Hedefleri

T.C.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRENİM HEDEFLERİBİLGİ HEDEFLERİ:

1. Normal vücut yapısını (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) bilmeli,

2. Normal fizyolojik işlevleri (organ, doku, hücre, moleküler düzeyde) bilmeli,

3. Yaşa bağlı oluşacak normal anatomik ve fizyolojik değişiklikleri kavrayabilmeli,

4. Hücresel düzeyde normal yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını tanımlayabilmeli,

5. Toplumda sık görülen hastalıkların yönetimi ile ilgili temel epidemiyolojik prensipleri tanımlayabilmeli ve bu konuda istatistiksel prensipleri sayabilmeli,

6. Hücresel düzeyde patolojik yapısal ve işlevsel değişiklik mekanizmalarını (genetik, metabolik, toksik, gelişimsel, neoplastik, oto immün, dejenaratif, travmatik) tanımlayabilmeli,

7. Sağlığı bozan sosyal, ekonomik, kültürel, travmatik ve stres ile ilgili faktörleri tanımlayabilmeli,

8. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tanımlanması ile ilgili klinik, laboratuar, görüntüleme ve patolojik bulguları sıralayabilmeli,

9. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel olarak sık görülen hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili bilimsel yöntemleri sayabilmeli,

10. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri sayabilmeli,

11. Sağlık hizmetlerinin örgütlenme, finansman ve sunum modellerini açıklayabilmeli

12. Sağlık hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmeli,

13. Tıbbi uygulamalarla ilgili etik kavram ve ilkelerini sayabilmeli,

14. Uluslar arası düzeyde öğrenci değişimi için yeterli mesleki bilgi sahibi olmalıdır.


BECERİ HEDEFLERİ:

1. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı, güvenilir hikaye alabilmeli, sistem sorgusu yapabilmeli,

2. Hastalıkların tanısı ile ilgili olarak ayrıntılı fizik muayene yapabilmeli,

3. Hastalıkların tanı ve takibinde kullanılacak temel girişimsel işlemleri yapabilmeli,

4. Toplumda öncelikle sık görülen hastalıkları tanıyabilmeli ve tedavi edebilmeli,

5. Bireyleri bütüncül yaklaşımla ele alabilmeli, hem ailenin hem de toplumun bir parçası olarak değerlendirebilmeli,

6. Toplum ve bireyin sağlığını korumak için bireye, yaşa ve cinse özel takip prosedürlerini yürütebilmeli,

7. Toplumun ve bireylerin sağlığını korumak ve geliştirebilmek için çözüm üretebilmeli,

8. Toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için mesleki uygulamaları ile ilgili üretilmiş verileri uygun şekilde kullanabilmeli,

9. Hastaların ve toplumun sağlık sorunlarını kanıta dayalı uygulamalar ile çözebilmeli,

10. Kişisel ve mesleki gelişim için güncel bilgiye ulaşma yollarını ve araçlarını etkin şekilde kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmalı.

11. Toplumun sağlık sorunlarına yönelik bilimsel araştırma planlayabilmeli, yürütebilmeli, değerlendirebilmeli ve rapor edebilmeli

12. Sağlık hizmeti sunumunda ekip çalışması yapabilmeli ve kendi ekibini yönetebilmeli,

13. Uluslararası düzeyde yeterli mesleki beceri sahibi olabilmeli,

14. Toplum sağlığını tehdit eden en çok öldüren ve en çok sakat bırakan hastalıklarla ilgili ilk ve acil tedavileri yapabilmeli, gerektiğinde sevk edebilmelidir.


TUTUM HEDEFLERİ:

1. Sağlığından sorumlu olduğu bireylere ve meslektaşlarına karşı empatik yaklaşımda bulunabilmeli,

2. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, hastaları ve diğer toplum bireyleri ile iyi iletişim içinde olabilmeli,

3. Sağlıklı ve hasta bireyin haklarına saygı gösterebilmeli,

4. Mesleki ve toplumsal değer yargılarına uygun davranabilmeli,

5. Hastaları, hasta yakınları, meslektaşları, diğer sağlık personeli ve toplumsal ilişkilerinde açık dürüst ve tutarlı olabilmeli,

6. Toplumsal kurum, kuruluş ve bireylere karşı kişinin hakkını savunma tutumu geliştirebilmeli,

7. Toplumun ve bireylerin sağlığını geliştirme ile ilgili olarak, gerekli kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapma sorumluluğunu taşıyabilmeli,

8. Sağlıkla ilgili uygulamalarında toplum gereksinimleri doğrultusunda geçerli bilimsel metotların uygulanmasının önemini kavrayabilmeli,

9. Meslektaşları, diğer sağlık personeli, sağlam kişiler, hastalar, hasta yakınları ile ilişkilerinde tıbbi etik kuralları doğrultusunda davranabilmelidir.


DÖNEM I ÖĞRENİM HEDEFLERİ


1. Hücre ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,

2. Işık mikroskobunu kullanabilecek,

3. Kalıtımın hastalıklar üzerine etkisini sayabilecek,

4. Organik kimya ve biyokimyanın temel bilgilerini açıklayabilecek,

5. Biyomoleküllerin biyokimyasal temel özelliklerini tanımlayabilecek,

6. İyonik ve kimyasal bağ kavramını tanımlayabilecek,

7. Aminoasitlerin, enzimlerin temel özelliklerini açıklayabilecek,

8. Biyomoleküllerin sentezini, yıkımını ve metabolik yollarını özetleyebilecek,

9. Bilimsel araştırma verilerine göre uygulanacak istatistiksel temel testleri seçebilecek,

10. Bilgisayar yardımıyla rapor yazabilecek, hesap yapabilecek ve sunu hazırlayabilecek,

11. Temel anatomik terminolojiyi doğru telaffuz edebilecek,

12. Vücuttaki kas ve eklemleri sayabilecek,

13. Kas ve eklemleri maket ve kadavra üzerinde gösterebilecek,

14. Ekstremitelerin damar ve sinirlerini kadavra ve maket üzerinde gösterebilecek,

15. Damar içi girişim, intramüsküler enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi temel tıbbi girişimleri maket üzerinde yapabilecek,

16. Ruh sağlığı ve ilkelerini tanımlayabilecek,

17. Çocuk ve ergenlerin gelişim süreçlerini tanımlayabilecek,

18. Hasta ve hasta yakınları ile empati kurallarını açıklayabilecek,

19. Stresle başa çıkma mekanizmalarını sayabilecek,

20. Kanserin biyolojik ve kalıtsal temellerini sayabilecek,

21. Bağışıklıkta genlerin rollerini tanımlayabileceklerdir.


DÖNEM II ÖĞRENİM HEDEFLERİ

1. İnsan vücudunu meydana getiren sistemleri, organları ve bu organların yerleşimini sayabilecek,
2. İnsan vücudu komşuluklarını sayabilecek,
3. Doku ve hücre düzeyindeki yapısını, işleyişindeki fizyolojik süreçlerini ve biyokimyasal özelliklerini, tıbbi terminolojiye uygun olarak açıklayabilecek,
4. Organ ve dokuların histolojik yapıların özelliklerini açıklayabilecek ve mikroskopta tanıyabilecek,
5. İnsan vücudundaki değişik sistem ve organlara ait normal florada yer alan ya da hastalık oluşturan mikrobiyal ajanları (bakteri, virüs, mantar, parazit) sayabilecek, bunların mikroskobik ve makroskobik özelliklerini tanıyabileceklerdir.    


DÖNEM III ÖĞRENİM HEDEFLERİ


1. Hücre-doku zedelenmesi mekanizmalarını açıklayabilecek,

2. Enfeksiyonlarının etkenleri sayabilecek ve patogenezini açıklayabilecek,

3. İmmün sistem patogenezini açıklayabilecek,

4. Radyolojik ve nükleer tıp inceleme yöntemlerini sayabilecek,

5. Hastalık kaynaklarına, bulaşma yolunu kesmeye ve sağlam insanı korumaya yönelik önlemleri sıralayabilecek,

6. Dolaşım ve solunum sistemi ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,

7. Gastrointestinal ve hemopoetik sistem sistem ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,

8. Ürogenital ve endokrin sistemler ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,

9. Sinir sistemi, kas ve iskelet sistemleri ile ilgili hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,

10. Psikiyatrik hastalıkların klinik özelliklerini sayabilecek,

11. Deontolojik ilkeleri açıklayabilecek,

12. Adli tıp uygulamalarını açıklayabilecek,

13. Üriner kateterizasyon, meme muayenesi, göz dibi muayenesi, lumbal ponksiyon, PPD uygulaması gibi tıbbi beceri uygulamalarının maket üzerinde nasıl yapıldığını açıklayabilecek ve yapabilecek,

14. Farmakolojik ilkeleri açıklayabilecek,

15. İlaçların etki, etkileşim ve toksik etki mekanizmalarını sayabilecek,

16. İlaçların farmakokinetik özelliklerini ve klinik kullanımlarını açıklayabilecek,

17. Akut zehirlenme tedavisinin nasıl yapıldığını açıklayabilecek,

18. Reçetenin nasıl yazıldığını açıklayabileceklerdir.


DÖNEM IV ÖĞRENİM HEDEFLERİ

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, dahiliye, kardiyoloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, anesteziyoloji ve reanimasyon, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve radyoloji stajları sonunda dönem IV öğrencileri;

1. Ülkemizde bu anabilim dalları ile ilgili sık görülen hastalıklarda korunma yollarını tanımlayabilecek,

2. Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda hikâye alabilecek,

3. Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda fizik muayeneleri gerçekleştirebilecek,

4. İlk aşamada gerekli tetkikleri isteyebilecek, bunları yorumlayabilecek ve ön tanı/tanı koyabilecek,

5. Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda tedavi algoritmalarını sayabilecek,

6. Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda birinci basamak düzeyinde hastaların tedavisini yapabilecek ve üst düzeyde tedavi gereken hastaları uygun bir üst basamağa yönlendirebilecek,

7. Hastadan venöz ve kapiller kan örneği alabilecek,

8. Tam kan sayım sonuçlarını ve periferik kan yaymasını değerlendirebilecek ve sonuçla ilgili yorumlar yapabilecek,

9. İdrar tetkiki yapabilecek ve sonuçlarını yorumlayabilecek,

10. Kan gazı analizini yorumlayabilecek, asit-baz ve sıvı-elektrolit bozukluklarını tanıyabilecek,

11. Nasogastrik sonda takabilecek,

12. Tekniğine uygun şekilde tansiyon ölçebilecek ve kan basıncı değerlerini yorumlayabilecek,

13. EKG çekebilecek ve yorumlayabilecek, kardiyoversiyon ve debfibrilasyon yapabilecek,

14. Basit kesilerde sütür atabilecek,

15. Travmalı bir hastada ilk değerlendirme ve resüsitasyon işlem basamaklarını sayabilecek,

16. Hastalıklara özel radyolojik algoritmaları sayabilecek ve normal yapılar ile patolojik yapıların radyolojik görünümlerini birbirinden ayırt edebilecek,

17. Birinci basamakta gebeliğin teşhisi, gebelik takibinde yapılması gereken tetkikleri, üst merkezde tedaviyi gerektiren durumları, acil şartlarda yapılması gerekenleri tanımlayabilecek ve rutin gebelik muayenesini yapabilecek,

18. Kontrasepsiyon konusunda temel bilgileri kavrayacak, kontraseptif yöntemlerin avantaj, dezavantaj ve kontrendikasyonlarını sayabilecek ve çiftlere kontrasepsiyon danışmanlığı verebilecek,

19. Bu anabilim dalları ile ilgili hastalarda birinci basamak düzeyinde hastaların tedavisini yapabilecek ve üst düzeyde tedavi gereken hastaları uygun bir üst basamağa yönlendirebileceklerdir.DÖNEM V ÖĞRENİM HEDEFLERİ


Dönem V öğrencileri bu dönemin sonunda;

1. Toplumda sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının fizik muayenesini yapabilecek, tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini yapabilecek,

2. Nörolojik muayene yapabilecek, nörolojik hastalıkların birinci basamak düzeyinde tanı ve acil tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,

3. Kas iskelet sisteminin muayenesini yapabilecek, birinci basamak düzeyinde tanı ve tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,

4. Çocuk sağlığı izlemi yapabilecek, çocukların önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını açıklayabilecek,

5. Çocuğun psikiyatrik değerlendirmesini yapabilecek, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukları tanıyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavi edebilecek, korunma yollarını açıklayabilecek ve gerekli durumlarda sevk edebilecek,

6. Hekimlik uygulamaları sırasında uygun şekilde adli rapor yapabilecek, bu konuda yasal düzenlemeleri açıklayabilecek ve adli otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik olarak örnek alabilecek,

7. Hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimi yapabilecek, hastaları bilgilendirebilecek,

8. Göz muayenesi yapabilecek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları uygun şekilde sevk edebilecek,

9. Kulak, burun, boğaz muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen KBB hastalıklarına acil müdahaleyi yapıp, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,

10. Kas ve iskelet sistemi muayenesi yapabilecek, ortopedik taramalı hastalara uygun şekilde sevk edebilecek,

11. Ürolojik muayene yapabilecek, özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,

12. Psikiyatrik muayene yapabilecek, psikopatolojileri tanıyıp, sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastaların birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,

13. Kardiyovasküler muayene yapabilecek, acil hastalara ilk müdahaleyi yapıp uygun şekilde sevk edebilecek,

14. Tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda eğitim verebilecek, aynı zamanda bıraktırılması tedavilerini uygulayabilecek,

15. Solunum sistemi muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek, acil solunum sistemi hastalılarına müdahalede bulunup, uygun şekilde sevk edebilecek,

16. Santral sinir sisteminin muayenesini yapabilecek, konjenitali travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının birinci basamak düzeyinde tanısını koyup, acil tedavisini uygulayıp, uygun şekilde sevk edebileceklerdir.DÖNEM VI ÖĞRENİM HEDEFLERİ


Dönem VI öğrencileri bu dönem sonunda;

1. Toplumda sık görülen hastalıkların biyolojik, sosyal ve kültürel nedenlerini ve risk faktörlerini sıralayabilecek, bu hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemleri sayabilecek,

2. Sık görülen hastalıkların belirtilerini ve tanıya yönelik klinik, radyolojik, patolojik vb. bulgularını açıklayabilecek, tıbbi materyal ve raporları değerlendirilebilecek ve bu hastalıkların tanısını koyabilecek,

3. Sık görülen hastalıkların tedavisinde yapılması gerekenleri sıralayabilecek ve bu hastalıklarda reçete düzenleyebilecek,

4. Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri uygulayabilecek,

5. Acil hastalıklara yaklaşım prensiplerini açıklayabilecek, acil durumlarda gerekli müdahale ve temel girişimsel işlemleri yapabilecek,

6. Hastayı bütüncül yaklaşım içerisinde psikiyatrik yönden de değerlendirilebilecek, sık görülen psikiyatrik hastalıkların ayrıcı tanı ve tedavilerini yapabilecek,

7. Çocuk hasta ve ailelerine yaklaşım ve anamnez almanın önemini kavrayabilecek, hasta bakım ve sunumunu yapabilecek, tanı ve tedavi yöntemlerini değerlendirebilecek,

8. Sık görülen dahili hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak tedavi ve müdahalesini yapabilecek ve gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek,

9. Birinci basamakta sık görülen kadın hastalıklarının tanı ve tedavisini yapabilecek, normal doğumlara yardımcı olabilecek,

10. Kardiyovasküler hastalıkların tanı-tedavisini ve bu hastalıklara yönelik acil müdahaleleri yapabilecek,

11. Sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanı- tedavisini yapabilecek,

12. Aile planlaması danışmanlığı yapabilecek,

13. Tütün, alkol, uyuşturucu vb… zararlarından korunma konusunda eğitim verebilecek,

14. Toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıklarının toplum sağlığı açısından önemini benimseyecek, bu hastalıkların aşılama dahil korunma yollarını tanımlayabilecek ve tanı–tedavilerini yapabilecek,

15. Birinci basamak sağlık kuruluşlarının yönetim ve işleyiş mekanizmasını kavrayabilecek ve bu kuruluşlarda yöneticilik yapabilecek,

16. Toplumun sağlık sorunlarını saptama ve çözmeye yönelik araştırmaları planlayıp uygulayabilecek, makale ve seminerler hazırlayıp sunabilecek,

17. Hasta hakları, etik ve deontolojiye uygun davranışları benimseyecek; toplumla, hasta ve hasta yakınlarıyla, meslektaşlarıyla bu ilkeler doğrultusunda etkili iletişim kurabileceklerdir.

Son Güncelleme Tarihi:28.08.2018