Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ - TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi TMT0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders TMT1001 TEMEL TASARIM I 2 2 6
Görsel dili oluşturan temel elemanlar, ilkeler: nokta, çizgi, leke, renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık, vb.
Zorunlu Ders TMT1003 DESEN I 2 2 8
Modelden desen çizimi, ışık-gölge canlı model ile desen, doğadan nesne etütleri, portre çalışması, natürmort,desen çalışmalarında farklı malzemelerin özellikleri.
Zorunlu Ders TMT1005 SANAT VE TASARIM KAVRAMLARINA GİRİŞ 2 0 3
Sanat, tasarım kavramları ve bunların sınıflandırılması; türleri, amaçları, işlevleri, toplum ve sanat, toplum ve tasarım. Proje çalışmaları ile sanatçı ve tasarımcıların düşünce ve uygulamaları.
Zorunlu Ders TMT1007 SANAT VE UYGARLIK TARİHİ 3 0 3
Sanatın tanımı, Sanat ve sanatçı kavramları, Sanatın tarih öncesi dönemden itibaren uygarlıkların sanat eserlerinin ortaya çıkışına etkileri ve özellikleri. Tarih öncesi dönem, Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Endüstri Devrimi, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Art Nouveau, Dadaizm, Kübizm, Fütürizm, De Stijl, Sürrealizm, Soyut Ekspresyonizm, Pop Art, Op Art, Post-Modernizm.
Zorunlu Ders TMT1009 ELYAF VE İPLİK TEKNOLOJİSİ 3 0 3
Tekstil ürünlerinde kullanılan doğal ve sentetik liflerin yapıları, sınıflandırmaları, kullanımla ilgili temel özellikleri, temel iplik üretim süreci, farklı liflerden üretilmiş ipliklerin özellikleri, üretim ve tasarım aşamasında ürün özellikleri ile malzeme seçimi.
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders TMT1002 TEMEL TASARIM II 2 2 6
Görsel anlatımda renk, renk kontrastları, üçboyutlu form oluşturmada tasarım ilkeleri.
Zorunlu Ders TMT1004 DESEN II 2 2 8
Canlı modelden etüd çalışmaları, canlı modelden çalışmalarda kompozisyon (plan, mekan kurgusu) denemeleri, anlık ya da kısa süreli bir görüntü, hareket ve durumun ana çizgilerle resmedilmesi.
Zorunlu Ders TMT1006 MODA TASARIMINA GİRİŞ 1 1 3
Moda tasarımının tanımı, modanın yeri ve önemi, moda ürünün özellikleri, süreci: çizim, kalıp, kesim, üretim, kalite kontrol ve pazarlama, moda tasarımında kullanılan makine ve aletler, temel dikiş alıştırmaları.
Zorunlu Ders TMT1008 MODA TARİHİ 3 0 3
Modanın etki alanları, moda yönelimleri, modayı etkileyen olaylar, toplumlar, kişiler ve moda akımları, ilkçağ giyimleri, ortaçağ akımları ve giysi modasına etkisi, yeniçağ akımları ve giysi modasına etkisi, yakınçağ akımları ve giysi modasına etkisi, 20. yüzyılda modanın değişimi, dünyada ve Türkiye’de modaya yön veren modacıların giysi stilleri ve özellikleri.
Zorunlu Ders TMT1010 KUMAŞ VE MALZEME BİLGİSİ 3 0 3
İplik, türleri ve özellikleri, iplik numaralama sistemleri, kumaşın tanımı, sınıflandırılması ve türleri, kumaşların genel özellikleri, dokuma kumaş, türleri ve özellikleri, kumaşlara uygulanan özel bitim işlemleri, dokusuz yüzeyler ve özellikleri, örme kumaşlar, özellikleri ve türleri.
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT2001 KALIP HAZIRLAMA I 2 2 5
Genel kalıp bilgisi, birey üzerinden ölçü alma yöntemleri ve kalıp teknikleri üzerine açıklamalar, temel etek ve model uygulamalı etek çizimleri, temel pantolon çizimi ve pantolon model uygulamaları, tayt ve eşofman altı çizimi, serileme teknikleri.
Zorunlu Ders TMT2003 MODA ATÖLYESİ I 0 4 5
Moda tasarım sürecinin çizim-kesim-üretim-kontrol-sunum aşamalarında kullanılan malzeme ve makineleri tanıma, kesim ve dikim aletlerinin kullanımı, makine dikişleri, overlok, ütü yapma, etek ve pantolon üretim sürecinde uygulanan fermuar, yırtmaç, bel temizleme ve cep teknikleri, bu teknikler ile giysi üretimi.
Zorunlu Ders TMT2005 MODA RESMİ İLLÜSTRASYONU I 2 2 6
Moda resminde kullanılacak araç gereç ve materyaller, kadın silueti ön-arka duruş çizimleri ve moda illüstrasyonu için uygun ölçü ve oranları, erkek silueti ön-arka duruş çizimleri ve moda illüstrasyonu için uygun ölçü ve oranları, çocuk ve bebek duruşları çizimleri ve moda illüstrasyonu için uygun ölçü ve oranları, gövde, yüz, baş, el, ayak, ve kol figür çalışmaları, yan ve farklı duruşlardaki figür çalışmaları, moda figürü karakterize etme, giysi model detay çizimleri, artistik figür giydirme.
Zorunlu Ders TMT2007 KUMAŞ TASARIMI 2 1 5
Kumaşların sınıflandırılması, dokuma ve örmenin tarihçesi, dokuma kumaşların temel bileşenleri, temel dokular: bezayağı, dimi ve saten, dokuma makineleri ve dokuma makinesinde kumaş oluşumu, dokuma kumaş kalitesi, dokuma kumaşların son kullanım yerleri, dokuma ve örme kumaşların karşılaştırılması, dokuma kumaş uygulamaları, örmecilikte kullanılan temel kavramlar, örme işleminde kullanılan malzeme ve makineler, atkılı ve çözgülü örme teknikleri ve özellikleri, örme kumaş uygulamaları, nonwoven yüzey üretim yöntemleri, özel kumaş yapıları.
Zorunlu Ders TMT2009 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMİ 2 0 3
Moda teknik çizimlerinin el çizimi ile yapma tekniği, teknik çizimin mantığı, siluette ölçü alma ve ölçü yerlerinin belirlenmesi, model, dikiş ve giysi çeşidine uygun çizim yapabilmek, model özelliklerini tanımlama, ölçü, yazı ve işaretleri yerinde kullanabilme, detay çizimlerini yapabilmek, çizim üzerinde doğru, kısa ve kesin açıklamalar, giysi teknik çizimleri, ürün gruplarına göre form oluşturma, teknik föy hazırlama.
Seçmeli Ders TMT2011 ETKİLİ İLETİŞİM 2 0 3
Kişilerarası iletişimin tanımı, iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ) , iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişim uygulamaları.
Seçmeli Ders TMT2013 KENT VE KÜLTÜR 2 0 3
Kent ve kentlileşme kavramları, kültür kavramı, kent ve iletişim, Türkiye’nin kentleşme ve kentlileşme tarihi, metropol ve orta ölçekli kentlerde yaşam ve mimari, Niğde ili coğrafyası ve kent tarihi, Niğde ili yerel kültürü ve mimarlık.
Seçmeli Ders TMT2015 ESTETİK 2 0 3
Estetiğin ontolojik çözümlemesi, diğer bilimlerle olan ilişkisi, sanat eserinin özellikleri, sanat eserini tanıma, estetik açıdan yorumlama, estetiğin problemleri ve tarihi gelişimi, güzellik kavramı, sanatın açıklanmasında güzellik ve estetiğin duruşu, İslamiyet’te ve Türklerde estetik anlayışı.
Seçmeli Ders TMT2017 SANATLAR ARASI ETKİLEŞİM 2 0 3
Sanat disiplinleri hakkında genel bilgiler, yirminci yüzyıla kadar sanatlar arası etkileşim, modernist dönemin başlangıcında farklı sanat disiplinlerinin birbirleriyle etkileşimi, sanat akımları ve bu akımların birbiri ile etkileşimi.
Seçmeli Ders TMT2019 KARİYER PLANLAMA 2 0 3
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT2002 KALIP HAZIRLAMA II 2 2 5
Penssiz ve pensli temel beden kalıpları ve uygulama aşamaları, temel kol kalıpları ve uygulama aşamaları, tişört ve eşofman üstü kalıpları çizimi, çeşitli pens kaydırmaları, çeşitli temel ve bedenden çıkan yaka çizimleri, kapanma payı çizimleri, elbise model uygulamaları, gömlek ve bluz model uygulamaları, serileme teknikleri ve aşamaları.
Zorunlu Ders TMT2004 MODA ATÖLYESİ II 0 4 5
Kişilerin vücut yapılarına uygun model-kumaş ve renk tercihleri, giysi türüne uygun model seçimi ve kumaş seçimi, kullanılan süsleme teknikleri ve aksesuarlar, gömlek-bluz kalıbı hazırlama, gömlek-bluz üzerinde giysi üretim sürecinde uygulanan kapanma payı - pervaz - kol, manşet – cep - yaka tekniklerinin çeşitli uygulamaları ile giysi üretimi, elbise kalıbı hazırlama, elbise üzerinde uygulanan çeşitli teknikler ile giysi üretimi.
Zorunlu Ders TMT2006 MODA RESMİ İLLÜSTRASYONU II 2 2 6
Giysi model detay çizimleri, farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre temel giysi formları ile figür çalışmaları, modelden model geliştirme uygulamaları, giysi doku çalışmaları, giysi ve siluet renklendirmesi, iç ve dış mekan arka planı ile kadın ve erkek figürü oluşturma, moda fotoğrafları ile kolaj çalışmaları, tekstil aksesuarları illüstrasyonu.
Zorunlu Ders TMT2008 SÜSLEME TEKNİKLERİ 2 1 5
Süsleme malzemelerinin tanımları, süsleme malzemeleri ve özellikleri, dikiş tekniği ile yapılan süslemeler, işleme tekniği ile yapılan süslemeler, hazır malzemeler ile yapılan süslemeler, boya baskı ile yapılan süslemeler, giysi çeşitlerine uygun süsleme tasarımları, üç boyutlu ürün.
Zorunlu Ders TMT2010 MODA TREND ANALİZİ 2 0 3
Moda ve trendlere ilişkin kavramlar, moda trendlerinin tahmini, trend analiz türleri, trend analistlerinin görevleri ve bilgi kaynakları, moda yayılım şekilleri, trend analizlerinde hedef kitle ve hedef pazarın belirlenmesi, küresel trend analizinde süreçler, uluslararası moda tahmin kuruluşları, tarz takip şirketleri, Türkiyede ve dünyada moda pazarındaki lider şirketler ve markalar, tüketici davranışları, moda trend tahmininde bulunarak trend analiz raporlarının hazırlanması.
Seçmeli Ders TMT2012 MİTOLOJİ ve İKONOGRAFİ 2 0 3
Mitoloji, ikonografi ve ikonoloji kavramlarının içeriği, dünya mitleri, Türk mitleri ve destanları, mitolojinin günümüz sanatı ile olan ilgisi, ikonografinin sanatla ilişkisi.
Seçmeli Ders TMT2014 TÜRK GİYİM TARİHİ 2 0 3
Türk toplumunun sosyolojik, kültürel ve bölgesel özellikleri, giyim kuşam özellikleri, kavram ve terimleri, Türk toplumlarında giysilerin biçimlenmesini etkileyen faktörler, olaylar, toplumlar, kişiler, kültürler ve moda akımları, İslamiyet Öncesi Dönemi Türk giysileri, Selçuklular ve Osmanlı dönemi Türk giysileri, Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyetten günümüze Türk giysi modasının gelişimi, bölgesel özelliklere göre kadın giysileri (iç giysiler, dış giysiler, üst giysiler ve kuşamları)
Seçmeli Ders TMT2016 ERGONOMİ 2 0 3
Ergonominin tanımı, tarihi gelişimi ve ilgili bilim dalları, İnsan vücudunun makroskopik anatomik yapısı, hareket sistemleri, antropometri, giysi üretiminde gerekli vücut ölçüleri, vücut oranları ve tipleri, giysi tasarımında hareket sistemleri, insan-makina ara kesiti, psiko-sosyolojik yaklaşımlar, çevre koşulları, aydınlatma ve gürültü, hazır giyim işletmesinde çalışma ortamının düzenlenmesi.
Seçmeli Ders TMT2018 MODA VE SİNEMA 2 0 3
Sinema kostüm ilişkisini inceleme, moda sektörü ve sinema sektörünün paralel gelişimini inceleme, sinemanın trend ve moda yaratmada rolü, modayla ilişkili sinema eleştiri ve makale örnekleri, tüketim toplumu moda ve sinema, örnek yapım izleme, örnek yapımı analiz etme.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT3001 KALIP HAZIRLAMA III 2 2 5
Temel ceket kalıbı ve uygulama aşamaları, temel ceket kol kalıbı ve uygulama aşamaları, model uygulamalı ceket ve kol kalıbı çizimi, temel manto kalıbı ve uygulama aşamaları, temel mont kalıbı ve uygulama aşamaları, panço, pelerin ve kapüşon çizimleri, serileme teknikleri ve aşamaları.
Zorunlu Ders TMT3003 MODA ATÖLYESİ III 0 4 5
Kişilerin vücut yapılarına uygun model-kumaş ve renk tercihleri, giysi türüne uygun model seçimi ve kumaş seçimi, kullanılan süsleme teknikleri ve aksesuarlar, ceket-mont-manto kalıbı hazırlama, prototip çalışması, astarlama teknikleri, ceket – mont - manto üzerinde kapanma, yaka, kol, cep tekniklerin çeşitli uygulamaları ile giysi üretimi.
Zorunlu Ders TMT3005 MODA RESMİ İLLÜSTRASYONU III 2 2 4
Farklı yaş ve cinsiyet gruplarına uygun moda resmi çizimleri, modelden model geliştirme uygulamaları, moda trendlerine ve hedef kitleye uygun kumaşların ve renklerinin belirleme çalışmaları, serbest illüstrasyon-kolaj çalışması ile kreasyon hazırlama, abiye veya gelinlik kreasyonu oluşturulması ve sunumu, özgün bir kreasyon oluşturulması ve sunumu.
Zorunlu Ders TMT3007 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA 2 1 4
Bilgisayar ve yazılımın genel tanıtımı-özellikleri, bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonlar, temel kalıpları oluşturma, farklı cinsiyet gruplarına göre kalıp çıkarma ve model uygulama, kalıpları kesime hazır hale getirme, serileme ve pastal planı hazırlama.
Staj Dersi TMT3009 STAJ I 0 0 4
Öğrenciler 6. yarıyıldan sonra işyerlerinde Staj-I ve Staj-II olarak toplam 30 iş günü staj yapacaklardır. Mezuniyet için staj zorunludur.
Seçmeli Ders TMT3011 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ TASARIMI 2 1 4
Çeşitli mesleklere yönelik forma ve üniforma tasarımları, hastane, okul vb. kurumlara yönelik giysi tasarımları, dünyadan örnek özel amaçlı giysi gruplarını inceleme (ergonomi, anatomi, tasarım, malzeme, üretim teknolojileri, kullanım özellikleri), Türkiye’den örnek özel amaçlı giysi gruplarını inceleme (ergonomi, anatomi, tasarım, malzeme, üretim teknolojileri, kullanım özellikleri) özel amaca yönelik giysi tasarımı süreci ve ürün üretimi.
Seçmeli Ders TMT3013 ÇOCUK GİYSİ TASARIMI 2 1 4
Çocuk vücut yapıları, gelişimleri ve ölçü sistemleri, çocuklar için uygun kumaş, model ve renk tercihleri, giysi türüne uygun model seçimi, modele uygun kumaş seçimi, kullanılan süsleme teknikleri ve aksesuarlar, farklı yaş ve cinsiyet gruplarına göre çocuk giysileri tasarlama ve üretme süreci.
Seçmeli Ders TMT3015 BOYA BASKI TEKNOLOJİSİ 2 1 4
Tekstil renklendirme işlemlerinde kullanılan boya ve baskı metot ve teknolojileri. Boya ve baskı işlemlerinde kullanılan renklendiriciler ve yardımcı kimyasallar, boyarmadde seçimi, lif cinsine bağlı boyama metotları, baskı hazırlık işlemleri ve makinaları, fikse ve haslık özelliklerinin incelenmesi.
Seçmeli Ders TMT3017 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 1 4
Geleneksel Türk El Sanatları içinde yer alan kitap sanatları (cilt, hat, tezhip, tasvir, kağıt oymacılığı, ebru), çini-seramik sanatı, halı sanatı, kumaş sanatı, maden sanatı, ahşap sanatı, taş sanatı hakkında genel bilgiler ve örnek eserler üzerinden incelemeler; günümüzde geleneksel sanatlar adına yapılan çalışmalar.
Seçmeli Ders USD3051 GÜNCEL BİYOTEKNOLOJİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3053 SANAT TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3055 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 0 5
Seçmeli Ders USD3057 ULUSLARARASI LOJİSTİK 3 0 5
Seçmeli Ders USD3059 HERKES İÇİN WEB TASARIMI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3061 PROJE SÜREÇLERİ VE YÖNETİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3075 MODAYA GİRİŞ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3081 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3083 KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK 2 0 5
Seçmeli Ders USD3085 SAĞLIKLI YAŞAM VE HASTALIKLARDAN KORUNMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3087 BİLİMSEL PROJE HAZIRLAMA VE RAPORLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD3089 ÇALGI BİLİMİ 2 0 5
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT3002 DRAPAJ 2 2 5
Drapajın tanımı, drapaj yönteminin giyimdeki yeri ve önemi, drapajın amacına uygun manken, kumaş ve araç gereçleri tanıma, vücut anatomisini tanıma ve vücut üzerinden ölçü alma, manken üzerinde beden hatlarını belirleme, çeşitli giysilere ait drapaj tekniklerini uygulama, drape ve serbest form uygulamaları, verev kesim üzerine çeşitli form uygulamaları, proje kapsamında tasarımı yapılan giysilerin manken üzerinde deneme çalışmalarının yapılması.
Zorunlu Ders TMT3004 MODA ATÖLYESİ IV 0 4 5
Kişilerin vücut yapılarına uygun model ve kumaş seçimi, kullanılan süsleme teknikleri ve aksesuarlar, abiye-gelinlik kalıbı hazırlama, prototip çalışması, dikim tekniklerinin çeşitli uygulamaları ile giysi üretimi.
Zorunlu Ders TMT3006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODA TASARIMI 2 1 4
Yüzeysel tasarımlarda katman prensibi, arayüz, menüler, eklentiler, renk temelleri, renk ayarlamaları, katmanlar, filtreler, çizim, seçim, rötüş, dönüştürme komutları, keten kumaş, denim kumaş, deri doku, kürk, püskül, simli kumaş, dore, lame, poplin kumaş, ekose kumaş gibi yüzey tasarımları oluşturma, el çizimlerinin bilgisayar ortamına aktarılması ve oluşturulan kumaş yüzey tasarımlarının model üzerine giydirilmesi, kompozisyon oluşturma ve düzenleme.
Zorunlu Ders TMT3008 AKSESUAR TASARIMI 2 1 4
Moda aksesuarlarının tanımı, sınıflandırılması, özellikleri, malzemeleri ve moda tasarımı içindeki yeri ve önemi, aksesuarın tarihsel gelişimi ve tasarımını etkileyen etkenler, başta kullanılan aksesuarlar, bedene takılan aksesuarlar, ayağa takılan aksesuarlar, giysi üzerinde kullanılan aksesuarlar, trendlere göre malzeme araştırması, artistik-teknik çizimlerin yapılması ve örnek ürün hazırlama.
Staj Dersi TMT3010 STAJ II 0 0 4
Öğrenciler 6. yarıyıldan sonra işyerlerinde Staj-I ve Staj-II olarak toplam 30 iş günü staj yapacaklardır. Mezuniyet için staj zorunludur.
Seçmeli Ders TMT3012 DERİ GİYSİ TASARIMI 2 1 4
Derinin genel tanımı, kullanım alanları, yapısı ve özellikleri, deri giysi tasarımı için tema belirlenmesi, doku, renk ve malzeme kartelalarının ve hikaye (tasarım) panosunun hazırlanması, eskiz çalışmaları, kalıp hazırlama, giysiyi üç boyutlu hale getirme.
Seçmeli Ders TMT3014 ERKEK GİYSİ TASARIMI 2 1 4
Erkek giyim tasarım dili, erkek anatomisi ve uygun giyim siluetleri, giysi tasarımı için tema belirlenmesi, doku, renk ve malzeme kartelalarının ve hikaye (tasarım) panosunun hazırlanması, eskiz çalışmaları, kalıp hazırlama, giysiyi üç boyutlu hale getirme.
Seçmeli Ders TMT3016 ÖZELLİKLİ BEDENLER İÇİN GİYSİ KALIPLARI 2 1 4
Kadın /erkek bedenlerinde anatomik tip ve şekil özellikleri, vücut özelliklerinin arasındaki farklar, simetrik vücut farklılıkları için özelliklerine uygun temel kalıp çizimleri (şişmanlık, kamburluk, çukur bel, büyük göğüs vb.), asimetrik vücutlar için temel kalıp çıkartma (boyun eğriliği, omurganın yana eğimleri, tek bacak kısalığı, tek kol kısalığı, tek omuz düşüklüğü vb.), hamile giysileri için kalıp çıkartma, örnek kalıp uygulamaları.
Seçmeli Ders TMT3018 KOSTÜM TASARIMI 2 1 4
Kostüm tasarımı tanımı, kavramları, tarihsel gelişimi, eser seçimi ve analiz dosyası, tasarım dosyası, kostüm uygulama çalışmaları için malzeme araştırması, kostüm kalıplarının hazırlanması, üç boyutlu ürün.
Seçmeli Ders USD3050 FİZİKTEKİ SON GELİŞMELER 3 0 5
Seçmeli Ders USD3052 MEDENİYET TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3054 KARAR VERME TEKNİKLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD3056 MALİYEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD3060 DOĞA KAYNAKLI AFETLER 2 0 5
Seçmeli Ders USD3066 SİYER VE KAYNAKLARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3068 KUR'AN'IN ANA KONULARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD3070 GİYİM TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD3080 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER 2 0 5
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT4001 KOLEKSİYON HAZIRLAMA 2 4 8
Koleksiyon hazırlama süreci ile giysi tasarımları oluşturma, hazırlanan koleksiyonun jüri tarafından değerlendirilmesi.
Zorunlu Ders TMT4003 MODA SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 4
Moda endüstrisinde kullanılan sunum teknikleri, görsel sunum yöntemleri ve uygulamaları, fuar-sergi-defile ve benzeri etkinlikler, gerçekleştirilmiş defile analizi (koreografi, podyum, müzik, sahne tasarımı, sunum konsepti ve koleksiyon bütünlüğü açısından), kişisel defile organizasyonu, katalog sunumları, vitrin tasarımı ve mağaza içi düzenlemeleri.
Zorunlu Ders TMT4005 İMAJ ve STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 3
İmajın çeşitleri ve stil oluşturma, yüz ve vücut hatlarının analizi, 20 yüzyıl stil ikonları ve tarzları, kişisel görünüm ve imaj oluşturma, beden dili ve etkili kullanımı, kişiye özel giysi-makyaj-saç ve aksesuar seçimi, yerine göre giyim seçimi, gardrop planlama.
Zorunlu Ders TMT4007 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 2 0 3
Marka tanımı, türleri, fonksiyonları, moda ve marka ilişkisi, markalaşmanın modadaki yeri ve önemi, markanın tescili, stratejik marka yönetim sürecinin planlanması, marka denkliği unsurları ve denkliği oluşturma, marka yaratma stratejileri, markanın konumlandırılması, marka iletişimi, itme ve çekme stratejileri, markanın görsel ve işitsel unsurları, moda markaları, pazarlama ve temel kavramları, pazarlama ilkeleri, moda kavramının pazarlama ile ilişkisi, markanın pazarlama açısından önemi, pazarlama karması ve fonksiyonları, farklılaşma pazarlama programının hazırlanması, moda pazarlamada ürünün fiyatlandırılması ve dağıtım kanalları, stratejik pazarlama ve tutundurma faaliyeti, moda pazarlama süreci.
Seçmeli Ders TMT4009 DENEYSEL TASARIM 2 1 4
Deneysel giysi tasarımı hakkında fikir oluşabilmesi için ilişki kurulacak bu alanda yapılmış sanat ve tasarımların değerlendirilmesi, problem oluşturma ve tanımlama, çözüme yönelik etkili ve denenmemiş fikirler bulma, sınırsız malzeme ve materyal içinden hayata geçirilecek olan tasarımın proje veya koleksiyon bazında değerlendirilmesi, eskiz çalışmalarının yapılması, tasarımın iş akışına ve projeye uygun olarak üretilmesi.
Seçmeli Ders TMT4011 SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA TASARIMI 2 1 4
Sürdürülebilir modanın tanımı, sürdürülebilirlik ve moda ilişkisi ve önemi, eko tasarım, ekolojik tekstiller, yavaş moda akımı, sürdürülebilir moda anlayışı, sürdürülebilir moda ile ilgili araştırmalar, tasarım çalışmaları.
Seçmeli Ders TMT4013 GİRİŞİMCİLİK 3 0 4
Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimciliğin doğası, önemi ve temel fonksiyonları, girişimcilikte yaratıcılık ve yenilik, girişimcilerdeki özellikler ve işletme başarısındaki rolü, iş kurma süreci ve iş planı, moda endüstrisinde başarılı girişimcilik örnekleri.
Seçmeli Ders TMT4015 MODA FOTOĞRAFÇILIĞI 3 0 4
Fotoğrafçılık temel kavramları, fotoğrafçılıkta kullanılan teknolojiler, çekim teknikleri, kompozisyon, açık ve kapalı alanlarda kullanılacak teknikler, marka ve konsept analizi, moda ve sanatsal içerikli fotoğraf kompozisyonlarının kritikleri, moda unsurlarını ön plana çıkararak moda fotoğraf çekimleri yapma.
Seçmeli Ders TMT4017 ARAŞTIRMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ 3 0 4
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme, sunuma hazırlama, sunum.
Seçmeli Ders TMT4019 ÜRETİM PLANLAMA 3 0 4
Üretim işlemler stratejisi, üretim sistemleri, üretim tasarımı ve süreç planlaması, işletme organizasyonu, kapasite planlaması, iş tasarımı, iş ölçümü, maliyet hesaplama sistemleri, üretim planlaması ve iş tasarımı açısından maliyetler.
Seçmeli Ders USD4053 BİLİM TARİHİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4055 İŞLETMEDE GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4057 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4059 ROBOTİK KODLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4061 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4071 TAKI SANATI TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4073 DENEYSEL SANAT 2 0 5
Seçmeli Ders USD4081 SAĞLIK TURİZMİ 3 0 5
Seçmeli Ders USD4083 ÇOCUKLARDA EV KAZALARINI ÖNLEME VE GÜVENLİK 2 0 5
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders TMT4002 BİTİRME PROJESİ 2 4 8
Moda tasarımı alanında bireysel ya da gruplar olarak alana ilişkin ya da endüstriyle bağlantılı olarak deneysel bir çalışma olabileceği gibi, bir konuda literatür ile birlikte kreasyona yönelik bir çalışmayı da kapsayabilir. Bu çalışma danışman öğretim üyesinin yönlendirmesi ve gözetimi altında yapılır.
Zorunlu Ders TMT4004 PORTFOLYO TASARIMI 2 0 4
Moda tasarımında tanıtma, koruma ve sergilemeye yönelik basılı ve dijital portfolyo hazırlama yöntemleri, teknik hazırlıklar, özgün portfolyo tasarımları.
Zorunlu Ders TMT4006 FİKRİ MÜLKİYET ve TELİF HAKLARI 2 0 3
Fikri mülkiyet hakkı ve sınai hakların kapsamı, çeşitleri, eser ya da ürün tasarımlarının koruma altına alınması, koruma süreleri, ulusal ve uluslararası kapsamda koruma işlemleri ve süreleri, başvuru yapılması gereken resmi kurum ve kuruluşlar, örnek başvuru formlarının doldurulması.
Zorunlu Ders TMT4008 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 0 3
Müşteri ilişkileri kavramı ve özellikleri, müşteri davranışları ve müşteri memnuniyeti, örgütsel kültür ve değişim, müşteri memnuniyeti odaklı kültürün oluşturulması, kültür değişimindeki engeller, müşteri odaklı değişim yönetimi, satış ve pazarlamada toplam kalite yönetimi, müşteriyi kazanma ve tutma, müşteri için değer yaratma, müşterilerle iletişim, iletişim modeli ve öğeleri, müşteri hizmeti, hizmet kalitesi ve sistemi, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, kıyaslama, focus grup görüşmeleri, danışma panelleri, kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi.
Seçmeli Ders TMT4010 KREATİF YÜZEY UYGULAMALARI 2 1 4
Tekstil yüzeylerinin tanıtımı ve genel olarak tekstil yüzey oluşumunda kullanılan teknikleri, basit nakış iğneleri, etamin işleme, kırkyama tekniği, elde veya dikiş makinası ile doku çalışması, aplike çalışmaları, iğneleme keçe tekniği, ıslak keçe tekniği, temel dokuma örgüleri ile yüzey çalışmaları, manipüle kumaş tasarımları, portfolyo sunumu.
Seçmeli Ders TMT4012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 1 4
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik proje hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarını meslekleri ile ilişkilendirmede temel bilgi ve beceriler.
Seçmeli Ders TMT4014 TAKI TASARIMI 2 1 4
Takı üretiminde kullanılan malzeme çeşitleri ve özellikleri, kullanılan alet ve makineler, takı yapım teknikleri, takı ögeleri, tasarım süreci oluşturarak tema belirleme, temaya uygun araştırmalar yapma, verilen bir tasarım için uygun yapım tekniğini seçme, tasarıma uygun model parçalarını şekillendirme, temel üretim tekniklerini kullanarak üç boyutlu ürün yapma.
Seçmeli Ders TMT4016 EV TEKSTİLİ 2 1 4
Ev tekstili ürünlerinin çeşitleri, kullanım amaçları, kullanılan kumaş ve yardımcı malzemeler, dikim teknikleri, süsleme teknikleri, belirlenen hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda ev tekstili ürünün tasarım ve üretim süreci.
Seçmeli Ders TMT4018 KONFEKSİYONDA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI 3 0 4
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, yasalarda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yeri, işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (Occupational Health And Safety Assesment Series-OHSAS 18001), iş kazaları, hazır giyim ve tekstilde iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen fiziksel faktörler, hazır giyimde olası iş kazaları ve korunma yöntemleri, konfeksiyon sektöründe tehlikeler, sağlık güvenlik önlemleri, kaza önleyici güvenlik işaretleri ve renkleri.
Seçmeli Ders TMT4020 MODA EDİTÖRLÜĞÜ 3 0 4
Moda dergiciliğinin temelini oluşturan kuramsal kavramlar, reklam kampanyaları, metinler ve editoryal moda çekimlerinin incelenmesi, dergilerde yer alan imajlar ve işlevleri, kreatif editörsel çalışma uygulamaları.
Seçmeli Ders USD4052 SİYASET VE KÜLTÜR 3 0 5
Seçmeli Ders USD4056 OYUN PROGRAMLAMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4066 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4068 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2 0 5
Seçmeli Ders USD4070 GİYİMDE KİŞİSEL TARZ OLUŞTURMA 2 0 5
Seçmeli Ders USD4072 SERGİ YAPIMCILIĞI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4078 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 2 0 5
Seçmeli Ders USD4080 RİSKLİ GRUPLARDA ÜREME SAĞLIĞI 2 0 5