Yayınlar

 

AKŞİT, Ahmet, “Bezm u Rezm’e Göre Kayseri Şehri ve Çevresi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.129 (1997), s.32-35

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklulardan Osmanlılara Geçiş Sürecinde Kayseri Şehrinin Nüfusu”, Türk Kültürü, S.451 (2000), s.689-692

AKŞİT, Ahmet, “Melike-i Adiliye Türbesinde Selçuklu Devri İktidar Mücadelesine Dair İzler”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.11 (2002), s.239-247

AKŞİT, Ahmet, “Eflaki’nin Alaeddin Keykubad Hakkındaki Rivayetlerine Dair”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.11 (2002), s.245-253

AKŞİT, Ahmet, “Mevlevi Yazarların Seyyid Burhaneddin’in Kayseri’ye Gidişi Hakkındaki Rivayetlerine Dair”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XIX / 1 (2004), s.1-8

AKŞİT, Ahmet, “Niğde’nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIII / 36 (2004), s.1-5

AKŞİT, Ahmet, “Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.18 (2005), s.179-187

AKŞİT, Ahmet, “Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 21 (2007), s.125-133

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklu Devri Niğde'sinde Sosyal Tabakalar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 25 (2009), s.39-51

AKŞİT, Ahmet, “Niğde Şehriyle İlgili Tarihi Kaynaklar: Akmedrese Vakfiyesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S.26 (2009), s.21-28

AKŞİT, Ahmet, “Pervâne Muineddin’in Kayseri’deki İnşa Faaliyeti ve Ahilerin Tasfiye Sürecine Dair”, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, S.4 (2011), s.73-78

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Niğde Sübaşıları”, Türk Yurdu, S.292 (2011), s.255-258

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Kent Iskâni ve Mahalleler”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 2014, s.67-88

AKŞİT, Ahmet, “Ankara’daki Hoca / Hâce Paşa Mescidi’nin İnşa Tarihi ve Banisi Hakkında”, Türk Yurdu, S.346 (2016), s.74-77

 AKŞİT, Ahmet, “Cacaoğlu Vakfiyesine Göre Kırşehir’de İskân ve Mahalleler”, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara 2003, s.119-128

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Niğde’nin Fiziki Yapısı”, Niğde Tarihi Üzerine, İstanbul 2005, s.25-32

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Niğde Vilayet ve Şehrinin Yönetimi”, Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine, İstanbul 2008, s.7-13

AKŞİT, Ahmet, “Eflaki’nin Yöntemi ve Çelebi Hüsameddin İle İlgili Rivayetlerine Dair”, Selçukludan Osmanlıya Bilim Kültür ve Sanat Prof. Dr. Mikail Bayram’a Armağan, Konya 2009, s.275-286

AKŞİT, Ahmet, “Sultan Hatun Hakkında”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, Konya 2011, s.233-237

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklu Devri Tarih Araştırmalarında Kaynak Sorunu: Eflâkî'nin Eseri Hakkında Bazı Notlar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Kemal Göde Armağanı, Isparta 2013, s.13-19

AKŞİT, Ahmet, “Kayseri’nin Danişmendliler Devrindeki Kentsel Gelişimine Dair”, Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, Ankara 2014, s.137-142

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklu Devri Kayseri’siyle İlgili Vakıf Kayıtları”, Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı Türk Tarih ve Kültürü Araştırmaları, İstanbul 2014, s.149-155

AKŞİT, Ahmet, “Mesnevî’nin Telif Süreci Hakkında”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı, Ankara 2014, Akçağ Yayınları, s.175-179

AKŞİT, Ahmet, “Kayseri’deki Lala Camii’nin İnşa Tarihi Ve Banisi Hakkında”, Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, C.I, Kayseri 2015, s.155-160

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Nüfus ve Etnik Durumu”, I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (11-12 Nisan 1996), Kayseri 1997, s.3-12

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Kayseri Şehrinin Fiziki Yapısı”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (16-17 Nisan 1998), Kayseri 1998, s.33-45

AKŞİT, Ahmet, “Kayseri Şehrinin Fiziki Dokusunda Cami ve Mescidlerin Yeri”, XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Kayseri’de Bilim ve Din Sempozyumu (30-31 Mayıs 1996), Kayseri 1998, s.81-84

AKŞİT, Ahmet, “Giresun’da Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlama Törenleri”, Giresun Kültür Sempozyumu (30-31 Mayıs 1988), İstanbul 1988, s.437-444

AKŞİT, Ahmet, “Şebinkarahisar ve Civarında Akkoyunlu İzleri”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu (30 Haziran-1 Temmuz 2000), İstanbul 2000, s.23-27

AKŞİT, Ahmet, “Evliya Çelebi’nin Şebinkarahisar Hakkında Verdiği Bilgilerin Değeri”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu (30 Haziran-1 Temmuz 2000), İstanbul 2000, s.161-166

AKŞİT, Ahmet, “Kayseri’de Sur Dışı İskân: Kölük/Gülük Mahallesi”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (6-7 Nisan 2000), Kayseri 2000, s.1-5

AKŞİT, Ahmet, “Yeni Ülkede Yeni İnsanlar: Türklerin Göçebelikten Çiftçiliğe Geçişinde Anadolu'nun Etkisi”, Üçüncü Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (26-27 Haziran 2008), Giresun 2008, s.292-296

AKŞİT, Ahmet, “Kösi / Köse-dere’den Gösdere’ye: Tomarza’nın Selçuklular Devrindeki İsmine Dair Bazı Mülahazalar”, Birinci Tomarza Sempozyumu (19-22 Haziran 2008), Kayseri 2011, s.65-67

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Niğde Vilâyeti ve Güney Sınırları”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu Selçuklu Siyasi Tarihi (Bildiriler), 27-30 Eylül 2010 Kayseri, Ankara 2014, s.39-46

AKŞİT, Ahmet, “Selçuklular Devrinde Sinop’ta Türk İskânı ve Bir Kıpçak Beyine Dair Notlar”, Sinop İli Değerleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara 2015, s.78-80                    

UZUN EFKAN (2013).  Sultan I. Mahmud'a Ait Bir Ruznâme (H.1147/M.1734).  Turkish Studies, 8(7), 687-703., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5369  (Yayın No: 275640)

UZUN EFKAN, ORUÇ ŞAHİN (2013).  Osmanlı Tarihçilerinin (Vekayi'nüvis) Gelir Kaynakları.  Turkish Studies, 8(11), 373-387., Doi: 10.7827/TurkishStudies.5792  (Yayın No: 275803)

UZUN EFKAN (2013).  Sultan II. Bayezid'in Şehzadelerine Gönderdiği Armağanlar.  History Studies (International Journal of History), 5(4), 233-247., Doi: 10.9737/historyS870 (Yayın No: 275307)         

UZUN EFKAN (2012).  Mehmed Ali Paşa'nın Anadolu'ya Saldırısının Niğde ve Nevşehir Yöresindeki Tesirleri.  Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT) / Journal of World of Turks, 4(2), 149-166. (Yayın No: 274231)

UZUN EFKAN (2009).  Osmanlı Ülkesinde Görülen İsyan ve Eşkıyalık Olayları Karşısında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Bir Değerlendirme.  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 1(25), 185-214. (Yayın No: 272825)

UZUN EFKAN (2006).  Osmanlı Örneklemi Üzerinden Sosyal Eşkıyalığa Bir Bakış.  Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi/Turkish Journal of Social Research, 10(3), 31-45. (Yayın No: 274641)     

UZUN EFKAN (2014).  Ahmed Cevded Paşa'nın Gözünden Türkistan ve Hindistan'da Emperyalist Rekabet.  I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2, 2905-2921. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2582825)

UZUN EFKAN (2011).  Şeyhülislâm Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi (1867-1922).  1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2, 375-389. (Tam metin bildiri)(Yayın No:327574)

UZUN EFKAN (2011).  Yanyalı Bir Şeyhülislâm: Abdurrahman Nesîb Efendi (1842-1914).  3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi / Balkanlar İçin Yeni Perspektifler, 2, 438-447. (Tam metin bildiri)(Yayın No:327471)    

 KAYA MEHMET (2013).  Balkan Savaşları Sırasında Anadolu’ya Göçler ve Karşılaşılan Sorunlar (Migration to Anatolia during Balkan Wars and Problems Encountered)".  History Studies, 5(5), 1-16., Atıf Sayısı: 2, Doi: DOI:http://dx.doi.org/10.9737/hist_987 (Yayın No: 234621)

KAYA MEHMET (2013).  Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Vilayeti 1336 /Mart 1920-Şubat 1921) Mali Yılı Hususi İdare Bütçesi.  History Studies, 5(3), 143-150., Atıf Sayısı: 3, Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.9737/historyS857 (Yayın No: 234140)

KAYA MEHMET  19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl Başlarında Çorum Sancağında Göçler, Yaşanan Sorunlar".  Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu", Atıf Sayısı: 2 (Tam metin bildiri)(Yayın No:237005)

KAYA MEHMET  "XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Nevşehir Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu.  Uluslararası Nevşehir Kültür ve Tarih Sempozyumu (Tam metin bildiri)(Yayın No:236964 

KAYA MEHMET (2016).  Türk Basınına Göre Kuzey Azerbaycan'ın Bağımsızlığını Kaybetmesi (1920).  III. Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, 2, 227-234. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2833052)

KAYA MEHMET, GEÇİLİ DERYA (2015).  19. yy Karamürsel Kazasının Sosyal ve Ekonomik Durumu: Temettuat Defterleri Örneği.  Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Sempozyumu II, 1, 603-654. (Tam metin bildiri)(Yayın No:2833226)

KAYA MEHMET (2014).  Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne: Hüseyin Sırrı Bey ve Meclis Faaliyetleri.  Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi, 2, 1129-1149., Atıf Sayısı: 1 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1939856)

KAYA MEHMET (2013).  Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bursa'da Kurulan Bazı Şirketler.  Mudanya Mütarekesinden Günümüze Bursa Uluslararası sempozyumu, 625-640., Atıf Sayısı: 1 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1940071)

KAYA MEHMET (2012).  Kudüs Sancağında Yaşanan Asayiş Bozukluğu ve Alınan tedbirler 1850-1914.  Uluslararası Lefke Avrupa Üniversitesi tarih Kongresi, Atıf Sayısı: 3 (Tam metin bildiri)(Yayın No:236052)

KAYA MEHMET (2012).  Arap Baharının Ürdün Basınında Yansıması: The Jordan Times Örneği".  I. Ortadoğu Sempozyumu, Atıf Sayısı: 3 (Tam metin bildiri)(Yayın No:236239

II. Meşrutiyet'ten Çok Partili Hayata Geçişte Bolu'nun İdari ve Sosyal Durumu (1908-1950) (2013)., KAYA MEHMET,  Kömen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 193, ISBN:978-605-5184-12-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 235767)

Vilayet Hususi İdare Bütçeleri Aydın Vilayeti Örneği 1331 Mali Yılı(1915-1916) (2012)., KAYA MEHMET,  Kömen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 170, ISBN:978-975-6527-93-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 235602)

KAYA MEHMET (2016).Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bursa'da El Sanatları.  International Journal of Humanities Art  and Researches, 1(1), 76-82. (Kontrol No: 2836181

KAYA MEHMET (2015).  Tasfiye Talepnamelerine Göre Mübadillerin Kuşadası'na İskânları.  İzmir Araştırmaları Dergisi(1), 1-12., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1939638

KAYA MEHMET (2015).  Tasfiye Talepnamelerine Göre Mübadillerin Kuşadası'na İskânları.  İzmir Araştırmaları Dergisi(1), 1-12., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1939638)

KAYA MEHMET (2014).  Tasfiye Talepnamelerine Göre Mübadillerin Ankara Vilayetinde İskan Edilmesi.  Çağdaş Türkiye Tarihi Dergisi(29), 175-188., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1344185)

KAYA MEHMET (2013).  Yalova-Gemlik Bölgeleri ve İzmit Yarımadası'nda Yunan Mezalimine Dair İtilaf Devletleri Araştırma Komisyonu Raporları (12-22 Mayıs 1921).  Atatürk Yolu(51), 563-578., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 1344196

KAYA MEHMET (2010).  XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Büyük Güçlerin Etkisinde Kudüs Sancağı 1850-1914.  Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 18(33), 145-164., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 233689)

KAYA MEHMET (2009).  XIX Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Amasya Sancağında Asayiş Bozukluğu ve Alınan Tedbirler",.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(3), 980-997. (Kontrol No: 237467)

KAYA MEHMET (2008).  Niğde Sancağında Eğitim Çalışmaları (1916-1920).  Niğde, nevşehir, Aksaray tarihi Üzerine, 1(1), 129-141. (Kontrol No: 237116)

KAYA MEHMET (2006).  İzmit ve Kastamonu Sancaklarında Asayişi Sağlama Çabaları (1800-1914)".  Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi ,, 1(6), 55-72., Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 237398

KAYA MEHMET (2006).  XIX. Yüzyıl Başlarında Niğde Sancağının Nüfusuna Dair",.  Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi , , 1(14), 193-210., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 237223)

KAYA MEHMET (2003).  Gemlik Kazası Cizye Defteri H. 1263/ 1846-47).  60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, 1(1), 448-453., Atıf Sayısı: 2 (Kontrol No: 237069)

KAYA MEHMET (2002).  "Bursa'da Asayişi Sağlama Çabaları ( 1918-1920)".   Selçuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Ata Dergisi, 1(3), 75-94. (Kontrol No: 237188)

KAYA MEHMET, Mondros Mütarekesi'nden İşgale Kadar Bursa'nın Sosyal ve Ekonomik Yaşamına Dair Gözlemler".  Ulusal Zaferi Taçlandıran Kent: Mudanya konferansı dahilinde "Ulusal Zaferimizi Taçlandıran Kent: Mudanya", 145-159., (Yayın No:237485

KAYA MEHMET, XI. Yüzyıl ve XX Yüzyıl Başlarında Dilenciliği Önleme Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler",.  Bir kent Sorunu: Dilencilik " Sorunlar ve Çözüm Yolları" konferansı dahilinde "Bir Kent Sorunu: Dilencilik " Sorunlar ve Çözüm Yolları", 141-148., (Yayın No:237502)

KAYA MEHMET (2012).TBMM Birinci Dönem Bolu Milletvekilleri ve Milli Mücadele'ye Katkıları.  Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu sempozyumu, Atıf Sayısı: 2, (Yayın No:1344183

TOPAL NEVZAT (2016).  Maârif Salnâmelerine Göre Niğde'de Eğitim ve Öğretim (1898-1903).  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(12), 259-274. (Yayın No: 2840692)

TOPAL NEVZAT (2014).  Osman Turan ve Milliyetçi Camiadaki Yeri.  Türkiz(30), 59-84. (Yayın No: 1938644)

TOPAL NEVZAT (2014).  Seyyahların Gözüyle Avanos ve Çevresi.  Cappadocia Journal of History and Social Sciences(3), 101-111. (Yayın No: 1964617)

TOPAL NEVZAT (2013).  Niğde Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve ilk Faaliyetleri.  Turkish Studies, 8(7), 655-670., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5372 (Yayın No: 165105)

TOPAL NEVZAT (2013).  Niğde Basın tarihinden Bir Kesit (1924-1931).  Turkish Studies, 8(5), 797-813., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5372 (Yayın No: 165036)

TOPAL NEVZAT (2013).  Unutulmuş Bir Mescidin Varlığı Üzerine.  The Journal of Academic Social Scienne Studies, 6(4), 715-728., Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS863  (Yayın No: 164410)

TOPAL NEVZAT (2012).  “Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Niğde Vakıfları ”.  Journal of World of Turks, 4(2), 123-147. (Yayın No: 195501)

TOPAL NEVZAT (2011).  “509/1115Tarihli Sultan İbrahim Vakfı, Şeyh Torasan Zaviyesi ve Türbesi”.  Türklük Bilimi Araştırmaları, 15(30), 339-360. (Yayın No: 195411)

TOPAL NEVZAT (2009).  “Muallim Sapancalı Hüsnü".  Türklük Bilimi Araştırmaları, 13(26), 229-245. (Yayın No: 195379)

TOPAL NEVZAT (2012).  “15. Yüzyılın İlk Yarısında Niğde’nin Siyasal ve Kültürel Yapısı".  1. Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu (03-06  Mayıs 2012/Niğde), 1(1), 281-288. (Tam metin bildiri)(Yayın No:195605)

TOPAL NEVZAT (2011).  “Niğde Sancağı merkez Kasabası Âsâr-ı ‘Atika Defterine Göre Nevşehir ve Arapsun (Gülşehir)”.  1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri (16-19 Kasım 2011/Nevşehir), 8(6), 5-34. (Tam metin bildiri)(Yayın No:195592)

TOPAL NEVZAT (2011).  “Dulkadir Beyliği’nin Karamanoğulları İle Münasebetleri”.  Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu (29Nisan-1 Mayıs 2011), 3(3), 239-254. (Tam metin bildiri)(Yayın No:195559)

TOPAL NEVZAT (2006).  “Karamanoğulları Döneminde Aksaray’da İskân ve Mahalleler”.  Türklük Bilimi Araştırmaları, 10(20), 207-216. (Kontrol No: 195439)

TOPAL NEVZAT (2005).  “Osman Turan Bibliyografyası”.  Türklük Bilimi Araştırmaları, 9(18), 187-194. (Kontrol No: 195474)

TOPAL NEVZAT (2011).  “Somuncu Baba’nın Yaşadığı Devirde Aksaray’ın Siyasî ve Kültürel Yapısı”.  Uluslararası Somuncu baba ve Kültür Çevresi Sempozyumu (23-25 Eylül 2011/Aksaray), 1(1), 102-126., (Yayın No:195576)

TOPAL NEVZAT (2010).  “Karamanoğulları Devrinde Ereğli”.  1. Ulusal Her Yönüyle Oğuz Türkleri ve Konya Ereğli Yöresi Türkmenleri Sempozyumu (7 Ağustos 2010), 1(1), 304-313., (Yayın No:195627)

TOPAL NEVZAT (2010).  “Türkiye Selçukluları Devrinde Ereğli”.  1. Ulusal Her Yönüyle Oğuz Türkleri ve Konya Ereğli Yöresi Türkmenleri Sempozyumu (7 Ağustos 2010), 1(1), 291-303., (Yayın No:195618)

TOPAL NEVZAT (2015).  "Ali Ertuğrul, Niğdeli Kadı Ahmed'in el-veledü'ş-şefik ve'l-Hafidü'l-Halik'ı (Anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak) Cilt I (İnceleme-Tercüme), Cilt II (Farsça Metin)".  iSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ(34), 192-196.(Uluslararası)(Hakemli)(Kitap Kritiği) (Yayın No: 2611657)

Hasan Dağı'nda İlmi Cevelan (2009)., TOPAL NEVZAT,  Kömen Yayınları, Sayfa Sayısı 155, ISBN:978-975-6227-43-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3766)

Anadolu Selçukluları Devrinde Aksaray Şehri (Doktora Tezi) (2009)., TOPAL NEVZAT,  Aksaray Valiliği, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-378-148-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3767)

Prof. Dr. Osman Turan Hayatı ve Eserleri (Yüksek Lisans Tezi) (2004)., TOPAL NEVZAT,  Türk Yurdu Yayınları, Sayfa Sayısı 150, ISBN:975-7841-61-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3768)

Nevşehir'in Tarihi Yolculuğu, Bölüm adı:(Türkiye'nin Sıhhî-i İçtimai Coğrafyası: Niğde Sancağı Kitabına Göre Ürgüp ve Nevşehir Kazası) (2015)., TOPAL NEVZAT,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları, Editör:Prof.Dr. İlyas Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 365, ISBN:978-605-4163-18-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1938812)

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi, Bölüm adı:(“XIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Ulukışla ve Çevresi”) (2008)., TOPAL NEVZAT,  Kitabevi, Editör:Prof. Dr. Musa ŞAŞMAz, Sayfa Sayısı 6, ISBN:978-975-9173-66-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3775)

Niğde Tarihi Üzerine, Bölüm adı:("Tyana ve Çevresine Yapılan Arap Akınları" Niğde Tarihi Üzerine") (2005)., TOPAL NEVZAT,  Kitabevi, Sayfa Sayısı 7, ISBN:975-9173-11-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3769

Prof. Dr. Mustafa Keskin Armağanı, Bölüm adı:(Mustafa Kemal ile Görüşen Niğde Heyetleri ve Mustafa Kemal’in Niğde Seyahati) (2014)., TOPAL NEVZAT,  İdeal Kültür Yayıncılık, Editör:Prof. dr. Remzi Kılıç, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5729-59-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1968809)

ÖZTÜRK İBRAHİM (2016).  Biga sancağı'nda XIX. Yüzyıl ve XX. Yüzyıl Başlarında Asayiş Bozukluğu.  21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(14), 207-222. (Yayın No: 2890249)

II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Niğde Milletvekilleri (2016)., ÖZTÜRK İBRAHİM,  Uğur Tuna Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 110, ISBN:978-605-9258-53-1, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2817084)

Niğde Sancağı (2008)., ÖZTÜRK İBRAHİM,  Kömen, Sayfa Sayısı 248, ISBN:978-975-6527-31-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4814)

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi, Bölüm adı:(Konya Vilayet Salnamelerine göre Niğde Sancağı'ndaki Eğitim-Öğretim) (2008)., ÖZTÜRK İBRAHİM,  Kıtabevi, Editör:Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 20, ISBN:978-975-9173-66-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4794)

Niğde Tarihi Üzerine (2005)., ÖZTÜRK İBRAHİM,  Kıtabevi, Editör:prof.Dr. Musa Şaşmaz, Sayfa Sayısı 17, ISBN:975-9173-11-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4780)

ÖZTÜRK İBRAHİM (2013).  Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Aksaray Bibliyografyası Denemesi.  Akpınar Dergisi (Kontrol No: 292851)

ÖZTÜRK İBRAHİM (2013).  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Niğde Basınına Göre Niğde’de Spor Hayatı ve ilk Futbol Müsabakası.  Akpınar Dergisi (Kontrol No: 292917)

ÖZTÜRK İBRAHİM (1996).  Niğde’de Yaşamış Türk Ortodokslar ve Onlardan Kalan Üç Kitabe.   Niğde  Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kontrol No: 292490)


BAYSAL AHMET SELİM (2018).“Mezopotamya Astrolojisinin Doğuşu, Gelişimi ve Kaynakları”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 65, Şubat 2018, s. 461-475..Asos Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), (65), 461- 475,Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13392. (Yayın No:6353173)

BAYSAL AHMET SELİM (2018).“Asur ve Bābil Astrolojisinde Gök Olaylarının Yorumlanışı Üzerine Bir Değerlendirme”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 66, Mart 2018, s. 402-414..Asos Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), (66), 402-414,Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13403. (Yayın No:6353178)

BAYSAL AHMET SELİM (2021).YENİ ASUR İMPARATORLUĞU PROPAGANDASININ HEDEFLERİ VE YÖNTEMLERİ, Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1-30,Doi: . (Yayın No:7013202)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Son Güncelleme Tarihi:18.04.2021