Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
HAZIRLIK DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Hazırlık Dersi UIC0000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK SINIFI) 0 0 0
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Zorunlu Ders UIC1001 PUBLIC SPEAKING I 3 0 4
Bu dersin amacı öğrencilerin temel iletişim becerilerini geliştirtmelerine yardımcı olmaktır. Bu derste, öğrencilerin konuşma becerilerini, belli konular hakkında sunumlar hazırlayarak geliştirmesi beklenmektedir.
Zorunlu Ders UIC1003 ÇEVİRİYE GİRİŞ 3 0 4
Bu derste çeviri konusunda belli bir bakış açısı oluşturmak amacıyla kısa bir tarihçe sunularak çeşitli kuram ve kavramlar tartışılacaktır. Çeviri sürecinde kullanabilecek farklı yöntem ve kaynaklar tanıtılacak, tartışılacak ve uygulanacaktır.
Zorunlu Ders UIC1005 VOCABULARY AND COMPOSITION I 2 0 4
Bu derste, öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Dersin ilk bölümünde, öğrencilerin sosyal medyada, gazete ve TV’lerde kullanılan İngilizce kelimelerine ek olarak günlük konuşma dilinde kullanılan kelime ve deyimlere odaklanmaları beklenmektedir. Öğrenciler; tematik olarak bir kontekst içerisinde oluşturulan metin veya yazılarda iş, aşk, sağlık gibi yaygın konularda kullanılan kelimeler üzerinde çalışma yaparlar. Dersin ikinci kısmında ise öğrencilerin İngilizce yazı yazma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Zorunlu Ders UIC1007 ÇEVİRİ AMAÇLI OKUMA 2 0 4
Dersin amacı, öğrencinin metin anlamlandırma sürecinde çevirmenin başvurduğu kaynakları ve stratejileri araştırarak, İngilizce metin okumasına yardımcı olmaktır. Öğrenciler farklı konularda İngilizce metinler okuyarak, bu metinleri anlamlandırma biçimlerini sözlü ya da yazılı olarak Türkçe’ye aktarırlar. Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler kısa sunumlar yapar ya da farklı hedef kitlelere uygun özetler yazarlar.
Zorunlu Ders UIC1009 YAZILI ÇEVİRİ 3 0 4
Çeviriye giriş niteliğindeki bu ders, öğrencileri çeviribilimin temel terimleri ve kavramlarıyla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, İngilizce bilgilendirici, seslenici ve anlatımcı metinleri çözümler, tartışır ve Türkçe’ye çevirirler. Dersin sonunda öğrencilerin, çeşitli metin türlerinin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisiyle ilgili normları ve kısıtlamaları öğrenmiş olmaları, her bir çeviri ödevinde verilen çeviri yönergesinde belirlenen ölçütlere uygun erek metinler üretebilmeleri ve kendilerinin ve başkalarının çeviri süreçlerini ve ürünlerini çeviribilim terimlerini kullanarak açıklayabilmeleri beklenmektedir.
Zorunlu Ders UIC1011 YABANCI DİL I (ALMANCA I) 3 0 3
Güz dönemi boyunca öğrencilere başlangıç düzeyinde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Günlük yaşamda selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğrenir.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Zorunlu Ders UIC1002 PUBLIC SPEAKING II 3 0 4
Konuşma Becerileri 1 dersinin devamı niteliğindeki bu dersin amacı öğrencilerin temel iletişim becerilerini geliştirtmelerine yardımcı olmaktır. İyi bir çevirmen olmak, konuşulan dili anlama yeteneğine sahip olmaya, dil becerilerini başkalarına karşı iyi telaffuzla yansıtmaya bağlıdır. Bu derste, öğrencilerin, dinleme ve konuşma becerilerini dersi veren öğretim elemanının verdiği bazı konu başlıkları hakkında sunumlar hazırlayarak geliştirmesi beklenmektedir.
Zorunlu Ders UIC1004 VOCABULARY AND COMPOSITION II 3 0 4
Bu derste, öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Dersin ilk bölümünde, öğrencilerin sosyal medyada, gazete ve TV’lerde kullanılan İngilizce kelimelerine ek olarak günlük konuşma dilinde kullanılan kelime ve deyimlere odaklanmaları beklenmektedir., Kelime ve Kompozisyon I dersinde paragraf geliştirmeyi öğrenen öğrenciler ikinci dönem daha uzun metinleri giriş, gelişme ve sonuç paragrafları yazarak üretmeyi hedeflemektedirler.
Zorunlu Ders UIC1006 YAZILI METİNLERİN SÖZLÜ ÇEVİRİSİ 2 0 4
Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve belirli teknikleri üzerinde durulacaktır
Zorunlu Ders UIC1008 TECHNICAL TRANSLATION 2 0 4
Bu ders teknik çevirinin kuramsal kavramlarına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Sanayi, bilim ve teknoloji ile ilgili çeşitli metinler çevrilecektir.
Zorunlu Ders UIC1010 KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLGİSİ 2 0 4
Bu ders İngilizce ve Türkçe dil yapılarının kullanılışları konusunda farkındalık kazandırmayı ve böylece öğrencilerin her iki dili doğru ve bilinçli kullanmalarını sağlamayı amaçlar. Yapısal çözümleme ve çeviri tümce düzeyinde yapılmakla birlikte, bağlam konusunun önemi de ayrıca vurgulanır. Dil bilgisi konusunda öğrencilere ciddi bir bilgi aktarımı yapıldıktan sonra, öğrencilerin dil bilgisel yapıları çevirmeleri beklenir.
Zorunlu Ders UIC1012 TOPLUMLAR VE KÜLTÜRLER 2 0 3
Bu dersin amacı, toplum ve kültür kavramlarını yakından incelemek ve toplum ile birey arasındaki ilişki üzerinde durmaktır. Öğrencilerden siyaset, din, eğitim, ekonomi ve aile gibi sosyal kurumlar hakkında eleştirel okuma yapmaları beklenir. Sorgulama ve eleştirel düşünme yoluyla öğrenciler kendilerini, yakın çevrelerini ve ait oldukları toplum ve kültürü daha yakından tanırlar.
Zorunlu Ders UIC1014 YABANCI DİL II (ALMANCA II) 3 0 3
Almanca 1 dersinde edinilen temel Almanca bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda Almanca yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UIC2001 SOSYAL BİLİMLER METİNLERİ ÇEVİRİSİ 2 0 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin sosyal bilimler alanında sözcük dağarcıklarını genişletmek ve Türkçe ve İngilizce yazılmış metinlerde yer alan bazı normlara ilişkin farkındalık kazandırmaktır. Uluslararası siyaset, sanat, turizm, arkeoloji, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve felsefe alanlarından seçilen değişik İngilizce metinleri okuyan öğrenciler, paralel metinler bularak onları Türkçede sözcük seçimi ve metin normları açısından incelemeye yönlendirilirler. Bu ön çalışmaların ardından yapılacak çeviri çalışmaları ile birlikte hem sözcük bilgileri ve anlama becerileri, hem de çeviri becerileri gelişir.
Zorunlu Ders UIC2003 CONSECUTIVE INTERPRETING I 2 0 3
Bu dersin amacı, öğrencilerin ardıl çeviri becerilerini not alma ve eş zamanlı çeviri teknikleri kullanarak geliştirmektir. Sözlü çeviri, çeviri hafızaları, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, yazım ve noktalama kontrolü ile ilgili mevcut olan teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve kullanma becerileri kazanmaktır.
Zorunlu Ders UIC2005 TRANSLATION OF TRADE AND FINANCE TEXTS 2 0 3
Bu ders uygulamaya ve kuramsal kavramlara dayanarak gerçekleştirilmektedir. Çevirmenin kararını etkileyen kuramsal konular, farklı çeviri teknikleri ve belli stratejiler ders süresince sunulacak ve tartışılacaktır.
Staj Dersi UIC2009 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
Seçmeli Ders UIC2021 YABANCI DİL III (ALMANCA III) 3 0 4
Bu ders öğrencilerin temel Almanca’nın dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli Almanca kelimeleri aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları ve karşılaşacakları Almanca metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı ve sözle ifade edebilmelerini hedefler.
Seçmeli Ders UIC2023 SİYASET BİLİMİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ 3 0 4
Bu derste diplomasinin ne olduğu ve ilgili çevirinin neler gerektirdiği anlatılacaktır. Öğrenciler farklı kültürlerden, farklı hareket tarzları çerçevesinde geniş bir yelpazede metinleri çevireceklerdir.
Seçmeli Ders UIC2025 EŞZAMANLI ÇEVİRİ I 3 0 4
Bu derste simültane çeviride kullanılan farklı teknikleri nasıl uygulayacakları, bu çeviri şeklinde ortaya çıkması muhtemel sorunları uygun çeviri strateji ve usulleri ile nasıl çözecekleri öğretilecektir.
Seçmeli Ders UIC2027 TRANSLATION OF MEDICAL TEXT 3 0 4
Bu dersin amacı sözlü çevirinin önemli bir dalı olan tıbbi metinleri tanıtmaktır. Tıbbi dilde kullanılan kavramlar, genel özellikler ve tıbbi çeviri yaparken karşılaşılan problemler ve eşdeğer tıbbi metinler ders süresince tartışılacak ve derinlemesine incelenecektir.
Seçmeli Ders UIC2029 YAZIN ÇEVİRİSİ 3 0 4
Çağdaş Türk edebiyatından önemli türlerin İngilizce'ye çevirisinde, özellikle iki kültüre özgü sorunlara yönelik yoğun laboratuvar uygulamaları yapılacaktır. Alıştırmalar, sunumlar, yazılı ödevler ve dönem ödevi hazırlanacaktır.
Seçmeli Ders UIC2031 NOT ALMA TEKNİKLERİ 3 0 4
Not alma bu derste sadece bir araç olarak kullanılır. Öğrenciye kazandırılmak istenilen, duyduğunu anlamlı yapılar halinde ifade edebilme, bir mesajdaki ana hatları yakalayabilme ve diğerlerinden ayırt edebilme, görselleştirme becerilerini de geliştirerek belleklerini kuvvetlendirme becerileridir
Seçmeli Ders UIC2033 İŞLETME VE LOJİSTİK METİNLERİ ÇEVİRİSİ 3 0 4
Bu ders hem kuramsal hem uygulama temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Derste, çevirmenin tercihlerini etkileyen çeşitli kuramsal konular ele alınacak ve ders sırasında çeşitli çeviri stratejileri ve teknikleri üzerinde durulacaktır.
Seçmeli Ders UIC2035 ŞİİR ÇEVİRİSİ 3 0 4
Öğrenciler şiirin dilsel özelliklerini öğrenecek, klasik ve popüler şiirlerden seçilen Türkçe ve İngilizce eserlerin çevirisini yapacak ve bu çevirileri tartışacaktır.
Seçmeli Ders UIC2037 MESLEK ETİĞİ 2 0 4
“Etik Ve Ahlak Kavramlarını İncelemek” konulu bölümde etik ve ahlak kavramları ile etik sistemlerini ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri inceleme konularına değinilmektedir.“Mesleki Etik İlkelerine Uymak” konulu bölümde ise meslek etiğini, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını ve sosyal sorumluluk kavramını inceleme yer verilmektedir.
Seçmeli Ders UIC2039 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders UIC2002 ÇEVİRİ PROJESİ 2 0 3
Dersin amacı, öğrencilerin çeviri kuramı bilgilerini çevirinin hem uygulamasında, hem de eleştirisinde kullanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin üç proje hazırlamaları ve sunmaları beklenir: Birinci projede öğrenciler staj deneyimlerini betimler ve bunu sınıfla paylaşırlar. İkinci proje, bir kaynak metnin en az iki çevirisinin eleştirel karşılaştırmasını kapsar. Üçüncü projede ise öğrenciler bir öykü (veya bilgilendirici bir metin) çevirirler ve karar verme süreçlerini betimlerler.
Zorunlu Ders UIC2006 TRANSLATION OF LEGAL TEXTS 2 0 3
Bu dersin amacı sözlü çevirinin önemli bir alanı olan hukuki çeviriye giriş sağlamaktır. Bu ders hukuki dilde yazılan metinleri, kullanılan kelimeleri, hukuki kavramları, hukuki çeviri yaparken karşılaşılan zorlukları ve eşdeğer hukuki metinleri kapsamaktadır.
Zorunlu Ders UIC2008 DUBBING AND SUBTITLING TRANSLATION 2 0 3
Uygulama ağırlıklı olan bu dersin amacı, öğrencilere, profesyonel çalışma ortamı koşullarında, İngilizce-Türkçe altyazı çevirisi deneyimi kazandırmaktır. Makaleler, ders anlatımları ve dijital altyazı programı örneklemesi aracılığı ile, öğrenciler altyazı çevirisi normlarını ve teknik özellikleri öğrenirler. Ayrıca, altyazı aracılığı ile kültürel değer aktarımı ve görsel-işitsel çeviride yeterlilik ve kabul edilebilirlik gibi kavramlar üzerine okumalar ve tartışmalar da yapılır.
Staj Dersi UIC2010 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 0 5
Seçmeli Ders UIC2020 CONSECUTIVE INTERPRETING II 2 0 4
“Ardıl Çeviri I” dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, öğrencilerin ardıl çeviri becerilerini not alma ve eş zamanlı çeviri teknikleri kullanarak geliştirmektir.
Seçmeli Ders UIC2022 YABANCI DİL IV (ALMANCA IV) 3 0 4
Almanca III’ün devamı niteliğindeki bu ders, Almanca III dersinde edinilen temel Almanca bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma becerileri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda Almanca yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.
Seçmeli Ders UIC2024 BASIN DİLİ VE ÇEVİRİSİ 3 0 4
Basın dili normları karşılaştırmalı olarak öğrenilir. Hem İngilizce’den Türkçe’ye hem de Türkçe’denİngilizce’ye yazılı haber çevirisi yaparak, öğrendiklerini pekiştirir ve deneyim kazanırlar.
Seçmeli Ders UIC2026 BİLİMSEL VE TEKNİK METİNLER ÇEVİRİSİ 3 0 4
Bu derste bilimsel ve teknik metin türleri her iki dilde terminoloji ve metin özellikleri göz önünde bulundurularak hedef dile çevrilecektir.
Seçmeli Ders UIC2028 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇEVİRİ VE YERELLEŞTİRME 3 0 4
Bu ders çeviri etkinliğinde ve çeviri araştırmalarında hâlihazırda kullanılan teknolojileri ele almaktadır. Bu derste gerekli teknolojilerle donatılmış laboratuarda kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamalar yapılacaktır.
Seçmeli Ders UIC2030 AVRUPA BİRLİĞİ METİNLERİ ÇEVİRİSİ 3 0 4
“Avrupa Birliği Çalışmaları ve Çeviri I” dersinin devamı özelliğinde olan bu derste; öğrenciler, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ülkeleri ve birlik yasaları ile ilgili gündemdeki konuları ve ilişkileri takip ederler, ayrıca; bu alandaki ilglili makaleleri ve yazıları çevirirler.
Seçmeli Ders UIC2032 EŞZAMANLI ÇEVİRİ II 3 0 4
Öğrencilere karmaşık teknikler sunulacak ve bu şekilde konferans çevirmenliğinin daha karmaşık meseleleriyle başa çıkabileceklerdir. Çeviri becerileri daha da geliştirilecek ve böylelikle farklı durumlarda Türkçe ve İngilizce arasında kolaylıkla ve kendilerine güvenerek simültane çeviri yapabileceklerdir. Dersin bazı haftalarında gerçek konferanslara gidilecek ve bu şekilde öğrencilerin konferans atmosferine aşina olması sağlanacaktır.
Seçmeli Ders UIC2034 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3 0 4
Bu derste öğrenciler “Söylem Çözümlemesi I” dersinde edindikleri bilgiyi kullanırlar. Ansiklopedi maddeleri, makaleler, kara mizah metinlerinden, öykü ve romana kadar çeşitli metin türlerinden alıntıların söylem özellikleri incelenir ve bu incelemelerin ışığında metinlerin Türkçe’ye çevirisi yapılır.
Seçmeli Ders UIC2036 ROMAN VE HİKÂYE ÇEVİRİSİ 3 0 4
Türkçe/İngilizce yazılmış çağdaş öykü, roman, tiyatro gibi yazın türlerinde yazarın özgün dilindeki yapısal, biçemsel ve anlamsal özelliklere, yansıtmak istediği duygu ve tona bağlı kalarak erek kültür ve ortam çerçevesinde çeviriler yapılır.
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2054 AKADEMİK ÇEVİRİ VE YAZMA 2 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4