Program Çıktıları

PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI

 

PÇ1. Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

PÇ2. Alanında gerekli malzeme bilgisi ile teknik donanım bilgisine sahip olur ve bununla ilgili yöntem ve teknikleri kullanır.

PÇ3. Alanındaki tarih, kültür ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olur.

PÇ4. Alanıyla ilgili soyut ve somut kavramları edindiği bilgiler ışığında eleştirel, yaratıcı, yenilikçi, nitelikli ve özgün tasarımlara dönüştürebilir.

PÇ5. Alanı ile ilgili kavramları, olgu ve problemleri araştırır, çok boyutlu olarak analiz eder, çözüme dayalı yöntem ve teknikleri geliştirir.

PÇ6. Disiplinler arası ilişkiler kurarak çalışma alanını genişletir ve bunu alanında yorumlayarak kullanır.  

PÇ7. Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel veya grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.

PÇ8. Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu öğrenme,  toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. 

PÇ9. Yaşadığı çevrenin olanaklarını keşfederek değerlendirebilir, eleştirebilir, kendi sanatsal duyarlılığı ve estetik kaygıları dahilinde yeniden dizayn edebilecek düşünceyi taşır.

PÇ10. Görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin ve doğru olarak kullanır.

PÇ11. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanır.

PÇ12. Alanında yeterli dil ve anlatım bilgisine sahip olur. (Ana ve Yabancı dil).

PÇ13. Alanındaki yasal düzenlemeler ile ilgili işlemleri bilir ve başarıyla iş yürütebilecek bilgiye sahip olur. 

PÇ14. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve çağdaş dünyadaki evrensel değerleri tanır, bireysel, sanatsal ve mesleki değerlere sahip olur ve bu değerler doğrultusunda hareket eder.

 

Son Güncelleme Tarihi:06.08.2020