Laboratuvarlar

Çevre Mühendisliği Bölümü

Laboratuvarları


Bölüm laboratuvarımız, gerek fiziksel mekân, gerekse de teknik donanım bakımından öğrencilerin uygulamaya yönelik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde; evsel ve endüstriyel içerikli atık sular ve içme suları da dahil olmak üzere kirlilik ve su kalitesi parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan (BOİ5, KOİ, askıda katı madde, sülfat, TKN, çözünmüş oksijen, çözünmüş katı madde, alkalinite, asidite, sertlik, pH, iletkenlik, bulanıklık) analizlerin büyük bir bölümü analitik ve enstrümental yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir.

  Çevre Kimyası Laboratuvarı 


 • Çevre Kimyası Laboratuarı, evsel ve endüstriyel atık suların kirlilik düzeylerinin, içme suyu kalitesinin belirlenmesi ve içme suyu-atık suların arıtılabilirlik çalışmalarının yapılmasıyla ilgili faaliyet göstermektedir.
 • Çevre Kimyası Laboratuarı'nda, içme suyu, yüzeysel sular ve yeraltı sularında çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal parametrelerin analizleri yapılabilmektedir.  
 • BOİ5, KOİ ölçüm setleri, askıda katı madde ölçüm seti, distile su cihazı, spektrofotometre, çözünmüş oksijen metre, kjheldal nitrojen seti, 
 • İletkenlik ölçer, pH metre, bulanıklık ölçer, etüv, fırın, inkübatör, desikatör, su banyosu, hassas terazi gibi enstrümental cihazlarımız hem lisans hem de lisansüstü uygulamalarında verimli bir şekilde kullanılmaktadır.


 Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı


 • Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında çok önemli bir yeri olan sterilizasyon teknikler 
 • Mikrobiyoloji çalışmalarında sık sık kullanılan mikroskobun kullanımı
 • Su ve atıksu ortamında bulunan mikroorganizmaların incelenmesi 
 • Atıksu arıtımında önemli yeri olan mikroorganizma türlerinin zenginleştirme yöntemleri ile incelenmesi 
 • Mikrobiyal büyüme kinetiğinin çıkartılması
 • Bakteri boyama teknikleri
 • Mikroorganizmaların çoğaltılmasında kullanılan besiyerlerinin incelenmesi 
 • Mikrobiyal ekim teknikleri
 • Suların bakteriyolojik analiz ve kontrollerini temin etmek ve toplam, fekal koliform deneylerinin gösterilmesi
 • İçme suyunda önemli bir yeri olan dezenfeksiyon tekniklerinin verilmesi
 •  ile ilgili deneysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Son Güncelleme Tarihi:09.08.2020