Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi CEV0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV1001 MATEMATİK I 4 2 6
Ön Bilgiler ve Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları , İntegrasyon, Belirli İntegrallerin Uygulamaları, Transandant Fonksiyonlar , İntegrasyon Teknikleri
Zorunlu Ders CEV1003 FİZİK I 3 1 5
Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi, Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum, Statik Denge ve Esneklik, Titreşim Hareketi, Evrensel Çekim Yasası
Zorunlu Ders CEV1005 GENEL KİMYA 2 1 3
Temel Kavramlar ve Stokiometri, Atom Yapısı, Atom Teorileri ve Periyodik Cetvel, Kimyasal Bağlar, Moleküler Geometri, Gazlar, Çözeltiler ve Özellikleri, Termokimya, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asit ve Bazlar, Çözünürlük
Zorunlu Ders CEV1007 LİNEER CEBİR 3 0 3
Önbilgiler, Matris Cebiri, Elemanter İşlemler ve Elemanter Matrisler , Determinantlar ve Özellikler, Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, İç Çarpım ve Norm, Köşegenleştirme
Zorunlu Ders CEV1009 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2 0 2
Kirletici Kaynakları, Organik Maddenin Ayrışması, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği, Hava Kirliliği, Kirlilik Parametreleri, İçme sularının Arıtılması, Katı Atıkların Uzaklaştırılması, Ses ve Gürültü Kirlenmesi
Zorunlu Ders CEV1011 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV1002 MATEMATİK II 4 2 6
kutupsal koordinatlar, diziler ve seriler, vektörler ve uzayda geometri , kısmi türevler, katlı integraller, vektör alanlarında integrasyon
Zorunlu Ders CEV1004 FİZİK II 2 1 4
Elektrik Alanlar,Gaus yasası,Elektriksel Potansiyel,Sığa ve dielektrik,Akım ve direnç,Doğru akım devreleri,Manyetik alanlar,manyetik alan kaynakları, Faraday yasası, İndüktans, Alternatif akım devreleri
Zorunlu Ders CEV1006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2 1 5
Bilgisayar destekli teknik resim, CAD ortamında çizim oluşturma ve düzenleme, geometrik çizimler, izdüşüm metodları ve görünüşler, Perspektif çizimler, Kesit görünüşler, ölçülendirme.
Zorunlu Ders CEV1008 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2 0 2
Programlamaya Giriş Temel Kavramlar, Programlama Tarihçesi, Problem Çözüm Teknikleri, Algoritma ve akış diyagramları, C++ Programlama, Derleyicileri ve Geliştirme Ortamları, Programlama teknikleri kod yazma, uygulama, test ve hata tespit ve kod geliştirme, C++Temelleri Kodun genel yapısı, yazım kuralları, numerik tipler, ifadeler, Değişken kavramı ve değişken tipleri, Karar Yapıları, Koşul oluşturma, mantıksal ifadeler ve seçim kontrol yapıları if if else switchcase ve diğer karar kontrol yapıları, Döngü yapıları for, while, dowhile, Fonksiyonlar Genel yapısı, farklı fonksiyon prototipleri ve kullanımları, Tek ve iki boyutlu Dizi değişkenler, ve kullanımları, İşaretçiler Pointers ve kullanımları, Nesne Tabanlı Programlama Kavramı ve Sınıflar.
Zorunlu Ders CEV1010 ÇEVRE KİMYASI 3 0 5
Kimyasal kinetik ve denge, asit baz, çözünme ve çökelme, yükseltgenme indirgenme, koordinasyon kimyası ve Çevre Mühendisliği açısından önemi, pH, asitlik, alkalinite, renk ve bulanıklık, çözünmüş oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, sudaki katılar gibi temel çevre kimyası kavramları ve önemleri, sudaki organik ve inorganik kirleticiler, sulardaki zehirli kirleticiler
Zorunlu Ders CEV1012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II 2 0 2
İş sağlığı ve iş güvenliği kavramı, İş sağlığı güvenliği yönetim sistemleri, İş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının oluşturulması, Ergonomi,Tehlikelerin kaynakları ve belirlenmesi, Acil eylem planı, Yangın ve patlama, Kaza incelemesi ve raporlama, Risk analizi, Kişisel koruyucu donanımları, Meslek hastalıkları, Mesleklere özgü İsg.
Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV2001 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 3 0 5
Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, lineer denklemler, ayrılabilir, homojen ve Bernoulli ve Riccati denklemleri, tam diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, sabit katsayılı denklemler. Lineer denklem sistemleri ve özdeğer yöntemi, Laplace dönüşümleri ve diferansiyel denklem çözümleri, Kuvvet serileri ve diferansiyel denklem çözümleri.
Zorunlu Ders CEV2003 OLASILIK VE İSTATİSTİK 2 0 4
İstatistiğe giriş, Rastgele değişken, Frekans analizi ve tanımlayıcı istatistikler, Dağılım ölçüleri, Olasılık ve olasılık dağılımları, Örnekleme, Güven aralığı, Örnekleme dağılımları, Parametrik veya non,parametrik çoklu karşılaştırma testleri, Varyans analizi, Regresyon ve korelasyon analizi
Zorunlu Ders CEV2005 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 3 0 4
Akışkan özellikleri ve tanımlamalar, hidrostatik, kinematik. Temel denklemler ve uygulamaları.Basınçlı akımlar, açık kanal akımları ve genel özellikleri, temel denklemler ve kavramlar.
Zorunlu Ders CEV2007 STATİK MUKAVEMET 3 0 4
Statiğin temel kavramları, maddesel noktanın dengesi, uzay kuvvetler sistemi, moment kavramı, bir kuvvetin bir noktaya, bir eksene göre momenti, eşdeğer kuvvet sistemleri, taşıyıcı sistemler, ağırlık merkezleri, atalet momenti, iç kuvvetler, sürtünme kuvveti, gerilme, emniyet katsayısı, kirişlerde iç kuvvetler ve kesit tesir diyagramları, normal kuvvet, katı cisimlerin mekanik özellikleri, basit ve bileşik mukavemet halleri.
Zorunlu Ders CEV2009 ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI 0 4 4
Çevre Kimyası laboratuvarı uygulama ve güvenlik kuralları, numune alma esasları, enstrümantal kalibrasyon ve analiz, hacimsel analiz, gravimetrik analiz ve optik metotlarının kullanıldığı çevre mühendisliği uygulamaları ile ilgili seçilmiş deneyler ve bu deneylere ait teorik bilgiler
Seçmeli Ders CEV2011 ÇEVRESEL METEOROLOJİ 3 0 5
Atmosferin yapısı, atmosferin katmanları, ısı ve sıcaklık, atmosferde su buharı, yoğunlaşma, bulut oluşumu, yağışlar, buharlaşma, basınç ve rüzgarlar, çevre sorunları ve meteoroloji, fotokimyasal smog, asit yağışlar, sera etkisi ve küresel ısınma, kuraklık, sel ve taşkınlar
Seçmeli Ders CEV2013 ARAZİDE ARITMA 3 0 5
Arazi etüdleri, Ön arıtma yöntemleri, Foseptik, Kum filtre, Anaerobik filtre, Imhoff tankları, Yağ ve gres giderme tankları, RUCK sistemi, Arazide arıtma sistemleri, Arıtma mekanizmaları, Kirleticilerin zemin içindeki davranışları ve giderilmesi, Yüzey altından sızdırma, Arazi yüzeyinden akıtma, Hızlı infiltrasyon, Sazlık, bataklık yada sulak alanlarda ,wetland, arıtma, Su bitkileriyle arıtma, Arazide arıtma sistemlerinin sağlık ve çevresel etkileri.
Seçmeli Ders CEV2015 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ 3 0 5
Çevre mühendisliği uygulamalarında kimyasal konsantrasyon birimleri ve hesaplamalar, kimyasal kinetik, kimyasal termodinamik ve denge prosesleri, asit baz kimyası, oksidasyon redüksiyon kimyası, fotokimya ve hava, çökelme, katı yüzeylerde sorpsiyon ve iyon değişimi, fiziksel prosesler, kütle denklikleri, reaktör analizleri, enerji dengeleri, ekosistemlerde enerji ve madde akışları
Staj Dersi CEV2025 STAJ 0 0 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV2002 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 2 2 4
Ekosistemde Mikroorganizmaların Yeri, Mikroorganizmaların Genel Özellikleri,Prokaryotik ve Ökaryotik Organizmalar, Hücre ve Yapısı, Tek Hücrelilerin Maddesel Bileşimleri, Kapsül ve Salgılar, Bakterilerin genel özellikeri üremeleri yaşam istekleri,fungusların genel özellikleri yaşam istekleri çoğalmaları, virüsler, protozoalar, mikroorganizmaların metabolizmaları, mikroorganizmaların Karbon ve Enerji Kaynakları, Besi Ortamı ve Gelişme Koşulları, Beslenme çeşitleri, Enzim Özellikleri, enzim faaliyetleri, Hücrede Madde Dönüşümleri, Metabolizmanın ve Enerji Dönüşümünün Ana Mekanizması, Madde Dönüşümü, Mikroorganizmalar ve Atıksu Arıtma Teknolojisindeki Yerleri, N,S,P,C döngüsünde mikroorganizmalar, Kompostlamada Faaliyet Gösteren Mikroorganizmalar, Hava ve Toprağın kirleticilerden arındırılmasında Kullanılan Mikroorganizmalar
Zorunlu Ders CEV2004 TERMODİNAMİK 3 0 4
Termodinamiğin temel kavramları: sıcaklık, enerji, iş, ısı, kapalı ve açık sistemler; Termodinamiğin sıfırıncı kanunu; Saf madde ve karışımların hal değişim denklemleri ve faz grafikleri; Termodinamiğin birinci kanunu (kapalı sistemler); Termodinamiğin birinci kanunu (açık sistemler); Termodinamiğin ikinci kanunu; Denge ve entropinin tanımı; Tersinir ve tersinmez prosesler; Yakıtlar ve yanma; İdeal ve ideal olmayan faz değişimleri, Reaksiyon kinetiği, Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal denge; Çevre ile etkileşim halinde olan termodinamik sistemler
Zorunlu Ders CEV2006 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİDROLOJİSİ 2 0 3
Hidrolojinin tanımı, Metodları, Hidrolojik Çevrim, Hidrolojinin temel denklemleri, yerkürenin su dengesi, Yağış oluşumu, yağış ölçümleri, yağış kayıtlarının analizi, bir havzaya ait alansal ortalama yağışın hesaplanması, Buharlaşma, buharlaşma miktarının ölçülmesi ve hesaplama teknikleri, Sızma, sızma kapasitesi ve sızma indisi, Yer altı suyu, bölgeleri, beslenmesi, kayıpları, Akarsularda akım, hız, seviye, debi ölçüm yöntemleri, akış kayıtlarının analizi, drenaj alanı tanım ve özellikleri, yüzeysel akış, yağış,akış bağıntıları, Hidrograflar, hidrograf analizi, parametrik havza modelleri, Birim hidrograf teorisi
Seçmeli Ders CEV2008 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ 3 0 5
Küresel dengeler, İklim değişikliği ve Küresel ısınma kavramları, İklim değişikliğinin nedenleri, Sera gazları ve sera etkisi, Taşkın ve kuraklık, İklim değişikliği ve ekosistemler üzerindeki etkileri, İklim değişikliği ve su yönetimi, İklim değişikliği ve Türkiye, İklim değişikliğinin önlenmesine yönelik tedbirler, İklim değişikliğine uyum, Uluslararası protokoller
Seçmeli Ders CEV2010 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 3 0 5
Coğrafi Bilgi Sistemlerine giriş, Veritabanı mantığı, Raster ve vektör görüntü formatları, Uzaktan algılamaya giriş, Bu konuda kullanılan uydular, Uzaktan algılamada görüntü işleme teknikleri, Uzaktan algılamada görüntü iyileştirme teknikleri, Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin entegrasyonu.
Seçmeli Ders CEV2012 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EKOLOJİSİ 3 0 5
Ekoloji ve ekosistemler tanım, kuram ve kavramlar, Ekosistemlerin öğe ve özellikleri, Mikrobiyal ekoloji, Toksikoloji, Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları, Ekosistemlerde enerji ve besin döngüleri, Alternatif enerji kaynakları ve çevre ilişkileri, Hava, su ve toprakta ekolojik dengenin bozulma nedenleri ve sonuçları.
Seçmeli Ders CEV2014 ZEMİN MEKANİĞİ 3 0 5
Zemin mekaniği ile ilgili sorunlar, Zeminlerin oluşumu, Zeminlerin fiziksel özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, Zeminlerin kompaksiyonu, Zeminlerin hidrolik özellikleri, Zeminlerde gerilme ve deformasyon kavramı, Zeminlerde oturmalar ve konsolidasyon, Kayma mukavemeti, Çevre Mühendisliği ile ilgili zemin problemleri ve çözüm yolları
Seçmeli Ders CEV2016 MALZEME BİLGİSİ 3 0 5
Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması, Atomsal yapı, atomsal diziliş, kristal yapı, yapısal kusurlar ve atom hareketleri, Fiziksel ve mekanik özellikler, Çekme ve basınç etkisinde davranış, Kuvvet, gerilme, şekil değiştirme ve birim şekil değiştirme , elastik ve plastik davranış ve viskozite kavramları, Malzemelerin sünme, gevreklik, süneklik, sertlik, tokluk özellikleri.
Seçmeli Ders CEV2018 HİDROJEOLOJİ 3 0 5
Hidrosferdeki su döngüsünden başlayarak, yüzey ve yeraltında suyun beslenme, depolanma, boşalım ve akış ortamları arasındaki suyun hareketine etki eden unsurların, ortamların ve meydana gelen değişimlerin tanıtılmasıdır.
Seçmeli Ders CEV2020 SAYISAL ANALİZ 3 0 5
Sayısal yöntemlere giriş, Kök bulma, Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Eğri uydurma, Sayısal integral, Sayısal türev, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
Seçmeli Ders CEV2022 ORGANİK KİMYA 3 0 5
Organik kimya temel kavramlar ve giriş, alifatik bileşikler, heterosiklik bileşikler, pestisitler, iz organikler, çevrede organiklerin dağılımı ve davranışları, hidroliz, organiklerin indirgenme yükseltgenme reaksiyonları, çevresel sistemlerde göl, nehir, deniz ve yeraltı suyu organiklerle ilgili örnek çalışmalar
Seçmeli Ders CEV2024 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ 3 0 5
Genetik ve genetik materyal çeşitleri, Nükleik asitler ve DNAnın çeşitli özellikleri, Replikasyon ve Regülasyon, Mutasyon, mutasyon çeşitleri ve onarım mekanizmaları, Rekombinasyon, Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan enzimler, Gen klonlama, gen aktarımı, Gen aktarımında kullanılan teknikler, Amplifikasyon çeşitleri ve PCR, Gen ifadesinin ortaya çıkışında analiz yöntemleri, Hibridizasyon çeşitleri ve gen haritalama, DNA dizi analiz sekans analizi metotları
Staj Dersi CEV2032 STAJ 0 0 4
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV3001 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER I 4 0 5
Reaksiyon kinetiği, reaktör türleri, reaktör işletme türleri, reaktör tasarım eşitlikleri, Izgaralar ve çeşitleri, kum tutucular, akım dengeleme havuzları, nötralizasyon işlemleri, çöktürme havuzları, flotasyon ünitesi tasarımı, iyon değiştirme prosesleri ve tasarım eşitlikleri, adsorpsiyon prosesleri, kimyasal oksidasyon prosesleri, pıhtılaştırma yumaklaştırma işlemleri, sertlik giderme işlemleri, filtrasyon, membran prosesler, dezenfeksiyon
Zorunlu Ders CEV3003 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ 3 0 4
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kirletici kaynakların belirlenmesi ve kirleticilerin sınıflandırılması, İçme ve kullanma suyu kaynaklarında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve radyolojik su kalite parametrelerinin tanımı, anlam ve önemi, Su kalitesi izleme çalışmaları, Yüzeysel ve yeraltı suları için su kalitesi kontrolü, Su kaynaklarına gelen atık yükü yönetimi ve alıcı suların özümleme kapasitesi, Su kalite kriter ve standartları, Su kalitesi yönetimi planlaması.
Zorunlu Ders CEV3005 HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 3 0 5
Hava kirlenmesi ve kontrolüne giriş, hava kirlenmesinde kimyasal esaslar ve uygulamaları, atmosfer ve hava kirlenmesinde termodinamik yaklaşımlar ve kimyasal kinetik, aerosoller ve özellikleri. fotokimyasal reaksiyonlar, kükürt, azot ve karbon bileşiklerinin atmosferik kimyası, hava kirlenmesinde ölçüm yöntemleri, ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, partiküllerin tutulmasında temel esaslar, partikül dağılımları, çökelme, santrifüj, filtrasyon, elektrostatik çökelme, adsorbsiyon, absorbsiyon, termal yakma, kimyasal oksidasyon, katalitik oksidasyon ve piroliz ve desülfürizasyon proseslerinin çalışma esasları ve uygulamaları, hava kalitesi ile ilgili yasal mevzuat ve yönetmelikler
Zorunlu Ders CEV3007 MESLEKİ YABANCI DİL I 2 0 2
Çevre Mühendisliği ile ilgili tanımlar ve terminolojiye giriş, Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda basit metinleri okuma, anlama.
Seçmeli Ders CEV3009 DOĞAL KAYNAKLAR VE EKOLOJİK PLANLAMA 3 0 5
Doğal kaynaklar, doğal kaynaklara ilişkin sorunlar ve nedenleri, doğa ve çevre koruma, ekosistemler ve ekosistemlerdeki bozulmalar, kirlilik kaynaklarının ekosistemler üzerindeki etkileri, ekolojik planlama, ekolojik planlama prensipleri, ekolojik planlama aşamaları, ekolojik planlamanın etkileri
Seçmeli Ders CEV3011 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ATIKSU ARITIM SİSTEMLERİ 3 0 5
Kanalizasyonsuz yerleşim birimlerinde atıksuların arıtılması, Atıksu karakteristikleri ve atıksu debisi, Arazide arıtma, Yapay sulakalan sistemleri, Yüzeysel sulara verme, Kuru çukurlar, Sızdırma Kuyuları, Fosseptikler, İmhoff tankı, İki katlı çukurlar, Damlatmalı sistemler, Kum filtre hendekleri, Yeraltına sızdırma hendekleri, Bireysel atıksu arıtma sistemleri ve tasarımları, Sistemlerin projelendirilmesi, değerlendirilmesi ve performansları, dezenfeksiyon, Geri dönüşüm sistemi, kanalizasyonlu yerleşim yerlerinde atıksuların arıtılması, Paket arıtma tesisleri.
Seçmeli Ders CEV3013 TEMİZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 3 0 5
Enerji tanımı ve kullanım prensipleri, enerji çeşitleri, Enerji ihtiyacı, Enerji üretim kaynakları, Fosil kökenli yakıtlar, Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Jeotermal enerji, Biokütle ve biyogaz, Hidroelektrik enerji, Nükleer enerji, Denizlerden elde edilen enerji, Hidrojen enerjisi ve diğer gelişmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları, Enerji yönetimi ve denetimi
Seçmeli Ders CEV3015 ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 3 0 5
Toksikolojinin genel prensipleri ve çevresel toksikolojinin tarihsel gelişimi, toksisiteyi etkileyen faktörler, toksik maddelerin taşınımı ve kinetiği, toksisite belirleme metotları, metaller ve inorganik kimyasallar, organik kimyasallar ve toksisite değerlendirmeleri, risk karakterizasyonu, toksik doz spektrumu, maruz kalma, doz cevap değerlendirmeleri, ksenobiotikler, metaller, klorlu organikler, endokrin bozucular gibi seçilen bazı kimyasalların risk değerlendirmeleri
Seçmeli Ders CEV3017 ŞEHİRCİLİK VE ÇEVRE PLANLAMA 3 0 5
Genel olarak yerleşmeler, şehir tanımı, şehircilik yaklaşımları ve bu kavramlara ilişkin tarihsel değerlendirmeler, Planlama kavramı ve planlamaya ilişkin çevresel esaslar, Kentleşme ve kentlileşmede çevreye bağlı estetik değerler, Ülkemizde kentleşme ve kentleşme sorunları, Kent planlaması, çağdaş planlama yaklaşımı ve planlamanın unsurları, Kentsel planlamayı etkileyen sanayileşme, kentleşme ve çevre sorunları, Planlama yaklaşımında çevre düzeni planı kavramı, Planların uygulanmasının çevre sorunlarının çözümüne etkisi, Sanayi alanları planlamasında yer seçimi ve çevre sorunları.
Seçmeli Ders CEV3019 HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 3 0 5
Hava kirliliği konularına genel bir bakış, hava kalitesi izleme metodolojileri ve örnekleme teknikleri, NOx, SOx, Flor, Klor, Ozon, VOC, CO emisyonları ve ölçüm teknikleri
Seçmeli Ders CEV3021 AKTİF ÇAMUR MİKROBİYOLOJİSİ 3 0 5
Staj Dersi CEV3031 STAJ 0 0 4
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV3002 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İŞLEMLER II 4 0 5
Biyolojik Atıksu Arıtımına Giriş, Biyolojik arıtımın tanımı ve kapsamı, Atıksuyun özellikleri, Atıksu analiz sonuçların yorumlanması, Enzimlerin yapısı ve özellikleri, Reaksiyon kinetikleri, Reaktörler, Aerobik büyüme sistemleri, arıtım mekanizmaları ve arıtımı etkileyen Faktörler, Aktif çamur prosesleri, Doğal atıksu arıtma prosesleri, arıtım mekanizmaları ve reaksiyon kinetikleri, Doğal atıksu arıtma proseslerinin klasik sistemlerle karşılaştırılması, Tam karışımlı geri devirsiz ve geri devirli reaktörlerde tasarım eşitliklerinin türetilmesi, Anaerobik Arıtma, Anaerobik atıksu arıtımının esasları, Anaerobik arıtımda etkili parametreler, Anaerobik reaktör sistemleri, Anaerobik çamur çürütme ve çürütücülerin tasarlanması, Biyolojik arıtmada proses analizleri, Biyolojik arıtma ünitelerinin dizayn parametreleri, Biyolojik arıtımla ilgili uygulamalar,
Zorunlu Ders CEV3004 SU TEMİNİ 2 1 5
İçme Suyu Özellikleri, Nüfus Tahmini Metotları, Su İhtiyaçlarının Tayini, Membalar, Kuyular, Dren Sistemleri İle Su Alınması, Yüzeysel Suların Alınması, Boru Hatlarının Hesap ve Projelendirilmesi, Su Depoları, İçme Suyu şebekesi ve Projelendirme Esasları.
Zorunlu Ders CEV3006 TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ 3 0 4
Toprağın tanımı, özellikleri,Toprak Kirliliği ve Yeraltısuyu Kirliliğinin Tanımı, Toprak Kirliliği Kriterleri, Su Kalitesi Standartları Ve Yeraltısularının Kalite Sınıflaması,Toprak ve Yeraltı Yeraltısuyu Kirliliğinin Kaynakları, Kirleticilerin Taşınması, Toprak kirliliği parametreleri ve Yeraltısuyu Kirliliğine İlişkin Parametrelerin Ölçümü, Toprak Kirliliği ve Yeraltısuyu Kirliliğinin Önlenmesi Ve Giderilmesi
Zorunlu Ders CEV3008 MESLEKİ YABANCI DİL II 2 0 2
Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda seçilen orijinal metinlerle çalışılarak teknik tercüme ve bilimsel yayın hazırlama yeteneğinin kazandırılması.
Seçmeli Ders CEV3010 HAVZA ANALİZİ 3 0 5
Havza ve havza yönetimi kavramları ve gelişimi, havza yönetiminin su kaynaklarının geliştirilmesindeki yeri ve önemi, havza etüdleri, fiziksel havza karakteristikleri, havzadaki sorunlar,kirlenme sorunları, arazi kullanma sorunları, erozyon, sedimentasyon, havza planlama, AB su çerçeve direktifi ve nehir havzaları
Seçmeli Ders CEV3012 TEMİZ ÜRETİM 3 0 5
Atık yönetiminin tarihsel gelişimi, temiz üretim kavramı ve temelleri, temiz üretim araçları, atık azaltım önlemleri, yaşam döngüsü analizi, temiz üretim plan ve programlarının geliştirilmesi, temiz üretim alternatiflerinin belirlenip değerlendirilmesi, temiz üretim stratejilerinin analiz edilmesi, temiz üretim uygulama metodolojisi, küçük orta ölçekli endüstrilerden, tarım vb alanlardan gerçekleştirilmiş başarılı temiz üretim uygulama örnekleri
Seçmeli Ders CEV3014 ARITMA ÇAMURLARININ UZAKLAŞTIRILMASI 3 0 5
Çamurun fiziksel kimyasal ve biyolojik özellikleri, Çamur kaynakları, Yoğunlaştırma ve yoğunlaştırıcılar, Çamur suyunun alınması, Çamur kurutma yatakları, Pres filtreler, Santrifüj, Bant filtre, Vakum filtre, Çamur kompostlaştırma, Çamurun araziye verilmesi, Çamur çürütme sistemleri, Arıtma Çamurlarının Bertarafında Yasal Mevzuat.
Seçmeli Ders CEV3016 ÇEVRE YÖNETİMİ 3 0 5
Çevre yönetim sistemi, tarihçesi ve standartları, Çevresel riskler ve yönetimi, Çevre yönetiminin ana elemanları, Kalite yönetim sistemleri, Çevre politikasının oluşturulması, Çevre yönetiminde taraflar ve kriterler, Çevresel sorumlulukların tanımlanması, Çevre yönetmeliklerinin tasarlanması ve uygulanması, Acil durum hazırlığı ve bu hallerde yapılması gerekenler, Çevre yönetim sistemi uygulamaları.
Seçmeli Ders CEV3018 ÇEVRE HUKUKU 3 0 5
Genel hukuk bilgisi, Çevre mevzuatı ve tarihsel gelişimi, Çevre hukukunun korunmasındaki temel kavramlar, Çevre hukukunun temel ilkeleri, Çevre kanunları, İlgili yönetmelikler, Çevre hukuku uygulamaları, Güncel uluslararası çevre sözleşmeleri, AB uyumluluk sürecinde çevre mevzuatının uyumlulaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirme, Çevre Sorunlarının Çevre Hukuku açısından incelenmesi
Seçmeli Ders CEV3020 ÇEVRE EKONOMİSİ 3 0 5
Temel iktisat kavramları, İktisadi kalkınma, Planlama, Ekonomik modeller, Maliyet unsurları, Faydanın ölçülmesi, Fayda maliyet analizi, Çevre kirlenmesinin ekonomik analizi, Çevre koruma ve arıtma tesislerinin maliyeti, Fizibilite raporlarının hazırlanması, İhale dosyası hazırlanması, Proje seçeneklerinin karşılaştırılması ve en ekonomik projenin seçilmesi.
Staj Dersi CEV3030 STAJ 0 0 4
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV4000 BİTİRME TEZİ 0 2 5
Öğrencilerin Çevre Mühendisliği ile ilgili konularda değişik öğretim elemanlarının danışmanlığında teorik veya deneysel bir çalışmayı bireysel veya takım çalışmasıyla hazırlayıp sunması
Zorunlu Ders CEV4003 KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 3 0 6
Katı atıklar, önemi ve tanımlar, Katı atıkların toplanması, Katı atıkların ayrılması, Katı atıkların tekrar kullanımı ve geri kazanımı,Katı atıkların kompostlanması Kompostun kullanımı, Katı atıkların yakılması, Yakma metotları Proliz ve diğer bertaraf yöntemleri, Hayvansal atıkların kontrolü, Katı atık bertaraf yöntemlerinin karşılaştırılması, Tehlikeli atık, Tehlikeli atık kaynakları, Tehlikeli atık yönetimi, Tıbbi atık, Tıbbi atıklarla ilgili yasal mevzuat, Tehlikeli atıkların azaltılması, Tehlikeli atıkların tesis içi ve yerinde uygulamaları, Tehlikeli atıkların taşınması, Tehlikeli atıkların arıtılması, Tehlikeli atıkların depolanması ve uzaklaştırılması, Tehlikeli atıkların yerleştirilmesi ve iyileştirilmesi, Tehlikeli atıklarla ilgili yasalar ve yasal düzenlemeler, Örnek çalışmaları,
Zorunlu Ders CEV4005 ÇEVRESEL MODELLEME 3 1 6
Modellemenin temel kavramları, Çevresel modellerin kullanım alanları, amaçları ve türleri, Çevresel modellemenin prensipleri ve fiziksel, matematiksel kavramları, süreklilik denklemi, genel kütle ve enerji dengesi, reaktör ve reaksiyonlar, başlangıç ve sınır değer problemleri, Çeşitli çevre sistemleri için matematiksel modellerin geliştirilmesi, Çeşitli model denklemleri için analitik ve sayısal çözüm tekniklerine giriş, Bilgisayar programları kullanılarak numerik modellerin çözümü, Su kalitesi yönetimi ve atık kontrolü ile ilgili uygulamalar ve model geliştirme
Seçmeli Ders CEV4007 ANAEROBİK ARITIM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Anaerobik arıtımın esasları, anaerobik arıtım kinetiği, anaerobik arıtım reaktör konfigürasyonları ve karşılaştırmaları, anaerobik arıtma sistemlerinin işletimi, anaerobik arıtılabilirlik çalışmaları, arıtma çamurlarının, evsel ve endüstriyel atıksuların, katı atıkların anaerobik arıtım teknolojileriyle arıtımı
Seçmeli Ders CEV4009 BİYOLOJİK AZOT VE FOSFOR GİDERİMİ 3 0 5
Atıksularda azot ve fosfor kaynakları, miktarları ve alıcı ortama etkileri, Biyolojik azot gideriminin prensipleri, nitrifikasyon, mikrobiyolojisi, çevresel faktörler, nitrifikasyon kinetiği ve stokiometresi, denitrifikasyon, mikrobiyolojisi, çevresel faktörler, denitrifikasyon kinetiği ve stokiometrisi. Biyolojik fosfor gideriminin prensipleri, biyokimyasal mekanizma, Besi maddesi , azot ve fosfor, gideren biyolojik sistemlerin tasarımı, Proses akım şemaları, atıksu karakterinin ve işletme koşullarının etkileri, azot gideren prosesler için tasarımlar , tek çamurlu aktif çamur sistemleri, anoksik,aerobik proses dizaynları, ardışık kesikli reaktörler, biyolojik azot giderimi için alternatif prosesler,, azotla birlikte fosfor gideren sistemler.
Seçmeli Ders CEV4011 DENİZ KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 3 0 5
Denizel ortam, Deniz suyu özellikleri, Deniz kirliliğinin önemi, Akıntılar ve dalgalar, Kirleticilerin deniz ortamına etkileri, Denizlerde akıntı, Dip sularının yenilenmesi, Alıcı ortam olarak denizler, Deniz suyu kalite kriterleri, Petrol kirlenmesi ve kontrolü, Gemi atıklarının kontrolü, Denizlerimizdeki Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz kirlenme, Deniz kirlenmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmenlikler, Atıksuların denize deşarjlarının çevre tesirleri, Boru cinsleri ve inşa yöntemleri, Deşarj parametreleri, Atıksuların deniz ortamında seyrelmesi, Seyrelme hesapları, Denize atıksu deşarjı tasarım kriterleri ve projelendirme esasları.
Seçmeli Ders CEV4013 TOPRAK KİRLİLİĞİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 3 0 5
Seçmeli Ders CEV4015 İÇME SULARININ ARITILMASI 3 0 5
Seçmeli Ders CEV4019 AB VE ÇEVRE POLİTİKALARI 2 0 4
Avrupa Birliğinde çevre politikaları, aktörler, kurumlar ve politika prosesleri, Avrupa Birliğinde çevre politikasının hedef ve ilkeleri, Avrupa Birliğinde çevre politikasının teknik araçları, Avrupa Birliğinde çevre politikasının gelişimi, çevre eylem programları, Türkiyedeki çevre ile ilgili mevzuat, Türkiyenin AB çevre politikalarına uyum durumu
Seçmeli Ders CEV4021 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2 0 4
Etik, temel kavramlar, Etik ve kurumlar, Etik ve sosyal sorumluluk, İş ve meslek etiği kavramları, Meslek modelleri ve etik, Mühendislik mesleği ve sorumlulukları, çevresini oluşturan tüm kişi ve kuruluşlara karşı, Mühendislik etiğinin tarihçesi, mühendislik etiği ilke ve temel kuralları, Mühendislikte kullanılan değer sistemleri, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğindeki mesleki etik uygulamaları, Dünyda mühendislik ve etik, Çevre etiği,
Seçmeli Ders CEV4023 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMASI 2 0 4
Herhangi bir kuruluşda kalite Yönetim uygulamasında yapılması gerekenler ve standardın içeriği ve bunun kuruluşa uygulamasında yapılması gereken hususlar. Kısaca dersi başarı ile tamlayan öğrenci iş hayatında kendi mesleği veya ilişkili mesleğinde rahatça sistem kurabilir.
Seçmeli Ders CEV4025 RİSK YÖNETİMİ 2 0 4
Uluslararası sermaye piyasalarındaki entegrasyon neticesinde bir piyasada yaşanan olumsuzluklar kısa zamanda diğer ülkelerdeki piyasalara yansımaktadır ve dolayısıyla şirketler açısından risk yönetimi önem arzeden bir konu olmaktadır. Bu dersin amacı, risk ortamında faaliyet gösteren işletme ve diğer kurumların karşı karşıya kalmış oldukları risklerin neler olduğu ve bu risklere karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda temel bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Seçmeli Ders CEV4027 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 0 4
Düşünsel kavramların analizi, etkin raporlama ve sunum teknikleri.
Seçmeli Ders CEV4029 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI 2 0 4
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders CEV4004 ATIKSULARIN ARITILMASI VE KANALİZASYON 2 2 6
Atıksu tanımı ve arıtma yöntemlerine genel bakış, Atıksuların özellikleri ve debi hesaplamaları, Fiziksel arıtma üniteleri ve dizaynı, Izgaralar, Kum tutucular, Ön çöktürme havuzları, Son çöktürme havuzları, Biyolojik Arıtma, Aktif çamur sistemleri, Genel bilgiler, Arıtma modelleri, Boyutlandırma Esasları, Örnek proje çözümleri, Aktif çamur sistemlerinde havalandırma ve havalandırma sistemleri, Örnek proje çözümleri, Biyofilm Sistemleri, Damlatmalı filtreler, Genel bilgiler, Boyutlandırma esasları, Örnek proje çözümleri, Biyodiskler, Genel bilgiler, Boyutlandırma esasları, Örnek proje çözümleri, Basit Arıtma Yöntemleri, Mekanik havalandırmalı havuzların boyutlandırılması, Fakültatif havalandırmalı havuzlar ve stabilizasyon havuzlarının boyutlandırılması, Örnek proje çözümleri, Anaerobik havuzların boyutlandırılması, Ülkemizdeki atıksu arıtma tesislerinden örnekler, Örnek proje çözümleri, İleri atıksu arıtma yöntemleri, Küçük yerleşim yerlerinde arıtma ve paket arıtma tesisleri, Arıtma tesisinde çamurun bertaraf edilmesi, Doğal atıksu arıtma sistemlerine genel bir bakış, Kanalizasyon yapıtlarının projelendirilmesi.
Zorunlu Ders CEV4006 ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK KONTROLÜ 3 0 5
Endüstriyel atıksuların örneklenmesi, karakterizasyonu ve önemli parametreler, endüstriyel atıksu deşarj standartları ve yönetmelikler, endüstriyel atıksu arıtımında ön arıtımın önemi ve ön arıtım örnekleri, endüstriyel atıksu yönetim yaklaşımları, atık minimizasyonu, geri kazanma ve yeniden kullanma alternatif değerlendirmeleri, çeşitli endüstrilerden örnekler,tekstil, kağıt, deri, gıda, mezbaha, ve bu endüstri atıksuları için uygulanabilecek arıtım metotlarının değerlendirilmesi
Seçmeli Ders CEV4008 ATIKSULARIN GERİ KAZANIMI VE YENİDEN KULLANILMASI 3 0 5
Sürdürülebilir su yönetiminin temelleri, atıksuyun yeniden kullanımının önemi ve geleceği, atıksuyun yeniden kullanımında sağlıkla ilgili ve çevresel kaygılar, atıksuyun yeniden kullanımında yasal gereklilikler, atıksuyun yeniden kullanımı için kullanılan teknolojiler ve arıtma sistemleri, atıksuyun yeniden kullanımı ile ilgili uygulamalar
Seçmeli Ders CEV4010 NEHİR VE GÖL KİRLENMESİ VE KONTROLÜ 3 0 5
Nehirler hakkında genel bilgiler, Nehirlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Nehirlerin ekolojik olarak sınıflandırılması, Nehir kirliliğine neden olan etmenler organik kirlilik, termal kirlilik, pestisitler, ağır metaller, vb. kirleticiler nedeniyle oluşan kirlenmelerin incelenmesi ve kontrolü ile ilgili yapılan çalışmalar. Göller hakkında genel bilgiler, Göllerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Göllerin ekolojik olarak sınıflandırılması, Göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması, Ötrofikasyon ve kontrolü konusunda yapılan çalışmalar, Göl kirliliğine neden olan etmenler organik kirlilik, asidifikasyon, termal kirlilik, pestisitler, ağır metaller, yağlar, vb. kirleticiler nedeniyle oluşan kirlenmelerin incelenmesi ve kontrolü ile ilgili yapılan çalışmalar
Seçmeli Ders CEV4012 ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ 3 0 5
Atık sulardan numune alma ve kontrolü, Atıksuların özellikleri, Arıtma kademeleri, Arıtma üniteleri, Izgaralarda, kum tutucularda, septik tanklarda, çöktürme havuzlarında, damlatmalı filtrelerde, dönen biyolojik reaktörlerde, aktif çamur havuzlarında, lagünlerde, terfi merkezlerinde, anaerobik çürütücülerde ve yoğunlaştırıcılarda karşılaşılan işletme problemleri ve çözüm yolları, Kayıtlar ve raporlar.
Seçmeli Ders CEV4014 AKTİF ÇAMUR SÜREÇLERİNDE NİTRİFİKASYON VE DENİTRİFİKASYON 3 0 5
A
Seçmeli Ders CEV4016 ARITMA TESİSİ TASARIMI 3 0 5
Seçmeli Ders CEV4018 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 3 0 5
Çevresel etki değerlendirmesi ÇED ile ilgili tanımlar, tarihsel gelişim, ÇEDin çevre yönetimi içindeki yeri, önemi ve uygulanma süreci, ÇED çalışmasının adımları, ÇED raporunun hazırlanma esasları, ÇED raporunun içeriği, ÇED raporu değerlendirme kriterleri, Su, hava ve toprakta çevresel etkilerin belirlenmesi, ÇED yönetmeliğinin esasları, Örnek ÇED uygulamaları.
Seçmeli Ders CEV4022 KATI ATIK BERTARAFINDA BİYOLOJİK YÖNTEMLER 3 0 5
Organik Atık Kaynak ve Türleri, Biyolojik Bertaraf Yöntemlerindeki Organizma Türleri, Aerobik Ayrıştırma Esasları, Kompost Üretim Teknikleri, Kompostun Arazide Kullanım Esasları, Kompost Kalite Kriterleri, Anaerobik Ayrıştırma Esasları, Anaerobik Ayrıştırma Teknikleri, Biyogaz Dönüşüm Esasları, Biyogaz Reaktörleri, Bio gazın Enerjiye ve Araç Yakıtına Dönüşüm Esasları, Fermentasyon İle Alkol Elde Edilmesi
Seçmeli Ders CEV4024 KOMPOSTLAŞTIRMA 3 0 5
Seçmeli Ders CEV4026 İLK YARDIM 2 0 4
İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK,ilkyardımcının özellikleri,hasta/yaralının değerlendirilmesi(I.II. değerlendirme), Temel yaşam desteği (CPR) maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması,heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım,yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller;kalp krizi,DM,bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması.
Seçmeli Ders CEV4030 HALK OYUNLARI 2 0 4
Anadolu Türk Halk Oyunlarının ortaya çıkışı, Halk oyunlarının bölgelere göre ayrılışı, Bölgesel halk dansları örnekleri, Türk halk müziğinin tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri.
Seçmeli Ders CEV4032 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek
Seçmeli Ders CEV4034 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 4
YOK
Seçmeli Ders CEV4036 FOTOĞRAFÇILIK 2 0 4
Dünya çağdaş fotoğraf sanatının tanıtılıp,fotoğraf çekebilme ve yapabilme becerisini kazandırmak
Seçmeli Ders CEV4042 SANAT TARİHİ 2 0 4
Sanat ve estetik konusunda temel kavramlar, Sanat felsefesi; kişilerin zihinsel ve duygusal gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemi anlatılacak; yaratıcılık sanat ve estetik duyarlılık eğitim-sanat arasındaki ilişki, dünyada ve Türkiye?de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkileri, sanat eğitiminde tarihi mekânların kullanımı ve müzelerin öneminden bahsedilecektir.
Seçmeli Ders CEV4044 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 4
Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.El sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.Geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.Günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.Geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme.
Seçmeli Ders CEV4054 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 4
Bilim tarihini, tarihsel kronoloji çerçevesinde felsefi olarak ele almak
Seçmeli Ders CEV4056 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 4
Sosyoloji biliminin temel kavramları, sosyolojide yöntem, Toplumsal yapı ve toplumsal değişme, birey ve toplum, toplum ve kültür, toplum ve aile, toplum ve siyaset, toplum ve ekonomi, sosyal tabakalaşma, toplum ve eğitim, toplum ve sağlık, kentleşme ve göç, toplum ve din, toplum ve suç.
Seçmeli Ders CEV4058 KENTLEŞME SORUNLARI 2 0 4
Bir sosyal olay ve olgu olan kentleşmenin tanımı, gelişimi, kentlerin ortaya çıkışı, kent kuramları, kentleşmenin toplumun sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarında oluşturduğu değişimin neler olduğu ve bunun nasıl gerçekleştiğinin ortaya konulması.
Seçmeli Ders CEV4064 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI 2 0 4
Explaining the concept of human rights, qualities, historical making progress and classification, physical human rights law, procedure of human rights law (protection of human rights).
Seçmeli Ders CEV4068 İLETİŞİM 2 0 4
İletişimin tanımı, önemi iletişimle ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, iletişim modelleri, iletişim türleri, sözlü, yazılı, sözsüz iletişim, iletişim engelleri, iletişim araçları, iletişimin bireysel ve örgütsel yararları
Seçmeli Ders CEV4070 ALMANCA 2 0 4
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları (Nomen -Zahlen ?personalpronomen-Wortfrage-Satzfrage-negativartikel ?Possesıvartikel ?Modalverben Propositionen u.s.w ) içermektedir
Seçmeli Ders CEV4074 AKADEMİK YAZMA 2 0 4
Akademik yazmaya giriş, derleme, önceki çalışmaları ve güncel çalışmalar ile arsındaki ilişki kurmak, materyal ve methot, bulgular, sonuçlar, özet yazımı, copyright ve etik kuralları. Tez rapor ve özgeçmiş yazma.
Seçmeli Ders CEV4088 ACADEMIC WRITING 2 0 4
Bu ders öğrencilerin form doldurma resmi ve gayri resmi mektup, günlük, not, telgraf,teleks, email, rapor, kartpostal, cv, iş başvurusu ve davetiye yazabilme gibi görevleri başarılı şekilde yürütebilmeleri için gerekli olan becerileri elde etmelerini amaçlar. Bu ders ayrıca öğrencilere akademik yazma becerisi kazandırmayı amaçlar.
Seçmeli Ders CEV4090 ÇİNCE 2 0 4
Seçmeli Ders CEV4092 RUSÇA 2 0 4
Seçmeli Ders CEV4094 KAZAKÇA 2 0 4
Seçmeli Ders CEV4098 GİRİŞİMCİLİK 4 0 4
X