Genel Bilgi

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Kamu Yönetimi Bölümü, 1992 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde açılmıştır. Öğrenci kabulüne 2004 yılında başlayan bölüm ilk mezunlarını 2008 yılında vermiştir. Bölümde 2 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.   

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara kamu yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre bazı derslerden muaf olabilirler.  Öğrencilerin muafiyet için belirlenen süreler içerisinde başvurmaları ve fakülte yönetim kurulunun muafiyeti onaylaması gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 240 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler,  Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre gerekli koşulları sağlaması durumunda, lisansüstü eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır.


I. Amaç ve Hedefler

I.I. Amaç
Sosyal bilimler alanında temel bilgilerle donatılmış, ulusal ve uluslararası alanda siyaset, yönetim, kentleşme ve çevre sorunları gibi alanlarda gelişmeleri takip edebilen, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör için mesleki açıdan yetkin, araştırmacı, katılımcı, yenilikçi ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

I.II Hedef 
Bölümümüzün başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası alanda yeterliliği kabul görmüş bir konuma gelmek. Siyaset, yönetim, hukuk ve çevre sorunları alanında analiz, değerlendirme ve yorum yapabilen, çözüm önerileri sunan; çok yönlü düşünebilen, iletişime açık, etik ilkelere saygılı kişiler yetiştirmek; mezunlarımızın kamu ve özel sektörde istihdamını artırmak; ulusal ve uluslararası alanda çeşitli projelerde yer alma. Bilimsel çalışmalarda yayın sayısını artırmaktır.  


II. Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere KAMU YÖNETİMİ LİSANS DERECESİ verilmektedir. Kamu yönetimi lisans programı, 240  ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”nde  tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.


III. Kabul Koşulları
Türk öğrenciler, kamu yönetimi bölümüne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler.
Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi'yle irtibata geçiniz.


IV. Önceki Öğrenmenin Tanınması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.


V. Program Profili
Kamu Yönetimi Bölümü, sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerin sentezlenmesi temelinde ortaya çıkan disiplinler arası bir bölüm olması nedeniyle öğrenciler çok yönlü bir eğitim almaktadır. Bu durum öğrenciler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu özellikler, kamu yönetimi mezunlarının çok farklı alanlarda çalışmasına olanak sağlamaktadır.

Kamu Yönetimi lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

ISCED Eğitim Alan Kodu: 31 – Sosyal ve Davranış Bilimleri

ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 31- sosyal ve Davranış Bilimleri

Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi


VI. Eğitim Öğretim Metotları
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Kamu Yönetimi Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Sosyal Faaliyet
 • Tez Hazırlama
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma

VII. Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri
Kamu yönetimi bölümü öğrencileri mezun olduktan sonra, aldıkları dersler ve ilgi alanlarına göre başta kamu sektörü olmak üzere, ulusal ve uluslararası firmaların farklı iş kollarında istihdam edilebilmektedir. Kamu sektöründe ise başta kaymakamlık, idari hâkimlik ve müfettişlik gibi alanlarda çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise öğrencilerin yeterlilikleri ölçüsünde başta bankacılık olmak üzere bir çok çeşitli iş kollarında istihdam olanağı bulunmaktadır. Bölüm mezunları aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

VIII. Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

Kamu yönetimi lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·  ders planındaki derslerden başarılı olarak toplam 240 AKTS kredi elde etmek,

·  4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir

Detaylı bilgi için: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 


IX. Akademik İlerleme Olanakları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, kamu yönetimi bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.


X. Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Kamu yönetimi programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Kısa Sınav

·    Ödev Değerlendirme

·    Rapor Sunma

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Tez Sunma

·    Belge Sunma


XI. Sınavlar
Öğrencilerin, kamu yönetimi programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir. Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

XII. Değerlendirme
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

XIII. Öğretim Türü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans Programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi:28.11.2023