Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - YEREL YÖNETİMLER BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Ortak Zorunlu Ders ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR 2 2 3
Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri
Ortak Zorunlu Ders TDL1011 TÜRK DİLİ I 2 0 2
Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi) , Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi) , KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK) , Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ) , şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi
Ortak Zorunlu Ders YDL1013 YABANCI DİL I 3 0 3
Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders YER1001 GENEL MUHASEBE 3 0 4
Muhasebenin tanımı, işlevleri, tarafları, bilanço ve hesap kavramları, tekdüze düzen muhasebe sistemleri, muhasebede kullanılan yasal kayıtlar, bilanço kullanımı, gelir tablosu hesapları.
Zorunlu Ders YER1003 HUKUK BİLGİSİ 3 0 5
Hukuk kavramı, sınıflandırılması, hak kavramı kullanımı ve çeşitleri, borç kavramı, mülkiyet kavramı ve diğer hukuk dallarının tanıtımı
Zorunlu Ders YER1005 TOPLUM BİLİMİ 2 0 3
Sosyolojinin tanımı, diğer bilim dallarıyla ilişkisi, teorileri, toplumsal yapının analizi, örgüt, iktidar, hiyerarşi gibi kavramların tartışılması.
Zorunlu Ders YER1007 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 3
İşletme bilimindeki kavramlar, izlenen amaçlar, işletmenin çevre ile ilişkileri sorumlulukları, işletmenin yapısal fonksiyonel analizi ve temel ilkeleri.İşletmenin büyüklüğü, kapasitesi, yönetim ve organizasyonu, finansmanı, üretim pazarlama işleri, halkla ilişkileri ve muhasebe işleri.
Zorunlu Ders YER1009 MAHALLİ İDARELER 3 0 5
Mahalli idare kavramı, teorisi, ülkemizdeki mahalli idare kavramı ve uygulaması, çeşitleri, ilgili mevzuat.
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Ortak Zorunlu Ders ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Ortak Zorunlu Ders TDL1012 TÜRK DİLİ II 2 0 2
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri
Ortak Zorunlu Ders YDL1014 YABANCI DİL II 3 0 3
Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir.
Zorunlu Ders YER1002 ANAYASA HUKUKU 3 0 5
Anayasa kavramı, devlet, demokrasi, siyasal rejimin Seneti İttifaktan başlamak üzere tüm Türk Devleti anayasalarının kronolojik sıra ile incelenmesi.
Zorunlu Ders YER1004 SİYASET BİLİMİ 3 0 5
Siyaset kavramının tanıtımı, devlet, iktidar, egemenlik, seçim sistemleri, siyasal partilerin ve bunlarla ilgili teorilerin incelenmesi.
Zorunlu Ders YER1006 İKTİSADA GİRİŞ 3 0 3
Ekonominin kurumları, kaynakların kıtlığı, seçimi, arz, talep gibi mikroekonominin temel kavramları, müşteri tercihi, müşteri dengesi, firma teorisi, tam rekabet, monopol, oligopoli gibi kavramların incelenmesi.
Zorunlu Ders YER1008 MAHALLİ İDARELERDE HALKLA İLİŞKİLER 2 0 4
Mahalli idarelerde halkla ilişkilerin tanımı, içeriği, uyulması gereken ilkeler, kullanılan yöntemler, ilgili teoriler, reklam, pazarlama, propaganda gibi kavramların incelenmesi ve personelin, iletişimin önemi ile taşınması gereken özelliklerin incelenmesi.
Zorunlu Ders YER1010 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 3 0 3
Mahalli idareler maliyesi kavramının evrimi, mevcut durumu, il özel idaresi, belediye, köy gibi yapıların gelir gider paylaşımının, gelir ve giderlerde optimum, demokratik ve rasyonel yapının oluşmasının açıklanması.
Zorunlu Ders YER1020 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3 0 3
Yeni kamu yönetimi, yönetişim, postmodernizim ve kamu yönetimi, idari reform transferi, kamu yararı, performans yönetimi, toplam kalite, e-devlet, etik ve kamuyönetimi, stratejik yönetim, kriz yönetimi, kamu politikaları ve analizi, yerel yönetimler ve yerel özerklik
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2051 İLK YARDIM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2053 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 1 4
Seçmeli Ders USD2071 ÜRÜN TASARIMI 2 1 4
Seçmeli Ders YER2011 İDARE HUKUKU 3 0 4
İdare, idare hukuku, idare kavramı ve bu kavramların yasama yargı, yürütme ile ilişkileri açıklandıktan sonra idare hukukunun ilkeleri üzerinde durulmaktadır. Bu ilkelerden bazıları hukuk devleti, laiklik merkezden ve yerinden yönetim ilkeleridir.İdare hukukunun kaynakları, doğuşu gelişiminden sonra idari kararlar tanımı türleri sakatlıkları sona ermesi idari sözleşmeler idarenin yetkileri, kolluk kamu hizmetleri idarenin sorumluluğu incelenmektedir. İdari teşkilat bahsinde merkezi teşkilat mahalli idareler hizmet yerinden yönetim kuruluşları yer almaktadır. Kamu görevlileri ile ilgili hukuksal normlar ve uygulamaları ayrıca idari mahkemeler ve davalarla sonuçlarıda işlenmektedir.
Seçmeli Ders YER2013 MAHALLİ İDARELER OTOMASYONU 3 0 4
mahalli idarelerde otomasyonun tanıtımı, uygulaması, faydalarının incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2015 BORÇLAR HUKUKU 3 0 4
Borç kavramının tanımı, çeşitleri, oluşması ortadan kalkması, durumlarının borçlar kanununa uygun olarak incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2017 BELEDİYE HİZMETLERİ 3 0 4
Kentlerde ve özellikle anakentlerde merkezi ve yerel idarelerin kamu hizmeti sunumları, çeşitli ülke örnekleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınmakta. Belediyelerin işletmelerinin ve şirketlerinin çeşitli usullerle kentsel hizmet sunumları incelenmektedir.Kentleşme ve kentsel alanda konut sorunu ve konut politikalarının gelişimi irdelenmektedir
Seçmeli Ders YER2019 SOSYAL POLİTİKA 3 0 4
Sosyal politikanın tanımı, kavramları, teorisi ve tarihinin incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2021 SOSYAL BİLİMLERDE METOT 3 0 4
Sosyal bilimlerde metot ve buna bağlı tekniklerin tanıtımı ve uygulaması.
Seçmeli Ders YER2023 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI 3 0 4
Kentleşme nedenleri, Kentleşme ve kalkınma, Azgelişmiş ülkeler ve aşırı kentleşme, Kentleşme ve siyasal davranışlar, Kentleşme politikaları, Türkiye de kentleşme Kent ve kent tanımları, Kent kuramları, Kent planlaması kuramları, Bölge gelişmesi için planlama, Konut ve konut politikaları, Gecekondu olgusu.
Seçmeli Ders YER2025 İLETİŞİM 3 0 4
İletişim kavramı, tanımı, iletişim süreci, iletişim sürecindeki unsurların açıklanması, etkili konuşma teknikleri, örgütsel iletişimin amacı ve örgütsel iletişimin fonksiyonları.
Zorunlu Ders YER2027 MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ 3 1 3
Yazıların düzenlenmesi , yatay dikey blok başlık ortalamaları tabilatör kullanımı, dilekçeler, resmi yazılar iş yazı1arı basılı evrakların tanzimi, doldurulması yazılması.
Zorunlu Ders YER2029 YÖNETİM BİLİMİ 3 0 2
Evrensel yönetim teorileri, fonksiyonları ile söz konusu yönetim fonksiyonlarını, kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları incelemektedir.Öğrencilere verilen formasyon ile, hem özel hem de kamu sektöründe, özellikle yönetim unsurlarını ve ilkelerini çok iyi bilmeleri sağlanarak, ilerde başarılı bir yönetici olmaları için gereken alt yapı kurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu ders, sistem yaklaşımı, amaçlara göre yönetim ve yöneylem araştırması gibi modem yönetim teknikleri içermekte ancak bu tekniklerin kamu yönetimindeki kullanımı ve sorunları içermektedir.
Zorunlu Ders YER2031 TÜRKİYENİN İDARİ YAPISI 3 0 2
İdari yapının tanımı ve özellikleri ve çeşitleri, ülkemizdeki ve dünyadaki uygulama örnekleri. İdari yapının merkezi ve yerel yönetimlerdeki çeşitleri. Ülke bürokrasisinin bilimsel olarak yapısı, kamu personel mevzuatı, merkezden taşraya kadar idari yapı. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Danıştay, Sayıştay, Vali ve Valiliğe bağlı tüm birimler. Yerel yönetimler, özel idarelerin yapısı, mali ve organik yapısı Belediyeler, Büyük Şehir Belediyeleri, Köyler. Mesleki ve hizmet kuruluşlarının yönetim yapıları. İdari ve siyasi yargı, ombudsman.
Zorunlu Ders YER2033 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I 0 2 2
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım. Araştırma yapılacak alanla ilgili kaynak taramayı, kaynaklara ulaşmayı ve kaynaklardan faydalanarak rapor hazırlayabilme ile ilgili bilgiler.
Staj Dersi YER2037 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.
Seçmeli Ders YER2039 KARİYER PLANLAMA 2 0 4
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders USD2050 İLETİŞİM 3 0 4
Seçmeli Ders USD2052 KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2066 ÇALIŞMA HAYATI 3 0 4
Seçmeli Ders USD2068 İLK YARDIMIN AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU 3 0 4
Seçmeli Ders USD2072 STİL DANIŞMANLIĞI 2 0 4
Seçmeli Ders YER2004 RUHSAT İŞLERİ VE DENETİMİ 3 0 4
Her türlü işletme tesis, birleşik tesis,eğlence yeri, işyeri, yapı ruhsatı, ruhsat alma şartları, kamuya ait tesis ve yapılar ile sanayi tesislerinde ruhsat, ruhsata tabi olmayan yapılar, ruhsat süreleri, yapı kullanma izinleri, inşaat, tamirat ve bahçe tanzimi ile ilgili düzenlemeler, imar planları ve yapı projeleri hazırlanırken uyulacak esaslar, cezai hükümler.
Zorunlu Ders YER2006 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 3 0 3
Personel yönetimi ile ilgili kavramlar, personel yönetiminin önemi ve kapsamı, personel .yönetiminde yararlanılan başlıca bilim dalları ve yönetim kavramları, personel bölümünün örgütteki yeri, yapısı ve personel yöneticisi, personel yönetimi ve başlıca işlevleri.
Zorunlu Ders YER2008 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II 0 2 2
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım. Araştırma yapılacak alanla ilgili kaynak taramayı, kaynaklara ulaşmayı ve kaynaklardan faydalanarak rapor hazırlayabilme ile ilgili bilgiler.
Seçmeli Ders YER2010 BİLGİ İŞLEM ENFORMASYON 3 0 4
Bilgisayar donanımının tanıtılması, bilgisayar işletim sistemleri, bilgi teknolojilerinin kullanımı, ve enformasyon teknolojileri.
Seçmeli Ders YER2012 ÇEVRE SORUNLARI 3 0 4
Çevre kavramı, önemi, tarihçesi, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalarının incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2014 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3 0 4
Siyasal düşünceler tarihini dönem dönem önde gelen düşünürleriyle incelemek.
Seçmeli Ders YER2016 ZABITA HİZMETLERİ 3 0 4
Belediye zabıtasının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları, idari para cezalarının uygulanması ve para cezalarının tespiti, belediyelerin ceza yetkileri dışında kalan konular ve yargı kararları, belediye zabıtasıyla ilgili tutanak örnekleri, belediye zabıtasını ilgilendiren yargı kararları, belediye zabıtasıyla ilgili tüm mevzuat.
Seçmeli Ders YER2018 BÜTÇE UYGULAMALARI 3 0 4
Bütçe ve tekniklerinin uygulamalarının incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2020 VERGİ HUKUKU 3 0 4
Vergi hukukunun temel ilkeleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, Türk vergi sistemi, gelir vergisi ve uygulaması, kurumlar vergisi ve uygulaması, emlak vergisi ve uygulaması, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar ve taşıt alım vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar.
Seçmeli Ders YER2022 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 3 0 4
İnsan hakları evrensel beyannamesinin doğuşu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin oluşumunun tarihsel boyutu, insan hakları düşüncesinin gelişimi, genel hükümler ve kişisel hak ve özgürlükler, Dünyada ve Türkiyede insan hakları uygulamaları, insan hakları teşkilatları ve bu teşkilatların işleyişi.
Seçmeli Ders YER2026 İDARE TARİHİ 3 0 4
Dünya ve ülkemiz idare tarihinin incelenmesi.
Seçmeli Ders YER2028 KAMU MALİYESİ 3 0 4
Kamu Maliyesinin tanımı, özelikleri, tarihçesi ve ilgili kavramların anlatımı
Zorunlu Ders YER2030 BELEDİYE VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI 2 1 2
Belediye vergilerinin türleri, toplanma biçimleri, belediyenin kullanımında kalan miktarlar, vergilerin nitelikleri ve uygulanması üzerinde durulmaktadır.
Zorunlu Ders YER2034 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 2
Hukuk kavramı, iş hukukunun niteliği, iş hukukunun tarihsel gelişimi, iş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin kurulması, İş sözleşmesinden doğan borçlar, işin düzenlenmesi, ücret güvencesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş sözleşmesini sona erdiren durumlar, sona eren iş sözleşmesinin hukuki sonuçları, Toplu iş hukuku, sendika hakki ile ilgili temel kavramlar, toplu iş sözleşmesi hakkı ve kavramı, grev hakkı ve kavramı, lokavt, toplu hak uyuşmazlığı ve mahkemeye başvurma.
Staj Dersi YER2038 ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM(STAJ) 0 0 5
60 gün iş yerlerinde staj yaparlar.