlı Medeniyeti ve bu medeniyete ait müesseseleri, saray teşkilatı ve görevliler, taşra teşkilatı ve görevlileri, ordu, donanma, ilmiyye teşkilatı, Osmanlı hukuk teşkilatı
Zorunlu Ders TAR3006 OSMANLI SOSYO EKONOMİK TARİHİ 3 0 5
Osmanlı toplum yapısı, yöneten ve yönetilenler, yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu, Osmanlı iktisadi yapısı, vergiler ve gelir kaynakları, kıymetli madenler, para, iç ve dış ticaret, sanayi,ulaşım,haberleşme ve diğer konular
Seçmeli Ders TAR3008 TÜRK ŞEHİRCİLİK TARİHİ 3 0 5
Şehirlerin ortaya çıkışı, şekillenmesi ve tarihi gelişimleri
Seçmeli Ders TAR3010 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ II 3 0 5
Sömürgeciliğin Türkiye üzerindeki hesapları, yöntemleri, kullandığı malzemeler ve buna karşı Türkiyenin alması gereken tedbirler
Seçmeli Ders TAR3012 KARADENİZİN KUZEYİNDEKİ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 3 0 5
Altınordu Devleti ve bu devletin yıkılmasından sonra kurulan hanlıklar Kırım, Kasım, Gazan ve Astarhan
Seçmeli Ders TAR3014 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II 3 0 5
Paris Barış Konferansından Lozan Antlaşmasına kadar geçen olaylar ve detayları
Seçmeli Ders TAR3016 OSMANLICA VI 3 0 5
Osmanlı kroniklerinde değişik konulardaki Osmanlıca metinlerin okunup transkript edilmesi ve bunların içeriklerinin transkript edilmesi
Seçmeli Ders TAR3018 MESLEKİ YABANCI DİL II 3 0 5
Türk Tarihi ile ilgili çeşitli İngilizce kaynakların okunarak Türkçeye çevrisinin yapılması ve Türk tarihi açısından yorumlanması
Seçmeli Ders TAR3020 AZINLIKLAR SORUNU 3 0 5
Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar olan süreçte gayrımüslimlerin sosyal, ekonomik ve hukuki durumları,19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çıkardıkları isyanlar, sebepleri ve sonuçları
Seçmeli Ders TAR3022 TÜRK DEMOKRASI TARİHİ 3 0 5
Demokrasinin tanımı, Osmanlı reform hareketlerinin demokrasi tarihi açısından değerlendirilmesi, I ve II Meşrutiyet hareketleri ve anayasal gelişmeler,Milli Mücadele sonrası demokratikleşme süreci
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Lisans döneminde alınan teorik bilgileri kullanabilme ve uygulayabilme etkinliğini sağlamak üzere Tarih ile ilgili çeşitli konular üzerinde çalışma
Zorunlu Ders TAR4003 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ I 3 0 5
III. Selim, II. Mahmut ve Tanzimat dönemi tarihi olaylarının Türk, Avrupa ve Dünya tarihi içerisindeki önemi, 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile Batılı devletler arasındaki ilişkiler
Zorunlu Ders TAR4005 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 3 0 5
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan günümüze siyasi, kültürel, ekonomik ve egitim alanındaki gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirmek üzere planlanan dersin ilk aşamasında, saltanatın kaldırılmasından sosyal alanda yapılan inkılaplara değin bir dizi konu ders planında detaylandırıldığı şekliyle ele alınacaktır.
Seçmeli Ders TAR4007 20. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI TARİHİ 3 0 5
20. yüzyıl Türk Dünyasının oluşum sürecinde belirginleşen ve etkilerini hissettiren yayılmacı politikalar,Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve diğer Türk topluluklarının siyasi, ekonomik ve sosyal tarihleri
Seçmeli Ders TAR4009 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ I 3 0 5
Osmanlı iktisadi yapısına etki eden unsurlar, Tımar sistemi, vergi düzeni, para politikası, maliye teşkilatı, devlet hazinesi, hazinenin gelir kaynakları, başlıca gelir toplama yöntemleri, esnaf teşkilatı, çarşı ve pazar düzeni, Osmanlı sanayii, Osmanlıda ticaret ve tüccar taifesi
Seçmeli Ders TAR4011 19.YÜZYILDA OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI I 3 0 5
19. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yenileşme hareketleri çerçevesinde, taşra teşkilatındaki değişimler ortaya konacaktır.Taşradaki kurumların bu süreçte nasıl bir değişim geçirdiği ele alınacaktır.
Seçmeli Ders TAR4013 OSMANLIDA EĞİTİM VE BİLİM I 3 0 5
Osmanlı Devletinde medrese teşkilatı, tedrisat kanunu ve müfredat programı, akli ilimler, alimlerin ilmi seviyesi, medreselerde okutulan tıp, fizik, kimya, matematik ve astronomi bilimlerinin eğitimi
Seçmeli Ders TAR4015 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ I 3 0 5
I. ve II. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş Dönemi ve sonrasındaki gelişmeler, Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı, AET, Avrupa Birinci Dünya Savaşından günümüze kadar dünyada meydana gelen önemli olaylar, I. ve II. Dünya Savaşları, Soğuk Savaş dönemi ve sonrası gelişmeler Birleşmiş Milletler, NATO ve Varşova Paktı, AET, Avrupa Birliği, SSCB nin dağılması, Körfez Savaşı, 11 Eylül Terör Saldırısı ve yansımaları yeni bağımsız Türk devletlerinin kuruluşu ve gelişimi.
Seçmeli Ders TAR4017 NİĞDE VE YÖRESİ TARİHİ I 3 0 5
Şehirlerin ortaya çıkışı, Türk, İslam ve Bizans şehri, Türkiyede şehir tarihçiliği ve yaklaşımlar,Niğde şehri ile ilgili kaynaklar, Niğdenin kuruluşu, şehrin fiziki unsurları, Selçuklu taşra teşkilatı ve şehrin yönetimi, toplum ve sosyal tabakalar, şehrin nüfusu ve demografik yapısı, vakıf kurumu ve mimari eserler
Seçmeli Ders TAR4019 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 3 0 5
Milli Mücadelenin hazırlık döneminde kongreler, Türk dış politikasının ana ilkelerinin tespiti,Misakı Milli ve TBMM nin açılmasından sonra Lozana kadar izlenen dış politika, Mudanya ve Lozan antlaşmalarının Türk dış politikası açısından değerlendirilmesi, Lozandan 1939 a kadar Dünyadaki gelişmeler ışığında güdülen Türk dış politikası
Seçmeli Ders TAR4021 TÜRK İSLAM SANATI I 3 0 5
Türk ve Türk Sanatı kavramlarının açıklanması, bu genel çerçeve içinde İslamiyetten önceki Orta Asya Türk Sanatının ele alınması, bunu yaparken takip edilecek yöntem anlatılacak. Orta Asya ile ilgili kazı ve araştırmalar barbarlık, göçebelik kavramları, İskit, Hun siyasi oluşumları ve problemlerinin belirlenmesi konusu ele alınacak. Bu iki kültüre ait mimari buluntuların değerlendirilmesi, her iki kültür arasındaki ilişkiler ele alınarak Orta Asya Hayvan üslubu özelliklerinin belirlenecek ve bu konuda yapılan araştırmalara yönelik çalışmalar.
Seçmeli Ders TAR4023 İNGİLİZCE TARİH METİNLERİ I 3 0 5
Türk tarihi ile ilgili çeşitli İngilizce kaynakların okunarak Türkçeye çevirisinin yapılması ve Türk tarihi açısından yorumlanması
Seçmeli Ders TAR4025 İŞARET DİLİ 3 0 5
XX
Seçmeli Ders TAR4027 GİRİŞİMCİLİK 4 0 5
X
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TAR4004 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ II 3 0 5
Kırım Muharebesi, Islahat Fermanı, iç isyanlar ve Avrupa Devletlerinin müdahalesi, II Abdulhamid dönemi siyasi, askeri ve sosyal olaylar, İttihat ve Terakki Dönemi olayları
Zorunlu Ders TAR4006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II 3 0 5
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan günümüze siyasi, kültürel, ekonomik ve eğitim alanındaki gelişmelerin bir bütün olarak değerlendirilmesi,dersin ikinci aşamasında, Cumhuriyetin Temel İlkeleri, Cumhuriyet Dönemi Türk Dış ve İç Politikası gibi bir dizi konu, ders planında detaylandırıldığı şekliyle ele alınacaktır.
Seçmeli Ders TAR4008 OSMANLI FİKİR HAREKETLERİ 3 0 5
Bir cihan devleti olarak Osmanlı Devletinin ortaya çıkışında etkili olan fikri alt yapı, gerileme ve çöküş döneminde devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için düşünülen hal çareleri ve ortaya atılan fikirler
Seçmeli Ders TAR4010 OSMANLI İKTİSAT TARİHİ II 3 0 5
Sanayi inkılabı ile birlikte Avrupada başlayan ekonomik büyüme ve ardından sürdürülen sömürgecilik politikalarının Osmanlı Devletine yönelik yansımaları ve değişen Dünya konjonktürü karşısında Osmanlı ekonomisinin çok yönlü durumu
Seçmeli Ders TAR4012 19.YÜZYILDA OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI II 3 0 5
Taşra teşkilatının 19. Yüzyıldaki değişimlerini ortaya koyarak,bu anlamda merkez ve taşra ilişkilerinin değerlendirmesi yapılacak, yenileşme hareketlerinin etkileri taşra bazında ele alınacaktır.
Seçmeli Ders TAR4014 OSMANLIDA EĞİTİM VE BİLİM II 3 0 5
Osmanlı medreselerinde mineroloji, ziraat, coğrafya eğitimi,düşünürler ve akımlar, II. Abdülhamid dönemi eğitim sistemi
Seçmeli Ders TAR4016 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ II 3 0 5
II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Doğu Batı Bloklaşması, Soğuk Savaş Dönemi, Orta Doğu, Asya, Türk Dış Politikası, Körfez krizi, 1990 sonrası dünya tarihi.
Seçmeli Ders TAR4018 NİĞDE VE YÖRESİ TARİHİ II 3 0 5
Niğde şehrinin Osmanlı Dönemindeki tarihsel özelliklerinin bütün yönleriyle tanıtılması
Seçmeli Ders TAR4020 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 3 0 5
II. Dünya Savaşı öncesi ve savaş döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin takip ettiği dış politika, savaş sonu Dünyadaki gelişmeler ışığında Türkiyenin politikaları, Soğuk Savaş Dönemi, NATO ile ilişkilerimiz, Kıbrıs Meselesi
Seçmeli Ders TAR4022 TÜRK İSLAM SANATI II 3 0 5
İslamda tasvir meselesini ortaya koyup, İslamın sanata ve tarihi eserlere bakışıyla ilgili olarak bilgi verilecek. İslamın ilk döneminden itibaren, Emevi, Abbasi, Tolunogulları, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimarisinden önemli mimari eserlerini örneklerle anlatarak Türk İslam sanatları ve mimarisinin gelişim süreci ve mahiyeti hakkında bilgi edinmeleri saglanacaktır. Başlıca Anadolu Selçuklu mimari eserlerinden Diyarbakır, Mardin, Mardin Kızıltepe ve Silvan Ulu camileri. Divrigi Ulu Cami ve Darüşşifası, Konya Ulu Camii, Konya Karatay ve Sırçalı Medreseleri ele alınacaktır. Anadoluda Beylikler Dönemi mimarisinde görülen yenilikler, Selçuk İsa Bey ve Manisa Ulu Camileri örneğinde anlatılarak Osmanlı mimarisine giriş yapılacak ve Bursa Orhan Bey, Yeşil ve Ulu Camileri, Edirne Eski ve Üç Şerefeli Camileri ile İstanbul Eski Fatih, Üsküdar Mihrimah Sultan, İstanbul Süleymaniye ve Edirne Selimiye Camileri anlatılarak tanıtılması.
Seçmeli Ders TAR4024 İNGİLİZCE TARİH METİNLERİ II 3 0 5
Türk tarihi ile ilgili çeşitli İngilizce kaynakların okunarak Türkçeye çevirisinin yapılması ve Türk tarihi açısından yorumlanması