Genel Bilgi
Genel Bilgi

1992 yılında Niğde Üniversitesi' nin kuruluşu (şimdiki ismiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) ile birlikte Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Tarih Bölümü'nde, başlangıçtan günümüze kadar uzanan tarihi süreç çerçevesinde Türk Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti konusu ile diğer milletler ve kültürlerle olan ilişkiler bağlamında çeşitli araştırmalar yapılmakta ve eğitim verilmektedir. Ayrıca bölümümüz; sorgulayan, katılımcı, dinamik, millî değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bahsedilen alanlarda fertlerin gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin birliği ve bütünlüğü ve bölgenin sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev kabul etmiştir.

Bölümümüz; sadece Türk tarihi, kültürü ve medeniyeti alanında değil diğer milletler ve kültürlerle olan ilişkileri ve eş zamanlı bir yaklaşımla Türk tarihinin Dünya tarihi içindeki konumu göz önünde bulundurularak sorgulayıcı, irdeleyici, edisyon kritiği yapılmış materyallerden hareketle sosyal bilimlere özgün katkılar sağlamayı ve bu bilimsel yaklaşımı öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir.

Tarih Bölümü'nün Lisans Programı "Bologna Sürecine" dahil ve her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz  6 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programda lisans öğrencilerine birinci sınıfta İlkçağ Tarihi'nden başlayarak Genel Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Büyük Selçuklu Tarihi dersleri ve Osmanlıca ağırlıklı olarak verilmekte ve programa alışmaları sağlanmaktadır. İkinci sınıfta Tarih Metodolojisi'nin yanı sıra Türkiye Selçukluları, Anadolu Beylikleri, Kuruluş Dönemi Osmanlı Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi, Avrupa Tarihi, Osmanlıca ile Osmanlı Tarihçileri ve Eserleri gibi mesleki dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise öğrenciler Osmanlı Tarihi ağırlıklı olmak üzere Osmanlı Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi konuları esas olmak üzere siyasi, kültürel, iktisadi, sosyal konular ile birlikte Osmanlı teşkilat yapısı ve yerel tarih konuları ile ilgili seçmeli dersleri de alarak mesleklerine daha da yoğunlaşmakta ve 8. yarıyılın sonunda hazırlayacakları Lisans Tezlerini tamamlayarak "Tarih Lisans Diploması" ile mezun olmaktadırlar.

Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlamaları ( toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden an az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gereklidir.

İsteyen başarılı öğrenciler, ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümü gibi diğer disiplinlerden ikinci bir Anadal veya Yandal eğitimini de tamamlayabilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre gerekli koşulları sağlamaları durumunda lisansüstü eğitim ve öğrenimlerine devam edebilirler.

Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Türkiye Cumhuriyet Tarihi olmak üzere 4 Anabilim Dalından oluşan Tarih Bölümü'ne 2008 yılından itibaren ikinci öğretim (gece) öğrencileri de alınmaya başlanmıştır. Her yıl birinci ve ikinci öğretim programları için yaklaşık toplam 130 öğrenci alınmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri ve öğretim elemanları Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar sayesinde lisansüstü eğitimlerini ERASMUS Programı kapsamında yurt dışında sürdürebilme imkanına sahiptirler. Ayrıca FARABİ ve MEVLANA projeleri kapsamında ülkemizdeki çeşitli üniversitelerle sağlanan iş birliği ve değişim imkanından da faydalanabilmektedirler. Özellikle Türk Cumhuriyetleri'nden bölümümüze gelen yabancı öğrenci sayısı her yıl artmaktadır.

Amaç ve Hedefler

Amaç:


Tarih bilimi kapsamındaki tüm araştırma-inceleme metotlarını bilmek, sahip olunan bilimsel araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak bağımsız bir şekilde bilimsel çalışma yapabilmek, mesleğini daha etkin kılabilmek için diğer disiplinler arası işbirliğine uygun ve müsait potansiyele sahip olmak, kültür, sanat ve tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılması noktasında duyarlı ve çağdaş düşünebilme yeteneğine sahip olmak, tarih alanı ile ilgili bir problemin çözülmesi için pratik çözümler sunmak, bu çözüm yollarını başarıyla yönetme becerisine sahip olmak, olaylar karşısında bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da bakabilme bilincini kazandırmak.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri araştırmacı,akademisyen, öğretmen vs olarak farklı dönem ve süreçlerde alanıyla ilgili ortaya çıkacak, sorun, ihtiyaç ve eksiklere cevap verebilecek geleceğin tarihçilerini yetiştirmek, öğrencilere entellektüel bir birikim ve bakış açısı kazandırmak ve araştırma alanlarında analitik düşünce yeteneklerini geliştirmek, kaliteli ve donanımlı öğrenci yetiştirmek, vatan millet sevgisiyle dolu, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan, geçmişine sahip çıkan, azimli, fedakar ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, öğrencileri araştırma ve incelemeye yöneltmek, yaratıcılık ve üretkenliklerini arttırmak, sorgulayıcı, irdeleyici, yaratıcı ve bütünleştirici bir bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TARİH LİSANS DERECESİ verilecektir.

TARİH LİSANS PROGRAMI 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)” nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler Tarih Bölümü' ne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Prosedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel:     0 388 225 21 48  
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

TARİH BÖLÜMÜ lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 22 - Beşeri Bilimler

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik Ağırlıklı Lisans Derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 22 - Tarih

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metotları

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Tarih Bölümü'nün hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Seminer
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel okul ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarında başarı göstermeleri ve eğitim formasyonuna sahip olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda kadrolu öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Genel Kurmay Arşivi (ATESE) ve Türk Tarih Kurumu'nda uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilen mezun öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olarak çeşitli üniversitelerde akademik kariyer yapabildikleri gibi ordu, adalet ve emniyet teşkilatında da görev alabilmektedirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

TARİH BÖLÜMÜ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TARİH BÖLÜMÜ'NDE ya da bölümle ilgili alanlarda lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

TARİH BÖLÜMÜ programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Ödev Değerlendirme
Tez Sunma
Sınavlar:

Öğrencilerin TARİH BÖLÜMÜ programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir.Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur.Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin TARİH BÖLÜMÜ programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Niğde Ömer Halisdemir  Üniversitesi TARİH BÖLÜMÜ Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:22.02.2021