Genel Bilgi

Radyo Televizyon Programcılığı Programı, 1997 yılında öğretime başlamıştır. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren radyo, televizyon ve yapım şirketlerine ara eleman yetiştiren bölümden mezun olan öğrenciler program yapımcısı, sunucu, yönetmen, yönetmen yardımcısı gibi iş alanlarında istihdam imkânına sahiptir. İstihdam imkânı yüksek olan bölümde mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Türkiye'deki bütün iletişim fakültelerine geçiş yapabilmektedir.

Öğrenciler 1. sınıfta 56 saat teorik, 4 saat uygulamalı, 2. sınıfta ise 46 saat teorik, 14 saat uygulamalı olmak üzere; 102 saati teorik 18 saati ise uygulamalı toplam 46 ders almaktadır. Uygulamalı eğitim için, radyo ve televizyon stüdyoları, ses ve görüntü için montaj/kurgu laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencileri çalışacakları ortamlara hazırlayabilmek için, prodüksiyon çalışmaları yapılmakta, radyo ve televizyon için program yapma imkânları sunulmaktadır. Ayrıca, okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı derslerin bir kısmı da yapılabilmektedir. Bu çalışmaları yaz döneminde çeşitli yayın ve yapım kuruluşlarında yaptıkları 40 günlük staj çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Radyo Televizyon Programcılığı  ön lisans programına, ÖSYM tarafından yapılan YGS’ye girip ve yeterli “YGS 4” puanı alan genel lise mezunları ile sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının sınavsız geçiş için belirlenen alanlarından tercihlerine göre yerleştirilebilirler.

Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde derslerden muaf olmak üzere başvurmaları ve yüksekokul yönetim kurulundan onay almaları gerekmektedir.

Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Radyo ve Televizyon Programcılığı alanında ön lisans diploması verilir.

Programdan mezun olan öğrenciler  ÖSYM'nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.

Ömer Halisdemir Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak  Ömer Halisdemir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Amaç:

Programımız Radyo ve Televizyon sektörünün gerek üretim ve gerekse yayın hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yüksek Öğretim Programıdır.

Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere RADYO TELEVİZYON ELEMANI ÖNLİSANS DERECESİ verilmektedir.

Radyo Televizyon Programcılığı Programı önlisans programı 120  AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” nde  tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda,  “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS 4” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul  Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz. Daha fazla bilgi için lütfen Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 
Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ömer Halisdemir Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Ömer Halisdemir Üniversitesinde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Radyo ve Televizyon sektörünün gerek üretim  gerekse yayın ve sunum hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Radyo Televizyon Programcılığı eğitimi alan ön lisans mezunlarının almış olduğu eğitim, yüksek düzeyde meslek becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

Eğitim Öğretim Metotları

Haftalık ders planının hem gelişen teknolojiye uygun, hem de piyasada geçerliliğinin olması açısından işveren kesimi ile mezun olup da iş yerinde çalışan meslek elemanların talepleri dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler haftalık ders planının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.

Kullanılan Eğitim-Öğretim Yöntemlerinden Örnekler

 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Okuma
 • Ödev
 • Proje Hazırlama
 • Seminer
 • Staj
 • Teknik Gezi
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Yerinde Uygulama
 • Mesleki Faaliyet
 • Sosyal Faaliyet
 • Alan Çalışması

Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Radyo Televizyon Programcılığı Programı  Ön lisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli stüdyo  ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Radyo Televizyon Programcılığı Programında dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Radyo ve Televizyon  gerek üretim gerekse yayın ve sunum hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişen elemanlar, Radyo ve televizyon alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  ÖNLİSANS programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

·         40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir  Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

“Radyo Televizyon Programcılığı Programı” ön lisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;

 • İletişim Fakültesi

Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

Sınav Yönetmelikleri,  Değerlendirme ve Not Sistemi

Radyo Televizyon Programcılığı programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

·    Ara Sınav

·    Final Sınavı

·    Telafi Sınavı

·    Uygulama

·    Ödev Değerlendirme

·    Rapor Sunma

·    Bilgisayarla Sunum Yapma

·    Belge Sunma

Sınavlar:

Öğrencilerin,  Radyo Televizyon Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen önlisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav, bir ödev ve kısa sınav (quiz) içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikte ders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerinin katkısı en fazla% 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az% 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev, kısa sınav ve / veya final sınavı gerektirmeyen işe yerleştirme gibi dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için  “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin Radyo Televizyon Programcılığı Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

·         Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

·         4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

·         40 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Öğretim Türü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Radyo Televizyon  Programcılığı Önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

Son Güncelleme Tarihi:13.12.2016